11461220.fm

• Batterijgevoede rookmelder met foto-elektrisch strooilichtprincipe Monteer, om vals alarm te voorkomen, rookmelders: • Automatische zelftest van de rookdetectie • niet in ruimten waar onder normale omstandigheden veel waterdamp, • Luid, pulserend waarschuwingssignaal van ca. 85 dB(A) • niet in de nabijheid van open haarden.
De rookmelder maakt een zeer luid en schel geluid dat gehoorschade • niet in de buurt van ventilatieopeningen, omdat door de luchtstroom kan toebrengen. Houd daarom tijdens een functietest minimaal 50 cm de rook mogelijk bij de rookmelder vandaan wordt gehouden.
• niet in de buurt van TL- en spaarlampen, omdat starters door de elek- • Batterijvakcontrole: zonder batterij kan trische velden bij het inschakelen van de lamp vals alarm kunnen ge- 1. Druk gedurende ca. 3 sec. op de testknop. Wanneer een signaaltoon klinkt, werkt de rookmelder correct. Wanneer geen signaaltoon klinkt, moet de lithiumbatterij worden vervangen.
• Ompoolbeveiliging: het apparaat is be- • niet in een nok van het dak. Houd een minimale afstand van 30 cm tot stand tegen verkeerd geplaatste batterijen 2. Voer de functietest opnieuw uit: Wanneer nog steeds geen signaal- • VdS-goedkeuring: gecertificeerd en erkend door het Verbond van • niet in ruimten met temperaturen beneden +4 °C resp. boven +40 °C.
toon klinkt, is de rookmelder defect en moet deze worden vervangen.
Schadeverzekeraars (Verband der Sachversicherer, VdS) Installeer rookmelders bij voorkeur voor resp. in slaapkamers zodat de bewoners 's nachts bij een rookalarm worden gewekt.
De rookmelder detecteert brand tijdig aan de hand van de rookontwik- Een rookmelder heeft een optimale detectiekarakteristiek wanneer deze keling. Hij werkt volgens het strooilichtprincipe: lichtzender en -ontvan- midden in de kamer tegen het plafond wordt gemonteerd. Wanneer dat ger zijn zo in de meetkamer aangebracht dat het uitgestraalde lichtsig- niet mogelijk is, houd dan een minimale afstand van 50 cm tot de wand naal van de zender niet rechtstreeks op de ontvanger (fotocel) kan vallen. Wanneer er rook in de meetkamer komt, wordt het lichtsignaal Een rookmelder kan een ruimte met maximaal 60 m² vloeroppervlak en door de zwevende rookdeeltjes verstrooid. Het verstrooide licht valt op een hoogte tot maximaal 6 m bewaken.
de fotocel en wordt daar omgezet in een elektrisch signaal dat het alarm Installeer de rookmelder in de keuken zo ver mogelijk van de kookzone activeert. De goede werking van de rookdetectie wordt continu gecon- af om vals alarm door waterdamp te voorkomen.
troleerd. Eventuele storingen worden met een storingssignaal (signaal- i Batterij plaatsen
• Schilder niet over de rookmelder heen.
• Rookmelders detecteren uitsluitend de rook van een brand en niet de • Rookmelders kunnen een brand niet blussen. Lokaliseer bij een alarm de brandhaard en waarschuw zonodig de brandweer (zie ook "Correct Om ervoor te zorgen dat de rookmelder gedurende lange tijd veilig blijft • Gebruik als voeding geen oplaadbare batterijen of netadapters. Deze werken, moet u maandelijks (of bij een storingsmelding) onderhoud uit- kunnen leiden tot storingen in de werking of het voortijdig uitvallen 1. Verwijder de rookmelder van de voet (tegen de klok in draaien) en • De rookmelder maakt een zeer luid en schel geluid dat gehoorschade kan toebrengen. Houd daarom tijdens een functietest minimaal 50 cm 2. Veeg de rookmelder schoon met een vochtige doek.
Monteer in woningen met meerdere verdiepingen tenminste op elke ver- De rookmelder wordt gevoed door een 9 V lithiumbatterij. De batterijtest 3. Steek de rookmelder weer op de voet en draai met de klok mee tot • De rookmelder bewaakt slechts een beperkt gebied rondom de mon- controleert automatisch periodiek de voedingsspanning. Wanneer de tagelocatie. Installeer voldoende melders om de complete woning te batterijspanning onder een bepaalde waarde zakt, meldt de rookmelder bestrijken en optimale bescherming te bieden.
gedurende 30 dagen dat de lithiumbatterij moet worden vervangen. • Personen onder invloed van alcohol of drugs worden mogelijk niet ge- Gedurende deze tijd blijft de rookmelder volledig functioneel.
Handel als volgt om de lithiumbatterij te vervangen: Gebruik in grote woningen meerdere gekoppelde rookmelders om het Zonder batterij kan de rookmelder niet op de voet worden vastgezet.
1. Verwijder de rookmelder van de voet (tegen de klok in draaien).
2. Haal de oude lithiumbatterij uit het batterijvak en maak de connector 4. Controleer of de automatische zelftest (rookmelder knippert elke 45 Voorbeelden voor ruimten met bijzondere vormen 3. Sluit de nieuwe 9 V lithiumbatterij aan op de batterijaansluiting en plaats de batterij in het batterijvak.
Waarschuw direct de brandweer. Blijf rustig en geef duidelijk antwoord 4. Steek de rookmelder weer op de voet en zet hem vast door licht met Vervang de rookmelder op de op het etiket vermelde datum.
Wacht op eventuele vragen om aanvullende informatie van de meldcen- Zonder batterij kan de rookmelder niet op de voet worden vastgezet.
Breng uzelf en andere personen uit de gevarenzone.
Blijf bij sterke rookontwikkeling dicht bij de grond en houd stevig een Sluit deuren en ramen van brandende ruimten om verspreiding van vuur Wanneer u niet naar buiten kunt vluchten, ga dan naar een veilige Wij bieden de wettelijk vereiste garantie.
ruimte, sluit de deur en maak via het raam kenbaar waar u zich bevindt. Dicht kieren bij de deur af met natte lakens of handdoeken om het bin- Stuur het apparaat portvrij met een omschrijving van de fout naar onze Probeer een beginnende brand met de beschikbare blusmiddelen te blussen. Kleine branden kunnen vaak met een deken worden verstikt. Blus een brandende frituurpan nooit met water, maar dek het vuur af met Wanneer uw bluspogingen niet onmiddellijk succes hebben, verlaat

Source: http://instabus.biz/data2/11461220.pdf

Microsoft word - therapeutic use exemption for asthma

THERAPEUTIC USE EXEMPTION FOR ASTHMA Excerpts taken from WADA’s Medical Information to Support the Decisions of TUECs for Asthma, Version 5.0 January 2013 Since January 01, 2010, a TUE is no longer required for the use of salbutamol* and salmeterol taken by inhalation as they were removed from the Prohibited List. Additionally, as of January 01, 2013, inhaled formoterol up to a ma

elgotero.com

– Nuevas indicaciones auto- rizadas en el año 2001. del Sistema Nacional de Salud Vol. 26–No 1- 2002 Dirección Internet: http://www.msc.es/farmacia/infmedic Manejo de los fármacos en el tratamiento de la depresión A B S T R A C T La farmacología se ha convertido en un componente Pharmacology has become a fundamental component offundamental del tratamiento de los trastorn

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf