Sj.acts.hu

és a spam lélektanaMa már senkinek nem kell elmagyarázni a kéretlen levél fogalmát. Ha valaki- nek publikus email címe van, az szinte biztosan kapott már szexuális ajánlatot elektronikus levélben, és mivel a spammerek a szükséges mennyiségû empátiaval is rendelkeznek, rögtön ajánlottak némi Viagrát is.
alaki kiszámolta, hogyegy átlag felhasználó csak ban mérhetõ idõt veszít el évente.
Ha már te is unod a Del gomb min-dennapi kötelezõ ujjgyakorlatát,akkor a spamszûrõk lehetnek segít-ségedre, amelyek a beérkezõ levélbizonyos jellemzõi alapján, különfélemódszerek alkalmazásával döntik el,hogy az spam (szemét; kéretlenlevél) vagy ham (hasznos levél).
Az alábbiakban különféle módsze-reket ismertetek a spam felismeré-sére. A spamszûrõ alapvetõen kéthelyen mûködhet: kliens- vagyszerveroldalon.
A spam olyan elektronikus levél,amelynek számunkra semmi értelme,és fölöslegesen foglalja erõforrásainkat (a gép és ember idejét), arról már nem ben félrevezetõ, pl. a nigériai milliók- említett meghatározásból az is követ- a reguláris kifejezésre történõ szûrés, – korlátozottan – akár férgek szûrésére Ez az eljárás a levél fejlécében sze- replõ IP címeket veti össze különféle bázisával, és megvizsgálja, hogy azokszerint a minket megszólító gép márismert spammer vagy levéltovábbító(open relay). (Ilyen lehet például egymegfertõzött zombi.) A módszera gyakorlatban egy egyszerû DNSlekérdezést jelent, és a kapott válaszalapján lehet eldönteni, hogy az RBLlista szerint az adott gép spam forrásvagy sem. A feketelisták úgynevezettfehérlistákkal (whitelist) is kombinál-hatók, amely listán szereplõ IP címe-ket mindig átenged a szûrõ. Ez a tech-nika egyszerû, viszonylag kevés erõ-forrást használ, széles körben imple-mentált, és szinte minden modern levelezõkliens és -szerver támogatja.
Természetesen nem csak a levél fejléc-ében szereplõ címeket, neveket lehetfeketelistákkal összevetni, de akára levél törzsében levõket is, sõt azSMTP kapcsolat során megadottneveket, címeket is (pl. a HELO, MAILFROM, RCPT TO utáni paramétere-ket), illetve a kliens IP címét is, ésha annak nincs korrekt PTR rekordja,az minimum gyanús.
Nem mindenki elégedett azonbana feketelisták hatékonyságával. Elõfor-dul, hogy egyes RBL listákon egy tel-jes C-osztályt tiltanak ki akkor is, hacsak egyetlen renitens küld spametaz adott hálózatból. Ez különösena szerverbérlõk (colocation szolgálta-tás) számára lehet igen kellemetlen,mert így ártatlanul is tiltólistára kerül-hetnek, a helyzet megoldása pedigsokszor nem kevés utánajárást igényel.
A spammerek pedig igen ritkán hasz-nálják saját azonosítható gépüket ké-retlen levelek küldésére, inkább feltörtzombikat vagy korlátozás nélküli IP címet a loopback interfész felé irá- dõ SMTP szerver azonosítóját, a feladó és a címzett email címét, továbbá az nekünk kell kézzel – vagy más módon – jegyzés lejár), és a küldõ SMTP szerver je meg õket, ha pár darab tiltólistára netfilter illetve route bejegyzéseket.
második próbálkozását már elfogadja.
míg a legitim levelezõpartnerek igen.
elsõ sikertelen próbálkozás után általá- ban feladják, és továbblépnek a követ- ( http://www.postfix.org/addon.html).
szolgálónk levelet kap, azt elõször 450- es hibaüzenettel (átmeneti hiba) eluta- be, míg néhányan kifogásolták a leve- konzultálunk RBL listákkal, hanem a til- lek késleltetését. Itt is lehetõség van fehérlista definiálására, ahol meg lehet csomagszûrõ alkalmazás (például ipf, iptables) segítségével, esetleg az adott ( http://spf.pobox.com/) varázsló segí- hogy többféle ellenõrzõ összeget ké- ti a megfelelõ DNS rekord elkészítését, a csupán 1-2 apró részletben (pl. idõ, gyobb teljesítményû infrastruktúrára spamek különbözõ ellenõrzõösszeget már torkig vagyunk a spammel – jó.
hozzá, és viszonylag bonyolult együtt- mûködésre bírni a levelezõ alkalmazá- lehet csupán annyi, hogy „válaszoljon több milliós példányszámot is elér.
a kért mûveletet végrehajtja a feladó, Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva den egyes beérkezõ levélbõl egy ellen- ( http://razor.sourceforge.net/) akkor a rendszer elfogadja az emailt.
nyilvántartják, hogy az egyes ellenõr- zõ összegekhez hány találat tartozik.
sét, hogy meghamisítják a levél fejléc- dig nem tart egy olyan levelet készíte- igen létezik olyan tömeges levélküldõ az X cég vezérigazgatója küldte volna.
hogy egy levél feladója garantáltan az pl. kérdéses, hogy levelezõ listák ese- tében mennyire járható ez az út, és ez kitöltésének e-mailben történõ auto- speciális „bélyeg” meglétét követeli a küldõ SMTP szerver szerepel-e ott.
idõre van szükség a bélyegek elõállí- tanítani kell, mielõtt használható.
A feketelista egy további változata ese- látozást (traffic shaping) lehet végezni.
adatot vihetnek át idõegység alatt. En- szándékosan lassan kommunikál, pl.
több másodpercet is vár, amíg egyál- a tokeneket sorrendbe állítja aszerint, lenek, minél rövidebb idõ alatt minél hogy valószínûségük mennyire tér el rendelkeznek. Ezért egy sor tesztet vé- program leidõzít, és odébb áll.
vagy spam). Végül veszi a középérték- tõl leginkább eltérõ N darabot, és egy összetett képlet segítségével kiszámít- tárt, akkor a levelet spamnek tekintjük.
E sorok írója szerint a legjobb válasz- ja azok összesített spam valószínûsé- Büntetõpont jár azért, ha pl. hiányzik gét. Az alkalmazás általában a levél fejlécébe beszúr egy extra mezõt, ami- bõl kiderül, hogy az adott levél szerin- teni, mit tegyünk ezek után a levéllel.
szûréssel, míg kliensoldalon jó döntés elõtt tanítani kell, azaz létre kell hoz- a Thunderbird adaptív spamszûrõje.
ID:; ha a levél csak HTML részt tartal- sítót is tartalmazó – link szerepel, ami- re kattintva lehet elolvasni a spamet.
Ez a szûrés is végezhetõ a felhasználó oldalán, például a Thunderbird beépí- nem mûködik. Minél többféle szûrõt tett Bayesian szûrõvel rendelkezik, és alakú linkre, ahol az xxxx egy több ka- már viszonylag kevés (<100) üzenet- rakterbõl álló egyedi azonosító, azaz nél is jól osztályozza a beérkezõ leve- Egy jól mûködõ spamszûrõ kombináció esetén felmerülhet az az igény is, hogy futtatható, így egyszerûen használha- tintva jelenik meg a spammer oldala.
immár ne egy kijelölt folderbe gyûjtsük tó például maildroppal együtt a leve- ilyen típusú szûrésre (is) képes.
jó ötlet, mert idõnként mindegyik szûrõ lönbözõ módosított változatait. Ezen hibázik, és egy elvesztett levél akár sok a kéretlen üzenetet. Ez ellen például oldás a felsorolt eljárások közül.

Source: http://sj.acts.hu/linuxvilag/cikk_57_56_59.pdf

Arck website sle

Arthritis & Rheumatology Clinics of KansasPATIENT EDUCATION SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS Introduction: There is perhaps no rheumatic disease that evokes so much fear and confusion among both patients and health care providers as SLE. Difficult to diagnose, evaluate, and manage, SLE is an illness that may result in a wide variety of complications, ranging from bothersome arthritis, ras

Development and implementation of bridge management system in aomori prefectural government

Development and Implementation of Bridge Management System in Aomori Prefectural Government Abstract Aomori Prefecture is located at the north end of Main Island of Japan, surrounded by sea on three sides and known as one of the heavy snow area in Japan. In the western region facing to Nippon Sea, severe salt damage has been observed on the bridges on the coastal roads due to the sa

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf