Msds white lithium grease<br> aeroszol<br>

Biztonsági adatlap
Termék neve:
Kibocsátás dátuma:
Ref. sz.:
Előző verzió:
1. Termék és cég azonosítója
F+ - Fokozottan tűzveszélyes
Termék neve:
Lítiumos fehérzsír spray (70700) - WHITE LITHIUM GREASEAeroszol Alkalmazás:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium

Gyártó:
Tel.: (+32)(0)52/456011, Fax: (+32)(0)52/450034
E-m

UNIX Autó Kft.
Importáló és
1139 BUDAPEST Frangepán u. 55-57.
forgalmazó:
Tel.: +36-1 / 270-87-00, Fax.: +36-1 / 270-87-99
E-m

+36-80/20-11-99 (zöld szám), +36-1 / 476-64-00
2. Összetétel és tájékoztatás az alkotórészekről
Veszélyes összetevő
CAS-szám EINECS
R-mondatok*
Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénezett Nehézbenzin (ásványolaj), hidrogénnel 92045-53-9 295-434-2 <12.5 F,Xn,N 11-38-51/53-65-67 Megjegyzendő, hogy az I függelék (67/548/EEC) H és P része a naftákra vonatkozik ebben a termékben.
(*Figyelmeztetések magyarászata: ld. 16. Fejezet) 3. Veszélyek azonosítása
Fokozottan gyúlékony (propán/bután hajtógáz).
Egészség és biztonság:
A gőzök belégzése álmosságot és szédülést okozhat.
Ártalmas a vízi szervezetekre és a vízi környezetben hosszan Környezet:
Aeroszol tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-ot Egyéb veszélyek:
meghaladó hőmérsékletnek. Az aspirációs veszély alapján ártalmasnak besorolt anyagokat nem kell az R65 mondattal ártalmasként megjelölni, amennyiben aeroszolos palackban vagy zárt szórófejjel ellátott palackban kerülnek forgalomba. (44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 3. számú melléklet 8.4. pontja.) 4. Elsősegélynyújtás
Tartsuk be a vegyszerekre vonatkozó általános kezelési óvintéz- Általános tanács:
kedéseket. Ha bármelyik tünet megjelenik, forduljon orvoshoz.
Ha szembe kerül:
Ha szemmel érintkezik az anyag, azonnal öblítse bő vízzel Ha bőrrel érintkezik:
Vízzel és szappannal meg kell mosni.
Belélegzéskor:
Menjen friss levegőre, tartsa magát melegen és pihenjen.
Lenyelés nem valószínű, hogy előfordul. Lenyelés esetén tilos Lenyeléskor:
hánytatni a beteget, mert az aspirációval a tüdőbe juthat. Ha aspiráció jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz.
5. Tűzvédelmi intézkedések
Gyulladási hőmérséklet (hajtógáz nélkül) < 0 °C
Robbanási határok: felső robbanási határ: nem elérhető
alsó robbanási határ:
Tűzoltó szerek:
Tűzoltási eljárások:
Ha az edényt tűz érte, hűtse le vízzel.
Az aeroszol 50°C feletti hőmérsékleten Különleges expozíciós veszély:
6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén
Zárjon ki minden gyulladásra alkalmat adó forrást.
Személyi óvintézkedések:
Biztosítsa a megfelelő szellőzést.
Előzze meg, hogy csatornába vagy folyóba menjen.
Környezetvédelmi
Ha a szennyezett víz lefolyóba vagy folyóba ér, azonnal óvintézkedések:
értesítse az illetékes hatóságokat.
Tisztítási módszerek:
Kiömléskor használjon megfelelő semlegesítő anyagot.
7. Kezelés és tárolás
Csak jól szellőztett helyen használható. Hőhatástól és Kezelési eljárások:
gyújtóforrástól távol tartandó. Nem szabad nyílt lángra vagy izzó anyagra permetezni. Az aeroszolokat nem szabad kilyukasztani és tűzbe dobni még üres állapotban sem.
Aeroszol tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-ot Tárolási eljárások:
meghaladó hőmérsékletnek. Hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen tartandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet.
8. Expozíció ellenőrzés és egyéni védelem
Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Hőhatástól és gyújtóforrástól Ellenőrzési eljárások:
távol tartandó. Sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
Használat során javasoljuk, hogy tegyen óvintézkedéseket a Egyéni védelem:
bőrrel és szemmel való érintkezés elkerülése érdekében.
Csak jól szellőztett helyen használható.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok (hajtógáz néküli aeroszolok)
Megjelenési forma: fizikai propán/bután hajtógázas folyadék
állapot:
Forrási pont/skála:
Relatív sűrűség:
pH érték:
Gőznyomás:
Relatív gőzsűrűség:
Vízben való oldhatóság:
Gyulladási pont:
Öngyulladás:
Viszkozitás:
Párolgási sebesség:
10. Stabilitás és reakciókészség
Aeroszol tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-ot Kerülendő körülmények:
Kerülendő anyagok:
Veszélyes bomlástermékek: CO, CO2
11. Toxikológiai adatok
Az oldószeres gőzök belélegzése hányingert, fejfájást és Belégzéskor:
Lenyelés nem valószínű, hogy előfordul.
Lenyeléskor:
A lenyelt termék kihányása után aspirációval a tüdőbe juthat. Az oldószerek kémiai tüdőgyulladást okozhatnak.
Hosszan tartó bőrrel való érintkezés esetén zsírtalanítja a bőrt, Bőrrel való érintkezéskor:
irritációhoz vezet és bizonyos esetekben bőrgyulladás is kialakulhat.
12. Ökológiai információk
Veszélyes összetevő
CAS-szám
eljárás
Ártalmas a vízi szervezetekre és a vízi környezetben hosszan Egyéb káros hatások:
tartó károsodást okozhat. Előzze meg, hogy csatornába vagy folyóba kerüljön.
13. Hulladékkezelési szempontok
Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét Termék:
megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Az ártalmatlanításnak a helyi, megyei és országos törvénykezéseknek meg kell felelnie.
14. Szállításra vonatkozó előírások
UN-szám:
Közút/Vasút - ADR/RID:
Tengeri szállítás - IMDG:
Csomagolási csoport - EmS
Légi szállítás - IATA/ICAO:
Csomagolási utasítások -
korlátozott mennyiség (LQ)
Utasszállító repülőgépek (PAX)
Teherszállító repülőgépek (CAO)
15. Szabályozásra vonatkozó információ
Figyelmeztető jelzés(ek):
Kockázati felhívás(ok):
R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R67: A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.
S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Biztonsági felhívás(ok):
S16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S35: Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.
Nyomás alatt álló tartály: védje a napfénytől és ne tegye ki 50°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Ne lyukassza ki a dobozt és ne dobja tűzbe még akkor sem, ha üres. Ne szórja nyílt lángba vagy izzó anyagra. Megfelelő szellőztetés nélkül robbanó keverékek keletkezhetnek. 16. Egyéb információ
Ezt a terméket a helyes ipari higiéniai gyakorlatoknak és mindenféle jogi előírásnak megfelelően kell tárolni, kezelni és használni. Az itt közölt információk a jelenlegi tudásunkon alapulnak és termékeinket a biztonsági szempontok figyelembe vételével írják le. Ez nem garantál semmiféle különleges tulajdonságot. A tanulmányok, a kutatás és az egészségügyi, biztonsági, valamint környezetvédelmi kockázatok céljáira történő jogos felhasználást kivéve, az alábbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC írásbeli engedélye nélkül bármiféle eljárással reprodukálni. Felülvizsgálatok: 2, 3, 8, 15
*Kockázati
felhívások
R38: Bőrizgató hatású.
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan magyarázata:
tartó károsodást okozhat.
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R67: A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.
Előfordul, hogy ezt az anyagbiztonsági adatlapot a törvényrendeletek, az összetevők elérhetősége és az új tapasztalatok tekintetében már módosították. Ennek az anyagbiztonsági adatlapnak a legutolsó és egyetlen érvényes változatát az Ön kérésére elküldjük, vagy a honlapunkon is megtekinthető: www.crcind.com. Javasoljuk, hogy regisztrálja magát erre a termékre a honlapon, hogy minden további felfrissített változatot automatikusan megkapjon.

Source: http://www.fridcar.hu/adatlapok/biztonsagi/a/CRC/70700-L_tiumos%20feh_rzs_r%20spray.pdf

venous.in

Review by Jacqueline CONARD, Paris, France *Abstract presented at the 64th Meeting of the French Society of Angiology, Paris, France, 27-28 January, 2012 Although the contraceptive pill is taken by millions of women daily, cases of venous thrombosis or venous thromboembolism are rare. Yet, such cases are severe and may result in the patient’s death. Therefore, it is important to detect pa

Microsoft word - document

How Caffeine Affects Your Brain Here in the States, we just went through a major presidential election. The last few weeks, and even DAYS, our TV, radio, mail, and telephone were swamped with negative (or positive) phone messages, flyers, commercials, and ads, aimed at pinpointing the weaknesses of the other opponent. Now, this practice is common in politics. You may already know that w

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf