(microsoft word - \305rsrapport 2005.doc)

% endring av legemiddelkj øp
% endring i pris per DDD

SAMMENDRAG

UNN kjøpte legemidler for kr 95,4 mill i 2005. Dette utgjorde en økning på 13,9%,
11,7 mill. kroner, i forhold til 2004. Volumendringen utgjorde en økning på 6,5 % mens pris per
dose økte med 7 %.
Den totale rabatten som er oppnådd gjennom Legemiddelinnkjøpssamarbeidet utgjorde i 2005
17,7 millioner kroner, 15,6 % av det totale kjøpsvolum, mens det i 2004 ble oppnådd 13,2 millioner
kroner i rabatt, som da utgjorde 13,6% av det totale legemiddelkjøpet.
Månedlig kjøp av legemidler ved UNN siste 7 år
Generelt om legemiddelkostnader og forbruk ved somatiske avdelinger

Volumøkningen i legemiddelforbruket synes noe høyere enn økningen i antall liggedøgn.
Legemiddelkostnaden per liggedøgn i somatiske avdelinger var i 2005 på 600 kroner, mens den i
2004 var på 542 kroner Dette tilsvarer en kostnadsøkning per liggedøgn for legemidler på 11 % i
forhold til 2004. Antall definerte døgndoser (DDD) per liggedøgn var 9,33 mens det i 2004 ble brukt
9,05 definerte døgndoser per liggedøgn. Dette sier oss at det i gjennomsnitt nå brukes mer legemidler
per pasient enn tidligere, og det brukes mer kostbare medikamenter.
Det er imidlertid verd å legge merke til at utviklingen varierer mye fra avdeling til avdeling. Flere
avdelinger har hatt til dels store reduksjoner i legemiddelkostnadene, mens flertallet nok har hatt en
økning. Kreftavdelingen (sengepost + poliklinikk) har hatt en økning på 3,8 millioner kroner,
revmatologisk avdeling 1,6 mill og gastromedisinsk avdeling 1,4 mill. Størst prosentvis økning har
avdeling for hjerte- lunge- kar-kirurgi med nær en dobling av legemiddelkostnaden (fra 1,1 til 2,1
mill.). Store reduksjoner ser vi på ortopedisk avdeling, akuttmottaket og øye poliklinikk men denne
nedgangen utgjør kun i overkant av en million kroner.
Generelt om legemiddelkostnader og forbruk ved voksenpsykiatriske avdelinger i Tromsø

Legemiddelkostnaden per liggedøgn i de psykiatriske avdelingene var i 2005 på 79 kroner mens den
i 2004 var 76 kroner. Dette tilsvarer en kostnadsøkning per liggedøgn for legemidler på 3,5 %. Antall
definerte døgndoser var i 2005 5,74 DDD/liggedøgn, mens forbruket i 2004 var 5,55
DDD/liggedøgn. Det er altså brukt noe mer legemidler i psykiatrien i 2005 enn i 2004.

LEGEMIDDELKOSTNADER PER AVDELING


Følgende avdelinger har de største legemiddelkostnadene:

Post/Avdeling
Legemiddelkostnad
Legemiddel-
i kroner per liggedøgn
utgifter
2005 2004
95 359 909
Medisinsk intensivavdeling – MIA 3 029 482 Avd for Gastroenterologisk kirurgi 2 845 881 Legemiddelkjøp somatiske avdelinger
Operasjon HudIntensivKard labKir gas Kir uroKreft pol LEGEMIDDELKJØP PSYKIATRISKE AVDELINGER

Kommentarer til enkeltavdelinger


Reumatologisk avdeling
Forbruket av Remicade har vært 15 % høyere enn i 2004, tilsvarende en kostnadsøkning på i
underkant av 1,7 millioner kroner. Forbruket av andre substanser i samme gruppe (adalimumab,
etanercept, rituximab) har vært lavere enn i 2004. Denne reduksjonen utgjør vel 200 000 kroner.
Generelt så har kostnaden til andre legemidler enn Remicade gått ned.

Kreftavdelingens sengepost og poliklinikk
MabThera® er fortsatt det legemiddel som samlet koster avdelingen mest. Forbruket av dette
medikamentet har steget med 75% i forhold til 2004, tilsvarende en kostnadsøkning på 1,4 mill.
kroner. Forbruket av Cetuximab økte raskt etter introduksjonen av dette preparatet i første kvartal i
år. Totalt ble det brukt cetuximab for 928 000 kroner. Eloxatin® har økt med ytterligere 20% og ble
kjøpt for 1,1 mill. kroner (200 000 økning). Irinotecan har økt i forbruk med ca 10% mens kostnaden
til dette medikamentet har gått ned med 20% på grunn av god utnyttelse av rabattavtaler.
Trastuzumab (Herceptin ®) har økt med 70%, tilsvarende en kostnadsøkning på 550 000 kroner. Det
samlede forbruket ved sengepost og poliklinikk passerte 15 mill. i 2005, en økning på nesten en 3,8
mill. i forhold til 2004.
Gastromedisinsk avdeling
Avdelingen har hatt en økning på 29% i legemiddelforbruket i 2005 i forhold til 2004. Økningen i
forbruk av Remicade® var på nær 34% (1,33 mill.). Forbruket av andre legemidler har følgelig gått
noe ned.
Kardiologisk laboratorium
Kardiologisk lab har hatt en økning i legemiddelkostnaden på 16 %. Dette skyldes en økning i
forbruk av Abciximab (ReoPro®), som brukes for å forebygge blodpropper ved PCI samt et nytt
medikament, Bivaluridin (Angiox®), som ble introdusert på markedet i andre kvartal, for samme
indikasjon som Abciximab. Angiox har vært kjøpt for 275 000 kroner. Forbruket av
røntgenkontrastmidler til angiografi har gått noe ned.
Intensivavdelingen
Avdelingen har fortsatt å redusere medikamentkostnadene sine. Avdelingen har ingen medikamenter som utmerker seg som kostnadsdrivere. MIA
Avdelingen bærer kostnaden med å utstyre ambulansene med legemidler til prehospital trombolyse.
Kjøp av de trombolytiske midlene Metalyse og reteplase, som benyttes i ambulansene utgjorde litt
over en million kroner i 2005, mot 680 000 i 2004, en økning på 60 %. Forbruket av Abciximab
(ReoPro®) har økt med 38 %, mens det generelt har vært en nedgang i annet forbruk.
Medisin B Hematologi
Økningen ved denne avdelingen skyldes primært ett medikament, Voriconazol, et antimykotikum til
bruk ved behandlingsresistente systemiske soppinfeksjoner. Medikamentet ble brukt for 570 000
kroner i 2005 mot 79 000 i 2004 (200 døgndoser). Andre medikamenter som har vært
kostnadsdrivere med stor økning i 2005 er antibiotikumet Meropenem og det monoklonale antistoffet
Rituximab (til kreftbehandling).
Store barn
Avdelingen har hatt en generell økning i legemiddelforbruket. Tre kostnadsdrivere har stått for
omtrent halvparten av kostnadsøkningen: Infliximab (Remicade), Caspofungin (antimykotikum) og
plasma koagulasjonsfaktor VIII.

Hjerte-lunge-kar kirurgi
Avdelingen står for den høyeste prosentvise økning i forbruk av alle avdelinger, med nær en dobling.
Et medikament skiller seg ut som en særskilt kostnadsdriver, som står for over halvparten av
økningen. Dette er Novo Seven, en rekombinant fremstilt koagulasjonsfaktor VIII. Det brukes ved operasjoner på pasienter med særskilte blødningsfarer. Videre har avdelingen også hatt økte kostnader til antibiotikumet Linezolid og antimykotikumet Voriconazol. KREFTBEHANDLING

Antall kreftkurer blandet ved apoteket

Avdeling
Avdeling for urologisk og endokrin kirurgi Vi ser at det er kun en svak økning i antall kreftkurer som er blandet. Det er imidlertid store endringer på den enkelte avdeling, ved at et betydelig større antall behandles på kreftavdelingen med en tilsvarende reduksjon på øvrige avdelinger som behandler kreftpasienter. LEGEMIDDELKOSTNADER PER SUBSTANS

Følgende legemidler utgjør de høyeste kostnader for UNN i 2005 (produkt av pris og volum):

Substans
Volum- type legemiddel
endring endring
Erbitux ble tilgjengelig i mars og fikk markedsføringstillatelse i sommer og var i ordinært salg fra 1.august. Dette medførte en betydelig prisvariasjon gjennom året med prisnedgang fra 1.august. For Iodixanol har vi endret pakningstørrelsen som leveres. Dette medfører at tall på pris og volum ikke er sammenlignbart fra 2004 til 2005. Nye og bedre innkjøpsavtaler på paclitaxel, oxaliplatin, tenecteplase og ciprofloxacin har gitt betydelig prisreduksjon. Vi ser at det har vært en betydelig økning i forbruket av flere av substansene på ”ti på topp” lista. 20 MEST KJØPTE SAMLET KOSTNAD PER SUBSTANS MINUS REMICADE
REMICADE KJØP I KRONER PER ÅR 2003 - 2005

BRUK AV UREGISTRERTE LEGEMIDLER

Forbruket av uregistrerte legemidler utgjorde 6,2 % av det totale legemiddelkjøpet i 2005 mot 6,0 % i 2004. Kjøpet er fordelt på 148 ulike virkestoffer. De 5 virkestoffene som står øverst på listen står nå for 39 % av kjøpet, mot 35 % i 2004. Disse angis nedenfor. Cetuximab, som kom inn som nytt virkestoff i første kvartal har fått markedsføringstillatelse i Norge og var i ordinært salg fra 1.august. På denne statistikken kommer de pakninger som ble solgt til og med juli måned. Eloxatin og Lioresal har vi innkjøpsavtale på. ICG-pulsion er et diagnostikum som utelukkende brukes til forskning. Preparat
Kjøp 2005
Kjøp 2004

Oxaliplatin (Eloxatin®)
BRUK AV ANTIBIOTIKA
Antibiotikakostnad per 100 liggedøgn
Samlet sett er antibiotikakostnaden per liggedøgn ved UNN 5699 kroner i 2005 mot 5828 kroner i 2004 og 6241 kroner i 2003. Vi ser en tendens til lavere forbruk for to av de mest kostbare antibiotikapreparatene: Linezolid og Meropenem. Ciprofloxacin og 3.generasjons cefalosporiner har fått betydelig lavere innkjøpspris og har følgelig også bidratt til kostnadsreduksjonen til tross for at forbruket har økt. UNN TOTALFORBRUK AV ANTIBIOTIKA I DEFINERTE DØGNDOSER PER 100 LIGGEDØGN
Kom 1.gen. cefalosporiner (cefalexin, cefalotin) Følgende 10 avdelinger står for 64% av kostnadene til antibiotika ved UNN: Avdeling
Andel Andel
Andel Andel Andel Andel
antibakterielle Peni- 1.gen
2.gen 3.gen Cipro- Mero-
midler (J01) cilliner Cefalo- Cefalo- Cefalo- Floxa- penem
sporiner sporinersporinercin
TOTALT 2005
8 754 632 23 % 6 %
4 % 11 % 13 % 13%
TOTALT 2004
8 688 927 17 % 8 %
5 % 15 % 13 % 13 % 11 %
Medisinsk avdeling B, Hematologi 660 728 13 % 0 % Avdeling for hjerte/lunge/karkirurgi 558 812 31 % 2 % Medisinsk intensiv avdeling (MIA) 346 266 13% 1 %


Ortopedisk avdeling som i 2004 hadde den klart høyeste utgift til antibiotika av avdelingene ved
UNN, har redusert utgiftene med over 20 %. Dette er et resultat av at det både brukes mindre
antibiotika per liggedøgn (5 % av nedgangen) og at det brukes billigere preparater (10 % av
nedgangen). Gastrokirurgisk avdeling har redusert antibiotikautgiftene med 8 % i forhold til 2004.
Kostnaden per liggedøgn er redusert med over 20 %. Det har vært en vesentlig dreining i
forbruksmønsteret ved at forbruket av de dyreste og mest bredspektrede antibiotika som Zyvoxid og
Meropenem er drastisk redusert, mens bruken av penicilliner har økt.
Ved avdeling for hjerte- lunge- karkirurgi har det motsatte skjedd ved at totalkostnaden til antibiotika
har økt med nesten 50 % og kostnaden per liggedøgn er økt med 24 %. Dette skyldes hovedsakelig en
økning i forbruket av Zyvoxid. Andre avdelinger som har hatt store kostnadsreduksjoner per
liggedøgn på antibiotikaforbruket er hjertemedisin, gastromedisin og hudavdelingen, mens
nevrokirurgisk avdeling og nevrologisk avdeling har hatt store økninger i kostnad til antibiotika.
LEGEMIDDELKOMITÉENS ARBEID

Legemiddelkomitéen har hatt tre møter i 2005. I tillegg til legemiddelanbudet og valg av preparater
så har man diskutert:
- antibiotikabruk og implementering av ny antibiotikaveileder
- rasjonalisering av legemiddelbruken generelt og prosjekter for bedre legemiddelbruk på utvalgte
- generisk ordinasjon av legemidler
- søknader om dispensasjon fra håndbok i legemiddelhåndtering.
LEGEMIDDELFORSYNINGEN VED UNN

Bestillingslister for legemidler er innført for de avdelinger/sengeposter der det er
hensiktsmessig.
I løpet av 2005 har 2 sengeposter fått innført endose, én av disse er den første endoseposten
på Åsgård (prøveprosjekt som fortsetter i 2006).
I 2005 har vi gjennomført et prøveprosjekt på aktiv forsyning på revmatologisk avdeling.
Apotekets apotekteknikere fyller opp avdelingens medisinlager tre ganger per uke i henhold
til avtalt basislager. I tillegg besøkes avdelingen daglig for å sjekke behovet for
medikamenter som ikke finnes på det faste lageret, og disse leveres samme dag. Her bidrar
også farmasøytene som jobber i klinikken på avdelingen. Prosjektet er evaluert og systemet
fortsetter i ordinær drift i 2006. Etter forespørsel fra Intensivavdelingen startes det opp med
tilsvarende system for forsyning der i 2006. Intensiven vil få daglig besøk av farmasøyt som
gjennomgår pasientkurvene for å sikre forsyningen av nødvendige medikamenter. Det
planlegges å tilby ytterligere to poster aktiv forsyning i løpet av 2006.

LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN VED UNN


Det har i 2005 vært utført regulære tilsyn med eksterne og interne legemiddellagre i UNN.
Et viktig arbeidsområde har vært å implementere Håndbok i legemiddelhåndtering for UNN i
avdelingene. Eksempler på problemstillinger i forbindelse med dette har vært

Dobbeltkontroll av injeksjoner og infusjoner med utregninger Tilpasning av ulike lokale prosedyrer til UNNs standarder Skriftlige direktiver for legemidler som ikke er ordinert i kardex Tilsynsfarmasøytene har deltatt aktivt i arbeidet med å effektivisere forsyningen ved avdelingene. De utarbeider bestillingslister og etablerer basislagre. Bestillings- og basislistene ved postene blir oppdatert jevnlig. De bidrar med informasjon og opplæring til personalet i forbindelse med innføring av endose og aktiv forsyning. I tillegg har tilsynsfarmasøytene bistått avdelingene med internundervisning i temaer som håndtering av cytostatika, føring av narkotikaregnskap, avviksregistrering, bestillingsrutiner, medikamentregning, produsentuavhengige legemiddelvurderinger, legemiddelstatistikk,
legemiddelhåndtering for hjelpepleiere, med mer.
Vi har bistått avdelinger med råd i forbindelse med nybygging og ombygging av medisinrom,
samt med rådgivning ved mistanke om svinn av A- og B-preparater.
Tilsynsfarmasøytene har samarbeidet med Kvalitetsutvalget ved UNN om innmeldte
avvikshendelser, og har i den forbindelse kommet med kommentarer og forslag til utbedring.
PASIENTRETTEDE OPPGAVER UTFØRT AV VÅRE FARMASØYTER PÅ UNN

Våre farmasøyter har vært involvert i pasientrettede oppgaver ved Revmatologisk avdeling,
Lungeposten på Medisinsk avdeling B, Hjertesviktspoliklinikken på Hjertemedisinsk avdeling, og
ved Alderspsykiatrisk post på Spesialpsykiatrisk avdeling.
Ved alle disse postene gjennomgår farmasøyten legemiddelkurven og journalen til pasientene med
tanke på å identifisere legemiddelrelaterte problemer eller potensielle problemer. Farmasøytene deltar
på previsitt der problemstillinger omkring legemiddelbehandlingen tas opp og diskuteres. De
hyppigste problemstillinger er interaksjoner og doseringsproblematikk. Et konkret eksempel tas med
for å illustrere viktigheten av dette:
En pasient på alderspsykiatrisk avdeling behandlet med epilepsimedikamentet Fenytoin var ekstremt sløv. Pasienten var
kraftig overdosert fordi vedkommende på grunn av høy alder hadde redusert evne til å skille ut legemidlet. Fenytoin har
en spesiell utskillelsesmekanisme som medfører at blodkonsentrasjonen kan stige dramatisk ved redusert leverfunksjon.
På grunnlag av laboratoriemålinger kunne farmasøyten gjøre matematiske beregninger av korrekt dose for denne
pasienten. Dosejustering førte til at pasienten ble kvitt sløvheten og øvrige bivirkninger.
Ved revmatologisk avdeling gir farmasøytene informasjon til alle pasienter som starter opp med ny
medikamentell behandling. Vi har i 2005 startet opp et forskningsprosjekt for å evaluere pasientenes
erfaringer med legemiddelinformasjon ved revmatologiske avdelinger som har farmasøyt
sammenlignet med tilsvarende avdelinger som ikke har farmasøyt. Fire sykehus deltar i
datainnsamlingen.
Ved hjertesviktpoliklinikken har farmasøyten utarbeidet skriftlig informasjon om
legemiddelbehandlingen. Det er laget en standard mal, som individtilpasses med hensyn på den
enkeltes legemiddelbehandling. Også her har vi satt i gang et forskningsprosjekt der man kartlegger
pasientenes erfaringer med Hjertesviktklinikken.
Ved nyremedisinsk avdeling har vi i 2005 tilbudt legemiddelinformasjon knyttet til medikamenter
som pasientene skal ha med seg hjem ved utskrivning. Etter henvisning fra lege eller sykepleier
leverer farmasøyt medisin på utskrevne resepter til pasienten på sengeposten før utskrivning, og
pasienten får anledning til å diskutere aktuelle problemstillinger med farmasøyten.
Andre oppgaver som farmasøytene bidrar med på disse postene er oppsett og gjennomgang av
legemiddelhistorikk for enkeltpasienter etter forespørsel fra lege, litteratursøk og utredning av faglige
spørsmål knyttet til legemiddelbehandling, svare på praktiske spørsmål omkring reseptutstedelse,
trygderefusjoner etc.

Source: http://www.sykehusapotek-nord.no/getfile.php/Sykehusapotek%20Nord%20INTER/Styresaker%202006/Sak09.06%20Vedlegg%203%20%C3%85rsrapport%202005%20UNN.pdf

Abbott receives fda approval for heat-stable norvir® tablet

FOR IMMEDIATE RELEASE Abbott Receives U.S. FDA Approval for Heat-Stable Norvir ® (ritonavir) Tablets ABBOTT PARK, Ill., Feb. 11, 2010 – Abbott announced today that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted approval of a new tablet formulation of the company's antiretroviral medication Norvir ® tablets can be stored at room temperature and do not require refrigeratio

Microsoft word - internet_index medikamentenliste.doc

Spitalapotheke Liestal Stand: 08.11.2013 Medikamentenliste Alginat blutstillende Watte 2g Dermaplast Stk 1 Liestal Rheinstrasse 26 CH-4410 Liestal T +41 (0)61 925 25 25 F +41 (0)61 925 20 90 info@ksli.ch www.ksbl.ch Spitalapotheke Liestal Stand: 08.11.2013 Alkohol zur Händedesinfektion, Dialyse 1x500ml Liestal Rheinstrasse 26 CH-4410 Liestal T +41 (0)61 925 25 25 F +41

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf