Az internet az egészségügyben

____________________________________________________________________________ Az Internet az egészségügyben
Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP)
Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó
munkacsoportjának felkérésére
Készítette:Dr. Kovács Gábor
címzetes egyetemi tanár
az MTA doktora
Budapest, 1998. November
____________________________________________________________________________ Tartalomjegyzék
2. Az információs forrradalom hatása az egészségügyre . 53. Az Internet.
4. A Web szerepe a személyi egészségügyi információban.
41. Az állampolgár egészségügyi informálásának a fontossága.
42. Az állampolgárok megfelelő egészségügyi ismereteinek a 43. A lakosság on-line tájékoztatása.
5. A Web szerepe a professzionális tájékoztatásban.
71. A számítógép ismeret és nyelvtudás.
72. Az Internet elterjesztése Magyarországon.
____________________________________________________________________________ Vezetői Összefoglaló
A világon mindenütt problémát jelent az egészségügyi költségek rohamosemelkedése. A költségek csökkentése szempontjából hosszútávon alegperspektívikusabb lehetőség az információs forradalom eszköztárának azegészségügyben való, minél szélesebb alkalmazása. Ebből az eszköztárból atanulmány az Internet(Web) széleskörű használatának lehetőségeit vizsgáljaállampolgári és orvos-szakmai vonatkozásban.
Rövid ismertetésre kerülnek az Internettel kapcsolatos alapismeretek.
Rendkivül fontos, hogy az állampolgárok rendelkezzenek a megfelelőegészségügyi ismeretekkel, egyrészt azért, mert egészséges életmódkialakításával a betegségek 70%-a megelőzhető, másrészt mert a betegekegyre inkább egészségügyi termékek és szolgáltatások fogyasztóivá és egyrenagyobb mértékben vásárlóivá válnak.
Az egészségtan oktatásának hiánya szükségessé teszi, hogy atömegkommunikációs eszközök fokozottabban foglakozzanak egészségügyitémákkal. Az állampolgárok on-line egészségügyi tájékoztatása aleghatékonyabb, legnagyobb teljesítményű és legolcsóbb módszer.
Magyarország a legfejlettebb országoktól egy-két évtizedes lemaradásban van,ami azt jelenti, hogy sok évre van szükségünk a legfejlettebb technológiákhazai tömeges elterjedésére.
A tanulmány bemutatja főleg az USA lakossági és professzionális on-lineegészségügyi tájékoztatásának korszerű módszereit, a hírcsatornákat, azadatbázisokat és az egyébb szolgáltatásokat, különösen az irodalom kutatás ésa távoktatás Webes lehetőségeit.
Hazánkban az Internet elérési lehetősége tömegében az európai átlag fele. Agyorsabb fejlődés két legnagyobb akadálya a számítógépes ismeretek és anyelvtudás hiánya.
A tanulmány javasolja, hogy mivel az Internet a fejlett országokhoz valófezárkozás egyik leghatékonyabb, de mindenképpen a legolcsóbb módja,kerüljön kormányprogram kidolgozásra az Internet elterjedésénekfelgyorsítására.
Az ajánlások a cél érdekében néhány konkrét javaslatot fogalmaznak meg.
____________________________________________________________________________ 1. Bevezetés
A világ valamennyi országában problémát okoz a nemzeti egészségügyfinanszírozása, mivel még a leggazdagabb országoknak sincs elegendő forrásaa felmerülő igények teljes kielégítésére. Különösen nagy probléma azegészségügyi költségek állandó növekedése (a kormányzati kiadásokleggyorsabban növekvő része), melynek legfontosabb okai közülmegemlíthetjük, hogy • a tudomány és technológia fejlődésével új termékek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre, amelyek „többet tudnak”, mint a korábbiak, de egybendrágábbak is. A piaci igény kivételesen nagy, mivel az egészségügybenmindenütt jelenlevő, különböző „osztott kockázatú” stratégiák miatt a drágaszolgáltatás teljes költségének nagy része nem a beteget terheli. Atechnológiailag lehetséges, de anyagilag meg nem engedhető ellátások köremindenütt nő, fokozva az orvosi és társadalmi „lelkiismeretfurdalást” • a társadalom maga is egyre nagyobb, általában jogos követelményeket támaszt a termékekkel és szolgáltatásokkal minőségével kapcsolatosan,gondoljunk pl. a törzskönyvezési követelmények állandó szigorodására • a fejlett országok többségében a lakosság átlagéletkora nő, amely együttjár az idősebb populáció egészségügyi ellátási követelményéneknövekedésével Az elmondottak miatt napjainkban mindenütt érvényesül a „Health and Wealth”(Egészség és Gazdagság) összefüggés, ti. minél gazdagabb egy ország, annáltöbbet költ az egészségügyre, sőt a gazdagabb országok nemcsak a nagyobbegy főre eső GDP miatt tudnak többet költeni, hanem megengedhetikmaguknak azt is, hogy a GDP nagyobb százalékát áldozzák egészségügyicélokra(1). Ilyen körülmények között el kell fogadni azt a -Magyarországonelsősorban Kornai (2) által hangoztatott - tételt, hogy egy ország vezetésénekkell mindenkor eldöntenie, hogy mennyit tud az egészségügyre fordítani, és azegészségügyi szakembereknek az a dolga, hogy meghatározzák ennek azösszegnek az optimális elosztását.
Az egészségügyi ráfordítások csökkentésének rendkivül sok módja van, ennekrészletezése meghaladná e tanulmány kereteit. Tény azonban, hogy aköltségcsökkentés általános típusai között talán a legperspektívikusabb,robusztos hatását tekintve az információs forrdadalom, továbbiakban IF, újeszköztárának az ellátásba való széleskörű bevezetése látszik.
A Technológiai Fejlesztési Program, a továbbiakban TEP, nagyszerűlehetőséget ad arra, hogy rendszerezve felmérjük azokat a különbségeket,amelyek a technológia és a társadalom különböző területein Magyarország és alegfejlettebb országok között jelenleg fennállnak. E technológiai, szolgáltatásiés infrastruktúrális különbségek felmérése nagyon fontos, hiszen alegkorszerűbb eljárások jórésze az elkövetkező években, évtizedekben ____________________________________________________________________________ Magyarországra is eljut, illetve az ország gazdasági erejének függvényébenmegvalósításra kerül. A penetráció különösen felgyorsul a globalizációkorszakában. Úgy gondoljuk , hogy a hazai TEP folyamatban éppen az ilyentípusú elemek prognosztizálhatóak a legnagyobb valószínűséggel.
2. Az információs forrradalom hatása az egészségügyre
Az IF hatását az egészségügyre egy közelmúltban megjelent tanulmány, aU.S. Council on Competitiveness gondozásában elkészült „Highway to Health:Transforming U.S. Health Care in the Information Age” (3), ( Autópálya azegészséghez: az USA egészségügyének átalakulása az IF korszakában ) címűkitünő tanulmány által javasolt rendszerben tárgyaljuk.
Egy ország nemzeti információs infrastruktúrája, továbbiakban NII, négyalapvető részre osztható: 1. széleskörúen hozzáférhető és egymással adatcserére képes kommunikációs hálózatok (mikrohullámon, műholdon , kábelen és telefon vezetékenkeresztül) 2. digitális könyvtárak és információs adatbázisok és az ezekkel kapcsolatos 3. felhasználóbarát terminálok és a szükséges kiegészítők4. képzett emberek, akik a rendszereket megalkotják, fenntartják ésműködtetik.
„Távegészség” (Tele-Health) definició-szerűen az egészségügyben a fizikailagtávoli helyen elhelyezkedő információ vagy szolgáltatás igénybevételét jelenti.
Ennek a technikai megoldásai már ma is ismertek és kismértékben márhasználatban vannak. Az egészségügy feladata az elkövetkező időszakban azNII adta minél több lehetőség kihasználása. Ma ez még az USÁ-ban is jövőkép,azonban a fejlődés egyértelműen ebbe az irányba halad.
Az NII egészségügyi felhasználásának - jelenlegi ismereteink szerint- négy főterülete van: A táv-egészségügyi szolgáltatás (Remote Care) E szolgáltatás spektruma a már Magyarországon is elérhető távdiagnózistól arobotok által végrehajtott, helyileg a világ bármely részén lévő sebész általirányított „táv-operációk” futurisztikus beavatkozásáig terjed.
A jelenleg már elérhető hazai szolgáltatások egy példáját az alábbiakbanismertetjük.
Az ABN-AMRO Magyar Élet és Nyugdíjbiztosító Rt. kiemelt ügyfelei részére 1998-ban térítés mentesen biztosítja a Televizitä szolgáltatást. E szolgáltatás keretébena University of California -San Francisco Medical Center orvosainak a segítségétlehet igénybe venni, többek között az alábbi területeken (zárójelben a Televizitkártyatulajdonos által fizetendő kedvezményes díj): radiológiai képalkotó ____________________________________________________________________________ vizsgálatok: mammográfia (50 USD), mágneses rezonancia kép (89 USD), CTfelvétel (89USD), ultrahang (89 USD), kardiológiai szív ultrahang (149 USD),szövettani értékelés (149 USD), klinikai diagnózis (129 USD). Mód van videokonferencia rendezésére is (4).
Az általános magyar orvosi vélemény szerint Magyarországon e drágaszolgáltatásra nincs igazán szükség az elegendően fejlett magyar orvosi kultúramiatt, azonban más idetartozó szolgáltatások pl. a betegek kardiovaszkuláristávmonitorozása már hazánkban is terjed. Senki nem tagadhatja a technológiapotenciális jelentőségét, hiszen drága, magas képzettségű élőmunkatakarítható meg. Nyilvánvaló, hogy a technikai fejlődés gyorsasága meghaladjaa technikát teljes mértékben kihasználni tudó szakemberek képzéséneksebességét. A hosszútávon olcsóbb technika telepítése nem függ a megfelelőszakember elérhetőségétől, a távdiagnózis lehetősége a képzett értékelőszakember egyidejű biztosítását is igéri.
A felmérések azt mutatják, hogy az emberek nagy többsége rendkívüliérdekelődést mutat egészségügyi természetű információk iránt, különösen havalamely egészségügyi problémája van. Az IF eszköztára a könyvnyomtatásfelfedezésének jelentőségével összemérhető gyors, széleskörben elérhető,felhasználóbarát és viszonylag olcsó információs erőforrást ad.
Az egészségügyi információs rendszerek teljes integrációja Az egészségügy számítógépes rendszerintegrációja jelentősen elmaradt másterületek, pl. a pénzügy integrációjától. Felmérések szerint az egészségügyiszemélyzet ma a munkaidejének több, mint harmadát papír-munkával tölti.
Nem szükséges bizonygatni, hogy pl. az Országos Egészségbiztosító Pénztárszintjén integrált rendszer működése milyen hatalmas megtakarítást jelenteneés milyen nagy mértékben növelné a szolgáltatások minőségét. Az elkövetkezőlegalább egy évtized feladata a hazai rendszer kiépítése, először az egyesszervezeteken (pl. kórházak) belüli rendszerek kialakítása, majd ezekösszekapcsolása. A feladat egyike az egészségügy legégetőbb teendőinek ésfontossága miatt a kérdéssel külön TEP-tanulmány foglalkozik (5).
A különböző kutatási területeken belül az élettudományokkal kapcsolatoskutatások súlya egyre nő. Ennek egyik fő oka, hogy az ilyen kutatások nagytársadalmi támogatottságot élveznek. A kutatások eredményei közvetlenüljavítják az életminőséget.
Az egészségügyi ismeretek gyors gyarapodása minden eddiginélszükségesebbé teszi a folyamatos szakmai továbbképzést.
Az IF eszköztára új, nagyteljesítmményű módszerek alkalmazását teszilehetővé mind a kutatásban, mind a képzésben.
____________________________________________________________________________ Az Internet az IF egyik legújabb vívmánya. Lévén végsősoron egykommunikációs technológia, igen fontos szerepe van a fenntiekben leírtvalamennyi (21.-24.) területeken. Mégis úgy érezzük, hogy a 22. és a 24.
kérdéskörben az Internet új minőséget hoz létre, szerepe más kommunikációstechnológiákkal nem helyettesíthető. Ez az oka annak, hogy jelen tanulmányalapvetően ezen a két területen vizsgálja meg az Internet felhasználásának ajövőjét.
3. Az Internet
31. Kialakulás
Az Internetnek ma már könyvtárnyi irodalma van, és magyar nyelven is számoskiadvány elérhető. Néhány példaként lásd az (6), (7) referencia helyeket.
Ebben a munkában csak dióhéjban, a legalapvetőbb tudnivalókat ismertetjük.
Az Internet hálózatba kötött számítógép-hálózatok halmaza.
Mint annyi más dolog ez is katonai fejlesztésként indult. A rendszeralapgondolata válasz arra a félelemre, hogy egy esetleges nukleáris támadásesetén a hierarchikusan felépített számítógéphálózat központjánakmegsemmisülése az egész rendszert működésképtelenné teszi. A megoldás arendszer decentralizációja, egyetlen központ helyett számos, egymássalegyenrangú csomópont (node) kialakítása volt. A csomópont az üzeneteketegyenként megcímzett kis csomagokra bontja, amelyek önállóan mozoghatnaka legkülönfélébb utakon, amig címükre érve ismét összeállításra kerülnek. Arendszer bizonyos részeinek a károsodásától függetlenül az üzenet el tud jutnia címzetthez.
Fizikailag az összekötetésre felhasználható az időközben világviszonylatbankiépült telefonrendszer, de az összekötetés rádión vagy műholdon keresztül ismegvalósulhat.
32. A TCP/IP protokoll
A rendszer kommunikációs szisztémája az un. Transmission Control Protocol(TCP) és az Internet Protocol (IP) együttes alkalmazása. A TCP végzi azüzenet elküldőjénél a csomagokra bontást és a fogadóknál a csomagokösszerakását. Az IP funkciója az üzenetek címzése, és annak biztosítása,hogy az üzenet a csomópontokon keresztül eljusson a címzetthez.
A TCP/IP egészében nagyon sok rész-protokoll valósul meg.
Ezeket négy nagy rétegre lehet felosztani.
A hálózati réteg biztosítja a ki- és becsomagolást (pl. PPP, SLIP különbözőmodemes protokollok), az internet réteg és az átviteli réteg a hálózati átvitellelkapcsolatosak, mig az alkalmazási réteghez tartoznak a különféle felhasználóiprogrammok, mint a http, ftp, telnet, e-mail.
____________________________________________________________________________ Tekintettel arra, hogy minden egyes Internet adatcsomag a küldő és a fogadócímét is tartalmazza a rendszer lelke a címzés.
A címek kiosztása nemzetközi koordinációban történik. Az USA-beli InterNIC(Network Information Center) ún. Global Internet Registry-ként, az európaiRIPE (Reseaux IP Europeens) az általa működtetett NCC (NetworkCoordination Center)-en keresztül az európai címekkel gazdálkodik. A RIPEtovább delegálja a címkiosztási jogát helyi szervezeteknek, Magyarországon pl.
az MTA SZTAKI, ill. az Eunet láthat el helyi regisztrációs feladatokat.
Az Internet IP hálózati címek 32 bitesek, melyeket négyes számcsoportonkéntírnak le. Például a NIIF két névszerver gépének címe: 192.48.229.58 és192.84.225.1. Az összetéveszthetőségi veszély csökkentése miatt a szerverekhierarchikus struktúrájú neveket is kapnak. E neveket domain névnek nevezik.
A domain név szerkezete: számitógépnév.hálózatnév.országnév(vagy az USA-ban ágazatnév).
Ebben a névben a "helka" a meghatározott számítógép neve, amely az "iif"hálózatába tartozik. A "hu" utal arra, hogy a gép Magyarországon működik.
Európában általában a domain nevek végén az országra utaló rövidítésekszerepelnek, például "de" Németország, "uk" Egyesült Királyság, "at" Ausztria,“dk” Dánia. Az USA általában nem használ ország-jelölést, helyette ágazatijelölési rendszer van, "edu" oktatási, "gov" kormányzati, "com" üzleti, "mil"katonai, "org" szervezeti, "net" hálózati cím.
Ha valakinek E-mail száma is van (nem kötelező, de sok szempontbólajánlatos) ez azt jelenti, hogy a hálózati szolgáltató gépén van egy"postafiókja". A felhasználó teljes azonositására az E-mail címéhez tehát hozzákell , hogy tartozzon a postafiók azonosítója is. Az az alapelv, hogyelnevezésben balról jobbra, a kisebbtől a nagyobb egység felé haladunk,megkívánja, hogy a postafiók jelölése legelőre kerüljön. A postafiók név és adomain név közé kerülő @ (at) jel az E-mail-ra utal. Igy egy E-mail cimszerkezete: A postafiók név általában Magyarországon h+5-jegyű szám+3betűs azonosító.
A hárombetűs azonosítót a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért szokás afelhasználó nevéből képezni.
Egy képzeletbeli, Jeney nevű személy E-mail cím alakja, ha a postafiók azemlített helka gépen van: ____________________________________________________________________________ Az Interneten általában egy távoli számítógépen tárolt adatállományokvalamelyikére vagyunk kíváncsiak. Ebben az összefüggésben a kívántadatállományt tartalmazó gép az ún. szerver és saját gépünk az Internetnomenklatúra szerint a kliens gép, a kapcsolat a szerver-kliens kapcsolat. Atávoli szerver gépen - a számítástechnika szabályai szerint - a fájlokkönyvtárakba vannak rendezve. Ahhoz, hogy eljussunk az általunk keresettfájlhoz, meg kell adnunk a szerver gép domain nevén túl, a kívánt fájlnak aszerver gépen való elérési útvonalát (path) is. Vagyis a fájl címének általánosalakja: Például, ha az i f nevű gép könyvtárában lévő “Nagy Internet kalauzmindenkinek” című anyagra vagyunk kíváncsiak, a behívási cím a következő: helka.iif.hu/dokumentumok/kalauz/kalauz00.html Az említett gépen a “kalauz00.html” nevű fájl a “dokumentumok” nevű könyvtár“kalauz” nevű alkönyvtárában van.
Megjegyezzük, hogy a klasszikus DOS szabályokkal szemben, az Interneten aslash (/) jelet használjuk, és nem a backslash-t(\) az alkönyvtárak között.
HibaüzenetekAz Interernet használata közben néha előfordul, hogy a kívánt kapcsolatlétrejötte helyett hibaüzenetet kapunk. A címzés technikájának ismeretében azüzenetek könnyen érthetőek. Ezek:"DNS Lookup Failed" (DNS, domain name server, a szerver gép domain neve)azt jelenti, hogy a szerverrel a kapcsolat valamilyen okból nem jött létre. Aleggyakoribb probléma a domain name helytelen beírása.
"File Not Found" a szerver géppel a kontaktus létrejött, de a fájl megszűnt, vagymás helyen van.
"Server Error" vagy "Server Busy Error" a szerver gép nem működik, pl. ki vankapcsolva vagy foglalt.
Az Internet (TCP/IP) különböző típusú felhasználói programjaiE-maillevelezési listákelektronikus hirdetéstelnetftphttpElektronikus levelezés (e-mail)Az Internet legelterjedtebb szolgáltatása. A hagyományos postával (angolbansokszor “snail post”-nak, csiga-postának hívják) szemben rendkívül gyors ésjóval olcsóbb. A levelező szoftverek (pl. a Windows Eudora) mind képeseklevelet írni, elküldeni, a beérkező leveleket elmenteni, kinyomtatni, osztályozni,stb.
____________________________________________________________________________ Levelezési listák (Mailing List)Olyan program, amely valamely azonos kérdésben érdekelt személyek e-mailcímeit tartalmazza. A listára be, illetve ki lehet jelentkezni. A programgondoskodik róla, hogy a listacímre a résztvevők által beküldött anyagokat alistán szereplő valamennyi személy megkapja. Ez a folyamat lehetautomatikus, vagy valamely személy által moderált.
Elektronikus hiredetés (Usenet news)Elektronikus faliújságnak, hirdetésnek tekinthető. Ez a hírcsportok (newsgroups, discussion groups) által használt módszer. A regisztrált személyrendszeresen kapja e-mail formájában a "faliújságra" kerülő anyagokat, ésmaga is közölhet cikkeket, hozzászólásokat.
Számitógépek összekapcsolása(Telnet)Ezzel a programmal egy távoli számitógéppel összekapcsolódvatulajdonképpen saját számítógépünkről irányíthatjuk a szerver munkáját.
Fájl átvitel (Ftp)Ha valakinek távoli szerveren lévő adatálományra van szüksége, azt "letöltheti"az ftp segítségével. Az esetek egy részében ehhez regisztráció (saját azonosítóés jelszó) szükséges, adott esetben ellenszolgáltatásért. Igen sok adatállományelérhető ún. anonymus ftp-vel. Ilyenkor az azonosítóként az "anonymus" szót,jelszóként saját e-mail címünket kell megadni. Az anoním szerverekállományainak listáját az Archie nevű programmból lehet lekérdezni.
World Wide Web (http)A http a Hypertext Markup Language rövidítése, kifejtését lásd a következőpontban.
33. A World Wide Web
A hipertext és az URL1992-ben a nyugat-európai országok részecske- gyorsító laboratóriumában(CERN) T.Berners-Lee fejlesztette ki a rendszert.
A rendszer lapokból (Web pages) áll, mely elnevezésnek nincs köze a tartalomtényleges oldalszámához. A lapokat link-ek (kapcsolatok, kapcsok) kötik összeegymással. A rendszer legzseniálisabb vonása a link egyszerű, kényelmes éshatékony megoldása a hipertext alkalmazásával. Az ilyen protokoll a http(HyperText Transport Protocol), a fájl típusa a html (Hypertext MarkupLanguage)A hipertext a szövegben előforduló, színnel, aláhúzással, stb. kiemelt szó vagykifejezés, estleg kép. Az egérrel való rákattintás behív egy következő lapot, amiakár azonos, akár egy távoli földrészen lévő szerveren van. A http protokoll ahipertext linkhez egy un. URL-t kapcsol. Az URL (Universal Resource Locator,univerzális erőforrás azonosító) valójában az egyes Web-lapok címe.
A fenntiekben foglalkoztunk a szerverek, majd a fájlok címzésével. Egy Weblap címe a fájlok címétől csak abban különbözik, hogy a fájl cím elé kerül még afájl elérésének módját meghatározó protokoll neve a "http".
Vagyis a leggyakrabban előforduló WWW URL általános alakja: ____________________________________________________________________________ Az előző példánál maradva a helka gépen lévő fájl URL-je: http://www.helka.i f.hu/dokumentumok/kalauz/kalauz00.html Ott-lap (home page)Egy szerver bejelentkezése - ha nem specifikáljuk a kívánt lapot -, az ott-lappal(home page) történik. Ezen a lapon vannak azok a hipertext linkek, melyekkiválasztása átvezet a szerveren tárolt egyébb lapokra, illetve bármely másWeb lapra.
A böngésző (browser)A html fájlok attributuma (a fájl neve után ponttal elválasztva csatlakozó hárombetűs típusjelölés) a .htm. Ezeket a fájlokat pl. a Winword nem olvassa,olvasásuk előtt fájltípus konverzióra van szükség.
A böngészők azok a programok, melyek a html fájlokkal dolgoznak. A régebbenkialakult ún. karakteres böngészők csak szöveggel dolgoztak és használatuk asokszor bonyolult parancsok begépelésének az igénye miatt, meglehetősenkörülményes volt. Ma már háttérbe szorultak az ún. grafikus böngészők gyorstérhódítása nyomán.
A jelenlegi grafikus böngésző programok, például a Netscape és az Explorer,kihasználva a képernyő egész felületét, redkívül egyszerűvé .és kényelmesséteszik az Internet használatát. E szoftverek képesek valamennyi TCP/IPfelhasználói program kezelésére, tehát, e-mail, ftp, telnet és http programokérais.
A http és a grafikus böngészők tették lehetővé, hogy az Internet multimédiásinformáció-forrássá vált. Ez azt jelenti, hogy animáció, video, hang és képegyszerre élvezhető.
A grafikus böngészők a html fájlokkal számos műveletet el tudnak végezni.
A legfontosabb fájl-műveletek közé tartozik a fájlok kinyitása, bezárása,mentése, nyomtatása.
Html fájl készitéseMa már sok szoftver van és az Internetről szabadon letölthető, mellyel magunkis írhatunk html-típusú fájlokat. A szabadon letölthető Netscape Communicatornevű programcsomag a böngésző program Navigator 4-es verziója melletttartalmazza a html fájl írására használható Composer-t is.
4. A Web szerepe a személyi egészségügyi információban
41. Az állampolgár egészségügyi informálásának a fontossága
Az 1997. évi CLIV ., az egészségügyről szóló törvény 5 §-ának (3) bekezdéseszerint ____________________________________________________________________________ „3.) Mindenkineka) joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik számáraaz egészsége megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségeimegismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését azegészséggel kapcsolatos kérdésekben,b) joga van tájékoztatást kapni az egészségügyi szolgáltatók által nyújtottegészségügyi ellátások jel emzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevételrendjéről, továbbá a betegeket megillető jogokról és azokérvényesíthetőségéről,c) saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel kelltartoznia,.” A törvény szövege azt a szemléleti változást tükrözi, amely különösen akilencvenes években ment végbe. Ma már egyre világosabb, hogy azállampolgárok maguk tehetnek legtöbbet az egészségük fenntartásáért.
Faltermeyer szerint (8) a betegségek mintegy 70%-ának a kialakulásamegfelelő életmóddal megakadályozható. Másképpen megfogalmazva abetegségek 70 %-a visszavezethető főleg a dohányzás, alkohol, drog túlzotthasználatára és az óvatlan szexuális szokásokra. E tényezők káros hatásaeddig is ismert volt, azonban az epidemiológiai jel egű adatok egyszerűismertetése kevés visszatartó hatást gyakorolt. Az ezzel kapcsolatosnemzetközi paradigma váltással később foglalkozunk.
Másoldalról világszerte növekszik a betegek anyagi hozzájárulása akezelésekhez (co-payment ill. a biztosítók által nem térített egészségügyiszolgáltatások igénybevétele). Tanúi vagyunk egy folyamatnak, melyben abeteg fokozatosan egészségügyi szolgáltatások és termékek fogyasztójáváalakul át. A fogyasztói társadalom általános szabályai szerint ebben aszerepben joga van a termékekről és szolgáltatásokról megfelelő ismeretekkelrendelkeznie. Ezt a célt számos fogyasztói érdekvédelmi szervezet is azászlójára tűzte.
42. Az állampolgárok megfelelő egészségügyi ismereteinek a hiánya
Számos felmérés mutatja, hogy dacára az egészségügyi ellátórendszereknek,az emberek az egészségügyi problémákkal kapcsolatos első döntéseiket 95 %-ban a környezetük, családjuk, kollégáik és barátaik tanácsai alapján teszikmeg (9). Ennek okai sokrétűek: A betegtájékoztatás történelmi korlátai Történelmi tradició, hogy az orvosok szigorú kontrol t kívánnak gyakorolni abetegek felé történő információkkal kapcsolatosan. 1555-ben a Royal Col egeof Physicians Londonban megtiltotta tagjainak, hogy az embereket „kitanítsák”a gyógyszerekről, sőt, hogy a kezelésre használt gyógyszer nevét elárulják(10). A tiltás mögött az a félelem húzódott meg, hogy az emberek rosszulhasználják a gyógyszereket és ezzel veszélybe kerülnek. A latin nyelvhasználata az orvoslásban hasonló célokat szolgált. Ez az attitüd több, mint ____________________________________________________________________________ négyszáz éven át fennmaradt, és csak a huszadik század végén indult meg aváltozás. A nyitás frontvonala a gyógyszerpiac, és a harc napjainkban ahirdetések engedélyezésének a területén zajlik.
Az első lépésben az Európai Unióban és Magyarországon is engedélyezték avény-nélkül kapható gyógyszerek hirdetését. A vényköteles gyógyszerekhirdetése ma is tilos az Európai Unionban és hazánkban is (24/1997 (VIII. 14.)NM rendelet ). Az USA törzskönyvezési hatósága 1997 agusztusában kiadottegy irányelv tervezetet, amely végeredményben megengedte a rádió és TVhiredetést a vényköteles gyógyszerek esetében is. Az Európai Unióban is igenjelentős a nyomás hasonló lépés megtételére.
Az egészségüggyel kapcsolatos ismeretek iskolai oktatásának hiánya Ma az általános műveltséghez sok minden hozzátartozik pl. előadóművészekés sportolók nevének ismerete, de az egészsségügyi alapismeretek nem.
Andrásofszky tanulmányában, mely az MTA Stratégiai Kutatások sorozatábanjelent meg 1998-ban (11) világosan kirajzolódik az egészségtan oktatásának amagyar pedagógiában való „on-off” jel ege. Az egészségtan, mint önállófőtárgy oktatását már 1882-ben Trefort Ágoston elrendelte, ezt azonban 1901-ben visszavonták. Azóta felváltva hol oktatják, hol nem. Jelenleg az 1998-banbevezetésre kerülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) az egészségügyi ismeretekettöbb tantárgy keretein belül oktatja. Problémát jelent a megfelelően felkészülttanerők hiánya is. Nem vigasztaló, hogy számos fejlettebb európai országban ishasonló a helyzet.
Az egészségügyi tájékoztatás hordozó közegei A megfelelő iskolai oktatás hiánya még aláhúzza a lakosságtömegkommunikációs eszközökkel való folyamatos tájékoztatásának,tanításának a jelentőségét.
Az idetartozó ismeretanyag két nagy csoportra osztható: azegészségmegőrzés, betegség megelőzés (wellness, fitness, prevention) és abetegségek „kezelése” (disease management).
Az ismeretek átadására a nyomtatott és elektronikus sajtónak számos eszközevan: Újságok és periodikákKépes újságok, magazinokTelevizió műsorokVideók és CD lemezekNyilvános információs helyek (kioszkok)On-line lehetőségek Ha a technológiailag legfejlettebb USÁ-t nézzük, megál apítható, hogy anövekvő lakossági igény kielégítésére a kiadott nyomtatott és elektronikuspublikációk száma egyre nő. Néhány érdekesség: az University of California atBerkeley Wel ness Letter-je már 1994-ben elérte a 700 000 példányszámot.
Nagyon népszerű a híres Mayo klinika „Health Letter”-je. A magazinok között a ____________________________________________________________________________ Rodale Press által kiadott Prevention példányszáma 1994-ben megközelítette a3,5 milliót, meghaladva ezzel olyan híres újságok, mint a Newsweek forgalmát.
Ha a magyarországi helyzetet vizsgáljuk megál apíthatjuk, hogy a lakosságnakszóló egészségügyi kiadványok száma az elmúlt években nálunk is jelentősenmegemelkedett. Különösen a szép kiállítású, olvasmányos magazinokterjednek - a teljesség igénye nélkül néhány példát említve - IdeálTermészetgyógyászat reform életmód magazin, Természetgyógyász Magazin,Elixir Magazin a testi-lelki egészségért, Diéta Magazin, Családi Lap (MagyarVöröskereszt). Nyilván nem véletlen, hanem olvasói érdeklődés okozza, hogy elapokban nagy teret kap az alternatív gyógyítás. Véleményünk szerint aterületről még hiányoznak a professzionális információkat a széles lakosságszámára érthető módon közvetítő, szilárdan a bizonyítékon alapuló orvoslástalaján álló kiadványok.
43. A lakosság on-line tájékoztatása
A lakosság egészségügyi informálásának eszközei közé a kilencvenes évekmásodik felében robbanásszerűen tört be az on-line informálás és rövid néhányév alatt bebizonyította, hogy a tömegtájékoztatás leghatékonyabb, legnagyobbteljesítményű és legolcsóbb módja. Belegondolni is nehéz, hogy lakásunkbanjuthatunk hozzá a világ bármely részén lévő, legértékesebb információkhoz. Ezta lehetőséget alapvetően a Web teremti meg. Az alábbiakban bemutatjuk aWeben elérhető egészségügyi információs helyek típusait, azzal amegjegyzéssel, hogy itt csak lakosság, az állampolgárok részére szolgáló on-line információs helyek típusait vesszük számba. A professzionista információkérdésével később foglalkozunk.
A Weben megkülönböztethető a használat ún. „pull”, és „push” mechanizmusa. A klasszikus keresésben az érdeklődő sorra látogatja a
különböző helyeket és kiválogatja a számára fontos információkat. A „push”
technika azt jelenti, hogy az érdeklődő a szolgáltató hírcsatornái közül
kiválasztja az őt érdeklő területeket (profil perszonalizálás). Ezután nincs más
dolga, hogy tetszés szerinti időközönként letöltse a szolgáltató általában
naponta megújuló hírcsomagját. A világhálón ma már számos szervezet
üzemeltet hírcsatornákat pl. a Microsoft, Netscape, AOL, CompuServ, stb. A
rendszer tejesítőképességének az illusztrálására a jövőszázadi technológiát
idéző PointCast-ot mutatjuk be részletesebben.
A PointCast jelenleg 17 hírcsatornát pl. politika, regionális hírek, időjárás,
sport, stb. üzemeltet. Ebből 3 működik az egészségüggyel kapcsolatosan. A
„Health” csatorna elsősorban a laikusok számára készül, míg a „Health News”
és a „Health Resources” csatornák a szakembereket célozzák meg. A
csatornák tematikailag további alcsatornákra vannak struktúrálva. Az említett
három egészségügyi csatorna témáit az 1. Ábra mutatja.
____________________________________________________________________________ A PointCast egészségügyi csatornái
Healt News
Clinical Practice-Industry-Science and Research- Pharmaceuticals-
Products and Technology-Policy and Administration-Managed Care-
Consumer Headlines-Allergy-Breast Cancer-Prostate cancer

Health
General- Men’s Health- Women’s health-Fitness

Health Resources
Clinical Databases-Pharmaceutical- Dictionaries-Sources and References-
Directories-Goverment and Regulatory- Associations-Policy and
Administration

A Web egészségügyi szolgáltatásainak túlnyomó része, így a PointCast is,
ingyenes, amit a szolgáltatók úgy érnek el, hogy kiadásaikat hirdetési
bevételekből fedezik.
A PointCast szolgáltatás igénybevételéhez először egy szoftvert kell a
szolgáltató szerveréről letölteni (Cím: http://www.pointcast.com). A szoftver
telepítése után a szolgáltató „adása” máris fogadható.
A megjelenő képernyő a 2.Ábrán látható. A képernyő baloldalán lévő
kezelőgombok közül a „Personalize” a profil beállítására szolgál, míg a hálózati
szolgáltatóval való kapcsolat létrehozása után az „Update”-re klikkeléssel
fogadhatjuk az aktuális hírcsomagot.
A képernyő felső részén jelenik meg az alcsatornák tartalomjegyzéke, míg a
képernyő legnagyobb része a kiválasztott hír megjelenítésére szolgál. A hírek
kinyomtathatók vagy elmenthetők. Az anyagok olvasásánál háttér információs
helyek (pl. orvosi szótár) is behívhatók.
A PointCast képernyője
Az ábra csak a nyomtatott változatban szerepel
Ezzel, illetve a hasonló rendszerekkel az érdeklődő ma akár óránként követhetiaz egész világ egészségügyi történéseit.
Egészségügyi adatbázisok a lakosság részére Noha a legtöbb professzionális egészségügyi hely tartalmaz anyagokat abetegek számára is, ma már vannak olyan adatbázisok, amelyek kifejezetten alakosság igényeit hivatottak kielégíteni.
____________________________________________________________________________ Az Egyesült Államok kormánya 1997 áprilisában indította el a healtfinderä -t, a
Depatment of Health és Human Services (az USA szövetségi egészségügyi
minisztériuma) gondozásában. E Web hely célja, hogy állampolgárok
kiindulópontja legyen az egészségügyi információk összegyüjtésére. A hely
címe:http://www.healthfinder.gov. Bejelentkező lapját a 3. Ábra mutatja. Az
érdeklődő erről a helyről válogatott on-line folyóiratokhoz, adatbázisokhoz, a
betegek ún. „self-help” csoportjaihoz és a kormány, valamint különböző non-
profit szervezetek által fenntartott helyekhez juthat el. A healthfinder-t az első
évben 1,7 millió alkalommal látogatták meg
A healthfinder bejelentkező lapja
Az ábra csak a nyomtatott változatban szerepel
Egészségügyi információ vál alati szervereken Az elmúlt években „divattá” vált, hogy a multinacionális gyógyszercégek sajátWeb szerverükön közhasznú szolgáltatásként, de nyilván kereskedelmi céllal is,valamely betegségről (amely általában a fő gyógyszertermékeikhez kötődik) aközönség számára Web helyet készítenek. E helyek tartalmas, szakmailagkorrekt, érdekes grafikájú, szórakoztatva tanító Web oldalak. Például az E. Lillycég, amely 1981-ben hozta forgalomba első rekombináns gyógyszerként ahumán inzulint (Humulin) a cukorbetegségről tart fenn ilyen helyet(http:www.lilly.com/diabetes).
A gyógyszertermékeik ismertetése szinte valamennyi cégnél megtörténik, nohaaz ismertetés előtt gyakran megkérdezik az állampolgárságot. A „U.S. resident”válasz klikkelésével megkapjuk az ismertetést, európai állampolgárságnál nem.
Egészségügyi interaktív on-line szolgáltatások Figyelemreméltó szolgáltatás, amely kihasználja az Internet interaktivitásánaklehetőségeit az individuális egészségügyi kockázat becslése. Például a HealthRisk Assessment, htttp://www.columbia.net/hra/hrai.html helyen részletesenkitöltendő kérdőíven kérdeznek ki egészségügyi állapotunkról (kor, nem, test-index, vérnyomás, koleszterin szint, genetika, stb.). Ezután a gép értékeliegészségügyi kockázatunkat, sőt tanácsokkal lát el, pl. más Web helyekfelkeresésére.
Szinte minden szakember ma a betegségek megelőzésére helyezi a főhangsúlyt. Az új nemzetközi paradigma, a társadalom halmozott kockázatúegyedeinek a kiszűrése, és részükre megfelelően kidolgozott személyre szóló„életmód előiratok” használatának az ajánlása, beleértve az esetleges preventivgyógyszer szedést is. A többségi vélemény ettől az individuális megközelítéstőlnagyobb hatást remél az eddigi általános megközelítéshez viszonyítva.
Az új stratégia sikere attól függ, hogy mennyiben lehet a halmozott kockázatúembereket kiszűrni jóval a betegség tüneteinek megjelenése előtt. Az ____________________________________________________________________________ állampolgárok túlnyomó többsége csak baj esetén fordul orvoshoz, ésszívesebben méri otthon a vérnyomását, vagy a koleszterin szintjét.
Megitélésünk szerint egy, szinte szórakozásból elvégzett egészségügyikockázatbecslés hatékony mód lehet a fennti cél elérésében.
Az Interneten nagyarányú, túlnyomó részében illegális gyógyszer ésgyógytermék kereskedelem is folyik.
A kevés számú legális helyen pl. a Pill Box vagy a Procare Clinic (mindkettőUSA) főleg a napjainkban divatossá vált ún. „életstílus” gyógyszereket árulják.
Ilyenek főleg a Pfizer Viagrája (impotencia ellen) ill. a Merck Propecia nevűhajnövesztő szere. A Viagra vényköteles gyógyszer, a Weben való rendelésnélaz orvos által felírt receptet E-mail-en vagy faxon el kell küldeni.
A Web kétségtelenül robusztos, nagyteljesítményű technológia tömegektájékoztatására. Nem szabad azonban a már világosan látható problémákatsem lebecsülni.
A problémák alapvetően a világháló - egyébbként méltányolandó - rendkívülidemokratizmusából fakadnak. Bárki, bármit elhelyezhet a Weben, nincsjóváhagyás, nincs engedély, nincs szabvány (eltekintve a technológiaitermészetű szabályoktól). Ennek az eredménye az információk minden határontúli mennyisége, és nem meglepő módon a hamis információk hatalmastömege.
A World Health Organisation (WHO) 1998 májusában határozatban szólítottafel a világ kormányait , hogy kontrol álják a Web gyógyszer információinakminőségét és szüntessék meg a gyógyszerek világhálón való kereskedelmét.
A világháló tartalmi szabályozásának nagyon sok híve van, ezek a törekvésekeddig nem vezettek eredményre. A szakemberek többségi véleménye szerint aszabályozás gyakorlatilag lehetetlen, mivel mindig lesz olyan ország, aholvalamely jogi tiltás nem érvényes (lásd a vényköteles gyógyszerek hirdetésénekfenntiekben tárgyalt kérdését).
A jelenlegi megoldás: azoknak a helyeknek a látogatása amelyek csak validáltinformációt tartalmaznak.
Az egészségügyi informálás szabályai lefektetésre kerültek az ún. Hon-kódexben ( http://www.hon.ch). Ma számos Web szerveren találkozunk annak ajelzésével, hogy az illető hely elfogadja a Hon-kódex szabályait.
Ami az illegális gyógyszerkereskedelmet illeti, nincs más eszköz, mint a hirdető-eladók felderítése és megbüntetése.
Az Internet használatának legnagyobb hazai problémája kettős, egyrészt a
rendszer elterjedtségének a fejlett országokhoz viszonyítva relatív kisebb
aránya, másrészt a nyelvi problémák.
Ami az Internet használatának az elterjedtségét illeti a viszonyokat az
1.Táblázat szemlélteti, melynek adatai az Internet Industry Almanach Inc. 1997
decemberi helyzetet leíró számain alapulnak (12).
____________________________________________________________________________ 1.Táblázat
Az 1000 főre vetített fajlagos Internet felhasználók száma
Finnország
Norvégia
Irország
Ausztrália
Új Zéland
Svédország
Szingapúr
Egyesült Királyság
Hollandia
Az első 15 ország átlaga
Európa átlaga
Világátlag
Az adatszolgáltató szerint 2000-re a jelenlegi 1000 főre jutó 100-as átlagot
további 14 ország éri el, köztük Magyarország.
További vizsgálandó kérdés, hogy az Internet elérési lehetőséget ki mire
használja fel.
Magyarországon az említett időpontban a Magyar Internet Társaság elnökének
egy nyilatkozata szerint (13) a felhasználók számát 200-230 000-re becsülték.
(az 1.Táblázat-nak megfelelően 20-23 felhasználó). A felhasználók főtömege
az MTA intézetei, a közgyüjtemények és egyetemek kutatói, a felsőoktatási
intézmények hallgatói összesen mintegy 150 ezren, akik a költségvetési
támogatással létrehozott nemzeti információs infrastruktúrális program (NIIF)
keretében téritésmentesen használhatják a Webet (nem kell a hálózati
szolgáltatásért fizetni). A példamutató Sulinet program keretében további 20-
30000 iskolás került a világhálóra. 10-20 000 ember a vál alatoknál érheti el a
Webet és kb. 10 000 lehet azoknak a száma, akik az Internetet otthon
kereskedelmi szolgáltatásként vásárolják. Megjegyezzük, hogy az adatok
számolásánál az pontosan tudható, hogy 71 000 magyarországi gép volt a
világhálóra kapcsolva, és nemzetközi szokás egy gépre három felhasználót
számolni. Látható, hogy az eddigi állami kezdeményezések (NIIF,Sulinet)
abszolút döntő hatást gyakoroltak a hazai felhasználásra.
Egy felmérésben arra a kérdésre, hogy miért nincs saját Internet előfizetése, a
válaszadók 54 %-a a telefontarifát sokallotta, 29 %-nak nem volt modeme a
____________________________________________________________________________ számítógépéhez, 28 %-nak nem volt számítógépe, 28 % a hálózati
szolgáltatást drágálotta és 5 % a tartalommal volt elégedetlen.
Az Internet használatának az otthonokban ma főleg anyagi korlátai vannak.
A megfelelő számítógép újonnan 200 000 Ft, hálózati szolgáltatás és telefondíj
havi 15-20 000 Ft.
A hazai Internet problémákat Nyírő András és Vince Mátyás által összeállított,
1998-ban megjelent Fehér Könyv vizsgálta (14).
További fontos kérdés, hogy ki mire használja a hálózatot. A (14) referencia
hely alapján a viszonyokat a 4.Ábra szemlélteti
Nemzetközi statisztika az Internet használatról
marketing
szórakozás
kutatás
tanulás
Örvendetesen szaporodik a magyar Web helyek száma. Hasznosak az olyankezdeményezések, mint az APEH-é, ahol pl. már egyéni és vál alkozóijövedelemadózást az APEH által ingyen biztosított szoftverrel lehet elkészíteni(http://www.apeh.hu). Az adóhatóság oldalain hasznos információkat is olvasnilehet. Az Argent Kft. lapján térítés nélkül lehet a hazai törvényeket és ____________________________________________________________________________ rendeleteket elolvasni ( http://www.spiderweb.hu/jurix ). Ezek igen hasznos,
sajnos viszonylag csekélyebb számú kezdeményezések, amik előremutatnak.
Meggyőződésünk, hogy a következő évezred első évtizedének második felében
az Internet hazánkban is olyan elterjedt lesz, mint a telefon vagy a televízió.
Mindennapi információs igényeink kielégítése mellett az állampolgári
ügyintézés alapvető közege lesz.
Noha ebben a tanulmányban az Internet technikai fejlődésével nem
foglalkozunk, de tény, hogy az Internet ma már a Windows operációs rendszer
szerves része. Néhány év múlva a személyi számítógépünk irányítja
karóránkat, elektronikus zsebnaptárunkat, hifi-felszerelésünket, televíziónkat,
videokameránkat. Az otthoni rendszernek bármely számítógéppel való
összekötetését az Internet rendszere biztosíja. Ettől csak egy lépés ügyes-
bajos dolgaink, bevásárlás, banki ügyek, adózás, stb. elektronikus intézése. Az
üzleti életben az elektronikus kereskedelem és a home work hatalmas
előretörése várható. Gyorsan terjed a távtanulás is.
Laboratóriumi fejlesztés alatt vannak az olyan olcsó, hordozható terminálok,
amelyek úgy teszik lehetővé az Internet szolgáltatások használatát, mint a
telefonálást. A mobil telefon hazai elterjedésének sebessége biztató az Internet
jövője szempontjából is. Az asztali gépeknél nagy ütemben halad olyan
forradalmi technológiai újdonságok bevezetése, mint a szóbeli utasítást,
diktálást megértő számítógép.
Bármennyire is fejlődik az elkövetkező időszakban a magyar nyelvű Web, az
értékes információk főtömege nem lesz magyarul elérhető. Kétségtelen, hogy
jelentős fejlődés van a számítógépes automatikus fordítási lehetőségekben, pl.
az egyik leghíresebb keresőgépen, a kaliforniai AltaVistá-n magyar nyelvű
kérdést is feltehetünk, de a nagy adatbázisok fordítása nem tűnik az
elkövetkező húsz évben realitásnak. Ez a tény aláhúzza a nyelvtudás
fontosságát. Úgy tűnik, hogy különösen Európa kis nemzetei felismerték ennek
fontosságát, és a fiatalság körében egyre szélesebbkörű a világnyelvek
ismerete.
Egy közelmúltban megjelent statisztika szerint (15), 2.Táblázat az EU országok
fiataljainak többsége legalább egy idegen nyelven tud beszélni.
2.Táblázat
Fiatalok angol és német nyelvismerete néhány EU országban, %
Ausztria
Finnország
Franciaország
Németország
Irország
Olaszország
Luxemburg
____________________________________________________________________________ Hollandia
Portugália
Spanyolország
Hazai összehasonlító adataink nincsenek, de valószínű, hogy jelentős
lemaradásokat kell behoznunk.
Feltűnő Finnország előkelő helyezése az 1. és 2. Táblázatban !
5. A Web szerepe a professzionális tájékoztatásban
A Web, mint a szakmai tájékoztatás eszköze, nemcsak a laikusok, hanem azorvosok és más egészségügyi szakemberek számára is alapvető. Azalábbiakban bemutatjuk a már jelenleg meglévő lehetőségeket előrevetítve ahazai jövőképet. A 4.fejezethez hasonlóan külön foglalkozunk az on-lineinformáció egyes típusaival.
Erről a lehetőségről már az előző fejezetben szóltunk.
Az általános orvosok, ill. a különböző szakorvosok tömege, a Web szerverek
üzemeltetőinek homogén érdeklődésű, „jól megcélozható”, nagylétszámú
populációt jelent. Az első helyek, még térítés ellenében (regisztráció, kulcsszó)
működtek, azonban az üzemeltetők hamar rájöttek, hogy nem a regisztrációs
díj beszedése, hanem a hirdetés az igazi üzlet. Ha egy Web hely nagy
forgalmat tud bizonyítani, akkor sok hirdetést kap. Éppen ezért az orvosi helyek
gomba módra szaporodnak és a „medical mega-site”-ok között hatalmas
verseny alakult ki. Néhány ilyen hely felsorolása az 5.Ábrán látható. Ezek a
helyek általában friss orvosi és tudományos híreket közölnek, könyvet és más
termékeket lehet rajtuk keresztül vásárolni, és más szolgáltatásokat nyújtanak.
A BioMedNet, amely biológiai és orvosi kutatási hely pl. a regisztrált tagjainak
rendszeresen elküldi az E-mail HMS Beagle elektronikus magazinját.
Néhány jelentős orvosi hely a Weben
BioMedNet URL: http://biomednet/home
Mednets URL: http://www.internets.com/mednets/
Medscape URL: http: //www.medscape.com/
Medsurf URL: http://www.medsurf.com
Physicians’ Choice URL: http://www.mdchoice.co

____________________________________________________________________________ Physicians’ Online is the only online service dedicated exclusively to
practicing physicians URL: http://www.po.com/

Pro Patiente Orvostudomány URL: http://www.pro-patiente.hu/md/
Six Senses Healthcare And Medical Web Site Review

URL: http://www.sixsenses.com
WebDoctor I Home Page
URL: //www.www.gretmar.com/webdoctor/noframes.html
A BioMedNet bejelentkező lapja
Az ábra csak a nyomtatott változatban szerepel.
A 6.Ábra példaként, a BioMedNet otthonlapját mutatja be. A helyen kötelező a
regisztrálás, de ez ingyenes.
A Web tárháza a gyógyszerekkel kapcsolatos információknak. Kiemelkedő
jelentőségű az RxList, amely mintegy 300 legfontosabb gyógyszerról közöl igen
részletes monográfiát.
Érdekes kezdeményezés az EPAR, amely az EU törzskönyvezési hatóságának,
az EMEA-nak gondozásában van. Az EMEA az új, eredeti gyógyszereket
egyszerre törzskönyvezi az EU minden országába. Az engedély kiadása után,
az engedélyezési anyag 50-100 oldalas dokumentációként a világhálóra kerül.
A hosszú anyagok ún. .pdf fájl formában tölthetők le. A 7.Ábra néhány fontos
gyógyszer információs helyet mutat be, köztük magyar helyet is.
Gyógyszer adatbázisok
____________________________________________________________________________ RxList - The Internet Drug Index URL: http://www.rxlist.com/
Drug InfoNet/Drug InfoBase
URL:http://pharminfo.com/drg_mnu.html
U.S. FDA - CDER Home Page URL: http://www.fda.gov/cder/
Pro-patiente: Gyógyszer-tár
URL: http://www.pro-patiente.hu/cgi-auth/gyogyszer
PHARMINFORM
URL: http://www.pharma.hu/HUNG/MEDICAME.HTM
Ecphin URL: http//ecphin.etomep.net
EMEA-CPMP (European Public Assessment Report)
URL: http://www.eudra.org/emea/cpmp_epar/cpmp_epar.html

A világhálón számos kézikönyv elektronikus változata megtalálható. Példakéntemlítjük a betegségeket leíró Merck Manual-t (http://www.merck.com), vagy azamerikai orvosoknak térítés-mentes Physician’s Desk Reference-t(http://www.pdrnet.com). Népszerű a Family Practice Handbook és a Handbookof Current Diagnosis & Treatment elektronikus változata.
Az ismeretek mennyiségének a növekedésével egyre nagyobb szükség volnaolyan szakértői rendszerekre, amelyek pl. egy háziorvost napi munkájábantámogatni tudnak. Ezen a területen a haladás nem túl gyors. A problémáttermészetesen nem a tetszőleges mennyiségű információ megfelelő programbatöltése jelenti, hanem az, hogy az orvosnak rendszerint nincs ideje a megfelelőinformáció kikeresésére. A megoldás az elkövetkező évtized feladata,valószinűen a gépek mesterséges intelligenciájának fokozásával.
Egy jelenlegi próbálkozás a Silverplatter cég First Look/Second Lookä rendszere (http://php2.silverplatter.com/first.htm). A rendszer abból indul ki,hogy egy háziorvos általában bizonyos számú betegséggel találkozik, amit azesetek nagy részében nem több, mint 40 fajta gyógyszerrel (hatóanyag) kezel.
Az orvos a First Look képernyőjén legördülő menűben választhatja ki a betegtüneteit , a betegséget vagy a gyógyszert. Kérésére a Second Look program aválasztott elemről mélyebb információt, beleértve a legfontosabb irodalmat ad.
Világhíres gyűjtemények elérhetősége ____________________________________________________________________________ A történelem folyamán a Web tette először lehetővé, hogy a kutatásban ésfejlesztésben nélkülözhetetlen számos hatalmas adatbázis elvileg mindenkiszámára elérhetővé vált.
Világviszonylatban egyedül az USA-beli National Library of Medicine(http://www.nlm.gov) rendelkezik jelenleg mintegy 40 olyan adatbázissal,melyek jelentős részét 1997. nyarán mindenki számára szabaddá tették. Azszabad adatbázisok között olyan gyűjtemények vannak, mint a Medline, 8,5millió preklinikai és klinikai közlemény referálása, vagy a HealthStar, ami azegészségügy adminisztrációjának és gazdaságának 3,5 millió közleménytfeldolgozó adatbázisa. ( http://igm.nlm.nih.gov). Az publikációkról általábankivonatok vannak, de az Interneten keresztül a teljes szövegű cikkek ismegrendelhetők (ezért a szolgáltatásért már fizetni kell). Az ún. PubMedrendszeren keresztül a teljes szövegű egészségügyi on-line folyóiratok érhetőkel (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed), nagyobb részük szabadon.
A huszadik század egyik kultúrkincse a National Center of BiotechnologyInformation (NCBI) gyűjteménye, amely - többek között - a jelenleg folyó humángenom kutatás valamennyi eredményét tartalmazza, bárki számára lehívhatóan(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
A jelzett példák elegendően jel emzik azt a nagy minőségi változást, ami azáltaljött létre, hogy az eddig csak a nagy informatikai költségvetéssel rendelkezőszervezetek által megengedhető irodalmom-kutatás bárki számárahozzáférhetővé vált.
Közhely, hogy az Internet segítségével a világ egy faluvá vált. Az emberek máraz olcsó E-mail lehetőséggel élve rendszeresen kommunikálnak egymással, azegyes szakmai és érdekvédelmi szervezetek könnyen tudják tagjaikattájékoztatni, közös rendezvényeiket megszervezni. A multinacionálisokkülönböző országokban lévő vál alatai között mindennaposak a video-konferenciák, és a szakmai folyóiratok egyre nagyobb hányada érhető el on-line. A folyamat perspektívái beláthatatlanok.
6. On-line oktatás
Korunkban a munkavégzéshez szükséges ismeretanyag rendkívül gyorsangyarapodik. Ez szükségessé teszi az állandó tanulást, továbbképzést. Azáltalános értelemben vett posztgraduális képzés egyik ideális módja atávtanulás.
A virtuális oktatás igen gyorsan terjed. Az IF eszköztára lehetővé teszi, hogy aképernyőnkön akár teljes élményt nyújtó audió-vizuális előadásokat lássunk éshallgassunk. A tanulás helyhez és időhöz kötöttsége megszünik.
A Weben már virtuális egyetemek vannak, pl. a „The Globalwide NetworkAcademy, http://www.gnacademy.org:8001/uu-gna.
____________________________________________________________________________ Az egészségügyi felhasználás szép példája az amerikai orvosok CME,(„continous medical education”, folyamatos orvosi tanulás) rendszer Webváltozata (http://www.cmeweb.com). A résztvevő a hálózaton keresztül kapja akérdéseket, küldi el a válaszát, gyüjti a szükséges pontokat és fizeti az eljárásköltségeit.
A Web óriási mennyiségű oktatóanyagot tartalmaz, elegendő türelemmel akívánt téma és a tananyag megfelelő szintje megtalálható.
7. Ajánlások
71. A számítógép ismeret és nyelvtudás
Közhely számba megy, hogy a számítógép használatának ismerete ma már„második írástudás”. A mai „felhasználóbarát” operációs rendszerek korábannem annyira ennek megtanítása, hanem a tényező jelentőségének alegszélesebbkörű tudatosítása a probléma. Különösen az idősebb generációvalkell megértetni, hogy megtanulásának szükségessége szempontjából nemlehet elég öreg valaki.
A nyelvtudás, és ezen belül is elsősorban az angol nyelv ismerete, szinténdöntő kérdés, de itt valószinűen csak a fiatalabb generációkra lehet számítani.
El kell érni, hogy az iskolai végzettség különböző fokozatainak elérésemegfelelő nyelvismeret nélkül ne legyen lehetséges. Megengedhetetlen, hogyaz egyetemet végzők harmada nyelvtudás nélkül kap diplomát (16).
72. Az Internet elterjesztése Magyarországon
Magyarország az elmúlt fél-évszázadban jelentősen lemaradt a fejlettországoktól. Meggyőződésünk, hogy a felzárkózás egyik leghatékonyabb, demindenesetre a legolcsóbb módja az Internet. Nemcsak az egészségügyi laikusés professzionális információban, hanem a gazdasági élet igen sok területén ispl. market intelligence, elektronikus kereskedelem stb. elengedhetetlen eszköza globalizált világban. Mindent meg kell tenni a hazai elterjesztésfelgyorsítására. Ennek a célnak az elérésére külön kormányprogramot kellkidolgozni.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják (lásd USA példa), hogy egymeghatározott szint elérése után a rendszer önfenntartóvá válik. Ennek aszintnek az eléréséig a legjobb eszköz a sok csatornás állami támogatás (lásda finn példát).
A kormánytámogatás lehetséges módjaival sok anyag foglalkozik pl. (14).
Néhány szempont: • a Sulinet program folytatandó, minden oktatási intézményre kiterjesztendő, a számítógép használat minden szintű iskolában legyen vizsgaköteles ____________________________________________________________________________• a támogatásra a legnagyobb szüksége a hazai kis és közép vál alatoknak van. Célszerű lenne megengedni az Internet hardver és szoftverbeszerzésének az üzleti költségekből való teljes összegű leírását (jelenleg ezcsak évi 30000 Ft költségig lehetséges, ami erre a célra kevés) • az egyes szakmák szakmai és érdekképviseleti szervezeteit olyan direkt kormánytámogatásban kellene részesíteni, hogy képesek legyenek technikátés szakembert alkalmazni, és az Internetes ismeretanyagot az illetőszakterületen szétosztani. Magyarországon pl. a Gazdasági Minisztériumterületén az iparnak mintegy 50 szakmakultúrája van, egyenként 10 millió Ft-os évi támogatás még a központi műszaki fejlesztési alapból is megoldhatólenne. A K+F az információ-szerzésnél kezdődik • az adatforgalom tarifa költségét mindenképpen csökkenteni kellene • Internet Guide-okat kell kidolgozni, amik segítséget nyújtanak a megfelelő helyek megtalálásában, a hálón való eligazódásban.
8. Hivatkozások
(1) Kovács G.,Szüts T.:A gyógyszerár-támogatási rendszer új modellje, Egészségügy és Piacgazdaság, MTA, Bp., 1998., 55. oldal.
(2) Kornai, J.: Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, (3) Internet cím: http://www.compete.org/htoc.htm Meglátogatva:1998.11.30.
(4) ABN-Amro Magyar Élet és Nyugdíjbiztosító Rt., A Televizit, reklámanyag, (5) Naszlady A. tanulmánya az orvosi informatikáról.
(6) Lengyel V.,Pásztor M.,Tétényi I.: Az Internet világa, CoputerBooks, (7) Crumlish, C.: Internet. A rohanó embereknek, Panem-McGraw-Hill, Bp., (8) Faltermayer, E.:How to disarm health care’s hidden bomb, Fortune, 22th (9) (3) referencia, 3.fejezet, 1. Oldal.
(10) Internet cím http://www.phrma.org Meglátogatva:1998.10.21.
(11) Andrásofszky B.: Az egészség megóvása:egészségtan-oktatás az óvodától az egyetemig, Népegészség-orvos-társadalom, MTA, Bp. 1998.,39.oldal.
(12) OMFB Nemzetközi Hírlevél, 1998. Április, 17. oldal.
(13) Népszabadság, 1998. március 7.
(14) Népszabadság, 1998. március 24. Computer Technika melléklet, 9. Oldal.
(15) Newsweek, Special issue, November 1998-February 1999, p. 76.
(16) Népszabadság, 1998. November 30., 5.oldal ____________________________________________________________________________

Source: http://www.nih.gov.hu/letolt/kutat/tep/elet/kovacs.pdf

Http://ui.constantcontact.com/roving/templates/previewer.jsp?ag

From: Barbara Morris <ifxpub@aol.com> Subject: News from Put Old on Hold Reply: ifxpub@aol.com [View HTML Version] [ View Text Version ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Is cholesterol medication affecting your mind? If not now, maybe years later . . . June, 2004 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Read about . . . -- Is Lipitor Right For You?

Microsoft word - ut100_clear_protective_uthane_msds_00229a_16h.doc

Manufacturers of UTHANE Polyurethane Coatings 2 Hume Road, Smithfield, N.S.W., 2164 Phone +612 9729-2000 Emergency Telephone No. +612 9634-5560 MATERIAL SAFETY DATA SHEET UT100 CLEAR PROTECTIVE UTHANE – PART “A” Ref msds 00229a Hazardous according to criteria of Worksafe Australia IDENTIFICATION PRODUCT NAME : UT100 Clear Protective U-Thane - Part "A"

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf