Www3.volvo.com

Koncernens resultaträkning
Mkr
Nettoomsättning
83.002 111.155 155.866 171.511 156.060 183.625 212.936 125.019 130.070
–66.143 –85.840 –115.092 –128.529 –121.249 –138.990 –163.876 –99.501 –104.548 Bruttoresultat
–8.717 –11.480 –15.737 –17.418 –14.895 –17.160 –19.042 Rörelseresultat
–1.542
–3.185
Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga aktier och andelar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster
–4.749
–2.642
Nettoresultat
–1.020
–3.320
–3.466
Koncernens balansräkning
Mkr
Fastigheter, maskiner och inventarier 18.327 Fordringar i kundfinansierings-verksamhet Tillgångar
102.097 106.748 117.007 134.516 138.582 138.699 141.159 164.815 205.745 195.612 200.743
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Eget kapital och skulder
102.097 106.748 117.007 134.516 138.582 138.699 141.159 164.815 205.745 195.612 200.743
1 Fr o m 1997 har anpassning skett till Redovisningsrådets rekommenda- 3 Övriga avsättningar inkluderas bland övriga skulder t o m 1991.
tion, Inkomstskatter, RR 9. Se Not 1 till koncernens räkenskaper. 2 Inkluderar tjänstefordon t o m 1991.
Koncernens balansräkning exklusive Financial Services
Mkr
Tillgångar
137.016 145.962 146.183
Avsättningar för pensioner och liknande Eget kapital och skulder
137.016 145.962 146.183
Koncernens kassaflödesanalys
Mdr
Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Försäljning av anläggningar och leasingtillgångar Fordringar i kundfinansierings-verksamhet, netto Förvärv och avyttringar av dotterbolagoch andra affärsenheter, netto Återstår efter nettoinvesteringar
Förändring av likvida medel,
exklusive omräkningsdifferenser

Förändring av långsiktiga värdepappersinnehav Förändring av likvida medel
Fr o m 1992 har effekterna av större förvärv och avyttringar av dotterbolag 1 1999, exklusive reavinst vid försäljning av Volvo Personvagnar om 26,7 för respektive år, inklusive utdelningen av aktieinnehavet i Swedish Match 1996, exkluderats från övriga förändringar i balansräkningen. Effekterna av valutakursförändringar vid omräkning av utländska dotterbolag har ävenexkluderats eftersom dessa effekter inte påverkar kassaflödet.
3 Inklusive pensioner och liknande förpliktelser 1990–1991.
Koncernens kassaflödesanalys exklusive Financial Services
Mdr
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Försäljning av anläggningar och leasingtillgångar Fordringar i kundfinansierings- verksamhet, netto Operativt kassaflöde
Export från Sverige
Mkr
Löner och ersättningar (inklusive sociala avgifter)
Mkr
Nyckeltal 4
Forsknings- och utvecklingskostnaderi % av nettoomsättning 1 Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 1 Administrationskostnader i % av nettoomsättning 1 Självfinansieringsgrad exklusive Financial Services, % 2 Finansiella nettotillgångar/nettoskuld, Mkr Finansiella nettotillgångar/nettoskuld i procent av eget kapital och minoritetskapital Andel eget kapital och minoritetskapital, % Andel eget kapital och minoritetskapital exklusive Financial Services, % 3 Exklusive jämförelsestörande poster och resultat vid försäljning av aktier
1 Nyckeltalen redovisas som en följd av den nya årsredovisningslagen 3 Financial Services hade en marginell påverkan på andelen eget kapital 1997. Värden för perioden 1992 till 1996 har omräknats enligt den nya 4 Fr o m 1997 har anpassning skett till Redovisningsrådets rekommendation, 2 Fr o m 1999 presenteras Volvos kassaflödesanalys i enlighet med Inkomstskatter, RR 9. Se not 1 till koncernens räkenskaper. Resultat per Redovisningsrådets Rekommendation, Redovisning av kassaflöden, aktie är beräknat som nettoresultat delat med genomsnittligt antal aktier.
RR7. Tidigare års värden har omräknats i enlighet med den nya presen-tationsformen.
Data per aktie (justerat för emissioner och split)1
Övriga aktiedata
169.100 170.500 163.800 147.300 182.700 206.700 176.800 225.500 210.600 238.000 230.000 Antal utestående A-aktier vid årets slut, miljoner Antal utestående B-aktier vid årets slut, miljoner Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner Årlig omsättning A-aktier,Stockholm, miljoner Årlig omsättning B-aktier, Stockholm, miljoner Årlig omsättning A- ochB-aktier, London, miljoner Årlig omsättning ADR, Nasdaq, miljoner 1 Fr o m 1997 har anpassning skett till Redovisningsrådets rekommen- 5 Marknadsvärde vid årets slut plus finansiell nettoskuld och minoritet dation, Inkomstskatter, RR9. Se not 1 till koncernens räkenskaper.
sandel (alt minus finansiell nettotillgång och minoritetsandel) dividerat Resultat per aktie är beräknat som nettoresultat delat med genomsnitt- med rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster.
6 Utdelning dividerad med resultat per aktie.
2 Utdelning i kronor per aktie dividerad med börskurs vid årets slut.
7 Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut. 3 Börskurs vid årets slut inklusive under året utbetald utdelning dividerad 8 Samt en aktie i Swedish Match per volvoaktie, à 21:74 (vägt genom- med börskurs vid årets ingång (1997 inklusive inlösen, 1996 inklusive snitt de 10 första handelsdagarna efter börsnotering).
utdelning en aktie i Swedish Match, 2000 inklusive premie i sambandmed återköp). 4 Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie. 10 Källa Nasdaq/Amex Online/Citibank.
De största aktieägarna i Volvo, 31 december 2000 1
Aktiefördelning, 31 december 2000
1 Som ett resultat av återköpet av egna aktier ägde AB Volvo 10% av bolagets egna aktier den 31 december, 2000. Den 2 januari, 2001överfördes de återköpta aktierna till Renault.
Nettoomsättning
Mkr
Lastvagnar
Totalt 27.492
33.955 46.250 47.491
Anlägg-
maskiner 1
6.916 12.804
Marina och
Industriella
Drivsystem
Financial
Services
Volvokoncernen exklusive
avvecklade verksamheter

56.318 69.953 77.320
92.212 114.854 125.019 130.070
Övriga avvecklade verksamheter och elimineringar Volvokoncernen totalt
83.002 111.155 155.866 171.511 156.060 183.625 212.936 125.019 130.070
Fr o m 1997 sker Volvokoncernens redovisning per marknadsområde 1 Ingår i Volvokoncernen fr o m juli 1995. Nettoomsättning för Anlägg- enligt geografiska definitioner, baserad på ISO-standard. Värden för åren ningsmaskiner (Volvo Construction Equipment) för åren 1991 till 1995, 1991–1996 har räknats om enligt den nya principen.
beräknad enligt genomsnittskurs för USD respektive år, uppgick till Mkr:8.273, 7.890, 9.665, 12.084 och 13.684.
Rörelseresultat
Mkr
Volvokoncernen exklusive
avvecklade verksamheter

Rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster

–1.735
Jämförelsestörande poster:
Volvokoncernen exklusive
avvecklade verksamheter

–1.600
–1.817
— –1.650
Volvokoncernen totalt
–2.450
–1.450
–1.600
— –2.331 26.695
Rörelseresultat exklusive
avvecklade verksamheter

Rörelseresultat Volvokoncernen
–1.542
–3.185
6.858 33.421
1 Ingår i Volvokoncernen fr o m juli 1995. Rörelseresultat för Anläggningsmaskiner (Volvo Construction Equipment) för åren 1991 till 1995, beräknad enligt genomsnittskurs för USD respektive år, uppgick till Mkr –193, –436, 502, 1.621 och 1.679. Rörelsemarginal
%
Volvokoncernen exklusive
avvecklade verksamheter

Rörelsemarginal, exklusive
jämförelsestörande poster

Rörelsemarginal totalt
1 Ingår i Volvokoncernen fr o m juli 1995. Rörelsemarginalen för Anläggningsmaskiner (Volvo Construction Equipment) för åren 1991 till 1995 uppgick till Avkastning på operativt kapital, exklusive jämförelsestörande poster
%
1 Från och med 1997 beräknas avkastning på operativt kapital för Aero exklusive The AGES Group.
Avskrivningar
Mkr
Volvokoncernen exklusive
avvecklade verksamheter

Avskrivningar totalt
1 Tjänstefordon inkluderade t o m 1993.
Forsknings- och utvecklingskostnader
Mkr
Volvokoncernen exklusive
avvecklade verksamheter

Volvokoncernen totalt
Värden för perioden 1992–1996 har omräknats till följd av den nya årsredovisningslagen.
Anställda vid årets slut
Antal
Volvokoncernen exkl
avvecklade verksamheter

53.470 54.270
Volvokoncernen totalt
53.470 54.270
Investeringar i anläggningar
Mkr
Övrigt och koncerngemensamma investeringar Volvokoncernen 1
Volvokoncernen totalt
9.863 10.549
Tillgångar i operationell leasing 1
Volvokoncernen totalt 2
9.773 12.654
1 Exklusive avvecklade verksamheter.
2 T o m 1996 inklusive tjänstefordon.
Nettoomsättning
Mkr
Europa totalt
Volvokoncernen exkl
avvecklade verksamheter

92.212 114.854 125.019 130.070
Övriga avvecklade verksamheteroch elimineringar Volvokoncernen totalt
83.002 111.155 155.866 171.511 156.060 183.625 212.936 125.019 130.070
Fr o m 1997 sker Volvokoncernens redovisning per marknadsområde enligt geografiska definitioner baserade på ISO-standard. Värden för åren1991–1996 har räknats om enligt den nya principen.
Investeringar i anläggningar
Mkr
Volvokoncernen 1
Volvokoncernen totalt
Tillgångar i operationell leasing 1
Volvokoncernen totalt 2
1 Exklusive avvecklade verksamheter.
2 T o m 1996 inklusive tjänstefordon.
Anställda
Antal
Volvokoncernen totalt
53.470 54.270
Fakturerade Volvo fordon
Antal
Totalt lastbilar
Bussar och busschassier
Personbilar
297.950 307.310 302.110 351.000 374.640 368.250 386.440 399.680
Lastbilar
8.730 10.200
Fr o m 1997 sker Volvokoncernens redovisning per marknadsområde enligt nya geografiska definitioner baserade på ISO-standard. Värden för åren1991–1996 har räknats om enligt den nya principen.
Miljöprestanda Volvos produktionsanläggningar
Absoluta värden relaterade till nettoomsättningen
Värdena baseras på prestanda hos anläggningar exkl Personvagnar. Direkt jämförelse bakåt ej möjlig, p g a annorlunda produktionsstruktur, se Volvos miljöredovisning 2000.
1 Exklusive MASA, Volvo CE Korea, Nova BUS och Carrus Oy som förvärvades under året.
2 Exklusive Champion Road Machinery.

Source: http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar00/sv/11arsoversikt/pops/printable/elvaarsoversikt.pdf

G & a rights list - london 2010/web

GRANDI & ASSOCIATI TRANSLATION RIGHTS London Book Fair 2010 IRC Table 18A Carmine Abate, VIVERE PER ADDIZIONE - Mondadori, February 2010 The story is told over the course of seventeen separate short stories full of life and poetry, each of which is as full and as compact as a novel. Abate recounts his small-town childhood, invoking the flavors of “arbëreshe” cuisine

spirig-healthcare.ch

Patienteninformation des Arzneimittel-Kompendium der Schweiz® AMZVWas ist Topiramat Spirig und wann wird es angewendet?Topiramat Spirig ist ein Arzneimittel, das auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin allein oder in Kombination mit einem anderenArzneimittel zur Behandlung bestimmter Anfallsformen bei Epilepsie angewendet wird. Die Krankheit Epilepsie beruht auf einerzeitweise gesteiger

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf