Oh_30_beliv.indd

BEVEZETŐ
ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK
Ö S S Z E F O G L A L Ó R E F E R Á T U M O K
A D-vitamin szerepe a krónikus
szívelégtelenség kialakulásában
SZABÓ BOGLÁRK A DR.1 ■ MER KELY BÉLA DR.1 ■ TAK ÁCS ISTVÁN DR.2
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1Kardiológiai Központ,
2I. Belgyógyászati Klinika, Budapest
A krónikus szívelégtelenség leginkább az időseket érintő népbetegség, amelyben a D-vitamin-hiány rendkívül gyakori. A legtöbb D-vitamin a bőrben képződik, ezért a szívelégtelenségben szenvedő betegek életmódja részben magyarázhatja a D-vitamin-hiány gyakoriságát. Azonban egyre több adat támasztja alá azt az elképzelést, hogy a D-vitamin-hiány nemcsak következménye, hanem oka is lehet a krónikus szívelégtelenség kialakulásának. A D-vitaminnak közvetlen hatása van a szívre és indirekt hatása a szívelég-telenséghez vezető legfőbb rizikófaktorokra. A közvetlen szívhatás a szívizomsejtek kontraktilitásában, a natriureticus fehérjék elvá-lasztásában, az extracelluláris mátrix és a gyulladásos citokinek változásában nyilvánul meg. Emellett a D-vitamin hatással van a szívelégtelenség legfontosabb rizikófaktoraira, a vérnyomásra, a renin-angiotenzin rendszerre és az érelmeszesedésre is. A sok kísér-letes adat ellenére csupán néhány megfi gyelés igazolja a D-vitamin kedvező hatását a krónikus szívelégtelenségre. További nagy esetszámú, randomizált vizsgálat szükséges annak megerősítésére, hogy a D-vitamin-hiányban adott D-vitamin-pótlás előnyös ha-tású a krónikus szívelégtelenségre és a halálozási kockázatra. Kulcsszavak: D-vitamin, szívelégtelenség, D-vitamin-hiány
The role of vitamin D in the development of cardiac failure
Congestive heart failure is a chronic disease, whose incidence is especially growing in the subpopulation of elderly people. The majority of these patients have vitamin D levels in the insuffi cient range. Skin synthesis is the most important vitamin D source for humans. Congestive heart failure patients have relatively low outdoor activities. Consequently, a disease-related sedentary lifestyle is an important cause for the insuffi cient vitamin D status in patients. However, there is an accumulating body of evidence that vitamin D insuffi ciency plays a role in the etiology and pathogenesis of congestive heart failure. Vitamin D has direct effect on heart cells and indirect effect on the risk factors of the disease. Four major potential mechanisms may be important to explain the direct effects of vitamin D against congestive heart failure: the effect on myocardial contractile function, the regulation of natriuretic hormon secretion, the effect on extracellular matrix remodelling and the regulation of infl ammation cytokines. It has been demonstrated that vitamin D has a high impact on congestive heart failure main risk factors as hypertension, renin-angiotensin system malfunction and atherosclerosis. In spite of the robust preclinical data only few clinical observations prove the positive effect of vitamin D on congestive heart failure.
Keywords: vitamin D, congestive heart failure, vitamin D insuffi ciency
(Beérkezett: 2009. május 27.; elfogadva: 2009. június 9.) A D-vitamin-hiány [1] és a krónikus szívelégtelenség A szívelégtelenség gyakorisága
[2] rendkívül gyakori világszerte. Mindkét megbetege-
dés döntően az idős korosztályt érinti. Akár ez is magya-
A szívelégtelenség gyakori, korszerű kezelés mellett is rázhatná a két kórkép gyakori kapcsolódását. Sőt, adatok nagy mortalitással járó kórkép. Gyakorisága az életkor- támasztják alá azt az elképzelést is, miszerint a szívelég- ral nő. A Copenhagen Studyban (1997 és 2000) az telenségben szenvedő betegek életmódja hozzájárul a 50–59 éves férfi ak körében mért 1,8%-os előfordulás D-vitamin-hiány kialakulásához [3]. Azonban az új kuta- 13,9%-ra nőtt a 8. dekádra. Nőknél ugyanezen korosz- tási eredmények felvetik annak a lehetőségét, hogy a tályokat vizsgálva 0,8%-ról 4,3%-ra emelkedett a pre-D-vitamin-hiány közvetlen oki tényező a krónikus szív- valencia [4]. Vagyis a fejlett országokban a populáció elégtelenség kialakulásában. Ezeket, az új eredményeket öregedésével együtt a kórkép gyakoriságának növeke- 2009 ■ 150. évfolyam, 30. szám ■ 1397–1402.
Ö S S Z E F O G L A L Ó R E F E R Á T U M O K
Ugyanakkor a terápiás lehetőségek javulása a betegek alapján azonban már évtizedek óta ismert, hogy 30 ng/ hosszabb túlélését teszi lehetővé. A Framingham Heart ml alatt a D-vitamin-hiány csontvesztéssel társul. Jelen- Studyban az 50-es években mért 70%-os férfi és 57%-os leg ezt tekintjük a D-vitamin-hiány határának [12]. női 5 éves mortalitás a 90-es évekre 59%, illetve 45%-ra Valószínűleg a csontrendszeren kívüli ideális hatáshoz csökkent [5]. A modern kezelési módszerek ellenére a 40–50 ng/ml közötti érték kellene, ez azonban még to- kórkép halálozása még mindig nagyon nagy. A krónikus szívelégtelenség miatt történt első kórházi kezelés után 7 évvel a túlélés csupán 33%, ami fele a vizsgált populáció A D-vitamin-hiány oka – civilizációs
megbetegedés
A szívelégtelenség patomechanizmusa
Az emberi szervezetnek napi ~4000 NE D -vitaminra van szüksége. Ebből az átlagos magyarországi étrend A szívelégtelenség a myocardium biokémiai, molekuláris ~200 NE-t biztosít [13]. A többi a bőrben a nap ultra- és strukturális remodellingjének károsodása miatt alakul viola B (290–315 nm) sugárzásának hatására alakul ki, ki. A folyamatban érintettek a myocardium sejtjei, az majd a májban alakul át 25(OH)D -má. Ideális esetben extracelluláris mátrix (ECM) és az intramuralis corona- tavasztól őszig, 10 és 15 óra között, napi 10–30 perces riarendszer is [7]. Szívtranszplantáció során eltávolított, direkt napsugárzás – ami a fedetlen végtagokat, a vállat beteg szívek vizsgálata alapján a kamrai kóros remodelling és az arcot éri – elegendő ehhez. Azonban Magyarorszá- fő alappillére az ECM újrastrukturálódása. Jellemző a gon is számos civilizációs tényező gátolja a megfelelő perivascularis/interstitialis területeken a fi brosus szövet akkumulációja és az elpusztult szívizomsejtek helyén ki- 1. A bőr D-vitamin-termelő képessége nem lineárisan alakuló mikroszkopikus hegképződés [8]. A kollagén függ a fény mennyiségétől. Nagyobb fénymennyiség mennyiségét cinkdependens metalloproteináz proteo- mellett a D-vitamin-képzés gyorsan csökken, plató alakul lítikus degradációja csökkenti. A folyamatnak nagy sze- ki. Ehhez még a bőr növekvő pigmentációjának gátló- repe van a dilatált, elvékonyodott szívizomfal kialaku- lásában [9]. Az intracelluláris kalcium túltelítettsége 2. Napvédő faktorok mellett [15] és az ablakon ke- (a citoszolban és a mitokondriumban) valójában pato- resztül jutó fény hatására nincs D-vitamin-termelés.
fi ziológiás válasz a sejtet ért oxidatív stresszre. Normális kalciumtelítettség esetén az antioxidáns rendszeren túl- 4. Az életkorral csökken a D-vitamin-képzés [16].
jutó szabad oxigéngyökök (ROS) és nitrogéngyökök 5. Magyarországon október közepétől márciusig, az (RNS) apoptózist váltanak ki, ez nem jár gyulladásos vá- alacsonyan beeső fény miatt, a napsugárzás D-vitamin- lasszal és fi brosissal. Magasabb kalciumkoncentráció ese- képzésre alig (nem) hasznosítható [17].
tén azonban a ROS és RNS nekrotikus sejthalált indíta-nak be, ezért a gyulladásos sejtek és fi broblastok A D-vitamin sejtszintű hatása
odavándorolnak, így következményes mikrohegek és fi brosis alakul ki [7]. Ezt a folyamatot számos rizikófak- A D-vitamin aktivált formája, a D-hormon [1,25(OH) D ] tor, így a hypertonia, a diabetes mellitus, az atheroscle- a gének 3–5%-ának átíródását befolyásolja, receptora rosis elősegítheti, gyorsíthatja.
szinte minden emberi szövetben jelen van. Hatása en-dokrin, parakrin és autokrin módon is érvényesül [18]. A D-vitamin-hiány gyakorisága
Receptora van a sejtfelszínen, az intracelluláris memb-ránokon és a sejtmagban, szabályozza a DNS átíródását, Napjainkban a D-vitamin-hiány az egyik legnagyobb illetve a hírvivő RNS utólagos módosulását is [19]. endémia a civilizált világban. Osteoporosisos nők ~60%- A bőrben keletkező, illetve a táplálékkal bejutó D -vita- ában igazolták [10], de nem osteoporoticus populáció- min a májban gyakorlatilag korlátozás nélkül 25(OH) ban is – évszaktól függően – 50% körüli a gyakorisága D -má alakul át. Ezért a 25(OH)D mérése jól mutatja a [1]. Magyarországon viszonylag kis esetszámú, nem rep- D -vitamin-ellátottságot. Az aktív hormonná alakulás- rezentatív vizsgálatban 40–70%-nak találták előfordu- hoz szükséges 1-α-hidroxiláció részben a vesében zajlik. Az így keletkező hormon leginkább a kalcium-anyagcse-rében játszik szerepet. Ugyanez a hidroxiláció létrejön A D-vitamin-hiány fogalma
más szövetekben is, például a bőrben, immunsejtekben, placentában és az erek simaizomsejtjeiben. Az ott kelet- A klasszikus elképzelés szerint a súlyos csonttünetekkel, kező aktív D-vitamin azonban autokrin-parakrin hatást osteomalaciával, más néven angolkórral járó betegséget fejt ki [20]. Az aktivált D-vitamin a D-vitamin-kötő re- azonosították a D-vitamin-hiánnyal [25(OH)D szint ceptorral (VDR) komplexben szabályozza a gének átíró- <15 ng/ml]. Később populációs adatok alapján 20 ng/ dását a sejtmagban. A gyors, nem genomikus hatás legin- ml-re emelték a normáltartomány alsó határát, jelenleg is kább transzmemb rán-szignáltranszdukciós útvonalakon ez szerepel a laboratóriumi leleteken. Élettani adatok keresztül valósul meg.
ORVOSI HETILAP
Ö S S Z E F O G L A L Ó R E F E R Á T U M O K
A D-vitamin-hiány szerepe
A szívizomsejtek esetében is megfi gyelhető egy las- a szívelégtelenség kialakulásában
sabb, a DNS-átíródás szabályozásán keresztül ható ge-nomikus és egy gyors nem genomikus hatás. A szívelégtelenség és a D-vitamin-hiány együttes előfor- Ezek befolyásolják a kontraktilitást, a natriureticus dulását több megfi gyelés is igazolja.
peptid expresszióját, a mátrix metalloproteináz rendszert Szívelégtelenségben a D-vitamin szérumszintjét 34%- és a gyulladásos citokinek mennyiségét.
kal alacsonyabbnak találták, mint a korban illesztett Csirkeembrió szívizomsejt-kultúrájában az aktivált egészségesekét, sőt, az 50 évnél fi atalabb szívelégtelen D-vitamin gyorsan, dózisfüggő módon stimulálja a betegek D -vitamin-szérumszintje alacsonyabb volt az kalciumbeáramlást a sejtbe, feszültségfüggő kalciumcsa- egészséges, 50 évnél öregebb csoport értékeinél is [21]. tornán keresztül. Ebben a folyamatban a cAMP és a G A Third National Health and Nutrition Examination protein útvonal is részt vesz [26]. Green és mtsai izolált Survey (NHANES III) 2001 és 2004 közötti adatai a patkányszívizomsejteken vizsgálták az aktivált D-vita- D-vitamin-hiány és a coronariabetegség, illetve a szív- min hatását. A proteinkináz C aktivációján keresztül elégtelenség közötti kapcsolatot megerősítették. A D-vi- a foszfolambán B és a troponin I a foszforilációjának nö- tamin szérumszintje alapján három kategóriát alkottak vekedését, a kontrakciós és relaxációs idő rövidülését, (>30, 20–29, <20 ng/ml); D-vitamin-hiánynak a 30 valamint a relaxációs sebesség növekedését írták le.
ng/ml alatti szérumszintet tekintették. A cardiovascularis Krónikusan (2 napon keresztül) adva az aktivált D-vita- betegségek előfordulása és a D-vitamin-hiány súlyossága mint, a gyorsult relaxációs sebesség tartósan fennmaradt, között korrelációt találtak. A coronariabetegség (5,3%, de a proteinkináz C aktiválódása elmaradt [27]. Úgy tű- 6,7%, 7,3%), a szívelégtelenség (1,5%, 2,4%, 3,2%), nik, hogy a kontraktilitásra gyakorolt hatáshoz mind a stroke (2,5%, 2,0%, 3,2%) és a perifériás artériás érbe- a gyors, nem genomikus, mind a genomikus hatás is tegség (3,6%, 5,0%, 7,7%) előfordulása is gyakoribb volt kisebb D-vitamin-szint mellett. Coronariabetegekben Genetikai módszerrel D-vitamin-receptor-hiányossá D-vitamin-hiány 77%, az ischaemiás eredetű szívelég- tett egerekben (VDR-KO) megváltozott, gyorsult a telenségben szenvedő csoportban 89% és a kontroll, cardiovascularis betegségre alacsony kockázatú, a kor, a kontraktilitás kinetikája. A fi ziológiás koncentrációban nem és a rassz tekintetében illesztett csoportban 68% alkalmazott D-vitamin a vad típusban rövidítette a kont-volt [22]. rakciós és relaxációs időt, de a D-vitaminnak ez a Az európai adatok a coronariabetegséggel nem, de a kontraktilitást gyorsító hatása a VDR-KO egerekben már szívelégtelenséggel szoros korrelációt mutatnak. Több nem fi gyelhető meg [28]. mint háromezer-háromszáz, koronarográfi án átesett be- A D-vitamin a szívizomsejtek mellett hatással van a teg adatait elemezve a D-vitamin-hiányos betegek között szív „hormontermelésére”, a natriureticus peptid elvá- a coronariabetegség előfordulása nem volt gyakoribb, de lasztására is. Szabályozza az atrialis natriureticus peptidet a 25(OH)D -vitamin és az 1,25(OH) D -vitamin-szint (ANP) és brain natriureticus peptidet (BNP) kötő és a proBNP, illetve a balkamra-elégtelenség között for- natriureticus peptid A típusú receptor (NPR-A) átíródá- dított összefüggést találtak. Az utánkövetés során a D-vi- sát. Emellett az (aktivált D-vitamin-D-vitamin receptor) tamin-hiány független rizikófaktornak bizonyult a szív- komplex befolyásolja a BNP expresszióját is [25]. elégtelenségből adódó mortalitás és a hirtelen szívhalál In vitro vizsgálatokban a D-vitamin megváltoztatta vonatkozásában is [23]. D-vitamin-hiányban, az ismert cardiovascularis rizikófaktorok hatásának kizárása után fi broblastsejtjei emelkedett NF-kappa-B-aktivitást mu-is, a rizikónövekedés 2,08-szoros volt a cardiovascularis tattak, és az IL-6-, TNF-alfa- vagy IL-1-béta-indukció és 2,22-szoros az összes halálozás szempontjából [24].
sokkal kifejezettebb volt a vad típushoz képest. Ezek a A D-vitamin-hiány és a szívelégtelenség gyakorisága sejtek érzékenyebben reagáltak a gyulladást okozó között kimutatott összefüggést magyarázhatja az aktivált stimulusra [29]. D-vitamin-hiányban a gyulladásos vitamin hatásának hiánya, de a szívelégtelenség rizikófak- citokinek emelkedett szintje hozzájárulhat a szívelégte- toraira kifejtett előnytelen hatás is.
A sejt-szövet szintű hatásnak megfelelő eredményeket A D-vitamin-hiány közvetlen hatása
adtak az állatkísérletek is. A D-vitamin fontos szerepet játszik az extracelluláris mátrix integritásában, hatással a szívelégtelenség kialakulásában
van a metalloproteinázok (MMP) és szöveti inhibitoraik Chen és mtsai [25] megerősítették a VDR jelenlétét a (TIMP) közötti egyensúlyra. D-vitamin-hiányban ezen szívizomsejtekben és fi broblastokon, illetve az 1-alfa- egyensúly megbomlása hozzájárulhat a myocardium- hidroxiláz, valamint a 24-alfa-hidroxiláz jelenlétét a hypertrophiához, majd -dilatációhoz. A VDR-KO ege- szívizomban, ami az aktivált D-vitamin klasszikus hor- rek hypertrophiás szívizomzatában nagyobb MMP-2- monhatása mellett autokrin és parakrin hatásokat való - és MMP-9-, kisebb a TIMP-1- és TIMP-3-expressziót, emellett nagy mennyiségű kollagéndepozíciót írtak le.
ORVOSI HETILAP
Ö S S Z E F O G L A L Ó R E F E R Á T U M O K
A szívtömeg/testtömeg arány 41%-kal nagyobb volt a hypertrophiához is hozzájárulhat a RAAS változása, vad típushoz képest [31]. Szívelégtelen egérmodellben mert nyomásterhelés vagy ischaemia a szívizomban, az szintén az MMP-2- és MMP-9-növekedést fi gyeltek azt ellátó erek falában indukálhatja az angio meg. TNF-α-gátlás megszüntette az MMP-9 és csök- konvertáló enzim szintéziséért felelős gén expresszióját kentette az MMP-2 mennyiségét és a kollagénexpressziót, és lokálisan növelheti az angiotenzin-II mennyiségét. javította a diasztolés funkciót [32]. A hypertoniás, szív- Klinikai vizsgálatban a D-vitamin-terápia csökkentette a elégtelen egérmodellben az aktivált D-vitaminnal vég- vérnyomást, a plazmarenin-aktivitást, az angiotenzin-II- zett terápia csökkentette a szív tömegét, a szívizom szintet és a myocardium-hypertrophia mértékét is [45]. kollagéntartalmát, a balkamra-átmérőt és a cardiac out- Az aktivált D-vitamin befolyásolja az értónust, csök- put mértékét [33]. Patkányokban, tartós D-vitamin- kentve a kalciumbeáramlást az endothelsejtekbe. Hyper-hiányban a szívizomsejtek átmérője csökkent, ezzel toniás patkánytörzs aortagyök-vizsgálata során az aktivált párhuzamosan az extracelluláris tér és a myocardialis kol- D-vitamin-terápia csökkentette az acetil-kolin és az ATP lagén mennyisége nőtt. A szívizomerő-csökkenést és a indukálta endotheliumdependens kontrakciót, és csök- szövettani eltéréseket fokozott kalciumpótlással nem le- kentette az acetil-kolin indukálta prosztacik lin fel sza ba- hetett ellensúlyozni [34]. VDR-KO egerekben a nagy dulást, valamint az acetil-kolin által okozott kalcium- kalciumtartalmú diéta a legtöbb fenotípusbeli tünetet ja- vította, de a szívhypertrophiára és a szívizomzat fi brosisára Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy a D-vitamin az érelmeszesedés folyamatában dózisdependens bifázisos Humán adatok csak korlátozott számban állnak ren- görbe szerint fejti ki hatását. Mind a D-vitamin-hiány, delkezésünkre. Több esettanulmány is leírt olyan súlyos mind a szuprafi ziológiás dózisú D-vitamin fokozza a kal- D-vitamin-hiányban kialakuló szívelégtelenséget, ami a megfelelő D -vitamin-pótlást követően reverzíbilisnek A D-vitamin renin-angiotenzin rendszerre és az ér bizonyult [36, 37, 38]. Egy 54 betegen végzett vizsgá- endothelen ható gyulladásos citokinprofi lra gyakorolt latban korrelációt találtak a D -vitamin-szint és a szív- hatása együttesen limitálhatja az atherosclerosis prog- elégtelenség súlyossága között. Maiya és munkatársai resszióját. Emellett az aktív D-vitamin in vitro gátolta [39] tizenhat, súlyos szívelégtelenségben és D -vitamin- endothelialis sejtadhéziós molekula-1 expresszióját, hiányban szenvedő csecsemőről számoltak be, akik közül csökkentette az lipopoliszacharid (LPS) indukálta glikált hárman meghaltak, de a megkezdett kalcium- és D -vita- termékek képződését, az IL-6 és NF-kappa-B aktiváció- min-pótlás után egy évvel a túlélők szívmérete és funk- Ezek alapján nem meglepő, hogy a coronariabeteg- Mind ez idáig prospektív, kontrollált, randomizált ségre nagy és közepes rizikójú betegek csoportjában a vizsgálatban még nem mérték fel a D-vitamin-hiányban D-vitamin-szint és a coronariák elmeszesedése között adott D-vitamin-kezelés hatását a szívelégtelenségre.
fordított arányosságot találtak [49]. A Health Profes-sionals Follow Up vizsgálatban 18 225 férfi követésével, A D-vitamin-hiány hatása
a D-vitamin-hiányos betegek 2,5-szeres myocardialis infarctus rizikónövekedését igazoltak. Még a közepesen a szívelégtelenséghez vezető
csökkent D-vitamin-szérumszint (22,6–29,9 ng/ml) rizikófaktorokra
esetében is szignifi káns volt a rizikónövekedés [50].
Régóta ismert, hogy a szérum 1,25(OH) D -vitamin- A sejtszintű mechanizmusok, az állatkísérletes ered- szintje fordítottan arányos a vérnyomással mind egész- mények és a humán obszervációs vizsgálatok eredményei séges, mind hypertoniás betegeknél [40]. Ugyanez az alapján úgy tűnik, hogy a szívelégtelenségben megfi gyelt összefüggés igaz a 25(OH)D és a vérnyomás kapcsola- D -vitamin-hiány nem csupán a betegek megváltozott tára nem hypertoniás populáción végzett epidemiológiai életmódjának következménye, de közvetlenül hozzájárul vizsgálat alapján is [41]. A D-vitamin és a vérnyomás a szívelégtelenség kialakulásához, súlyosbodásához is. kapcsolatát részben a renin-angiotenzin-aldoszteron Ez az összefüggés részben magyarázhatja a D -vitamin- tengely (RAAS) változása magyarázza. Egerekben a hiányban fokozódó kardiális halálozást is [24].
D-vitamin az extracelluláris kalcium- és foszforszinttől A rendkívül fontos kérdés eldöntéséhez olyan kontrol- függetlenül gátolja a renin-angiotenzin rendszert [42]. lált, randomizált klinikai vizsgálatokra van szükség, ame- VDR-KO egerekben a vese renin, illetve renin-mRNS lyekben D-vitamin-hiányos betegek szívizomfunkció- mennyisége és a plazma angiotenzin-II-szintje jelen- jának változását mérik, megfelelő D-vitamin-pótlás tősen emelkedett, amely együtt járt hypertoniával és hatá sára.
megnövekedett vízfelvétellel. Ez a hypertonia korrigál-
ható volt angiotenzinkonvertáz-enzimgátlókkal [43]. Köszönetnyilvánítás
Vad típusban, gátolt D-vitamin-szintézis mellett, hason-ló reninemelkedést tapasztaltak, ez az emelkedés norma- Az összefoglaló létrejöttét a „Semmelweis-híd projekt 2008” lizálódott aktív D-vitamin adása után [44]. A szívizom- TAMOP-4.2.2-08/01/kmr-2008-0004 támogatta.
ORVOSI HETILAP
Ö S S Z E F O G L A L Ó R E F E R Á T U M O K
Irodalom
muscle cells and is upregulated by parathyroid hormone and estrogenic compounds. Circulation, 2005, 111, 1666–1671.
[1] Bruyere, O., Malaise, O., Neuprez, A. és mtsai: Prevalence of vita- Zittermann, A., Schleithoff, S. S., Tenderich, G. és mtsai: min D inadequacy in European postmenopausal women. Cur- vitamin D status: a contributing factor in the pathogenesis of rent Medical Research and Opinion, 2007, 23, 1939–1944.
congestive heart failure? Am. J. Coll. Cardiol., 2003, 41, 105– [2] Loehr, L. R., Rosamond, W. D., Chang, P. P. és mtsai: Heart failure incidence and survival (from the Atherosclerosis Risk in Com- [22] Kim, D. H., Sabour, S., Sagar, U. N. és mtsai: Prevalence of hypo- munities study). Am. J. Cardiol., 2008, 101, 1016–1022.
vitaminosis D in cardiovascular diseases (from the National [3] Zittermann, A., Fischer, J., Schleithoff, S. S. és mtsai: Patients with Health and Nutrition Examination Survey 2001 to 2004). Am. congestive heart failure and healthy controls differ in vitamin D- J. Cardiol., 2008, 102, 1540–1544.
associated lifestyle factors. International Journal for Vitamin and [23] Pilz, S., März, W., Wellnitz, B. és mtsai: Association of vitamin D Nutrition Research, 2007, 77, 280–288.
defi ciency with heart failure and sudden cardiac death in a large Raymond, I., Pedersen, F., Steensgaard-Hansen, F. és mtsai: cross-sectional study of patients referred for coronary angiogra- lence of impaired left ventricular systolic function and heart fail- phy. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2008, 93, 3927–3935.
ure in a middle aged and elderly urban population segment of [24] Dobnig, H., Pilz, S., Scharnagl, H. és mtsai: Independent associa- Copenhagen. Heart, 2003, 89, 1422–1429.
tion of low serum 25-hydroxyvitamin D and 1,25-dihydroxyvita- [5] Levy, D., Kenchaiah, S., Larson, M. G. és mtsai: Long-term trends min D levels with all-cause and cardiovascular mortality. Arch. in the incidence of and survival with heart failure. N. Engl. Intern. Med., 2008, 168, 1340–1349.
J. Med., 2002, 347, 1397–1402.
[25] Chen, S., Glenn, D. J., Ni, W. és mtsai: Expression of the vitamin Tribouilloy, C., Buiciuc, O., Rusinaru, D. és mtsai: D receptor is increased in the hypertrophic heart. Hypertension, outcome after a fi rst episode of heart failure. A prospective 7-year study. Int. J. Cardiol., 2008. Dec. 17. [Epub ahead of print] [26] Sellés, J., Bellido, T., Boland, R.: Modulation of calcium uptake in [7] Weber, K. T., Simpson, R. U., Carbone, L. D.: Vitamin D and cultured cardiac muscle cells by 1,25-dihydroxyvitamin D . J. calcium dyshomeostasis-associated heart failure. Heart, 2008, Mol. Cell. Cardiol., 1994, 26, 1593–1599.
Green, J. J., Robinson, D. A., Wilson, G. E. és mtsai: [8] Beltrami, C. A., Finato, N., Rocco, M. és mtsai: Structural basis of modulation of cardiac contractile performance via protein kinase end-stage failure in ischemic cardiomyopathy in humans. Circu- C. J. Mol. Cell. Cardiol., 2006, 41, 350–359.
Tishkoff, D. X., Nibbelink, K. A., Holmberg, K. H. és mtsai: [9] Spinale, F. G.: Matrix metalloproteinases: regulation and dysreg- tional vitamin D receptor (VDR) in the t-tubules of cardiac ulation in the failing heart. Circ. Res., 2002, 90, 520–530.
myocytes: VDR knockout cardiomyocyte contractility. Endo- [10] Lips, P., Hosking, D., Lippuner, K. és mtsai: The prevalence of crinology, 2008, 149, 558–564.
vitamin D inadequacy amongst women with osteoporosis: an [29] Szeto, F. L., Sun, J., Kong, J. és mtsai: Involvement of the vitamin international epidemiological investigation. J. Intern. Med., D receptor in the regulation of NF-kappa-B activity in fi brob- lasts. J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 2007, 103, 563–566.
Bhattoa, H. P., Bettembuk, P., Ganacharya, S. és mtsai: [30] Zittermann, A.: Vitamin D and disease prevention with special and seasonal variation of hypovitaminosis D and its relationship reference to cardiovascular disease. Prog. Biophys. Mol. Biol., to bone metabolism in community dwelling postmenopausal Hungarian women. Osteoporosis International, 2004, 15, 447– Rahman, A., Hershey, S., Ahmed, S. és mtsai: lular matrix gene expression profi le in the vitamin D receptor Dawson-Hughes, B., Heaney, R. P., Holick, M. F. és mtsai: knockout mice. J. Steroid Biochem. Mol. Biol, 2007, 103, 416– mates of optimal vitamin D status. Osteoporos. Int., 2005, 16, [32] Li, Y. Y., Feng, Y. Q., Kadokami, T. és mtsai: Myocardial extracel- [13] Heaney, R. P.: Vitamin D endocrine physiology. J. Bone Miner. lular matrix remodeling in transgenic mice overexpressing tumor necrosis factor alpha can be modulated by anti-tumor necrosis Clemens, T. L., Adams, J. S., Henderson, S. L. és mtsai: factor alpha therapy. Proc. Natl. Acad Sci. USA, 2000, 97, skin pigment reduces the capacity of skin to synthesise vitamin D . Lancet, 1982, 319, 74–76.
Mancuso, P., Rahman, A., Hershey, S. D. és mtsai: [15] Matsuoka, L. Y., Ide, L., Wortsman, J. és mtsai: Sunscreens sup- yvitamin-D3 treatment reduces cardiac hypertrophy and left ven- press cutaneous vitamin D synthesis. J. Clin. Endocrinol. Me- tricular diameter in spontaneously hypertensive heart failure- prone (cp/+) rats independent of changes in serum leptin. [16] Need, A. G., Morris, H. A., Horowitz, M. és mtsai: Effects of skin J. Cardiovasc. Pharmacol., 2008, 51, 559–564.
thickness, age, body fat, and sunlight on serum 25-hydroxyvita- [34] Weishaar, R. E., Simpson, R. U.: Involvement of vitamin D3 with min D. Am. J. Clin. Nutr., 1993, 58, 882–885.
cardiovascular function. II. Direct and indirect effects. Am. Webb, A. R., Kline, L., Holick, M. F.: J. Physiol. Endocrinol. Metab., 1987, 253, E675–E683.
latitude on the cutaneous synthesis of vitamin D : exposure to Simpson, R. U., Hershey, S. H., Nibbelink, K. A.: winter sunlight in Boston and Edmonton will not promote vita- of heart size and blood pressure in the vitamin D receptor knock- min D synthesis in human skin. J. Clin. Endocrinol. Metab., out mouse. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biol- [18] Jones, G.: Expanding role for vitamin D in chronic kidney disease: [36] Olgun, H., Ceviz, N., Ozkan, B.: A case of dilated cardiomyopa- importance of blood 25-OH-D levels and extra-renal 1alpha- thy due to nutritional vitamin D defi ciency rickets. Turk. J. Pedi- hydroxylase in the classical and nonclassical actions of 1alpha,25- dihydroxyvitamin D . Semin. Dial., 2007, 20, 316–324.
[37] Carlton-Conway, D., Tulloh, R., Wood, L. és mtsai: Vitamin D Ellison, T. I., Dowd, D. R., MacDonald, P. N.: defi ciency and cardiac failure in infancy. J. R. Soc. Med., 2004, pendent kinase IV stimulates vitamin D receptor-mediated tran- scription. Mol. Endocrinol., 2005, 19, 2309–2319.
Brunvand, L., Haga, P., Tangsrud, S. E. és mtsai: Somjen, D., Weisman, Y., Kohen, F. és mtsai: heart failure caused by vitamin D defi ciency? Acta Paediatr., D -1alpha-hydroxylase is expressed in human vascular smooth ORVOSI HETILAP
Ö S S Z E F O G L A L Ó R E F E R Á T U M O K
[39] Maiya, S., Sullivan, I., Allgrove, J. és mtsai: Hypocalcaemia and [46] Wong, M. S., Delansorne, R., Man, R. Y. és mtsai: Vitamin D de- vitamin D defi ciency: an important, but preventable, cause of rivatives acutely reduce endothelium-dependent contractions in life-threatening infant heart failure. Heart, 2008, 94, 581–584.
the aorta of the spontaneously hypertensive rat. Am. J. Physiol. [40] Kristal-Boneh, E., Froom, P., Harari, G. és mtsai: Association of Heart Circ. Physiol., 2008, 295, H289–H296.
calcitriol and blood pressure in normotensive men. Hyperten- [47] Zittermann, A., Schleithoff, S. S., Koerfer, R.: Vitamin D and vas- cular calcifi cation. Curr. Opin. Lipidol., 2007, 18, 41–46.
[41] Scragg, R., Sowers, M., Bell, C.: Serum 25-hydroxyvitamin D, [48] Talmor, Y., Bernheim, J., Klein, O. és mtsai: Calcitriol blunts pro- ethnicity, and blood pressure in the Third National Health and atherosclerotic parameters through NFkappaB and p38 in vitro. Nutrition Examination Survey. Am. J. Hypertens., 2007, 20, Eur. J. Clin. Invest., 2008, 38, 548–554.
[49] Watson, K. E., Abrolat, M. L., Malone, L. L. és mtsai: Active serum ., Cao, K. és mtsai: Calcium-independent and vitamin D levels are inversely correlated with coronary calcifi ca- 1,25(OH) D -dependent regulation of the renin-angiotensin tion. Circulation, 1997, 96, 1755–1760.
system in 1alpha-hydroxylase knockout mice. Kidney Interna- Giovannucci, E., Liu, Y., Hollis, B. W. és mtsai: min D and risk of myocardial infarction in men: a prospective [43] Xiang, W., Kong, J., Chen, S. és mtsai: Cardiac hypertrophy in study. Arch. Intern. Med., 2008, 168, 1174–1180.
vitamin D receptor knockout mice: role of the systemic and car-diac renin-angiotensin systems. Am. J. Physiol. Endocrinol. Me-tab., 2005, 288, E125–E132.
[44] Li, Y. Y., Kadokami, T., Wang, P. és mtsai: MMP inhibition mod- ulates TNF-alpha transgenic mouse phenotype early in the devel-opment of heart failure. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 2002, 282, H983–H989.
[45] Park, C. W., Oh, Y. S., Shin, Y. S. és mtsai: Intravenous calcitriol regresses myocardial hypertrophy in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Am. J. Kidney Dis., 1999, 33, Budapest, Korányi S. u. 2/A, 1083 Ti s z t e l t O l v a s ó n k !
Kórházak, egészségügyi intézmények, Szódíj: 20 Ft + áfa
Előfizetőink hirdetéseit
szakmai és továbbképző programjait,
70 szó terjedelemig térítésmentesen
az egészségüggyel, az orvostudománnyal jelentetjük meg.
kapcsolatos pályázatok felhívásait,
ösztöndíj-felhívásait és
A hirdetés megrendelhető e-mailen,a Budai.Edit@akkrt.hu címen.
a kórházak, az egészségügyi intézmények pályázati hirdetményeit
A számla kiegyenlítése átutalással vagy kedvezményes áron tudjuk közölni lapunkban.
a kiadó által küldött csekk befizetésével lehetséges.
ORVOSI HETILAP

Source: http://www.szolariuminfo.hu/d_vitamin_hiany_sote.PDF

Microsoft word - dr. nitin h. chandak

Dr NITIN HARINARAYAN CHANDAK E-mail: ch_nitin26@yahoo.co.in PERSONAL DETAILS Name Indira Gandhi Medical College, Nagpur, INDIA, Dec. 1989. Indira Gandhi Medical College, Nagpur, INDIA, Dec. 1993. Grant Medical College Bombay, INDIA, August 1998. TRAINING: POST DISSERTATION TOPICS: Assessment of value of ketotifen in prophylactic management of bronchial asthma. Thesis

Comentarios a la última declaración de helsinki _esp_ vf

Comentarios a la última Declaración de Helsinki, emitida en octubre de 2013 Pau Ferrer Salvans Institut Borja de Bioètica Secretario del CEIC del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona Como es sabido la Declaración de Helsinki (DH) (1) es un documento de referencia, que desde el año 1964, en que fue publicada por primera vez, sirve de guía ética a los médicos que quieren

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf