Medibalans.se

Tre enkla riktlinjer för hormonbehandling John R. Lee, leg. läkareVarför ökar kompletterande östro- ter överens om: att mer än två tredjede- göra ett hormontest via saliv. Tack vare lar (66 procent) av kvinnorna upp till 80 år fortsätter att producera allt östrogen ning i saliv blivit mer korrekt och tillför- litligt. Vi har också lärt oss att hormon- nivåerna varierar mellan individer – vad äggstockar tagits bort, producerar kvin- är mediatorer för ämnesomsättningen.
efter klimakteriet än magra kvinnor gör i en orkester samverkar med varandra.
inte henne sjuk – hormonerna verkar för utan också dess relativa förhållande till vuxen kvinnas. Detta står i kontrast till Vissa läkare skriver ut
östrogen för behandling
av misstänkt hormon-
komma till rätta med det här problemet.
kvinnor med bröstcancer är förhållandet brist hos postmeno-
När dessa riktlinjer följs, får kvinnor progesteron/östradiol betydligt lägre än minskad risk för bröstcancer, hjärtin- 200 till 1 i saliven. Eftersom fler kliniker pausala kvinnor, medan
farkt och stroke. Risken att de blir över- viktiga, får sömnstörningar, försämrat andra läkare skriver ut
läkemedel som blockerar att bedöma behovet av hormonbehand-
östrogenproduktionen
Ge bara hormoner till dem som
verkligen har brist
hos dessa kvinnor
resultat som erhålls i huvudsak är irrele- förnuft. Vi ger inte insulin till patienter gen) för att blockera enzymet aromatas.
fila (fett-älskande) och är därför olösliga Tänk på ironin i detta; vissa läkare skri- ver ut östrogen för behandling av miss- sitt budskap till cellerna genom att hor- monerna lämnar blodflödet via kapillä- mässigt ut östrogen eller andra könshor- Dessa kallas "fria" hormoner. När de till slut cirkulerar genom levern, blir de nor efter klimakteriet har östrogenbrist särskilda globuliner eller albumin). Den – ett generellt antagande som är felak- här processen förhindrar deras biotill- tigt. För tjugofem år sedan granskade jag slemhinneatrofi, å andra sidan, är tydli- hormonnivåer före och efter klimakteri- et. Det jag fann då är nu alla myndighe- bästa sättet att säkerställa en brist att tionen av dessa icke biotillgängliga for- mer av hormon i urin eller serum är allt- så irrelevant, eftersom testsvaret inte ger ka) har funnits i över 50 år. Läkemedels- av de mer kliniskt signifikant "fria" (bio- företag föredrar dock syntetiska hormo- rätt sätt med en sund, effektiv och säker skillnad från de naturliga, bioidentiska Riskfaktorer
derar de lätt från kapillärblodet in i saliv- orsaken till bröstcancer, stroke och hjär- tinfarkt. Andra riskfaktorer av betydelse icke biotillgängliga hormoner klarar inte delsföretag miljarder dollar i vinst. Med att ta sig in i eller genom salivkörtlarna.
andra ord offras kvinnors hälsa för kom- • Dåliga matvanor (överskott av socker och raffinerad stärkelse, transfetter, brist serum- eller urinprov för att mäta bio- Använd endast doser som ger nor-
omega 3-fetter, samtliga essentiella ami- mala fysiologiska vävnadsnivåer
alltså inte för de så-kallade fria steroid- tester har skapat en vana som nu förvir- behandling. Jag tror dock att alla skulle vattenfilter i hemmet bör du kontrollera utifrån bör ges i doser som återställer Använd hellre bioidentiska hor-
förklarat ovan definierar man lämpligast moner än syntetiska hormoner
såsom överskottsljus på natten (vilket Den andra regeln är också bara sunt för- målvävnadens celler kräver bindning av i cellerna. Bindningen av ett hormon till fler läkare gjorde det, skulle de finna att för dessa riskfaktorer hos män leder till östrogennivåer som är 8 till 10 gånger tidigare hjärtinfarkt, lägre antal spermier nyckel har tillverkats för ett visst lås.
från andra djurarter (t.ex. Premarin, ett genom tillförsel av syntetiskt gulkropp- Slutsats
östrogenpreparat som tas från dräktiga använder antingen östron eller östradi- risk för bröstcancer, hjärtinfarkt och ämnen i bl.a. plaster) lär vi oss att synte- tiska hormoner skiljer sig åt i sin aktivi- tet på receptornivå. I vissa fall kommer biotillgänglig (d.v.s. utan att vara prote- behov som bestämts genom salivtester.
de att aktivera receptorn på ett sätt som Utöver lämplig hormonbalans, bör övri- ga nämnda riskfaktorer ses över och kor- oftast är ett tecken på för hög dosering.
behandling är vårt bästa hopp för att Ett salivtest hjälper till att avgöra opti- Källa: Million Women Study Collaborators, Aug 09, 2003, hormoner de är avsedda att ersätta.
The Lancet, Vol. 362 No. 9382 pp 419-427 lågdos-östradiolplåster plus oralt pro- Denna artikel har översatts och tryckts med tillstånd gesteron visar ingen ökad risk för bröst- av The Official Web Site of Dr. John R. Lee, M.D.
cancer, stroke eller hjärtinfarkt. Trots (www.JohnLeeMD.com). Dr Lee avled 2003.
insulin är till exempel att föredra fram- någon av ovanstående tre riktlinjer för

Source: http://www.medibalans.se/press/Lee%20artikel.pdf

Lageplan pdf

Kraut der Unsterblichkeit (Gynostemma pentaphylum) Andere Namen: Xiancao in China, Amachazuru in Japan. Über diese Pflanze wurde schon 1400 n. Christus berichtet. Sie gehört zu den Pflanzen in der traditionellen chinesischen Medizin. In Südchina wird dieses Kraut täglich als Tee getrunken und die Anzahl der Menschen in der Region Guizhou, die dort über 100 Jahre alt werden, ist überdurc

Microsoft word - arav - snake mites

From the Proceedings of the Fourth Annual Conference of the Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians, 1997, pp. 137-147. UNDERSTANDING THE SNAKE MITE AND CURRENT THERAPIES FOR ITS CONTROL Dale DeNardo, D.V.M., Ph.D.* Edward J. Wozniak, D.V.M., Ph.D. Animal Resource Services, School of Veterinary Medicine Abstract: Ophionyssus natricis (Parasitiformes: Macronyssid

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf