10134_acca075_n130524.indd

4 Editie 075 jaargang 8 - juni 2013 actualcare
KB individuele medicatievoorbereiding sluit fouten uit bij bedeling
“Op 28 september 2012 publiceerde het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding. Dit WZC Avondrust kiest voor
besluit trad op 1 december 2012 in werking”, aldus Stefan Vereycken, Accountmanager bij gerobotiseerde medicatiebedeling
van HD MEDI
“Individuele medicatievoorbereiding maatregel wordt deze termijn de eerste toepassing op apothekers, maar ook “Tot vorig jaar werd de medicatie door het verplegend personeel (IVM) wordt omschreven als de han- twee jaar verlengd tot 30 dagen. Het personeel van rusthuizen en ambulan- klaargezet. Dit was een zeer arbeidsintensief gebeuren”, vertelt deling waarbij een of meerdere genees- besluit is van toepassing op zowel de te patiënten met polymedicatie. IMV Bruno Vandemoortel, Directeur bewonerszorg van WZC Avondrust middelen uit hun primaire verpakking geautomatiseerde als de manuele IMV.” kan er onder andere voor zorgen dat uit Jabbeke. “Het klaarzetten van de medicatie gebeurde dan worden verwijderd en vervolgens, in- personen langer thuis behandeld kun- ook dagelijks en omvatte toch al snel een uur of vier. Tijdens het dien nodig, samengevoegd in een enke- Schriftelijke toestemming patiënt
nen worden, overconsumptie beperken, klaarzetten werd het personeelslid regelmatig tijdens zijn/ haar le gesloten verpakking voor individuele “IMV mag uitgevoerd worden door medicatiefouten opsporen en bijgevolg werkzaamheden onderbroken om familie of huisartsen te woord te toediening”, vervolgt Vereycken. “Deze een persoon die gemachtigd is genees- medicatie gerelateerde complicaties staan of door beloproepen. Hieruit bleek dat het foutief klaarzetten verpakkingen zijn bestemd voor een middelen af te leveren aan het publiek. vermijden, enzovoorts. Uiteraard dient individuele patiënt op een bepaald tijd van medicatie steeds om de hoek loerde,” In dit geval betreft het dus zowel de de patiënt voor de opstelling van het stip. De afgeleverde IMV-verpakkingen apotheker van een voor het publiek dossier voortgezette zorg zijn schrifte- moeten bestemd zijn voor een gebruik opengestelde officina als de zieken- “Om de fouten tot het minimum te beperken en om de werkinvestering an- binnen de 14 dagen. Als overgangs- huisapotheker. IVM is niet alleen van ders te oriënteren hebben we na grondig onderzoek gekozen voor een gero-botiseerde medicatiebedeling van HD MEDI. Gerobotiseerde medicatiebede-ling bestaat hierin dat wij nu dagelijks door onze apotheek beleverd worden. Uniek hieraan is dat elke bewoner zijn medicatie krijgt in een zakje per toedie-ningsmoment. Tevens staan de naam van de bewoner, kamernummer, tijdstip Vanas Engineering
en de inhoud van het zakje duidelijk op het zakje vermeld. Voor elke toedie-ning wordt er een controle uitgevoerd op basis van het medicatiedossier.” kan al meer dan 60 jaar beroep doen
Zeer lage foutenlast
“Tot op de dag van vandaag hebben wij nog geen fouten vastgesteld bij het
op zijn logistieke ervaring
puur gerobotiseerd leveren. Bij discussie kan men vanuit de apotheek een foto afleveren ter controle. Als er fouten opduiken heeft het altijd te maken met een menselijke manipulatie. Het grote voordeel is een zeer lage foutenlast en In 2002 is de divisie Vanas Medical opgestart, met als resultaat dat er tot op heden 285 een zeer grote tijdswinst voor de verpleegkundigen op de werkvloer”, besluit installaties geplaatst zijn, verdeeld over 81 Belgische ziekenhuizen. De lokale aanwezigheid, service – 7/7 met 12 programmeurs en 10 techniekers – en flexibiliteit van zowel hard- als software hebben tot dit succes bijgedragen. intensieve zorgen, operatiekwartier, in de Vanaskast wenst te plaatsen. Dit r "VUPNBUJTDIFIFSCFWPPSSBEJOHTMJKT- riaal als verbruiksproducten – bijvoor- Op maat van de klant
toegang – via LED indicatie – tot de de medicatie, beveiligingsniveau en r CFTDIJLCBBS bestaat uit een 100-tal parameters r .PHFMJKLF JOUFHSBUJF NFU IFU FMFL- de koppelingen gerealiseerd met De belangrijkste voordelen van een Voor meer informatie, raadpleeg uw apotheker.
Omeprazole 20 mg caps. 1Capsule grijs/geel “ Betere zorg voor mijn patiënten
GanNzij eI¿Fiënte en veiOige
meGiFatie inname´

Source: http://www.vanas.be/documentatie/nieuws/Actual%20care_Editie%20075%20jaargang%208%20-%20juni%202013.pdf

Doi:10.1053/j.jfas.2008.08.002

Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy on Healing of Diabetic Foot Ulcers Arife Polat Duzgun, MD,1 Hakan Ziya Satır, MD,2 Omer Ozozan, MD,1 Barıs Saylam, MD,1 Bahadır Kulah, MD, MS, FACS,3 and Faruk Coskun, MD4 Hyperbaric oxygen therapy can be used as an adjunct to standard wound care in the treatment ofdiabetic patients with foot ulcers. We undertook a prospective, randomized investigation

51319-11a proxy (h shares) e.indd

Shenzhen Dongjiang Environmental Company Limited* (A joint stock limited company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability) PROXY FORM FOR THE H SHARES CLASS MEETING TO BE HELD ON 31 MAY 2010 of Shenzhen Dongjiang Environmental Company Limited* (the “Company”), holding as my/our proxy/proxies or I/We hereby appoint the chairman of the H Shares Class Meeti

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf