Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE
Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Panadol peräpuikkoja huolellisesti
saadaksesi siitä parhaan hyödyn.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity kolmen päivän jälkeen. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.
Mitä Panadol peräpuikko on ja mihin sitä käytetään Ennen kuin käytät Panadol peräpuikkoja Miten Panadol peräpuikkoja käytetään MITÄ PANADOL PERÄPUIKKO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Panadol on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.
Panadol peräpuikkoja käytetään lasten tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan
kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hampaiden puhkeamiseen
liittyvä särky, päänsärky, hammassärky, korvasärky, muut yleiset särky- ja kiputilat, vilustuminen,
influenssa ja rokotuksen jälkeiset reaktiot.
2.
ENNEN KUIN KÄYTÄT PANADOL PERÄPUIKKOJA

Älä käytä Panadol peräpuikkoja
-
jos lapsesi on allerginen (yliherkkä) parasetamolille tai Panadol peräpuikkojen jollekin muulle aineelle. jos lapsellasi on maksa- tai munuaissairaus, älä käytä Panadol peräpuikkoja ilman lääkärin ohjeita.
Ole erityisen varovainen Panadol peräpuikkojen suhteen
muita särkylääkkeitä ei ilman lääkärin määräystä saa käyttää samanaikaisesti. kuumeinen lapsi tarvitsee runsaasti nestettä, viileän huoneen ja lepoa vointinsa mukaan. Jos kuume kuitenkin nousee yli 38,5 °C tai lapsi kärsii päänsärystä tai lihassärystä, voidaan oireita lievittää lääkkeellä. Jos kuume jatkuu yli 3 päivän ajan tai jos sen syy on epäselvä, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin, samoin jos kuumeeseen liittyy voimakasta kipua tai jos lapsen yleistila heikkenee. Panadol peräpuikot on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi parhaillaan käyttää tai on äskettäin käyttänyt
muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Jos lapsesi käyttää metoklopramidia, kolestyramiinia tai probenesidia sisältäviä valmisteita,
verenohennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä samanaikaisesti, neuvottele Panadol
peräpuikko lääkityksestä lääkärin kanssa.
Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.
3.
MITEN PANADOL PERÄPUIKKOJA KÄYTETÄÄN
Käytä Panadol peräpuikkoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Parasetamolin annos lapsille (yli 3 kk) on 15 mg / painokilo korkeintaan 3 kertaa päivässä. Panadol peräpuikkoja annostellaan lapsen painon mukaan seuraavasti: Panadol 60 mg 5-8 kg 1-2 peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa päivässä. 1 peräpuikko korkeintaan 3 kertaa päivässä. 1½ peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa päivässä. 1 peräpuikko korkeintaan 3 kertaa päivässä. 1½ peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa päivässä.
Alle 3 kuukauden ikäisille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.
Suositeltuja annoksia ei saa ylittää.
Peräpuikko laitetaan peräsuoleen. Peräpuikko sulaa helposti käsiteltäessä. Mikäli peräpuikko on
pehmennyt, laita se ennen käyttöä hetkeksi jääkaappiin.
Jos käytät enemmän Panadol peräpuikkoja kuin sinun pitäisi
Yliannostustapauksissa tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.
4. MAHDOLLISET
HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Panadol peräpuikotkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan
niitä saa.
Peräpuikkojen käyttö saattaa aiheuttaa peräaukon kutinaa.
Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Hyvin harvinaisia (alle 1potilaalla
kymmenestätuhannesta) haittavaikutuksia ovat voimakkaat yliherkkyysreaktiot parasetamolille,
ihottumat, veren solujen väheneminen ja maksan toimintahäiriö. Keuhkoputkien supistumista saattaa
esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka aikaisemmin ovat yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille
tulehduskipulääkkeille.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
5. PANADOL
PERÄPUIKKOJEN
SÄILYTTÄMINEN
Säilytä Panadol peräpuikot huoneenlämmössä (korkeintaan +25 °C). Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Älä käytä valmistetta, jos peräpuikkoliuska on rikki valmistetta ostettaessa.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6. MUUTA

Mitä Panadol peräpuikot sisältää
-
Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 60 mg Panadol 60 mg peräpuikossa, 125 mg Panadol 125 mg peräpuikossa ja 250 mg Panadol 250 mg peräpuikossa.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikot ovat valkoisia.
Panadol 60 mg ja 125 mg: 10 peräpuikkoa pahvikotelossa.
Panadol 250 mg: 5 peräpuikkoa pahvikotelossa.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Tanska
Valmistaja
Farmaclair
Herouville
Ranska
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare
PL 24
02231 Espoo
puh. 010 30 30 30
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 18.2.2010

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Panadol 60 mg, 125 mg och 250 mg suppositorium
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Panadol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det
bästa resultatet.
-
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom tre dagar. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Panadol suppositorium är och vad det används för Innan du använder Panadol suppositorier VAD PANADOL SUPPOSITORIUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Panadol är ett läkemedel mot feber och värk med smärtstillande och febernedsättande effekt.
Panadol suppositorier används som febernedsättande och smärtstillande medel vid tillfällig värk och
feber hos barn. Dessa tillstånd kan vara värk när tänderna bryter fram, till huvudvärk, tandvärk,
öronvärk, andra vanliga tillstånd med feber och värk, förkylning, influensa och reaktioner på
vaccinationer.
2.
INNAN DU ANVÄNDER PANADOL SUPPOSITORIER

Använd inte Panadol suppositorier
-
om ditt barn är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panadol suppositorium. om ditt barn har en lever- eller njursjukdom skall du inte använda Panadol suppositorier utan läkares föreskrift.
Var särskilt försiktig med Panadol suppositorier

-
inga andra smärtstillande medel får användas samtidigt utan läkarordination. Panadol suppositorier är avsedda för tillfälligt bruk. Om symtomen fortsätter länge eller ofta återkommer bör läkare kontaktas. ett barn med feber behöver mycket vätska, rummet där barnet visats får inte vara för varmt och behovet av vila skall anpassas efter hur barnet mår. Om barnet får feber överstigande 38,5°C, huvudvärk eller muskelrelaterade smärtor kan besvären lindras med läkemedel. Vid feber som kvarstår under mer än tre dagar samt då orsaken till febern är oklar, vid feber med svåra smärtor och om barnets allmäntillstånd försämras bör läkare konsulteras. Samtidig användning av andra smärtstillande medel bör undvikas.
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Om ditt barn använder metoklopramid, kolestyramin eller probenecid innehållande preparat,
antikoagulantia (t ex warfarin) och antiepileptika rådgör med läkare om samtidigt medicinering med
Panadol suppositorium.
Andra paracetamol innehållande läkemedel får inte användas samtidigt.
3.
HUR DU ANVÄNDER PANADOL SUPPOSITORIER
Använd alltid Panadol suppositorier enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Paracetamoldosen till barn (över 3 mån) är 15 mg per kilo kroppsvikt och tillförs högst 3 gånger dagligen. Panadol suppositorier ges enligt nedanstående schema på basis av barnets kroppsvikt: 1-2 suppositorier högst 3 gånger dagligen 1 suppositorium högst 3 gånger dagligen 1½ suppositorium högst 3 gånger dagligen 1 suppositorium högst 3 gånger dagligen 1½ suppositorium högst 3 gånger dagligen Till barn under 3 månader och för kontinuerlig användning endast enligt läkares föreskrift.
Rekommenderade doser får inte överskridas.
Suppositorierna införs i ändtarmen. Suppositorier smälter lätt vid hantering. Om ett suppositorium
blivit mjukt kan du lägga det i kylskåpet en liten stund före användning.
Om du har använt för stor mängd av Panadol suppositorier
Vid överdosering bör en läkare, ett sjukhus eller Giftinformationscentralen omedelbart kontaktas.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4. EVENTUELLA
BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Panadol suppositorier orsaka biverkningar men alla användare behöver inte
få dem.
Vid användning av suppositorier kan klåda uppstå i ändtarmsmynningen. Paracetamolpreparat
tolereras i allmänhet väl. Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000 användare) biverkningar är kraftiga
reaktioner på grund av överkänslighet för paracetamol, eksem, minskande antal blodkroppar eller
nedsatt leverfunktion. Sammandragning av luftrören kan uppträda hos personer med känslighet för
acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska värkmedicin
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR PANADOL SUPPOSITORIER SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvara Panadol suppositorier i rumstemperatur (högst +25°C).
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven
månad. Använd inte preparatet om kartan med suppositorier är trasig vid inköpstillfället.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6. ÖVRIGA
UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

-
Den aktiva substansen är paracetamol som det finns 60 mg i Panadol 60 mg suppositorium, 125 mg i Panadol 125 mg suppositorium och 250 mg i Panadol 250 mg suppositorium. Ett övrigt innehållsämne är hårt fett.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Panadol 60 mg, 125 mg och Panadol 250 mg suppositorier är vita.
Panadol 60 mg och 125 mg: 10 suppositorier i kartongen.
Panadol 250 mg: 5 suppositorier i kartongen.
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Danmark

Tillverkare
Farmaclair, Herouville, Frankrike
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet
för försäljning:
GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare
PB 24
02231 Esbo
Tel 010 30 30 30
Denna bipacksedel godkändes senast 18.2.2010

Source: http://www.panadol.fi/documents/Panadol%2060%20mg.pdf

Sv-lncs

Long-Term Experiences with an Iterative Design of a QR-Code-Based Payment System for Beverages Max-Emanuel Maurer, Alexander De Luca, Alina Hang, Doris Hausen, Fabian Hennecke, Sebastian Loehmann, Henri Palleis, Hendrik Richter, Simon Stusak, Aurélien Tabard, Sarah Tausch, Emanuel von Zezschwitz, Franziska Schwamb, University of Munich (LMU), Institute for Informatics, Munich, Germany

niederlande.diplo.de

Global partnership – thoughts on a new leitmotif for international politics Jos van Gennip Lecture by Prof. Dr. Horst Köhler The Hague, 22 January 2014 48 days after the death of Nelson Mandela it is quite impossible to speak about international politics without calling to mind this giant of humanity. Nelson Mandela showed the world how peaceful change is possible, and what trut

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf