Microsoft word - rapport från sfoks komplikationsseminarium 131205.doc

Rapport från SFOKs Komplikationsseminarium
Den 5:e december hade 22 deltagare samlats på Arlanda för att delta i det tredje
komplikationsseminariet arrangerat av Svensk Förening för Obesitaskirurgi (SFOK).
Föreningen vill med dessa möten uppmärksamma Sveriges kirurger på tänkbara problem som
kan uppstå efter obesitaskirurgi och diskutera förslag på åtgärder med hjälp av deltagarnas
egen fallpresentationer. Årets seminarium sammanfattas här av Magnus Sundbom, Uppsala
och Mikael Ekelund, Lund.
Gastric sleeve
Bengt Novik presenterade ett fall med tidig förträngning i angulusnivå vilket kan
uppkomma om man staplar för nära kråkfoten/angulus. Mekaniskt eller funktionellt hinder på
denna nivå är relativt vanligt och många olika behandlingar har förespråkats (stent, myotomi,
Mikuliczplastik och vid kroniska problem konvertering till gastric bypass). Efter en
litteraturgenomgång förordande Bengt tidig start av upprepade endoskopiska dilatationer, som
bör göras med viss försiktighet.
Läckage och slitsileus gastric bypass
Magnus Sundbom redovisade ett fall med läckage från den exkluderade ventrikeln 8 dagar
efter en okomplicerad lap-GBP. Perforationen, som satt i vinkeln mellan den horisontella och
första vertikala stapelraden, syddes över och området dränerades med gott resultat. Auditoriet
önskade en samtidig gastrostomi, något som sällan är fel. Denna hade även kunnat läggas
genom perforationen, om hålet var svårt att sluta.
Johanna Österberg drog ett fall med perforation vid sidan av enteroanastomosen. Själva
EA:n inspekterades helt ua, varför fiskbensperforation misstänktes. Patienten återhämtade sig
utan ytterligare åtgärder, men återkom med lätt förhöjda leverprover. En gastroskopi visade
då stomalt ulcus och PPI-behandling insattes. Någon helt säker förklaring till patientens
initiala tillstånd kunde sålunda inte ställas, men flera kursdeltagare hade sett
fiskbensperforationer i tunntarmen och någon även efter GBP.
Åsa Olsson diskuterade det viktiga problemet med upprepade slitsileus hos GBP-opererade.
Hennes patient hade redan genomgått operation för slitsileus, varvid slitsarna hade förslutits,
men återkom med förnyade knipsmärtor. Efter ytterligare en CT utfördes en akut laparoskopi,
som konverterades då man fann lymfa i buken som tecken på tarmpåverkan. Ingen säker
slitsherniering kunde dock återfinnas men svullna tarmar och en öppning vid Petersens (trots
förslutning vid det nyliga ingreppet). I den efterföljande diskussionen togs frågan upp om hur
slitsarna skall förslutas (resorberbar/icke-resoberbar tråd eller clips) samt framför allt vem
som skall sköta patientgruppen. I t.ex. Malmö akutinläggs 2 GBP-opererade patienter varje
vecka för vidare vård, trots att kliniken inte har någon elektiv obesitaskirurgi. Oavsett lokala
traditioner och förekomst av egen obesitaskirurgi rekommenderade auditoriet kontakt med
obesitaskrirg, då det kan vara svårt att förstå anatomin och åtgärda slitsarna då
operationstekniken skiljer sig. Detta är en mycket viktig fråga för svensk obesitaskirurgi.
Ashok Gadre redovisade två svåra fall med omfattande tunntarmsgangrän. I det första hade
man endast kunnat spara ca 30 cm vardera gallförande tarm, Roux-slynga och distala ileum.
Vid en second-look återställdes tarmkontinuiteten och patienten kunde utskrivas efter 3v. Hon
genomgick senare en ny laparotomi på grund av krampartade buksmärtor, varvid man fann
lumeninskränkt tarm. Fyra månader senare lades hennes GBP ned och hon nutrieras med
långtids-TPN. I det andra fann man också ett omfattande tunntarmsgangrän, trots en tidig
laparotomi. Tarmändarna lades ut som stomier med en avlastande gastrostomi. När patienten
återhämtat sig återställdes tarmkontinuiteten, utan att några fibrotiska tarmavsnitt behövde
reseceras. Ett annat fall diskuterades där patienten genomgått massiv tunntarmsresektion och
avlastats med gastrostomi och nasal sond i lillmagen under någon månad och härefter
återkopplats. Flera deltagare hade sett sena förträngningar som gett passagehinder i kanten av
gangränösa områden och man spekulerade om inte initiala stomier (eller adekvat avlastning)
var att föredra vid dessa uttalade gangrän.
Andra komplikationer efter gastric bypass
Kalev Teder drog ett fall med retrograd invagination hos en patient som inkom akut efter
par år efter att ha konverterats till GBP från band. Efter att invaginationen diagnostiserats på
CT kunde common channel reponeras ur EAn och Roux-benet. Patienten hade dock
återkommande buksmärtor men normal CT. Vid förnyad laparotomi fann man ingen
invagination, men proximala partier med dilaterad tarm efter adherenslösning. Kunde
intermittent invagination ha förelegat? Mikael Ekelund sammanfattade kunskapsläget kring
invaginationer genom att citera Nguyen.” You have problems with post-GBP intussuceptions?
My advice? Look for something else!”
Mikael Ekelund diskuterade ett nytillkommet och vanligt problem, EA-knick, i ett videofall.
Patienten hade redan fått ny EA en vecka efter sin lap-GBP, men var postoperativt septisk.
Vid reoperationen fann man dels en ny knick mellan alimentary och common limb, dels att
blindänden på den ursprungliga EAn var svart. Denna resecerades och en ny EA fick anläggas
mellan gallförande och common-limb (samt en avlastande gastrostomi och tömning av
abscess). Efter detta följde en diskussion kring möjligheten av initial konservativ terapi vid
suspekt EA-knick, utan dilatation av stormagen, med nasogastrisk sond och TPN, varvid
reoperation och partiellt dåligt dränerade tarmavsnitt kan undvikas. En omedelbar operation
med ny EA ger också ofta rikligt med spill från de övre dilaterade tarmsegmenten. Detta kan
minskas om tillförande slynga stängs tillfälligt med ett bomullsband eller Vessel-loop.
Lars Boman exemplifierade problemet med oklart illamående i ett fall efter rutinmässig lap-
GBP. Patienten drabbades av kräkningar och aspirationspneumoni, där gastroskopi visade
stomalt ulcus. Trots PPI-behandling återkom han till flera sjukhus på grund av illamående och
kräkningar, vilket ledde till multipla utredningar. En diagnostisk laparoskopi på opererande
klinik visade EA-knick och denna reviderades. Såret var läkt vid kontrollskopi. CT vid
förnyat akutbesök visade ”långsam passage” och vida proximala tunntarmar, vilket kunde
verifieras vid laparotomi utan att någon mekanisk orsak kunde återfinnas. Man spekulerade i
Roux-stas och GBPn lades ned. Patienten illamående försvann och han mår bra. Trots att
många kände igen problemet med oklara diffusa gastrointestinal symtom framkom ingen
optimal utredning eller annan lösning på problemet.
David Stillström drog ett fall med svårläkt stomalt ulcus. Patienten hade god viktnedgång
efter en lap-GBP 2006 på BMI 66, men drabbades 2012 av epigastralgier. Gastroskopi visade
ett stomal ulcus, som inte läkte trots långvarig PPI-behandling. Vid övre passage fyllde
kontrasten ut en elongerad blindände vid gastrojejunostomin. När denna candy-cane
receserats försvann epigastralgierna. Auditoriet tipsade också om behandling med misoprostol
vid svårläkta ulcus trots hög PPI-dos.
Johan Ottosson kompletterade med ett fall med peroperativ ischemi i toppen av Roux-
slyngan
bakom gastrojejunostomin. Detta uppkom efter delning mellan de nyanlagda
anastomoserna och berodde troligen på störd cirkulation. Alternativet stod mellan resektion av
området, sy över eller att lämna det kvar. Man valde att anlägga en helt ny gastrojejunostomi
och allt gick bra. I den efterföljande diskussionen kom risken för stramning om omentet inte
delas samt att lätt missfärgning sannolikt kan tillåtas utan vidare åtgärd.
Per Videhult berättande om ett tragiskt fall där tunntarmen fastnat i navelporten efter lap-
GBP. På grund av flera olyckliga omständigheter uppstod en patients-delay och vid en
laparotomi på vitalindikation fann man inklämning av common channel med sekundär blow-
out av duodenum (!), vilket åtgärdades med rafi och gastrostomi. Vid second-look lades
riktade drän och buken lämnades öppen. En problematisk hög tunntarmsfistel isolerades i
VacPac-förbandet men efter 5 månader avled patienten i critical illness neuropati. Många i
auditoriet varnade för att vid bariatrisk kirurgi reponera innehållet ur bråckportar utan låta
omentfett sitta kvar om detta operationstekniskt tillåtes.
Bengt Håkansson avslutade med att diskutera avlastande sond vid akuta reoperationer. En
patient inkom med akuta knipsmärtor ett år efter en lap-GBP med slutna slitsar och god
viktnedgång (BMI 45-35). CT ansågs initialt ua, men efter något dygn utfördes en diagnostisk
laparoskopi som sedermera konverterades. Man fann inre herniering samt en bezoar i EAn.
Huvudproblemet var dock att patienten aspirerat i samband med sövningen. Trots 100%
syrgas och massiv intensivvård drabbades hon av respirationssvikt, som krävde över 2
veckors ECMO-behandling. Efter lång vårdtid kunde patienten hemskrivas. Fallet belyser
vikten av avlastande sond inför anestesi, framför allt vid volymkräkning. Dekomprimerade
tunntarmar underlättar även det kommande bukingreppet. Flera dödsfall har skett på
högvolymcenter på grund av massiv aspiration, så noggrann diskussion mellan ansvarig
kirurg och anestesiolog behövs även om aspirationsrisk anges på operationsanmälan!
Tack till alla deltagare
Styrelsen tackar alla för deras fallpresentationer och bidrag till den mycket konstruktiva
diskussionen under detta heldagsmöte. Även om temat var ganska dystert ansåg samtliga
deltagare att dagen varit mycket lärorik. Många ansåg dessutom att liknade dagar skulle
behövas för fler patientgrupper. Vid nästa års komplikationskonferens kommer deltagarnas
fallpresentationer att kompletteras med ett utvalt tema, till exempel selektion av patienter med
psykisk sjukdom eller kroniska smärtor.
Bli medlem i SFOK
Vi uppmanar alla obesitasintresserade att bli medlemmar i SFOK. Besöka gärna föreningens
hemsida www.sfok.se, som innehåller information om kommande aktiviteter som till exempel
Nordic Bariatric Meeting i mars 2014.
Sammanfattat av Magnus Sundbom och Mikael Ekelund (Ordförande, SFOK)

Source: http://sfok.se/wp-content/uploads/2013/12/Rapport-fra%CC%8An-SFOKs-Komplikationsseminarium-131205.pdf

Bg-teplice-index-seminum-2010

Acanthaceae Brillantaisia lamium BENTH. Apiaceae Amaranthaceae Apiaceae Apocynaceae 10. Asclepias curassavica L. 11. Asclepias incarnata L. 12. Philibertia gilliesii PHIL. et ARN. 13. Philibertia gilliesii PHIL. et ARN. var. gracilis (D.DON) T.MEY. Araliaceae 14. Trevesia palmata VIS., Pon Gour waterfall near Da Lat, S.Viet Nam, coll. J.R.Haa

Tribute to brain titlepage.indd

Series Editors Kathy Schick and Nicholas Toth THE OLDOWAN: Case Studies into the Earliest Stone Age Nicholas Toth and Kathy Schick, editors Taphonomic Studies in Honor of C.K. (Bob) Brain Travis Rayne Pickering, Kathy Schick, and Nicholas Toth, editors New Approaches to the Archaeology of Human Origins Kathy Schick, and Nicholas Toth, editors Paleoneurological Studies in Honor of R

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf