Misteriji.si

Dr. Richard Lippman: vojna proti staranju (4)
Prvi simptom starajo~ih se mo‘ga-
nov, {e pred pravimi simptomi
senilnosti, je nesposobnost od-
zivanja in prilaganja na nove izzive
okolja, ugotavlja strokovnjak medici-
vzroki bolezni – hormonski vzroki, pus- ne proti staranju dr. Richard Lippman.
to{enje prostih radikalov in glikacija – Za obrambo pred vse pogostej{imi bo-
in ne le laj{anje simptomov. Tako na pri- leznimi mo‘ganov, kot sta Alzheimer-
jeva in Parkinsonova bolezen, pa nam
je ponudil kar nekaj oro‘ij.
Menite, da dovolj dobro poznamo delo-
vanje mo‘ganov?
s 50 miligrami vitamina B , in ga poplak- sko tableto litijevega orotata, ki ga kom- za raziskovanje mo‘ganov, je tu {e veli- spimo, in tudi ne, kaj v resnici povzro~a Ni to nekoliko tvegano?
Kateri hormoni lahko tu pomagajo in
kako?
vpra{anja, bo ~love{tvo zelo hvale‘no.
so beta-amiloidi ali rjavi celi~ni odpadki, bolezni bodo pri{la {ele po letih razisko- ki jih mo‘gani izlo~ajo pri Alzheimerjevi kako se mo‘gani v starosti fizi~no spre- [e ena bojazen sodobnega ~loveka je
– povi{ane vnetne dejavnike, ki so zna- Kaj se torej dogaja s starajo~imi se mo-
Alzheimerjeva bolezen. Imate svoj re-
‘gani?
cept tudi proti bolezenski izgubi spo-
da bi morali vsi starej{i od petdeset let s mina?
nov, ~e ‘elijo tudi na stara leta ohraniti niti novih informacij in se hitro odzvati Katerih hranil mo‘gani ne dobijo do-
Se lahko proti tem procesom bojujemo?
volj?
Kako denimo prepre~iti Parkinsonovo
Sve‘a nenasi~ena ribja olja, ki {e niso bolezen?
postala ‘arka, so nujen element dobrega Vemo, da na celi~ni ravni ‘rtvam parkin- zdravja in dolgo‘ivosti, {e posebno ~lo- Dr. Lippman pravi, da se lipofuscin, viden kot starostne pege na obrazu in rokah, kopi~i zlasti v mo‘ganih Alzheimerjevih bolnikov. IZOGNITE SE PROPADANJU MO‘GANOV
Kaj pa, ~e se bojimo ‘ivega srebra, s
mo‘ganskih celic – ne k nastajanju no- katerim so lahko ribe onesna‘ene, ali pa
~e preprosto ne maramo rib?
vostna ribja olja v kapsulah, ki so o~i{~e- na PCB-jev, ‘ivega srebra, svinca in kad- mija. Tudi recept na{ih babic, ‘lica ribjega olja na dan, ni ni~ slabega, a zakaj bi se izogibam konzervam plenilskih rib (tu-na), ki vsebujejo ve~ ‘ivega srebra, in Ste prepri~ani, da ribja olja res delujejo?
mografija, prika‘e umsko prizadete pre- kelatov (ki ve‘ejo nase kovinske ione), Centrofenoksin odstranjuje starostni pig- drugi strani pa se dobro delujo~i predeli ment lipofuscin. Nabavite ga lahko prek splet- sko prizadetih ljudi ‘e po tritedenskem Kak{na pa je vloga vitamina B ? Ni
12
tudi ta zelo pomemben za mo‘gane?
hranili iz ribjega olja na dan za‘arijo kot rej{im ljudem ga pogosto primanjkuje.
niti – centrofenoksin, ki izbolj{a mo‘- Prvim, ker ne u‘ivajo mesa, ki je edini DR. LIPPMAN
PRIPORO^A
ker jim prebavila slab{e delujejo in zato ^esa {e ne smemo pozabiti, ~e ne ‘elimo
v kri, zato je bolj zanesljivo njegovo na- pozabljati?
dome{~anje v obliki podko‘nih injekcij, mo‘gane. ^love{ko staranje je bilo ved- ven ne‘elenih estrogenov pri mo{kih.
in vsaj pol ure zmerne telesne vadbe.
obliki in 50 miligramov trimetilglicina.
nost, igrivost in humor tudi v sta-rej{ih letih.
Pogosto izpostavljate {e en »umazani
trik« matere narave …
nega procesa zaradi oksidacije in prostih utrujeni in letargi~ni. Pomembnej{i je od staranjem kopi~i v vsaki celici in zavza- me tretjino celotne celi~ne prostornine.

Source: http://www.misteriji.si/datoteke/dat_1173_Izognite_se_propadanju_mozganov.pdf

Musterfax deutsch webseite 201

Sehr geehrte Frau Doktor,sehr geehrter Herr Doktor,wie gewünscht, senden wir Ihnen nachfolgend Musteranforderungen nach AMG § 47 Abs. 3 mit deren Hilfe Sie Ihr Arzneimittelbudget entlasten, sowie Kurzfassungen aktueller Newsund wissenschaftlicher Literatur, die Einfluss auf Ihren Praxisablauf nehmen können. Für alle Kurzmeldungen stehen weitergehende Informationen zur Verfügung, die wir Ihn

bcv.cv

(Código do Mercado de Valores Mobiliários) Compete ao Banco de Cabo Verde, através da Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários a fiscalização das ofertas públicas de aquisição ou de venda. (Interrupção da negociação em bolsa) 1. A Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários poderá interromper a negociação em bolsa dos valores mobiliários objecto de ofertas públ

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf