Schlüpferesch ii liddtexter cd

Stued Theater CD ST002 - Schlüpferesch II ‚Jempy Welter’ – D’Liddtexter Aus dem Krunn leeft de Béier méi séier Op Metz ze lafen Amplaz säin Holz ze ha’n Weis: Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren `t ass gesond fir de Schlack an de Stullgang wien o ch k ënnt ` t ass e ga l, a ll déi ha mer den Nick d ee wichst se all a m E m balag e a weis t en har diman g de bre ede . R éck A sen g Ma m m, d éi g utt Fra „ Wichs se! “, Wéi zé ng Min is t’ren a n der Bo ss “E ch s inn do! “, rifft de n Nick an en hee t se D’ ganz Lan d de et Krees ch ewéi aus en ge m Monn : „ De Frant z h uet n ees gewonn! “ Wat h inne fe elt? Et g ëtt be i hir e Leiden Wien `t och ass, jidderee kritt den Dadder Stued Theater CD ST002 - Schlüpferesch II ‚Jempy Welter’ – D’Liddtexter Hue lt d e R ucksa k, h ue lt d e Fis ek Muerg ens, Mët tes, ëm den Ow end, an der Dann h ut t d ir d’ Le ed g es chwën n ers choss ! Biicht op a ll H ues, all Wë llschwä in an op Mä pa sst op , s ché isst ken ge m Ma nn e La ch Weis: Elle danse le charleston Musek: L.Th.Langlois Hue lt d e R ucksa k, h ue lt d e Fis ek Muerg ens, Mët tes, ëm den Ow end, an der Dann h ut t d ir d’ Le ed g es chwën n ers choss ! Maa ch t e Lä mm erge ier gläich a us eng er Huet dir iech e Kuerf gefëscht Bäim Freien oder soss Weis: Lang, lang ist’s her Musek: trad. Huet mol en zwouch een eng Elle gestiicht Alles fä llt op me ch, alles fä llt op me ch! Kréie meng Bouwe mol Knäpp an d‘Gesiicht … D‘Fra an d‘Familjen an d‘ganz Noperschaft Ma mech de Schëll’gen da sinn ech verkaaft `t geet mer krenonnzéng scho laang géint de Stréch Stued Theater CD ST002 - Schlüpferesch II ‚Jempy Welter’ – D’Liddtexter Da ble ift ie ch d a ch de Yoyo na ch als Huet mol e Wieder dee Jéngsten erwächt … Huet emol mäin Noper säi Soff net geblecht … Kréie mol d‘Hénger am Juck nuets e Schlag Stierft mol eng Mattant, déi ons näischt vermaach Ass härlech Wieder a jupps! dréit et sech … e latz eg t, fa tze gt Sp illche ma m Yoyo! Huet mol meng Fra e geschwollene Bak … Da stäipt ons de Knëppel an d’Gesetz Wann et da richt, pu! Dat gëtt mir e Stéch … Geet am Geschäft mol en Zänner verluer … Gëtt et da Pai an et geet mol net duer … Kritt mol ons Nopesch e gräisselecht Kand … Kritt mol ee giedlech bäi d‘Läppe gemat Werft emol de Stuerm e puer Leeë vum Daach Huet mol e Villchen an d‘Béckse gemat … Huet iech den Owend d‘Gedrénks net geschmaacht Huet dir vu Langweil bal guer net gelaacht … Ëmmer sinn ech et, all Mënsch kritt mech drun Neen, `t ass net wouer, souguer bal gelunn Well gëtt beim Spillen d‘grousst Lous mol gezunn Do fällt näischt op mech, näischt op mech! `t ass eng al Geschicht déi ech iech kloen `t ass een op der Welt fir sech ze ploen Wann d’ We lt o ch a us de Fuge geet ma t all Stued Theater CD ST002 - Schlüpferesch II ‚Jempy Welter’ – D’Liddtexter Beim Riesenrad ein Mägd’lein steh’n Weis: Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt? Wiem d’Gléck net wëll, dee kann dack uerg Dee kann op Schrack an Tratt sech béis blaméi’ren Hie schéisst eng Klatz, a kees trëfft hien den Dill Hie seet e Wuert a gläich ass et zevill Hie gëtt mol enger Joffer präsentéiert A well si schéin, ass hie ganz enchantéiert Hie mécht eng Näip a schwätzt e wéineg Blech hie geet an d’Schong a steet do ganz geschlon An denkt fir sech, wat hien net haart ka son : Dat h unn ech do ne es en g Kéier g utt ‘ch hat bes të m mt e s chw aarzen Da g Ich wusst’ nicht, was sollt’ es bedeuten Kreno ndikass ! Wat h un n e ch nee s ger ass Wann e ch so u ep p’s gezw iwwe lt h ätt Denn dass mein Portemonnaie war fleutem …. De Jitz deen huet e Meedche rose gären Dräi ganzer Joer lang ower blous vu Fären Mat him ze schwätze war hien net sou kéng Musek: Ich hab die schönen Maderl nicht erfunden All Mënsch versteet dem Jitz seng rose Péng Op eemol trëfft hien d’Joffer um Plëssdarem Hie seet : « Bonjour! », et wor nach kees säi Brauch Da rëtscht en aus a Wupp! läit hien um Bauch Hie reeft sech op a bleiwt verdaddert ston An denkt fir sech, wat hien net haart ka son : Op engem Banquet sëtzt de Jitz ze baffen Vu Fraleit do huet hie keent nach gelued Hie blénkt a schweesst wéi wann en uerg géng Hie knat a muelt, hie schnoffelt an hie schléckt Hie schléit eran a fiddert wéi verréckt ‘t gëtt ënner aanrem och do Gaardebounen en hätt bestëmmt domat säi Mo sollt schounen well een, zwee, dräi, wéi hien sech eemol béckt Ech wëllt , e ch hä tt men g Täs che vo ll huet hien sech Bumm! vun hannerzech verschléckt d’Gesellschaft kuckt, ass paff a schnoffelt schonn A jid dfer Ro nde l wieren da us end Fra ng de Jitz deen denkt, wat hien net haart ka son : Da léis s bestë m mt e ist la ck le cht Me ch an der Pé ng n et ë m mer g lä ich a m Da ch fä erten e ch , da t ass en g ura l See che n Weis: Ich weiß nicht was soll es bedeuten De Fra le itsna upe sinn e ch op der Sp ur Hätt e ch blo uss d ’Täs che vo ll Konf ett i Gé ing him Konfe tt i gan z bestë m mt n et Stued Theater CD ST002 - Schlüpferesch II ‚Jempy Welter’ – D’Liddtexter Hie fäert jo, si géing ëm eppes do’n Verdéngt do den Ochs keng bei d’Këscht Ech zéi’n eraus, `t ass näischt méi dran D’ ganz Welt ass Buttek pak , ouni d en `t lescht frot een: „Wat häss de léiwer Stued Theater CD ST002 - Schlüpferesch II ‚Jempy Welter’ – D’Liddtexter Deen n ue ts g eliich t h uet o p Wee a S tee `t wor wéi mer s eet, dé i éis cht S cara bee ! `t gëtt Leit mat Tocks- a Stréi- a Waasserkäpp fir datt ech keng vun iech blesséi’ren Eng schlankeg, schankeg, blëtzeg, blénkeg Déi schéinste Fra, déi d’Welt nach hat! Gutt mat zwanzeg Päerd duerch d’Gaass Weis: Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln Schirb’len, Schanken, nëmme méiglechst al Kanns de d’ënnescht, d’iewescht gon Dat bréngt schonn eng Fra gutt fäerdeg ver léi’ren , liich t ver lé i’re n Wann no zén gd ausend Joer da nn een Da kan n ee mä i Kadas ter re mont éi’ren, `t gëtt Leit mat Nuese wéi eng Cornichong A me ch an en ge m M us ée expo séi’ren , Da g inn e ch een , zwee , drä i en g gro uss deem hei seng, mengt een, déi kréich Jong! An h u Ver dén gs cht er fir d ’H uman ité it! Munch’ree léiss e Sak mat Sue lei’n Si fla am t a blë tzt wé i d ’Sonn a m M ee Wou kann d’Mënschheet sech esou gehei’n Scho v’r un dr äid ausend an honn ert Joer Mat en ge m blénk ’ge S ch ëllers té ck Stued Theater CD ST002 - Schlüpferesch II ‚Jempy Welter’ – D’Liddtexter Was vom Gesöffs und vom Geschlupps nicht Das macht den Menschen miserabel melancholisch So mancher gammst nach einem Humpen wie das Eng schwaarz Zara déi stécht dir an d’A Und räpst immer nach und säuft wie ein Lach. Das Früh-zu-Bett fällt ihm so schwer wie das Er zillt allmählich sich ein Bäuchel wie ein Dächen Und weil das so Brauch, probierte ich’s auch sch éi blo nd Hoer déi kann e e s chonn Wéins t der Moud loo ssen d ‘Fra le it se ch D‘Ho er, d ‘ Nee l an d ‘Ba ken, d‘ Ka z an den Das e in undzw anz ig ste Glas B ier da s sick ert Jo, s i si gär iwwera ll k éif aarwe gblon d! doch das Gesöf fs das w ar nich t umso ss ich h upt e un d gos s den Sa ster an d’Stroo ss Well d’schwaarz Louder déi kënnt dann een Dag D’läscht Abicht kruten wir ein Plättel Gaardebounen das beste Futter für lebendige Kanounen und weil sie uns so gut geschmochen aßen wir uns Doch plötzlich gab es links und rechts so Zuerst in halben, dann auch rrrumm ! in ganzen Und dann kamen im Nu noch Kollicken dazu `t ass pechschwaarz sees de houfreg zu hir zuers t s choss er un d dann br umm te ich Well `t ass näischt Schwaarzes méi drun Und das hy gienis che P apier es kn ist ert leis e Ich ga b f ür de n Kniff die Quit tun g mit Piff! Stued Theater CD ST002 - Schlüpferesch II ‚Jempy Welter’ – D’Liddtexter Ra mmy - E ch hu keen Auto - M ir sin n a m Weisen: Bel ami – Ich hab kein Auto – Sie hieß Marie – Paris, du bist die schönste Stadt der Welt – Funiculi, Funicula Musek: Theo Mackeben – Robert Gilbert – Wilhelm Gabriel – Theo Mackeben – Luigi Denza Du ba ss da t Schéinst, du ba ss da t Bes cht E klenge Feeler, dee muss jidd’reen hunn Du kënns n a ch laan g net h ei f ir d’ les cht Deen hei drénkt näischt, deen do stréckt sech eng Du ba ss best ëm mt de gr éis ste Bijo u Dee ka vu kengem Framënsch eppes héi’ren Deen ower kann sech net dervu bekéi’ren Deen een, dee lieft a suergt nëmme fir sech Mir s i fir de ch we lls du o ns s ch maa ch s Deen Aneren net, mä léisst dann d’Fra am Stéch Du ba ss best ëm mt déi gré isst e G nod fir Wo u be i m ir d’S chwaa ch heet s ëtzt : be im Wo u d een he i d ’G eld ver bë tzt : beim D’ganzt Haus, dat wibbelt an et freet sech driwwer Op `t geré it, ` t g ëtt gesp illt , fré i a spé it! Wann e ch d ann so u a m Zo ck g anz vers iess Fillt dësen oder deen sech och blesséiert, mir si Hunn ech d’ Welt an a ll Zo di ver gie ss A wann et nieft dem Gudden och gehéiert, dir gitt Beim R a mmy , beim R am my, be im Ra m my! An `t bréngt een d’nächst Joer nees eng ronn! Musek: Peter Kreuder Text: Degrells ‚Jhang’ Séngt d’Weis vum “belsche Frang”! Wann ee sou munech “schlüpf’rescht” Lidd well do vergë sst ee n, d att so u Villes ha ut Wann ha ut ee m en gt, h ien hätt eng Ha m Dann a ss et d ach na ch k napp s ee Stron ck Wéi d ack s chon h annert e ng em Zon k h uet

Source: http://www.urwald.lu/page5/styled-5/styled-6/files/schlu0308pferesch-ii-liddtexter-cd.pdf

Glossaires des sigles

GLOSSAIRES DES SIGLES Agent civil des services hospitaliers qualifié du service de santé desADMINISTRATION ET SOUTIEN DE L'HOMME (domaine deAssistance extérieure / Affaires étrangèresAttestation de formation complémentaire aux premiers secours avecAttestation de formation aux premiers secoursBureau conception des systèmes de force (EMAT/BCSF)Bureau d'édition et de diffusion de l'a

everychina.com

1000mg AMOXICILLIN SODIUM and 200mg CLAVULANATE POTASSIUM Powder For Injection Products Detailed 1000mg AMOXICILLIN SODIUM and 200mg CLAVULANATE POTASSIUM Powder For Injection AMOXICILLIN SODIUM & CLAVULANATE POTASSIUM FOR I.V. INJECTION COMPOSITION: Each vial contains 1000mg amoxicillin (as the sodium salt) and 200mg clavulanic acid (as the potassium salt). INDICATIONS: U

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf