Wzorzec-przegl d lekarski-xx-200

Medical Professional School in Opole spreading 1Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego, Pañstwowa Medyczna Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Opolu swoje œrodowisko i styl ¿ycia na sprzy- i rozwijali. Palenie tytoniu jest najbar- advantageous element of a lifestyle.
Rektor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko 4Zak³ad Medycyny Rodzinnej i Pielêgniarstwa Kierownik: Dr hab. n. med. S³awomir Chlabicz dzi, ¿e potrafi udzieliæ pacjentowi po- czaniu na³ogu, a¿ 82,4% studentów jest palenie odejœcie od na³ogu jest bardzo trud- Styl ¿ycia jest jednym z g³ównych czyn- ników determinuj¹cych zdrowie cz³owieka.
i zawieraæ elementy psychoterapii, leczenia Zdrowy styl ¿ycia to wybór w³aœciwych behawioralnego (naukê nowych zachowañ), zachowañ spoœród mo¿liwoœci, jakie dostêp- jak równie¿ leczenia farmakologiczne sub- stytutami nikotyny, je¿eli powy¿sze metody stylu ¿ycia s³u¿y promocja zdrowia, która obejmuje miêdzy innymi dzia³ania, dziêki Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce metody lecze- którym ludzie coraz bardziej interesuj¹ siê swoim zdrowiem i uzyskuj¹ coraz wiêkszy wp³yw na czynniki kszta³tuj¹ce stan ich zdro- nowa terapia zastêpcza (NTZ), leki antyde- stylu ¿ycia by³o i jest palenie papierosów.
Czynnoœæ palenia tytoniu i farmakologiczne efekty uzale¿nienia od nikotyny s¹ powi¹- zane z ró¿norodnymi czynnikami psycholo- gicznymi (wewnêtrznymi) oraz œrodowisko- 6. Program minimalnej krótkiej interwen- wymi (zewnêtrznymi), które wywo³uj¹ chêæ cji – lekarze maj¹cy bezpoœredni kontakt z palenia, co powoduje, ¿e palenie staje sie uzale¿nionymi maj¹ czêsto niedoceniane istnienia wielu czynników warunkuj¹cych w rzucaniu palenia. Amerykañskie agencje Opinia studentów na temat realizacji zagadnieñ dotycz¹cych nikotynizmu w Samoocena studentów w zakresie umiejêtnoœci udzielenia pacjentowi porady The students' opinion, regarding realization of nicotinism topics, during their studies.
The students' self-estimation, regarding their ability, to give the patient anti-tobacco do spraw zdrowia polecaj¹ model krótkiej interwencji lekarskiej „4 As”- Ask, Advise, Czy ka¿dy lekarz powinien pytaæ ka¿dego pacjenta okreœleniu statusu pacjenta, poradzie i mo- leczenia i póŸniejszym umacnianiu pacjen- do porzucenia na³ogu mo¿e pomóc w osi¹- gniêciu sukcesu z nastêpuj¹cych powodów: j¹tkowo korzystn¹ sytuacjê do udzielenia przynajmniej raz w roku, co daje mu szansê kontaktu z nieporównywalnie wiêksz¹ licz- b¹ osób pal¹cych, ni¿ jakiejkolwiek innej wet kilka minut mo¿e mieæ bardzo znacz¹- cy wp³yw na zachowanie siê wielu pacjen- 1 - Tak - niezale¿nie czy jest to osoba chora czy zdrowa 2 - Nie - lekarz powinien reagowaæ na proœbê tych pacjentów, którzy wykazuj¹ inicjatywê i chêæ do wania niepalenia nale¿¹ nastêpuj¹ce dzia- 3 - Nie - lekarz powinien reagowaæ w przypadku osób chorych, którym palenie szkodzi Opinia studentów na temat czy pytanie pacjenta o stosunek do palenia jest powinnoœci¹ lekarsk¹.
The students' opinion whether questioning a patient of his/her attitude towards smoking is doctor's obligation or not.
palenie w miejscach publicznych, zakaz re- by³y zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu, czy ankietowani potrafi¹ udzieliæ porady antytytoniowej, czy lekarze po- klamy wyrobów tytoniowych mog¹ pobudzaæ winni pytaæ pacjentów o palenie papierosów oraz jakie formy promowania niepalenia s¹ zdaniem ankietowanych niepalenie przypisuje siê autorytetom, ido- Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ zarówno pro- blemu uzale¿nienia od tytoniu, jak i proce- dziennikarzom. „Nowe Milenium: Nie palê, (89,9%) i 25 studentów (10,2%). Po³owê su rzucania palenia, du¿¹ rolê w motywo- bo lubiê” to szczególny przyk³ad kampanii respondentów stanowili studenci w wieku od waniu do zaprzestania palenia oraz infor- spo³ecznej w Polsce z du¿ym zaanga¿owa- 20 do 21 lat (51%), 96 studentów (39,2%) by³o w wieku od 22 do 23 lat, 16 (6,5%) w pomocy w rzucaniu na³ogu przypisuje siê wieku od 24 do 25 lat i tylko 8 osób (3,3%) lêgniarkom. Ponadto dzia³ania spo³eczne W badaniu wziê³o udzia³ 245 respondentów – stu- dentów studiów stacjonarnych I, II i III roku Instytutu Pie- Na pytanie czy w trakcie zajêæ na uczel- takie jak: akcje oœwiatowe, wp³yw œrodków lêgniarstwa PMWSZ w Opolu. Badani wype³nili anoni- ni poruszano zagadnienia dotycz¹ce niko- mowo i dobrowolnie ankietê opracowan¹ dla potrzeb narodowe dni bez papierosa, narodowe pro- pracy, w której pytano czy w trakcie kszta³cenia licen- cjackiego i w ramach jakich przedmiotów realizowane stwierdzi³o, ¿e nie poruszano takiej tematy- twierdz¹c, ¿e potrafi¹ udzieliæ pacjentowi porady antytytoniowej. Tylko nik³y odsetek badanych potwierdza brak umiejêtnoœci w lekarz powinien pytaæ ka¿dego pacjenta o jego stosunek do palenia papierosów; nie- wielki odsetek badanych twierdzi, ¿e lekarz powinien zainteresowaæ siê pacjentami wy- kazuj¹cymi chêæ zerwania z na³ogiem, a tyl- ko pojedyncze osoby wskazuj¹ na fakt, ¿e lekarz powinien reagowaæ tylko w stosunku do chorych, którym palenie szkodzi.
nia niepalenia ankietowani uwa¿aj¹ promo- nia w miejscach publicznych, a nawet pod- niesienie cen papierosów. Zaskakuj¹co ni- Ranking skutecznoœci form promowania niepalenia.
ski odsetek badanych przypisuje tê skutecz- Efficiency ranking of forms of promotion of nonsmoking.
noœæ narodowym programom zdrowia i pla- którego poruszano zagadnienia dotycz¹ce które jako cele g³ówne za³o¿one maj¹ wy- radio, prasa, internet) – 179 osób (73,1%) posa¿enie studenta w wiedzê na temat zdro- czêœciej problematyka palenia tytoniu po- wego stylu ¿ycia, potêgowania i ochrony ruszana by³a w ramach zdrowia publiczne- zdrowia oraz istotnych zagro¿eñ zdrowia - podniesienie cen papierosów – 94 oso- jednostki i spo³eczeñstwa w Polsce.
dyncze wskazania dotyczy³y interny, pod- staw pielêgniarstwa, fizjologii, pediatrii, re- habilitacji, farmakologii, podstawowej opie- - placówki opieki zdrowotnej – 46 osób rolê lekarzy w ograniczaniu nastêpstw zdro- udzieli³o 24 (9,8%) respondentów, w tym - bilbordy i reklamy – 3 osoby (1,2%) (ry- wotnych palenia tytoniu i promowaniu nie- 4,5% ankietowanych, którzy wczeœniej twier- palenia twierdz¹c, ¿e ka¿dy lekarz powinien dzili, ¿e problematyka palenia tytoniu by³a po- pytaæ ka¿dego pacjenta o jego stosunek do ruszana w trakcie zajêæ na uczelni. Zestawie- nie przedmiotów przedstawia tabela I.
kszta³cenia mê¿czyŸni stanowili znikomy trafi udzieliæ pacjentowi porady antytytonio- odsetek ankietowanych. Wiêkszoœæ ankie- niepalenia studenci przypisuj¹ mediom (TV, wej, natomiast do braku umiejêtnoœci w za- lat, pochodz¹cy ze œrodowiska wiejskiego.
zna³o siê 20 studentów (8,2%) (rycina 2).
zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu, tylko dy lekarz powinien pytaæ ka¿dego pacjenta nik³y odsetek studentów twierdzi, ¿e w cza- 1. Górecka D.: Jak pomóc pacjentowi rzuciæ palenie.
sie kszta³cenia nie spotka³o siê z t¹ proble- Poradnik dla lekarzy. Instytut gruŸlicy i chorób p³uc, odpowiedzi: tak, niezale¿nie czy jest to oso- tytoniu realizowana by³a najczêœciej w ra- 2. Górecka D.: Leczenie uzale¿nienia od nikotyny. [W:] D. Górecka. (red.): Palenie albo zdrowie. Agencja mach przedmiotów: zdrowie publiczne i pro- Wydawniczo-Poligraficzna GIMPO, Warszawa, mocja zdrowia. Zaskakuj¹cy jest fakt, ¿e pojedyncze wskazania dotyczy³y przedmio- 3. Krzemieniecki J.: Uzale¿nienie [cyt. 26.06.2008].
proœbê tych pacjentów, którzy wykazuj¹ ini- tów klinicznych, gdzie w etiologii schorzeñ Dostêpny na URL: http://pro-life.pl/_ow/read.php?y cjatywê i chêæ do zaprzestanie palenia; palenie tytoniu jest istotnym czynnikiem ry- =Sluzba_Zyciu&n=Nikotynizm&a=05_uzaleznienie 4. ¯yjmy w œwiecie wolnym od dymu tytoniowego [cyt.
zyka i zagro¿enia, nie zapominaj¹c o dziale 26.06.2008]. Dostêpny na URL:http://www.psseost- powiedzi: nie-lekarz powinien reagowaæ w rzeszow.pl/index.php?option=com_content& Prawie wszyscy studenci uwa¿aj¹, ¿e s¹

Source: http://wple.net/plek/numery_2008/numer-10-2008/588-590-wojal.pdf

Jimk.17.2.00

The Trade-Off Between Customer and Technology Orientations: Impact on Innovation Capabilities and Export Performance Paula Hortinha, Carmen Lages, and Luis Filipe Lages Technological exporters are constantly challenged by the trade-off between two types of strategic orientations: customerand technology. Nonetheless, research directly addressing this topic is scarce, and few recommendations e

Microsoft word - dr. bhargava pre assessment questionaire.doc

Date of Birth: It is very important to complete ALL sections. This form will help you prepare for the initial assessment as trying to remember past episodes and treatments during the actual interview can be difficult. In turn, it helps me understand your illness as the medical chart is not enough. If necessary, your Counsellor is available to help you complete the form. 1) Your exp

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf