Stronyocalenia.pl

Arthur Janov Posted: 10 Oct 2010 10:22 AM PDT Jestem przekonany, e wszystkie substancje chemiczne, jakie matka w ci y wprowadza do organizmu, maj szkodliwy wpøyw na pøód/dziecko. Ethical Human Psychology (Vol. 10, Nr 1, 2008) zamieszcza badania, z których wynika, e jakiekolwiek trankwilizatory, jak Prozac czy Paxil, mog szkodzi dziecku. Badan grup stanowiøy dzieci depresyjnych matek, które w czasie ci y przyjmowaøy trankwilizatory podwy szaj ce poziom serotoniny. U ich potomstwa wykrywano powa ne zmiany w strukturze mózgu, które na tle kilku innych stwierdzanych schorze zajmowaøy niepo lednie miejsce. Dzieci te cierpiaøy tak e wskutek zbytniego napi cia pøuc, sprawiaj cego, e z trudem øapaøy oddech. Nie mogøy dostarczy pøucom wystarczaj cych ilo ci tlenu. (Okresem krytycznym byø pierwszy trymestr). Dla prawidøowego rozwoju mózgu ogromnie wa na jest serotonina. Narkotyki przeciwdepresyjne ingeruj w ten rozwój, czego kulminacj mog by objawy odstawienia u noworodków. Zwi kszony tonus mi niowy, upo ledzenie snu, brak tchu i inne czynniki. Nie mówi c ju o pó niejszych nast pstwach w postaci depresji i wyobra e samobójczych. Wiemy wi c, e przyjmowanie w ci y tak „banalnych” rodków wcale nie jest dobrodziejstwem. Poza tym przygotowuj one podatny grunt dla pó niejszego uzale nienia od narkotyków. Trudno to udowodni w badaniach, gdy odst p czasowy mi dzy okresem prenatalnym, a rozwijania naøogu wynosi dziesi tki lat. Matka przyjmuj ca farmaceutyczne narkotyki dla usuni cia depresji mo e generowa tym depresj u dziecka, a w konsekwencji potrzeb rodków pobudzaj cych. Dziecko mo e urodzi si z depresj , to znaczy z obni onym poziomem substancji podtrzymuj cych nastrój, takich jak dopamina. Jego organizm zostaje ustawiony na dziaøanie w trybie støumienia jeszcze przed przyj ciem na Bruce Wilson, publicysta naukowy, dodaje cytat artykuøu Petera Breggina na ten temat : “Nienarodzone dziecko usiøuje poradzi sobie nie tylko z zalewaj cymi je falami hormonów stresu, jakie wnikaj do øo yska, ale i z narkotykiem, który zaburza rozwój systemu reakcji na stres i mózgu.” Leki wychwytu zwrotnego serotoniny (trankwilizatory utrzymuj w synapsach serotonin w stanie podwy szonej gotowo ci) „wpøywaj na caøy system reagowania na stres, operuj cy wieloma neuroprzeka nikami i hormonami. Wskutek tego najazdu chemicznego system obronny pøodu zostaje znokautowany zanim otrzyma szans jakiejkolwiek walki. Dziecko matki bior cej antydepresanty jest bardziej podatne na rozwini cie ADHD.” Nie mo e wygra , gdy zostaøo pozbawione mo liwo ci wytworzenia prawidøowego systemu reakcji na stres. Po sze ciu latach idzie do szkoøy i jest obwiniane, e jest nadpobudliwe i nie umie skupi uwagi - ADD. A potem nast puje jeszcze gorsze – zostaje wysøane do psychologów, aby wykryli, co z nim jest nie tak, a ci znowu podaj mu narkotyki. Aj, AJ, Aj! Dziecko jest zdane na nie, gdy w psychologicznym arsenale rodków nie ma miejsca na teorie wpøywu ycia pøodowego, które umo liwiøyby leczenie bez narkotyków. W wietle wiedzy, jak mamy i jak tu w skrócie przytaczam, jest niemal kryminaøem nie przyjmowa do wiadomo ci kluczowej roli najwcze niejszych okresów rozwojowych dla zdrowia i dobrostanu psychicznego. Oznacza to pozbawianie pacjentów jakiejkolwiek szansy na odzyskanie stabilno ci, na dobry zwi zek w yciu, a tak e na to, by w dziewi dziesi tym roku ycia ich serca wci dobrze funkcjonowaøy. Mamy a nadto dowodów, e farmaceutyczne narkotyki przyjmowane przez matki w ci y przekøadaj si na pó niejsze choroby serca u dzieci. (Zob.: Robert Whitaker. The Anatomy of an Epidemic. Robert Whitaker.org)

Source: http://stronyocalenia.pl/attachments/article/71/Janov_JeszczeOzyciuPlodowym.pdf

Kilimanjaro diary

Cathy’s Kilimanjaro diary Day 1 – Long day, flying from Leeds to Kilimanjaro. Airport very sultry, finally set off for Moshi in a shabby minibus which rattles along through the warm dusk with the windows open. Excited to be in Africa, but nervous as well. Day 2 – at leisure - Hotel full of groups either setting off or returning. Lots of exuberant Americans. We visit downtow

davisorthoclinic.com

HIP IMPINGEMENT Femoroacetabular impingement, or hip impingement, has emerged in recent years as a major cause of hip pain and eventually arthritis. Hip impingement means that there is a bony conflict in the hip. This conflict occurs when the hip is brought up into flexion. Activities that involve repetitive hip flexion and pivoting are frequently implicated in the development of hip impingemen

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf