Soaaidscongres.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
U heeft het in uw oratie ook over het falende “In de jaren ’80 heeft het preventiebeleid “We moeten hiv tot normale proporties terugbrengen” rijke boodschap dat hiv een dodelijke ziekte Tekst: Thijs Timmermans Beeld: Marthein Smit was. Daar waren de mensen bang voor.
Hiv is nu geen dodelijke ziekte meer, de +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
levensverwachting is normaal geworden, het Kees Brinkman (46) is op 30 maart 2007
willen ze helemaal niet nadenken; ze schermen angstbeeld is weg. Ik bespeur, vooral bij som- benoemd tot bijzonder hoogleraar in de
het af. Het is een moeilijk bereikbare groep.” mige homoseksuele mannen, dat er gedacht Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de
wordt: ik wil eigenlijk wel meedoen aan dat kwaliteit van de hiv-zorg, aan de UvA. Hij
vrije, seksuele gedrag van die hiv-positieve is werkzaam als internist-infectioloog in het
groep. Men vindt het misschien niet erg meer Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam,
“Ik vind dat huisartsen in Nederland veel scher- om het risico aan te gaan. Die trend bespeur ik, een van de grootste hiv-centra van Neder-
per moeten zijn in het besluiten om een hiv-test te en of dat nu falend preventiebeleid is? Ik weet land. Hij is tevens bestuurslid van de Neder-
doen. Juist de professionele groep, die het gemak- het niet, maar dat is wat ik zie gebeuren.” landse Vereniging van Aids Behandelaren.
kelijkst benaderbaar is, moet alerter zijn en eerder tot een hiv-test overgaan. Als patiënten bij ons U maakt zich ook zorgen over het toenemende Eén van de belangrijkste punten uit uw oratie is binnenkomen, blijken ze vaak al jaren met allerlei aantal gevallen van soa’s, anders dan hiv. het toenemende aantal van zogenaamde neo- hiv-gerelateerde klachten bij de huisarts of andere infecties, recente hiv-infecties. Kunt u wat meer specialisten te zijn geweest. Zo komen er op de “Ja, dat is een zorgelijke ontwikkeling en vertellen over te verwachten aantallen? poli veel mensen met vermoeidheidklachten en iets wat veel mannen zich niet realiseren: hiv er wordt dan onderzoek gedaan naar chronische houdt intussen een gemakkelijke behandeling infecties zoals het Epstein Barr virus (EBV ofwel in, gemakkelijker dan wanneer je diabetes hebt. niek binnenkomen die in de afgelopen twee Pfeiffer) of het vergelijkbare CMV virus. Ik vind Hepatitis C is echt een ander verhaal: daar is à drie jaar geïnfecteerd zijn geraakt. Dat zie het echt onzinnig om EBV bij 35-jarige mensen helaas nog geen vaccin voor en het houdt een je ook in andere hiv-centra en bij de GGD. te testen, aangezien meer dan 90 procent van de heel zware behandeling in, waarbij je je een jaar Mijn verwachting is dat wij nog duizenden bevolking met dat virus in contact is geweest. Bij lang heel ellendig of depressief kunt voelen, met mensen moeten vinden die nu in Nederland die groep zou het nou juist logisch zijn om een soms zulke bijwerkingen dat je met de behande- rondlopen en hiv-positief zijn. Eind dit jaar hiv-test uit te voeren. Ik wil de drempel om een ling moet stoppen. Dan raak je dus die hepatitis zullen we op 14.000 mensen met hiv zitten, hiv-test te doen verlagen; die drempel is zo hoog C niet kwijt en na zo’n tien, twintig jaar kan je maar er wordt geschat dat er in Nederland geworden omdat het hele testbeleid met te veel lever er gewoon mee ophouden… Heel wei- formaliteiten omringd is geraakt, het zogenaamde nig mensen realiseren zich dat. Bekend is dat met hiv zijn. Het zou me niet verbazen als informed consent beleid. Nu is dat testbeleid hepatitis C vooral wordt opgedaan tijdens onder gelukkig recentelijk gewijzigd: bij iedereen moet meer seksparty’s. Dan hoeven er maar een paar een test uitgevoerd kunnen worden, tenzij betrok- mensen met hepatitis C tussen te zitten en het kene er uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. draagt zó over. Daar zou in de preventie wel wat Ook bij bepaalde klachten die bij de EHBO meer aandacht aan besteed mogen worden.
Hoe groot schat u het aantal mensen in dat zich binnenkomen, zoals hoge koorts, zou een hiv-test We hebben criteria wanneer we iemand voor niet wil of durft te laten testen? uitgevoerd moeten worden, dat zou een test ook hiv gaan behandelen. Voor twintig tot dertig veel gewoner maken: Je moet aan het grote publiek procent van de mensen die we hier controleren, “Je hebt mensen die weten dat ze de kans laten zien dat de hiv-test een gewone test is.
beginnen we nog niet met een behandeling. hebben gelopen om geïnfecteerd te raken, maar Hiv heeft vanaf het begin van de jaren ’80 Maar er kan dan wel, bewust of onbewust, zich niet willen laten testen: vooral in de groep op een voetstuk gestaan. Het was een bijzon- virusoverdracht plaatsvinden. Je zou eigenlijk homoseksuele mannen. Dat blijkt ook uit en- dere ziekte, je ging er dood aan. We moeten hiv om die reden iedereen op behandeling moe- quêtes van de Schorerstichting: veertig procent tot normale proporties terugbrengen: het blijft ten zetten, want dan is de kans op overdracht heeft zich nog nooit op hiv laten testen. Ik denk natuurlijk een bijzondere ziekte, maar iemand met minimaal. De behandeling is nu zó patiënt- dat die groep zich wél realiseert risico te lopen borstkanker heeft óók een bijzondere ziekte. Door vriendelijk geworden dat je best in een vroeg of te hébben gelopen. Bij die mensen is het dus het te normaliseren in de algemene beeldvorming stadium al kunt beginnen. Ik heb al een aantal een bewuste keuze om zich niet te laten testen.
zal een hiv-test eerder geaccepteerd worden. Je patiënten, die erg onvoorzichtig met hun seksuele Maar er is ook een groep mensen die er niet moet bijvoorbeeld als arts niet eerst een halfuur contacten omgaan, op behandeling gezet bij een bij nadenkt, dat is vooral de groep allochtonen: gaan uitleggen wat de consequenties zijn van zo’n CD-4 load van 500, om zodoende in elk geval vaak Surinamers en Antillianen. Dan praten test. Dat maakt het zeer beladen. Als je wéét dat die schuldgevoelens bij hen weg te nemen. Uit we over ignorance, het niet willen weten. Die je hiv-positief bent ga je daar in je seksuele gedrag de preventiehoek zegt men dan: dat is public mensen weten dat ze, met frequent wisselende toch rekening mee houden. Er zijn onderzoeken health, je kunt de individuele patiënt niet met de partners, aan de criteria van een risicogroep vol- bekend waaruit blijkt dat mensen hun risicogedrag zorg voor de maatschappij opzadelen. Maar die doen maar over het gevolg van hun risicogedrag aanpassen als ze weten dat ze hiv-positief zijn.” discussie kun je best voeren; ik denk dat er veel 25 jaar hiv en aids in de Nederlandse homoscene hiv-positieven zijn die eraan willen meewerken tegen hiv-positieve mannen met medicatie, dan controleren ook al op hepatitis A en B: heeft en eerder met medicatie willen beginnen.” zijn dat er misschien 12,5. Maar 12,5 op de 1000 iemand dat niet dan wordt hij gevaccineerd. is nog steeds heel weinig. En wat ook blijkt: we Ik kan me voorstellen dat je de soa-check, Een ander punt van zorg is dat buiten de gespeciali- hebben het hier over de oudere generatie prote- die ze bij de GGD aanbieden, ook binnen de seerde hiv-centra de kennis van hiv niet op peil is. aseremmers zoals de volledige dosis Norvir en hiv-centra zou willen doen. Maar er zijn prak- Crixivan, en die gebruiken we inmiddels niet tische problemen: Voor bijvoorbeeld chlamy- “Nou, je mag gerust zeggen: die kennis is af- meer. Mijn voorspelling is dat wanneer we die dia of gonorroe zou je eigenlijk uitstrijkjes wezig. Veel huisartsen en specialisten die tijdens onderzoeken over vijf jaar nog eens uitvoeren er moeten maken van zowel de anus, penis en hun studie met één hiv-geval geconfronteerd zijn, veel minder significante cijfers zullen uitkomen.” mond… en dat zijn testjes die we niet ge- hebben daar de beleving aan overgehouden dat wend zijn te doen, die routine is er hier niet. ze zich daar niet druk over hoeven te maken: dat Kunt u ook wat zeggen over de vervelende en zo in Bovendien vind ik dat soa-preventie en soa- gebeurt alleen in Amsterdam, daar heb je speciale het oog springende bijwerking lipodystrofie? screening in het domein van de GGD liggen, ziekenhuizen voor. Dat is echt een gemiste kans die krijgen daar ook geld voor. Bij een soa-check en dat vind ik ook niet meer kunnen, anno 2007. “Dat is volgens mij ook een probleem dat hoort een gesprek over iemands seksuele ge- Op het gebied van hiv moet het kennisniveau veel minder zal worden. We hebben gelukkig drag: heb je een positieve test, dan moet je ook van artsen, die niet in een hiv-gespecialiseerd in Nederland tijdig herkend welke medicatie partnerscreening of -analyse gaan doen. Die ziekenhuis werken, echt omhoog. Een noodzaak daar vooral verantwoordelijk voor is, dat is d4T, bevoegdheid hebben wij niet. Bij een positieve daartoe is ook dat de hiv-populatie langzaam Zerit. In Nederland wordt sinds 2002 Zerit veel test kunnen wij niet de partners gaan bellen. Dat veroudert. De groep boven de zestig jaar is aan minder voorgeschreven en inmiddels is het uit is nou precies het terrein van de GGD. Wij zijn het groeien; over tien, twintig jaar zijn dat men- alle richtlijnen gehaald. Je ziet dat bij de mensen behandelaars. We zitten niet op de stoel van de sen die in verzorgingshuizen en verpleeghuizen die nu met medicatie beginnen er bijna geen preventiezorg. Je kunt een conflict krijgen tussen moeten gaan wonen. Maar in die huizen is op lipodystrofie of -atrofie meer voorkomt. We zien die twee rollen. Eerst behandel je iemand en dit moment geen kennis over hiv-medicatie en nu wél dat het oude middel AZT dezelfde trend de laatste vijf minuten wil je het nog even over dat moet natuurlijk wel. In de toekomst moet er laat zien, alleen veel langzamer dan bij Zerit; bij zijn seksuele gedrag hebben. Het zou je vertrou- basale kennis zijn rondom hiv, misschien wel bij AZT na vier tot zes jaar. Gelukkig zijn er voor wensrol als behandelaar kunnen ondermijnen.
alle verpleeghuizen. Ten aanzien van diabetes is AZT nu ook goede alternatieven. Ik kan nog niet de kennis ook overal aanwezig; die leercurve voor zeggen dat lipodystrofie er niet meer is, maar wel in studieverband iemand van de GGD op de verpleeghuizen moet op tijd worden ingezet. het lijkt echt een mineur probleem te worden.” de poli zetten en eenmaal per jaar wordt er dan We hebben de eerste bejaarden met hiv al…” een uitgebreide soa-screening afgenomen in Er wordt gepleit voor het instellen van een geïnte- de groep van homomannen met hiv. Dat vind Het grotere risico voor hart- en vaatziekten bij greerde soa-zorg. Wat is uw mening daarover? ik een goede service: een loket waar iemand mensen met hiv was jarenlang een hot item. van de GGD zit en waar je mensen langs kunt “Wij hebben in het OLVG al vijf jaar ge- sturen. Als ik nu ‘s ochtends om acht uur door “Ik denk dat dat erg meevalt: als je 1000 leden, toen we een sterke toename van syfilis de Weesperstraat fiets en zo’n twintig personen mannen binnen de gewone bevolking neemt van zagen, gezegd: die syfilistest is zó goedkoop, in de regen in die wachtrij bij de GGD zie staan veertig jaar, dan zijn er tien mannen met een die gaan we standaard bij iedereen doen, elke die elkaar een beetje staan aan te kijken… Dat grote kans op een hartinfarct. Als je dat dan afzet keer als men bloed komt laten prikken. We moet echt beter geregeld kunnen worden.”

Source: http://www.soaaidscongres.nl/upload/bijlage_3_25_kees_brinkman2.pdf

Kategorie

EP/EC Miou-Miou of Black Star*SK DSM EXOd0324 EP Indiana Jones Dr. Black Star*SK DSM Made in Italy Poker D'Assi JW Zamara v.Spindeleben A Azumi von Laubenreut A CH Wicky von Porzia A Flashpaw's Sweet as Candy JW A Flashpaw's Dealing with Love IC Jonny von La'Noitan Hightime-Cat's Kira PERn0324 IC Ron-Ron in Tabby z Thalgau*CZ JW CAGCIB NOM PERn2133 IC

iser.essex.ac.uk

Dean Lillard, Cornell University and DIW You can't always get what you want: observations on self-reported satisfaction, consumption, and underlying utility Although social science surveys have long asked respondents to report levels of life satisfaction or happiness, economists have only begun to use those data in the last ten years or so. Other social scientists often joke that, rat

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf