Farmaciacentrallugo.es

C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 44 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS LISTA DE PRINCIPIOS ACTIVOS PARA FORMULACIÓN MAXISTRAL Comentario
¤/gramo
ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 activos en procesos patóloxicos que requiran fotoprotección C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 45 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Só por vía sistémica ou como excipiente ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 Só por vía sistémica e non formulable Só por vía sistémica e non formulable Só por vía sistémica e non formulable sódico, só poderá asociarse a ketaconazol C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 46 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. oftálmica antipsoriásicos (sen aceite decade ou xenebro) Só asociado a outros principios activos ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 47 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 48 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 49 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Só asociado a outros principios activos ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 Como monofármaco ou asociado a sal de Ca Admítese por vía transdérmica, en forma de xel, a concentración máxima de atéo 0,06% C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 50 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
xentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 51 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. oftálmica gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. oftálmica Vía oral. Especial control médico (E.C.M.) C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 52 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
xentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica Só por vía sistémica ou como excipiente C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 53 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 54 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administraciónoftálmica C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 55 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
cun antipsoriásico e en conc. até o 10% Só por vía oral e en conc. >6 mg/dose C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 56 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección asociado a queratolíticos e en concentracións até o 0,5% C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 57 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Vía oral. Especial cotrol médico (E.C.M.) = retinoico ácido (13-CIS)= isotretinoino Só por vía inxectable ou como excipiente C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 58 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 59 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA LISTA DE EXCIPIENTES PARA FORMULACIÓN MAXISTRAL Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 60 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
Excipiente de declaración obrigatoria.
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 61 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 62 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 63 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Cando se formule con betaína, só poderá asociarse a ketoconazol ou benzoilo peróxido C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 64 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
Como principio activo só vía sistémica C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 65 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 66 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo

Source: http://www.farmaciacentrallugo.es/docs/Principios_Activos_financiado_por_el_SERGAS.pdf

Rcp carvedilolo angenerico

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE CARVEDILOLO ANGENERICO 3,125 mg compresse CARVEDILOLO ANGENERICO 6,25 mg compresse CARVEDILOLO ANGENERICO 12,5 mg compresse CARVEDILOLO ANGENERICO 25 mg compresse CARVEDILOLO ANGENERICO 50 mg compresse COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Una compressa contiene: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg o 50 mg di ca

Alcolismo

Non ci sono test di laboratorio che indichino con certezza un individuo come alcolista. L'abuso d'al-col e la dipendenza vengono innanzitutto diagno-sticate dal medico tramite la raccolta di una serie I test di laboratorio possono però aiutare a ricono-scere gli alcolisti cronici o coloro che riprendono a bere, pur negandolo, ed a valutare eventuali danni d'organo. Tali test includono: - GGT (

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf