Pgkusters.nl

Ctgb verleent elf toelatingen en drie uitbreidingen Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft devolgende besluiten genomen: Coragen op basis van de werkzame stof chlorantraniliprole Het middel is na het afronden van de zienswijzeprocedure toegelaten alsinsectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de teelt van aardappelen,mits niet vaker toegepast dan 2 keer per jaar en in de teelt van appel en peer, mits niet vakertoegepast dan 2 keer per jaar. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
BIOBAN IPBC 100 Antimicrobial op basis van de werkzame stof 3-jodium-2- propynylbutylcarbamaat (IPBC)Het middel is na het afronden van de zienswijzeprocedure toegelaten als conserveringsmiddelvoor het schimmelbestendig maken van: 1. de volgende industriële producten op waterbasis in verpakking: 1a. verf en coatings1b. lijmen en hechtmiddelen 2. de droge film van verf, gips, coatings, afdichtmiddelen en vulmiddelen voor toepassingen 3. leer en kunststofmaterialen die binnenshuis worden gebruikt 4. cement, stucmaterialen, pleister, vulmiddelen voor tegelverbindingen, voegspecie en gipsplaten die binnenshuis worden aangebracht Nicogan SC op basis van de werkzame stof nicosulfuronHet middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van snijmaïs en korrelmaïs.
Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
Nicosh 4%SC op basis van de werkzame stof nicosulfuronHet middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van snij- en korrelmaïs voor professioneel gebruik.
Bioban BP 100 Antimicrobial op basis van de werkzame stof bronopolToegestaan is uitsluitend het gebruik1. voor de conservering in de verpakking en opslagvat tegen bacteriën van producten op a. wasmiddelen en wasadditieven;b. betonhechtmiddelen;c. latex en verf;d. minerale slurries in de papierindustrie e. afdrukinkt;f. schoonmaakdoekjes;g. additieven in de leerindustrie.
2. voor de conservering in de verpakking en opslagvat tegen bacteriën en schimmels van 3. als conserveermiddel tegen bacteriën en schimmels in koelwatersystemen, met uitzondering van eenmalig doorstromende koelwatersystemen die lozen op het zoete water, 4. als conserveringsmiddel van proceswater in luchtwassers tegen bacteriën,5. als conserveringsmiddel van pasteurisatieapparaten tegen bacteriën,6. als slimicide voor pulp en papier tegen bacteriën en schimmels,7. als slimicide tegen bacteriën voor de extractie van minerale olie Ctgb persbericht n.a.v. Collegevergadering 22 februari 2012 Roundup Powermax op basis van de werkzame stof glyfosaat Het middel wordt toegelaten als:a. onkruidbestrijdingsmiddel - op tijdelijk onbeteeld land, alsmede op akkerranden; - voor de opkomst van uien, bieten, aardappelen, witlof en bloembollen; - in de teelt van graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen, mits toegepast kort voor de oogst op een afgerijpt gewas; - in de teelt van zetmeel- en consumptie-aardappelen, mits toegepast wanneer het loof volledig is afgestorven; - in weilanden, waarin geen vee aanwezig is, ten behoeve van doorzaai of herinzaai, dan wel inzaai of planten van een ander gewas; - in de fruitteelt onder appel- en perenbomen; - in de teelt van asperges; - in de meerjarige teelt van narcissen; - in de teelt van kerstsparren; - in de bosbouw tegen Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina); mits niet op vrucht- dragende bomen en struiken wordt gespoten en geen bramen en/of bosbessen worden geraakt; - in de teelt van land- en tuinbouwgewassen, grasland en in weg- en plantsoenbeplanting met behulp van “onkruidbestrijkers”, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewenst gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt; - voor pleksgewijze toepassing in land- en tuinbouwgewassen, grasland en in openbaar groen; - Voor een pleksgewijze toepassing op verhardingen (permanent onbeteelde terreinen).
De toepassing dient te geschieden door toedieningstechnieken gestuurd door onkruidsensoren of door onkruidbestrijkers of in geval dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij obstakels) door een rugspuit met spuitlans; - onder vangrails, rondom verkeersborden en wegbebakeningen, alsmede op de grens- strook met een breedte van max. 25 cm tussen wegen of paden en de daarlangs liggende bermen;b. bestrijdingsmiddel voor het doden van: - gras, rogge of gerst als dekvrucht op stuifgevoelige gronden in de bloembollenteelt en de akkerbouw;- dekvruchten op erosiegevoelige gronden in de akkerbouw;- als groenbemester geteelde gewassen;- gewassen uit fytosanitaire overwegingen op aanwijzing van de hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en Natuur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit c. middel voor behandeling van stobben van afgezette bomen en struiken.
Het betreft een middel voor zowel professioneel als niet-professioneel gebruik.
Pledge op basis van de werkzame stof flumioxazinHet middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de fruitteelt onder appels en peren.
Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
Luxan Houtinsecticide-P NW op basis van de werkzame stof permethrinHet middel wordt toegelaten als middel voor het behandelen van hout onder dak dat door insectenis aangetast.
Rexit Speciaal Graan op basis van de werkzame stof difethialonHet middel wordt toegelaten als middel ter bestrijding van huismuizen in gebouwen.
Rodilon Trio op basis van de werkzame stof difethialon Het middel wordt toegelaten als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizenin gebouwen.
Ctgb persbericht n.a.v. Collegevergadering 22 februari 2012 Victus OD op basis van de werkzame stof nicosulfuron Het middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van maïs, met uitzonderingvan suikermaïs. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
Titus op basis van de werkzame stof rimsulfuron De uitbreiding betreft de toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van cichorei. Hetbetreft een middel voor professioneel gebruik. Het betreft een derdenuitbreiding volgens devereenvoudigde procedure, die is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen.
Goltix WG op basis van de werkzame stof metamitron De uitbreiding betreft de toepassing voor de bestrijding van breedbladige onkruiden in deonbedekte teelt van oregano voor de productie van etherische oliën (veevoederadditief). Hetbetreft een middel voor professioneel gebruik. Het betreft een derdenuitbreiding volgens devereenvoudigde procedure, die is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen.
Thiram Granuflo op basis van de werkzame stof thiramDe uitbreiding betreft toepassing als schimmelbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van radijs.
Het betreft een middel voor professioneel gebruik. Het betreft een derdenuitbreiding volgens de vereenvoudigde procedure, die is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen.
Rodilon Soft Block op basis van de werkzame stof difethialon Het middel wordt toegelaten als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizenin gebouwen.
De toelating is per 10 februari 2012 ingetrokken.
Er is een aflevertermijn tot 1 juni 2012 en een opgebruiktermijn tot 1 juni 2013 vastgesteld.
Bellis, 13009 N De toelating is per 27 januari 2012 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder.
Fluroxypyr Vloeibaar, 9685 NDe toelating is per 31 januari 2012 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder.
Er is een aflevertermijn tot 31 juli 2012 en een opgebruiktermijn tot 31 juli 2013 vastgesteld.
GLADJANUS GA 4-7, 10673 NDe toelating is per 31 januari 2012 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder.
Er is een aflevertermijn tot 31 juli 2012 en een opgebruiktermijn tot 31 juli 2013 vastgesteld.
Imex-Imidacloprid, 11547 NDe toelating is per 31 januari 2012 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder.
Er is een aflevertermijn tot 31 juli 2012 en een opgebruiktermijn tot 31 juli 2013 vastgesteld.
Voor een middel op basis van een nieuwe werkzame stof die nog niet eerder in Nederland istoegelaten, is een zienswijzeprocedure van toepassing. Als geen zienswijze wordt ingediend, wordthet voorgenomen besluit een definitief besluit omtrent de toelating van het middel.
In de toelatingsbesluiten die zo spoedig mogelijk in de bestrijdingsmiddelendatabank op de site vanheverschijnen, zijn de (nieuwe) etiketteksten opgenomen, de zogenoemdeWettelijke Gebruiksvoorschriften en Gebruiksaanwijzingen (WG/GA’s).
Ctgb persbericht n.a.v. Collegevergadering 22 februari 2012 De besluiten van het Ctgb treden in werking op de dag dat zij bekend zijn gemaakt viade digitale opvolger van de Staatscourant). De middelen die in ditpersbericht genoemd worden, mogen dan ook pas vanaf dat moment gebruikt worden. In hetalgemeen geschiedt dit twee tot vier weken na de collegevergadering. Dan pas worden de hiervermelde besluiten ook in de bestrijdingsmiddelendatabank vermeld. De datum van bekendmakingwordt vermeld in de Staatscourant.
Dit bericht betreft de volgende bestrijdingsmiddelen: Coragen, Titus en Victus OD van Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.
BIOBAN IPBC 100 Antimicrobial en Bioban BP 100 Antimicrobial van Dow Benelux B.V.
Nicogan SC, Goltix WG van Makhteshim-Agan Holland B.V.
Nicosh 4%SC van Sharda Europe bvbaRodilon Trio, Rexit Speciaal Graan en Rodilon Soft Block van Lipha Tech S.A.S.
TACHIGAREN vloeibaar, 11527 N van Sumi Agro FranceBellis, 13009 N van Huntjens B.V.
Thiram Granuflo van Taminco N.V.
Luxan Houtinsecticide-P NW van DCM Nederland B.V.
Roundup Powermax van Monsanto Europe N.V.
Pledge van Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
GLADJANUS GA 4-7, 10673 N, Fluroxypyr Vloeibaar, 9685 N en Imex-Imidacloprid, 11547 N van R.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u terecht bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Luc Krekels, 0317 47 18 24. Voor algemene informatie kunt u terecht op onze site: Ctgb persbericht n.a.v. Collegevergadering 22 februari 2012

Source: http://www.pgkusters.nl/uploads/files/Ctgb_22-02-2012.pdf

Untitled

Crystal Methamphetamine Use Predicts Incident STD InfectionAmong Men Who Have Sex With Men Recruited Online: A NestedCase-Control StudySabina Hirshfield1, PhD; Robert H Remien2, PhD; Imelda Walavalkar1, BA; Mary Ann Chiasson1, DrPH1Medical and Health Research Association of New York City, Inc, New York, NY, USA2HIV Center for Clinical and Behavioral Studies, New York State Psychiatric Institute

Formulary_dc

ampicillin, amoxicillin, cloxacillin, dicloxacillin, ORAL------------------------------------------------------------------ amoxicllin w/ potassium clavulanate, penicillin multiple generic options (ex. Apri, etc.) Cephalosporins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miscellaneous Antiinfectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cefaclor, cefadroxil, cefd

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf