Microsoft word - multifire-vib-ts615.doc

Veiligheidsinformatieblad
SV MT 5 15-09-2000
TS615-025-225
14-08-2002 2
Multifire
TS615 TS615
1. IDENTIFICATIE PRODUCT EN BEDRIJF
Product naam: Multifire TS615 (in de kleuren geel, rood, groen en oranje)
Product nr: TS615
Chemische/technische beschrijving: Verf product, oplosmiddelhoudend
Toepassing: Topseal oplosmiddelhoudend voor toepassing over de brandvertragende verf
Bedrijfsnaam: Multifire International BV
Adres:

W. Fenengastraat 25, 1096 BL Amsterdam, Nederland
Telefoon:
+31 020 345 9020
Telefax:
+31 020 345 9021
Telefoon leverancier bij noodgevallen: 020 345 9020 (overdag)
Algemeen alarm nummer: 112

2. PRODUCT SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER BESTANDSDELEN
3. RISICO’S
Schadelijk: bij inademing en bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten 4. EERSTE HULP MAATREGELEN
Algemeen: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. ORMATIEBLAD
Inademing: De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanningen vermijden. Als de patiënt niet of on-regelmatig ademt. Geen eten of drinken geven. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en arts raadplegen. Contact met de ogen: Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water de ogen worden opengehouden. EILIGHEI
Contact met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep. Zonodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepassen. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken. Opname door de mond: Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Géén braken opwek-ken.
Op al onze adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Multifire International BV
Veiligheidsinformatieblad
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Alcoholbestendig schuim CO2, poederblussers, waternevel. Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Zorg dat het blusmateriaal niet in riool of oppervlaktewater terechtkomt. Zie hiervoor ook rubriek 13. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUCT:
Vermijd contact met de huid, ogen en kleren. Schakel alle mogelijke ontstekingsbronnen uit en ventileer de ruimte. Voorkom dat het in de grond, riolering of waterleiding terechtkomt. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatse-lijke regels. Scherm het geknoeide materiaal af met, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, Vermiculite, Perlite en plaats die in een afsluitbare container, zodat het volgens de plaatselij-ke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Volg de beschermende maatregelen zoals omschreven onder rubrieken 7 en 8. 7. HANTERING EN OPSLAG:
7.1 HANTERING:
De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen. Vermijdt de creatie van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en om hogere concentraties te vermijden dan zijn toegestaan. Het product mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermde verlichting of andere ontste-kingspunten. Elektrische apparatuur moet tot de juiste standaard zijn beveiligd. Het product kan elektrostatisch worden opgeladen: maak altijd gebruik van aardlijnen wanneer het van een container naar een andere container wordt overgebracht. Kleding en schoeisel dienen van geleidende aard te zijn. Houd de container goed gesloten. Bescherm het tegen hitte, vonken en open vuur. Gereedschappen die vonken mogen niet worden gebruikt. Vermijd contact met ogen en huid. Adem de damp en de spray niet in. Roken, eten en drinken in ruimtes waar het product wordt gebruikt, moet worden verboden. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de veiligheid- en gezondheidsvoorschriften op het werk. 7.2 OPSLAG:
Opslaan in overeenstemming met CPR 15-1/15-2. Houdt u aan de aanbeveling op het etiket. Sla het product op onder een temperatuur tussen de 1 en 25°C in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Vermijdt contact met ontstekingspunten. Vermijdt ieder contact met contact met oxidatiemiddelen, van sterk zure materialen. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Veiligheidsinformatieblad
SV MT 5 15-09-2000
TS615-025-225
14-08-2002 2
Multifire
TS615 TS615
Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. 8. MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Bescherming van ademhalingswegen:draag een masker/kapje bij blootstelling van damp of spray Bescherming van de handen: Bescherming van de ogen (bij spuiten): gebruik (veiligheids-)bril of gezichtsmasker. Bescherming van de huid: Indien het personeel wordt blootgesteld aan een niveau boven het maximum of voor langere tijd in een ongeventileerde ruimte moet werken, dan moet zij gebruik maken van de juiste en goedgekeurde ademha-lingsbescherming. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT:
Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals koolmo-noxide en kooldioxide en rook. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om reacties tegen te gaan. Bij brand produceert koolstof en kan schadelijke gassen, geur en rook geven. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:
Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Blootstelling aan samengestelde dampen van de oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn dan de gegeven maximale blootstelling, kan de gezondheid schaden, bijvoorbeeld irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingsorganen en het kan de nieren, de lever, en het centraal zenuwstelsel nadelig beïnvloeden. Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, dufheid en in extre-me gevallen bewusteloosheid. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van vetten uit de huid, waardoor niet allergisch contact dermatitis kan ontstaan en waardoor de stof via de huid EILIGHEI
Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit irritatie geven en onherstelbare schade aanrichten. Alle bestandsdelen zijn geregistreerd in EINECS en worden niet beschouwd als gevaarlijk in de huidige concentraties. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Het product mag niet in de riolering of oppervlaktewater terechtkomen. Op al onze adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
Multifire International BV
Veiligheidsinformatieblad
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING:
Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Laat het product niet in de afvoer of oppervlaktewater lopen. Afval en lege verpakkingen afvoeren volgens "Besluit Aanwijzingen Chemische Afvalstoffen (BACA)". Het natte product moet als Klein Chemisch Afval (KCA) worden aangeboden. Het droge/gedroogde product kan als industrieel afval worden afgevoerd. Indien er minder dan 1% product in de verpakking is achterge-bleven, kan deze verpakking worden afgevoerd als industrieel afval. 14. TRANSPORT INFORMATIE
UN-nr. : 1263 Klasse : 3.31c Etiket : 3 Verpakkingsgroep : 3 UN-nr. : 1263 Juiste naam voor verscheping: verf Etiket: 3 Zeevervuiler: EmS: 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE:
Etiketteringvoorschrift volgens "Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen" (van 18 sep-tember 1991, Staatsblad 534), "Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen" (van 1 november 1991, Staatscourant 215) en in overeenstemming met EG-richtlijn 88/379/EEG. Symbolen: T Bevat: Loodverbinding m-Xyleen R zinnen: Risico’s: R20/21/40 Schadelijk: bij inademing en bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen) Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken Blootstelling vermijden – voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen Veiligheidsinformatieblad
SV MT 5 15-09-2000
TS615-025-225
14-08-2002 2
Multifire
TS615 TS615

16. OVERIGE INFORMATIE:
R20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid R22 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten De informatie in dit materiaal veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de Wetten van de EG wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. Het is ten allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrek- king tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product. De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens zijn samengesteld overeenkomstig EG-richtlijn 91/155/EEG. AF
S
&

EALTH
H

D

ATIEBLA
M
R
O

EILIGHEI
V

Op al onze adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
Multifire International BV

Source: http://www.multifire.nl/download/multifire-vib-TS615.pdf

e-ope.ee

Preliminary introduction to Infringement The rights conferred by a registered trade mark are set out in Article 5 of the TM Directive. Article 5 provides as follows: 1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: (a) any sign which is

wlanreport.de

Access the World with WiMAX Overview SOMA Networks is a leading provider of Mobile WiMAX solutions. Specifically designed to bring broadband wireless access and advanced applications to the home, SOMA’s FlexMAX™ Mobile WiMAX System and SoftAir™ Multimedia Application System provide a complete solution using an all IP-based architecture, allowing service providers to offer virtua

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf