Bijsluiter menofort

bijsluiter MENOFORT 13-11-2007 13:09 Pagina 1 Zilverkaars op een milde en doeltreffende len (oa. tamoxifeen, raloxifeen en aroma- Streptococcus thermophillus) 500.106 CFU - NL
wijze bij overgangsverschijnselen zoals tase-inhibitoren). Bij inname van deze extrait sec de Soja (Glycine max) 50 mg stan- opvliegers, nachtelijk transpireren en inner- middelen gelieve steeds het advies te dardisé à 20 mg d’isoflavones - extrait sec MENOFORT®
lijke onrust. Vitamine E, gekend als antioxi- de Sauge (Salvia officinalis) 50 mg standar- dant, wordt gebruikt ter bescherming tegen • Er zijn geen gegevens over het effect van disé à 2,5 % d’acide rosmarinique – cellulo- vrije radicalen en houdt uw uiterlijk fris en Menofort® op het vermogen om voertui- se microcristalline (excipient) – extrait sec + probioticum
gen te besturen. Een effect is echter d’Actée à grappes (Cimicifuga racemosa) 40 Menopauzale
mg standardisé à 2,7 % de saponines triter- • Bij een overdosering kunnen ongewenste péniques (exprimés en déoxyactéine) - verschijnselen -
effecten optreden die spontaan verdwij- dioxyde de silicium (antiagglomérant) - vita- warmteopwellingen
nen wanneer de dosering wordt verlaagd. mine E (acétate de d-alpha-tocophérol) 15 Dit voedingssupplement ondersteunt opvlie- Wanneer u teveel Menofort® heeft inge- mg (150 % AJR) – stéarate de magnésium gers, prikkelbaarheid en overmatige transpira- nomen, neem dan onmiddellijk contact *AJR = Apport Journalier Recommandé Antigifcentrum (070/245245). Er werden echter nog nooit gevallen van overdose- Ingrediënten per tablet: Raftiline 330 mg – sorbitol (vulstof) - Raftilose 125 mg – Microbiota-mengsel (Lactobacillus acidop- 1 tablet ’s morgens en 1 tablet ’s avonds hillus, Bifidobacterium breve, Streptococcus Comprimés pour administration orale. met water of andere drank innemen, tij- thermophillus) 500.106 CFU - Soja droogex- Boîte de 60 comprimés sous blister. dens of onmiddellijk na de maaltijd. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in tract (Glycine max) 50 mg gestandaardiseerd Gelieve Menofort® niet in te nemen met op 20 mg isoflavonen – Salie droogextract Buiten het bereik en zicht van jonge kinde- (Salvia officinalis) 50 mg gestandaardiseerd De ondersteuning die Menofort® biedt bij op 2.5 % rosmarinezuur – microkristallijn overgangsverschijnselen treedt geleidelijk De aanbevolen hoeveelheid niet overschrij- cellulose (vulstof) – Zilverkaars droogextract op en is na een aantal weken optimaal. Het (Cimicifuga racemosa) 40 mg gestandaardi- Menofort® est une association d’extraits de veranderingsproces in het lichaam is tijdens Ten minste houdbaar tot het einde van de seerd op 2.7 % triterpeensaponinen (uitge- plantes et de nutriments rigoureusement de menopauze continu; daarom wordt aan- drukt in deoxyacteïne) – siliciumdioxide sélectionnés pour soulager en douceur les bevolen Menofort® dagelijks te gebruiken (antiklontermiddel) - vitamine E (d-alfa- symptômes de la ménopause. Le Soja (non indien u de overgangsverschijnselen opti- Menofort® is verkrijgbaar in de apotheek. tocoferylacetaat) 15 mg (150 % ADH) – mag- génétiquement modifié) et la Sauge contien- nent des phyto-oestrogènes. Ces substances *ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid sont actives contre les bouffées de chaleur, l’irritabilité et la transpiration excessive suite à la ménopause.
Les probiotiques favorisent une bonne flore
Tot op heden werden er met het voedings-supplement Menofort® nog geen ongewens- intestinale. C’est au niveau intestinal que se te effecten gerapporteerd in de aangegeven fait la transformation des phyto-oestrogènes Tabletten bestemd voor orale inname. sous leur forme active. Le complexe de pro- Doos van 60 tabletten, in blisterverpakking. Mogelijke ongewenste effecten bij inname biotiques présent dans Menofort®, en opti- van een overdosering: hoofdpijn, allergi- malisant cette transformation, rend sche reacties, constipatie, misselijkheid, L’Actée à grappe ou Cimicifuga racemosaest une plante qui contribue naturellement à préserver l’équilibre physique. C’est une Menofort® is een combinatie van zorgvuldig aide efficace face aux symptômes de la FR
gekozen plantenextracten en nutriënten waarmee de verschijnselen van de meno- La vitamine E est un antioxydant. Utilisé pauze op een zachte manier worden aange- MENOFORT®
pour protéger des radicaux libres, elle aide pakt. De in Menofort® aanwezige Soja, • Voedingssupplementen kunnen niet à lutter contre le vieillissement. genetisch niet-gemanipuleerd, en Salie zor- gebruikt worden ter vervanging van een + probiotiques
gen voor een aanvoer van fyto-oestrogenen, actieve stoffen die gebruikt worden bij Symptômes
opvliegers, prikkelbaarheid en overmatige - overgevoeligheid voor één van de ménopausiques-
Ce complément alimentaire est destiné à transpiratie ten gevolge van de menopauze. soulager les symptômes de la ménopause Het probioticum-mengsel bevordert een bouffées de chaleur
tels que les bouffées de chaleur. goede darmflora waardoor de fyto-oestroge- nen beter worden omgezet in actieve vor- kelijk zijn of een voorgeschiedenis men en dus nog beter hun werking kunnen Zilverkaars of Cimicifuga racemosa is een 1 comprimé matin et soir. A prendre avec plant die helpt op natuurlijke wijze het • Menofort® mag alleen maar worden Ingrédients par comprimé: Raftiline 330 mg de l’eau ou une autre boisson, pendant ou lichamelijke evenwicht in stand te houden, – sorbitol (excipient) – Raftilose 125 mg - après le repas. Ne prenez pas Menofort® zonder het lichamelijke verouderingsproces • Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig Complexe de probiotiques (Lactobacillus avec une boisson chaude. Il faut plusieurs te beïnvloeden. Op deze manier helpt gebruik van anti-tumorale geneesmidde- acidophilus, Bifidobacterium breve 25 mg, semaines avant d’observer les effets de bijsluiter MENOFORT 13-11-2007 13:09 Pagina 2 Menofort® . Il est donc recommandé de AL
prendre Menofort® quotidiennement sur le Hitzewallungen, nächtliches Schwitzen und • Über die Auswirkung von Menofort® auf long terme pour bénéficier d’un effet optimal. innere Unruhe. Vitamin E, ein Antioxidans, die Fahrtüchtigkeit liegen keine Daten MENOFORT®
schützt gegen freie Radikale und sorgt für ein frisches und jugendliches Aussehen. Fahrtüchtigkeit ist jedoch unwahr- +Probiotikum
• Bei einer Überdosierung können Aucun effet indésirable n’a été décrit à ce Nebenwirkungen auftreten, die nach einer jour avec Menofort® aux doses recomman- Menopausale Symptome -
Dosisreduzierung wieder spontan ver- dées. En cas d’utilisation d’une trop forte Hitzewallungen
Diese Nahrungsmittelergänzung trägt zur schwinden. Wenn Sie eine zu hohe Dosis dose, les effets suivants pourraient survenir: Linderung von Menopausesymptomen wie benutzt haben, sollten Sie unverzüglich maux de têtes, réaction de type allergique, Hitzewallungen, Reizbarkeit und übermäßi- mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem constipation, nausées, vomissements, l’hy- Antigiftzentrum (070/245245) Kontakt auf- nehmen. Bislang wurde jedoch noch nie Bestandteile je Tablette: Raftilin 330 mg – eine Menofort® -Überdosierung gemeldet. Sorbit (Füllstoff) - Raftilose 125 mg –Mikrobiotakomplex (Lactobacillus acidophil- • Les compléments alimentaires ne rempla- lus, Bifidobacterium breve, Streptococcus 1 Tablette morgens und abends während cent pas une alimentation variée. thermophillus) 500.106 CFU - Soja- oder sofort nach dem Essen mit Wasser Kühl und trocken in der Originalverpackung • Ne pas prendre Menofort® en cas: Trockenextrakt (Glycine max) 50 mg stan- oder einem anderen Getränk einnehmen. - d’hypersensibilité à un des composants dardisiert auf 20 mg Isoflavone - Salbei- Menofort® bitte nicht mit einem warmen Außerhalb der Reichweite und Sicht von Trockenextrakt (Salvia officinalis) 50 mg Getränk einnehmen. Die Wirkung von - d’affections hormono-dépendantes ou standardisiert auf 2,5 % Rosmarinsäure - Menofort® tritt allmählich ein und ist erst Die empfohlene Dosis nicht überschreiten. d’antécédents (p.e. cancer du sein, mikrokristalline Cellulose (Füllstoff) - nach einigen Wochen optimal. Während der Mindestens haltbar bis zum Ende des auf Trockenextrakt aus Traubensilberkerze Menopause setzt sich der Alterungsprozess - de grossesse ou d’allaitement. (Cimicifuga racemosa) 40 mg standardisiert ununterbrochen fort. Um eine optimale • Menofort® ne peut être utilisé que chez auf 2,7 % Triterpensaponine (ausgedrückt in Linderung der menopausalen Beschwerden Intestifort® ist rezeptfrei erhältlich in der zu erzielen, ist es daher ratsam, Menofort® • La prudence est de mise en cas de prise de (Antiklumpmittel) - Vitamin E (D-Alpha- médicaments anti-tumoraux (Tamoxifène, Tocopherol Acetaat) 15 mg (150 % ETD) - Raloxifène ou inhibiteurs de l’aromatase), consulter un médecin à ce sujet. • Bien qu’il n’y ait pas de données relatives aux conséquences de la prise de Menofort® Bis zum heutigen Tage wurden für die sur la conduite d’un véhicule, un quelcon- Nahrungsmittelergänzung Menofort® in der empfohlenen Dosis keine Nebenwirkungen • Aucun surdosage n’a été décrit à ce jour avec Menofort®. En cas d’utilisation d’une trop Mögliche Nebenwirkungen bei Einnahme forte dose, consultez votre médecin, votre einer zu hohen Dosis sind: Kopfschmerzen, pharmacien ou le Centre Antipoison allergische Reaktionen, Konstipation, Übel- Menofort® ist eine Zusammensetzung von Conserver dans l’emballage d’origine à tempé- sorgfältig auserwählten Pflanzenextrakten rature ambiante (15-25°C), hors de la portée et und Nährstoffen, die auf sanfte Weise • Nahrungsmittelergänzungen sind kein de la vue des jeunes enfants. Ne pas dépasser menopausale Beschwerden lindert. Das in Ersatz für eine abwechslungsreiche la dose recommandée. Ne plus utiliser le pro- Menofort® enthaltene (genetisch unverän- duit après la date de péremption (dernier jour derte) Soja versorgt den Körper gemeinsam • Menofort® nicht verwenden bei: du mois mentionné sur l’emballage). mit Salbei mit Phytoöstrogenen. Dies sind - einer Überempfindlichkeit für einen Wirkstoffe, die menopausale Symptome wie Menofort® est disponible en pharmacie. Hitzewallungen, Gereiztheit und übermäßi- Der Probiotikumkomplex fördert eine gesunde Darmflora, wodurch die Phytoös- trogene besser in ihre aktive Form umge- wandelt werden und folglich effektiver sind. - Schwangerschaft und während der Traubensilberkerze oder Cimicifuga racemo- sa ist eine Pflanze, die auf natürlichem • Menofort® darf nur von Erwachsenen ver- Wege und ohne Beeinflussung des norma- len Alterungsprozesses zur Instandhaltung • Bei gleichzeitiger Einnahme tumorbe- des körperlichen Gleichgewichtes beiträgt. kämpfender Arzneimittel (u.a. Tamoxifen, Auf diese Weise bewirkt die Traubensil- Raloxifen und Aromatasehemmer). Bei berkerze eine milde und effektive Bekämp- Einnahme dieser Mittel sollten Sie stets

Source: http://www.sanifortpharma.be/cms/bib/files/267_bijsluitermenofort1.pdf

Dear

What psychological research has found about coping after negative eventsResearch has found that adverse life events can lead to the search for meaning (Taylor, 1983) and that finding meaning after a negative experience can be important in reducing distress (Baumeister, 1991). Baumeister argues that suffering and unhappiness are often characterised by a lack, or loss, of meaning. He states that

icardiologist.nl

Verkorte productinformatie Inspra (opgesteld: september 2013). De volledige productinformatie (SPC) is op aanvraag verkrijgbaar. Samenstelling: Inspra 25 en 50 bevatten respectievelijk 25 mg en 50 mg eplerenone per filmomhulde tablet. Indicaties: Eplerenone is geïndiceerd als adjuvans aan de standaardtherapie, waaronder bètablokkers, voor reductie van het risico van cardiovasculaire m

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf