Judendom

Judendom är den äldsta av de tre religioner som tror på en enda Gud. De bådaandra är kristendom och islam. Judendomen är judarnas religion, men man kanvara jude utan att tro på Gud. Judar, och därmed judendomen, finns i mångaländer i världen, även Sverige. Judar firar sin gudstjänst i synagogan.
Gudstjänstspråket är hebreiska, men prästen, rabbinen, kan tala till församlingenäven på landets språk.
Den judiska gudstjänstenI synagogan bär alla män något på huvudet, oftast en liten rund mössa somkallas kippa. Strängt religiösa judar bär huvudbonad även utanför synagogan.
Gudstjänsten består huvudsakligen av att man läser ur Tora, Lagen. Det ärdetsamma som de fem Moseböckerna i Bibeln. Oftast läser någon vanligförsamlingsmedlem, inte rabbinen. Däremot sjunger rabbinen, utanackompanjemang. Orgel finns vanligen inte i synagogor. Men egentligen behövsingen rabbin. För att hålla gudstjänst krävs bara att tio judiska män kommersamman.
Judendomen har många helger. Till de viktigaste hör nyårsdagen ochförsoningsdagen. Den judiska påsken firas till minne av israeliternas uttåg urEgypten. Helgen chanukka firas ungefär samtidigt som den kristna julen menhar en helt annan bakgrund.
En judisk pojke ska omskäras, det vill säga få förhuden på penis bortskuren, närhan är åtta dagar gammal. När han är 13 år blir han bar mitzva och upptagen iförsamlingen. Det liknar lite konfirmationen i kristna kyrkor. En flicka blir batmitzva när hon är 12. Den judiska veckohelgen, sabbaten, pågår frånsolnedgången fredag kväll till solnedgången lördag kväll. Under sabbaten fårman inte utföra något arbete. Det finns bestämda regler om vad man får ochinte får äta. Det som är tillåtet kallas kosher. Förbjudet är bland annat grisköttoch skaldjur.
Judendomens historiaBibeln berättar om Josef och hans bröder som hamnar i Egypten och blirstamfäder för det israelitiska folkets tolv stammar. I Egypten blir folket slavar,men de lyckas lämna Egypten under ledning av Moses och så småningom ta sigtill det land som Gud har lovat dem: de nuvarande Palestina och Israel. Det finnsnog inte så mycket verklighet i detta, men berättelsen säger något viktigt omden judiska religionen: judarna är Guds utvalda folk och Israel är deras utlovadeland. Religionen fick fastare form när det judiska folket för 2 500 år sedan varbortfört till Babylon. Vid den tiden kom den judiska Bibeln till. Den är densammasom de kristnas Gamla Testamentet.
Under de senaste 2 000 åren har judarna levt spridda i många länder, menreligionen har inte förändrats mycket. Den tillämpas dock olika strängt av olikagrupper. Ortodoxa judar lever helt efter Toras regler. De klär sig på ett särskiltsätt och umgås mest med varandra. De flesta judar nuförtiden menar däremotatt lagreglerna kom till i en helt annan tid och inte behöver följas bokstavligen.
Moses, eller Mose, är en av de stora gestalterna i den bibliska historien. Hanframstår där som skapare av den religion som senare utvecklades tilljudendomen. Men det är osäkert om han verkligen har funnits.
Bibeln berättar att Moses sattes ut i en vassbåt i Nilen och räddades av Faraosdotter. Moses tillhörde det israelitiska folket som hölls som slavar i Egypten. Ien brinnande buske mötte han Gud, som gav honom i uppdrag att befriaisraeliterna och leda dem till det land som Gud lovat dem. Moses gick till Faraooch krävde att de skulle få lämna Egypten. Farao vägrade, men då sände Gudsvåra plågor över landet. Till slut gav Farao med sig. Israeliterna gav sig i väg.
Vid Röda havet delade sig vattnet och släppte fram folket. De förföljandeegyptierna dränktes däremot.
I Sinaiöknen på andra sidan Röda havet irrade sedan israeliterna omkring i 40 årinnan de äntligen kunde ta det utlovade landet i besittning. Under tiden hadeMoses av Gud fått tavlorna med tio Guds bud och en mängd andra lagregler.
Moses själv kom aldrig in det nya landet. Han fick bara se det från håll, påberget Nebos topp. Sedan dog han. Berättelserna om Moses, uttåget ur Egyptenoch ökenvandringen och lagarna som Gud gav folket står i Andra till FemteMoseböckerna i Bibeln.
Kosher är det som är tillåtet enligt den judiska religionens regler. Det handlarspeciellt om vad man får äta. Griskött, skaldjur och blodmat är helt förbjudet.
Nötkött är kosher bara om djuret har tappats på blod innan det slaktas. Kött fårinte tillagas tillsammans med mjölk eller grädde. Det finns flera andra regler.
Strängt religiösa, ortodoxa, judar är mycket noga med att bara äta koshermat,men de flesta tillämpar reglerna bara delvis eller inte alls.
Judarnas bibel kallas Tanak. Den viktigaste delen (de fem Moseböckerna) kallas Toran. Det viktigaste i Toran är de tio budorden.
Längst fram i synagogan förvaras de handskrivna texterna i ett skåp som kallas Arken.
Sabbaten börjar fredag kväll och slutar lördag kväll. Fredagen börjar med att man tänder två sabbats ljus. Sedan läser man en bön. Man ska avstå från arbete. Brödet är format som en fläta. Vinet lyfter man upp mot himlen och ber en bön på hebreiska, sedan låter man den gå runt såalla kan dricka en klunk.
Högtider: Pesach, Shavout, Sukot, Roch Hashana, Chanuka, Purim.
Pesach - Under påskhögtiden firar man minnet av judarnas uttåg från Egypten.
Påskhögtiden varar i åtta dagar från början av april eller slutet av mars. Under middagarna läser ur boken Haggada. I den står det om hur Gud genom Moses hjälp räddade sitt folk från fångenskapen.
Under påskhögtiden dukar man alltid bordet på ett speciellt sätt, det finns alltiden plats ledig. För vilken profet är platsen avsedd? Det står alltid en plats tomför profeten Elia.
Schavout - Schavout firas 50 dagar efter Pesach. Judarna firar att de fick lagen, Toranpå Sinai berget. Förr i tiden sådde man alltid korn vid påskhögtiderna. När 7 veckorhade gått så var säden färdig att skördas. Lite av skörden togs sedan med tillJerusalem som offergåva.
Sukot - Sukot är Jerusalems höstfest. Höstfesten handlar egentligen bara om två saker. Den ena är judarnas vandring i öknen, då judarna byggde kojor som skydd om solen. Den andra är skörden, som då var mogen.
Man byggde en hydda på fältet och bodde där. Till minne av detta bygger man än i dag en suka, dvs. om man har möjligheten till detta.
Roch Hashana - Roch Hashana inleder judiska året och den firas i september-oktober.
Roch hashana handlar om skapelsen och domen. Vid nyår ska alla judarna tänka efterom dom har följt Guds lagar. Under gudstjänsten blåser man i ett horn som kallas Shfer. Hornet kommer från en fårhane.
Chanuka - Chanuka är ljusets fest. Man ger varandra små presenter. Chanuka-festen är i december. Det var en syrisk armé som hade invandrat i Judariket och ockuperat Jerusalem. Judisk armé lyckades besegra syrierna. Templet började renoveras. Man hittade ett litet krus med olja och detta räckte i åtta dagar. Därför tänder ett ljus varje dag under åtta dagar, alltså till slut har man tänt åtta ljus.
Judarna har tre riktningar - ortodoxa, konservativa och reformjudar.
De ortodoxa följer Torans alla regler. Följer alla sabbatsregler ochÄter endast koschermat.
Konservativa judar kan tänka sig att förändra vardagslivet, men ändraringenting i synagogan. Dom har kvar det traditionella sättet att män och kvinnor inte sitter bredvid varandra i synagogan.
Reformjudarna ser positivt på förändringar. De följer inte sabbatsreglernaoch matlagarna så noga.
Judendomens tre viktigaste symboler - Den första är Davisstjärnan ochde andra två är Torahrullen och en sjuarmade ljusstaken.
Davidsstjärnan eller som man säger på hebreiska;Magen David tog kung David och satte på sin sköld.
De sex uddarna symboliserar veckanssex arbetsdagar och utrymmet i mittenav stjärnan symboliserar vilodagen, sabbat.
Den sjuarmade ljusstaken kallas för menora.
Det är en av de äldsta symbolerna.
Den första menoran var gjord av guldoch stod i gudstjänstlokalen iSalomons tempel i Jerusalem,Idag är menoran staten Israelsofficiella symbol efter Davidsstjärnan

Source: http://www.lemshaga.se/groups/lemshagawiki/wiki/9a665/attachments/7a6d5/Judendom.pdf

taroko.silksplace.com.tw

We l l s p r i n g SPA Tr e at m e n t s Traveler’s Perk / Jetlag Recovering Massage 1hr 45 min / NT$ 3,400 es--your back or feet, providing immediate tension release while A unique approach developed in Indonesia hundreds of years ago soothing the nervous system. After this treatment, walking will feel incorporating various techniques including palm pressure, thumb like s

macchinepercucito.it

0651#02_NECCHI vigorelli 02 13-03-2003 14:44 Pagina 1 C ompatta, leggera, fa- S emplice da usare, è T utti i lavori più comuni P unti per tutte le esi- Q uesta è l’elettronica di L a macchina elettronica I l modello più completo Questa serie di Le macchine macchine per cucire elettroniche unisce ad un consentono di prezzo di acquisto re

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf