Faktablad031215_kr06

FöreningsSparbanken ABs obligationslån 2003/2010 Avkastningen i ’SPAXKreditkorg - SPAXGaranti’ är dels garanterad till 1,50 procent i årlig ränta ochdels relaterad till kreditrisken i en portfölj bestående av 120 bolag från ett flertal länder och verksammainom ett flertal olika branscher. Den kreditrelaterade avkastningen uppgår till mellan 0,00 - 5,50 pro-cent beroende på antal s k kredithändelser. Ytterligare beskrivning av hur avkastningen beräknas åter-finns i emissionsbilagan för lån 237.
De lån som ingår i kreditportföljen framgår av sidan 2 - 4 i denna produktbeskrivning.
2005-10-08, Kredithändelse i DELPHI CORPORATION.
2008-01-21, Kredithändelse i QUEBECOR WORLD INC.
2008-09-07, Kredithändelse i FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (Fannie May).
2008-09-26, Kredithändelse i WASHINGTON MUTUAL, INC.

Initial kreditriskrelaterad räntekupong: 26 januari under vart och ett av åren 2005-2010.
10 december under vart och ett av åren 2004-2008 120 företag från cirka 20 länder.
Kupongen för år 2005 fastställdes till 7 %, 2006, 2007 och2008 fastställdes den till 5,625 % vardera. 2009 och2010 fastställdes kupongen till 1,5 %.
Antalet inträffade kredithändelser är avgörande för hur mycket den kreditriskrelaterade räntekupongen kan komma att minska. Om tillräckligt många kredithändelser inträffar redan det första året, utgår ingen kreditriskrelaterad räntekupongalls. Banken återbetalar dock alltid obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen.
FöreningsSparbanken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen av SPAXKreditkorg - SPAXGaranti. Ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten ochinnebörden av SPAXKreditkorg - SPAXGaranti och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering iprodukten med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter.
Portföljen består av 120 olika företag från cirka 20 kreditrisk, vilket också ger möjlighet att värdera fö- länder verksamma inom ett flertal olika branscher. Ge- retag. Portföljen innehåller endast företag med rating mensamt för de i företagsportföljen ingående bolagen Investment Grade (Baa3 respektive BBB- eller bättre), är att de har en officiell kreditrating motsvarande lägst vilket är den klass som bland annat är godkänd för Investment Grade rating, dvs lägst Baa3 rating från amerikanska obligationsportföljer för säkrare krediter.
Moody’s alternativt lägst BBB- från S&P. Den genom- Snittratingen på portföljen som helhet är Baa2.
snittliga ratingen avseende de i portföljen ingående Slutlig portföljsammansättning faststställdes på start- företagen är Baa2 enligt Moody’s definition. Portföl- dagen den 10 december 2003. Skulle ett bolag få lägre jen är sammansatt med beaktande av både geografisk rating än Investment Grade (Baa3/BBB-) efter och branschmässig diversifiering. Portföljens indikativa fastställandet av slutlig portföljsammansättning kom- sammansättning, geografiska fördelning, bransch- mer det dock att ligga kvar i portföljen under hela löpti- indelning och rating framgår nedan.
De två dominerande kreditvärderingsinstituten Efter startdagen kan företagsportföljen komma att Moody’s Investor Services och Standard & Poor’s har ändras beroende på exempelvis uppdelningar eller sam- tagit fram ramverk för att bedöma kreditvärdighet och manslagningar där portföljföretag är involverade.
Nedan visas företag ingående i portföljen, deras geografiska hemvist, branschtillhörighet samt deras ratingenligt Moody’s och Standard&Poor.
* NR innebär att rating saknas från ett av ratinginstituten Moody’s eller S&P.
Fordon KREDITHÄNDELSE 2005-10-08
KREDITHÄNDELSE 2008-09-07
Media KREDITHÄNDELSE 2008-01-21
* NR innebär att rating saknas från ett av ratinginstituten Moody’s eller S&P.
Bank & Finans KREDITHÄNDELSE
2008-09-26
* NR innebär att rating saknas från ett av ratinginstituten Moody’s eller S&P.

Source: http://www.sidensjosparbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@sm/documents/article/fm_40562.pdf

A-level human biology question paper unit 3 - pathogens and disease january 2009

General Certificate of EducationJanuary 2009Advanced Subsidiary Examination HUMAN BIOLOGY (SPECIFICATION A) Pathogens and Disease For this paper you must have: a ruler with millimetre measurements. Instructions ● Use black ink or black ball-point pen. ● Fill in the boxes at the top of this page. ● Answer all questions. ● You must answer the questions in the spaces provide

Microsoft word - artigo.dertoteerbtdenlebenden.profpablostolze.doc

“Der Tote erbt den Lebenden” e o Estrangeirismo Indesejável Este artigo não tem uma maior pretensão linguística, afigurando-se como um mero desabafo e um apelo à pesquisa consciente. Penso ser indiscutível a importância do Direito Comparado em qualquer pesquisa jurídica que pretenda afastar a pecha da superficialidade. A análise comparativa de sistemas estrangeiros, não apenas p

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf