Final version 29 nov 2007 sv.doc

Version finale du 29/11/2007 COCOF 07/0037/03-SV RIKTLINJER FÖR FASTSTÄLLANDE AV FINANSIELLA KORRIGERINGAR SOM SKA TILLÄMPAS PÅ
UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV STRUKTURFONDERNA OCH SAMANHÅLLNINGSFONDEN OM
BESTÄMMELSERNA FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING INTE FÖLJS.
Syftet med detta meddelande är att upprätta riktlinjer för fastställande av finansiella korrigeringar som ska tillämpas på oegentligheter som upptäcks vid tillämpningen av gemenskapens regler för offentlig upphandling som medfinansieras av strukturfonderna och sammanhållningsfonden under programperioden 2000-2006 och 2007-2013. Om kommissionens enheter upptäcker sådana oegentligheter när revisioner görs, ska de bestämma summan på de finansiella korrigeringarna. Om medlemsstaten, efter det att ett förslag till korrigering har lämnats från kommissionen, inte accepterar att genomföra denna korrigering i enlighet med förordning (EG) nr 1260/1999 artikel 39.1, eller i förordning (EG) nr 1083/2006 artikel 98, kan kommissionen besluta att korrigeringen ska tillämpas på grundval av förordning (EG) nr 1260/1999 artikel 39.3 eller förordning (EG) nr 1083/2006 artikel 99. Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa kommissionens avdelningar att säkerställa gemensamma strategier för behandlingen av oegentligheter. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter kan också avslöja oegentligheter av samma typ vid sina kontroller. I så fall är de skyldiga att genomföra nödvändiga korrigeringar i enlighet med förordning (EG) nr 1260/1999 artikel 39.1 eller med förordning (EG) nr 1083/2006 artikel 98. Ansvariga myndigheter i medlemsstaterna rekommenderas att följa samma kriterier och samma nivåer för att korrigera oegentligheter som deras avdelningar upptäcker vid kontroller som dem som anges i förordning (EG) nr 438/2001 artikel 4 och 10, och i förordning (EG) nr 1083/2006 artikel 60.b och 62.1.a och b, precis som vid andra typer av kontroller och utan att det påverkar möjligheten att vidta strängare åtgärder. De situationer som anges i tabellen i bilagan är de fall som oftast upptäcks. Andra fall, som inte finns med i tabellen, ska behandlas enligt samma principer. De fastställda beloppen och nivåerna tar hänsyn till relevanta gemenskapsregler och underlag som gäller finansiella korrigeringar, och framför allt följande föreskrifter: Följande gemenskapsdirektiv om samordning av förfaranden för offentlig upphandling: 92/50/EEG – Offentlig upphandling av tjänster, 93/36/EEG – Offentlig upphandling av varor, 93/37/EEG – Offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, 93/38/EEG – Offentlig upphandling för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorn, ändring av direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG, 92/13/EEG – förfaranden för prövning av offentlig upphandling för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorn, 89/665/EEG – förfaranden för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten, 2004/17/EEG – Offentlig upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, 2004/18/EEG – Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, 2005/51/EG om ändring av bilaga XX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling, Kommissionens direktiv 2001/78/EG av den 13 september 2001 om användning av standardformulär vid offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling, Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden inom ramen för anbudsförfaranden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG. Beslut 2005/15/EG om tillämpningsföreskrifter för det förfarande som föreskrivs i artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. De regler och principer som anges i fördraget, framför allt om fri rörlighet för varor (artikel 28 i EG-fördraget), rätten till fri etablering (artikel 43), fritt tillhandahållande av tjänster (artikel 49), icke-diskriminering och likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1260/1999 ska de insatser som finansieras av fonderna vara förenliga med bestämmelserna i fördraget, med de rättsakter som antagits med stöd av detta samt med gemenskapens politik inklusive den som rör offentlig upphandling. Samma föreskrifter anges för programperioden 2007-2013 i artikel 9.2 och 9.5 i förordning (EG) nr 1083/2006. I enlighet med artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen: "Med oegentligheter1 avses varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle 1 Observera att en definition av oegentlighet – hämtad från artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, men som av tydlighetsskäl har anpassats till det strukturpolitiska området, har införts med kommissionens förordning (EG) nr 2035/2005 av den 12 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1681/94 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband med finansieringen av strukturpolitiken och om organisationen av ett informationssystem på detta område. ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som de förvaltar, antingen genom en otillbörlig utgift eller genom minskning eller bortfall av inkomster som kommer från de egna medel som uppbärs direkt för gemenskapernas räkning.” När det gäller strukturfonderna fastställs i artikel 39.1 i förordning (EG) nr 1260/99 att "Medlemsstaten skall genomföra de finansiella korrigeringar som är nödvändiga i samband med den enskilda eller systematiska oegentligheten" som upptäcks. "Detta skall bestå i att bidraget från gemenskapen helt eller delvis dras in.” För programperioden 2007-2013 föreskrivs samma bestämmelser i artikel 98.2 i förordning (EG) nr 1083/2006. I enlighet med artikel 39.2 och 39.3, kan kommissionen om medlemsstaten inte genomför nödvändiga finansiella korrigeringar, besluta att själv vidta de finansiella korrigeringar som krävs genom att helt eller delvis dra in bidraget från fonden till det berörda stödet. När kommissionen med iakttagande av proportionalitetsprincipen beslutar om med vilket belopp korrigeringen skall göras skall den ta hänsyn till oegentlighetens eller ändringens art och omfattning och till de finansiella effekterna av bristerna i medlemsstaternas förvaltnings- eller kontrollsystem. För programperioden 2007-2013 anges samma bestämmelser i artikel 99 i förordning (EG) nr 1083/2006. Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 448/2001 ”1. Storleken av de finansiella korrigeringar som görs av kommissionen enligt artikel 39.3 i förordning (EG) nr 1260/1999 för enskilda eller systematiska oegentligheter skall om det är möjligt och praktiskt fastställas på grundval av enskilda ärenden och motsvara de utgifter som felaktigt belastat fonderna, med beaktande av proportionalitetsprincipen. 2. Om det inte är möjligt eller praktiskt att exakt bestämma det belopp som omfattas av en oegentlighet eller om det skulle vara oproportionerligt att helt dra in de berörda utgifterna och kommissionen därför grundar sina finansiella korrigeringar på en extrapolering eller ett schablonbelopp, skall den gå tillväga på följande sätt: a) Om det är fråga om en finansiell korrigering som grundar sig på en extrapolering, skall den använda ett representativt urval av transaktioner med samma egenskaper. b) Om det är fråga om en finansiell korrigering som grundar sig på ett schablonbelopp, skall den bedöma överträdelsens betydelse och omfattningen och de finansiella effekterna av den konstaterade oegentligheten.” Samma bestämmelser antogs för sammanhållningsfonden för programperioden 2000-2006 (se bilaga II artikel H paragraf 2 i förordning (EG) nr 1164/94 och förordning (EG) nr 1386/02) och genom artikel 99 i förordning (EG) nr 1083/2006 för strukturfonderna och sammanhållningsfonden för programperioden 2007-2013. Genom kommissionens beslut C/2001/476 antogs riktlinjer med principer, kriterier och nivåer som ska tillämpas av kommissionens avdelningar vid fastställandet av finansiella korrigeringar enligt artikel 39.3 i förordning (EG) nr 1260/1999. Samma principer antogs genom kommissionens beslut C/2002/2871 för sammanhållningsfonden. "Syftet med finansiella korrigeringar är att återuppnå ett läge där 100 % av de utgifter för vilka finansiering söks från strukturfonderna följer tillämpliga nationella regler och EU-regler." "Korrigeringarnas storlek ska om möjligt väljas på grundval av enskilda ärenden och skall motsvara de utgifter som felaktigt belastat fonderna i berörda fall. Specifika kvantifierade korrigeringar av varje enskild insats är dock inte alltid möjliga eller praktiskt genomförbara, och det kan vara oproportionerligt att ogiltigförklara hela den utgift som berörs. Kommissionen måste i dessa fall fastställa korrigeringarna på grundval av extrapoleringar eller schablonbelopp." "När de finansiella korrigeringarna inte går att exakt kvantifiera därför att de omfattar för många variabler eller är alltför diffusa, bör schablonkorrigeringar tillämpas." "Schablonmässiga korrigeringar skall fastställas på grundval av hur allvarlig den enskilda överträdelsen är och oegentlighetens ekonomiska betydelse.” Belopp och vägledande nivåer för de finansiella korrigeringarna som anges i bilagan ska tillämpas i enskilda fall av överträdelser mot reglerna för offentlig upphandling. När systematiska eller återkommande oegentligheter upptäcks i tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling, kan korrigeringar som grundas på schablonbelopp eller extrapolering (enligt artikel 4 i förordning 448/2001 eller artikel 99 i förordning (EG) nr 1083/2006) tillämpas på alla insatser och/eller program som påverkas av oegentligheterna. Beloppen och nivåerna för de finansiella korrigeringarna som fastställs i tabellen i bilagan kan ökas om en begäran om oregelbundna inbetalningar har lagts fram till kommissionen efter det datum då denna uttryckligen skulle ha informerat medlemsstaten med ett motiverat svar på grundval av artikel 226 i fördraget om en överträdelse mot bestämmelserna om offentlig upphandling. AVTAL FÖR VILKA GEMENSKAPSDIREKTIVEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING GÄLLER.
Rekommenderad
korrigering

1 Överträdelse
mot Kontraktet har tilldelats utan att bestämmelserna i gemenskapsdirektiven om 100 % av beloppet för
offentlighets-
offentlighet vid upphandling har följts, med undantag för de fall som anges i det berörda kontraktet
förfarande.
punkt 2 nedan. Det rör sig om en uppenbar överträdelse av ett av villkoren för en samfinansiering från unionen. 2 Överträdelse
mot Kontraktet har tilldelats utan att bestämmelserna i gemenskapsdirektiven om 25 % av beloppet för det
offentlighets-
offentlighet vid offentlig upphandling har följts, men det har ändå förekommit en berörda kontraktet
förfarande.
viss grad av offentlighet så att de ekonomiska aktörerna inom en annan medlems-stat har kunnat få tillträde till upphandlingen i fråga. Kontrakt har tilldelats Huvudkontraktet har ingåtts enligt gemenskapsdirektiven om offentlig upphand-
100 % av beloppet för
utan anbudsinfordran
ling och följts av ett eller flera underordnade kontrakt (skriftligt formaliserade berörda kontrakt.
fastän det inte förelåg
eller icke formaliserade) som har ingåtts i strid mot bestämmelserna i
synnerlig brådska på
direktiven om offentlig upphandling framför allt dem om förhandling utan Om de underordnade
grund av omständig-
offentliggörande av meddelande om upphandling på grund av synnerlig brådska kontrakten (skriftligt
heter som inte kunnat
på grund av omständigheter som inte kunnat förutses eller för tilldelning av formaliserade eller icke
förutses eller för
kompletterande varor, byggentreprenader eller tjänster formaliserade) som har
kompletterande
ingåtts i strid med
byggentreprenader
direktivbestämmelserna
och tjänster utan att
om "offentlig upphand-
det förelåg omständig-
ling" inte överstiger
het som inte kunnat
direktivens gränsvärden
förutses, eller för
och inte heller 50 % av
beloppet för huvud-
kontraktet, kan korri-

(Not nr 2)
geringsbeloppet minskas
till 25 %.

4 Byggentreprenad
Huvudkontraktet har ingåtts med hänsyn till bestämmelserna i gemenskaps- 100 % av beloppet som
kompletterande
direktiven men har följts av ett eller flera underordnade kontrakt som överskrider överstiger 50 % av det
tjänster som över-
50 % av beloppet för det ursprungliga kontraktet. ursprungliga kontraktet
stiger direktivens
gränsvärde har utförts
De kompletterande byggentreprenaderna utgör inte en avgränsad
under omständigheter byggentreprenad enligt artikel 1.c i direktiv 93/37 eller artikel 1.2.a och 1.2.b i
som inte kunnat
direktiv 2004/18 eller en avgränsad tjänst enligt artikel 1.2.a i direktiv 92/50 eller förutses.
artikel 1.2.a och 2.d i direktiv 2004/18. (Not nr 2)
Om den kompletterande byggentreprenaden eller de kompletterande tjänsterna överstiger gränsvärdena i direktiven och i sig själva utgör en avgränsad bygg-entreprenad eller tjänst, ska hänsyn tas till det totala värdet som utgörs av alla kompletterande entreprenadarbeten och tjänster så att direktiven om offentlig upphandling tillämpas. Om de kompletterande entreprenadarbetena eller tjänsterna i sig själva utgör en byggentreprenad eller en tjänst som överstiger gränsvärdena i direktiven gäller punkt 1 ovan. Om de kompletterande entreprenadarbetena eller tjänsterna i sig själva utgör en byggentreprenad eller en tjänst men inte överstiger gränsvärdena i direktiven gäller punkt 21 nedan. Alla urvals- och
Kontraktet har tilldelats enligt reglerna om offentlighet i direktiven om offentlig 25 % av beloppet för
tilldelningskriterier
upphandling men alla urvals- och/eller tilldelningskriterier har inte nämnts i kontraktet Detta belopp
nämns inte i
kravspecifikationen eller upphandlingsmeddelandet, eller också har de inte kan minskas till 10 %
kravspecifikationen
eller till 5 % beroende på
eller i meddelandet
fallets allvar.
om upphandling
6 Användning
Kontraktet har tilldelats med hjälp av otillåtna tilldelningskriterier (till exempel: 25 % av beloppet för
otillåtna tilldelnings-
användning av ett urvalskriterium vid kontraktstilldelningen, kriterierna som har kontraktet Detta belopp
kriterier
angetts av upphandlande myndighet i meddelandet om upphandlingen eller i kan minskas till 10 %
kravspecifikationen har inte följts, eller felaktig och/eller diskriminerande eller 5 % beroende på
användning av tilldelningskriterierna).
fallets allvar.
7 Otillåtna
Fall då vissa operatörer kan ha avskräckts från att lämna anbud på grund av 25 % av beloppet för
och/eller tilldelnings-
otillåtna begräsningar i upphandlingen eller i motsvarande kravspecifikation (till kontraktet
kriterier har
exempel skyldighet att ha ett företag eller en representant i landet eller i fastställts i
regionen, liksom fastställda tekniska standarder som är alltför specifika och som (En finansiell korrigering
upphandlings-
gynnar en enda operatör eller krav att ha erfarenhet i regionen, osv.). på 100 % av kontraktets
förfarandet
belopp kan tillämpas i de
allvarligaste fallen då
vissa anbudsgivare med
flit har uteslutits).

8 Otillräcklig
Kravspecifikationen eller meddelandet om upphandling innehåller en 25 % av beloppet för
diskriminerande
diskriminerande eller otillräcklig beskrivning (för att anbudsgivare ska kunna kontraktet Detta belopp
definition av
bedöma upphandlingsobjektet och för att upphandlande myndighet ska kunna kan minskas till 10
upphandlingsobjektet
% beroende på
fallets allvar.
9 Förhandling
under Upphandlingen har skett genom ett offentligt eller begränsat förfarande men den 25 % av beloppet för
pågående
upphandlande myndigheten förhandlar med anbudsgivarna under upphandlingen, kontraktet Detta belopp
anbudsförfarande
undantaget de fall då diskussioner har förts för att förtydliga eller komplettera kan minskas till 10
innehållet i anbuden eller precisera kontraktstilldelande myndigheters eller 5
% beroende på
fallets allvar.
10 Minskning
Kontraktet har tilldelats i enlighet med direktiven om offentlig upphandling men Belopp motsvarande
kontraktets fysiska
sedan har kontraktets fysiska omfattning minskats utan att kontraktsbeloppet har minskningen i
omfattning.
kontraktet.
(Not nr 2)
(Denna korrigering tillämpas i fall då det minskade beloppet används för att Plus
utföra andra arbeten).
25 % av kontraktets
slutliga fysiska
omfattning

11 Minskning
Kontraktet har tilldelats i enlighet med direktiven om offentlig upphandling men 25 % av kontraktets
kontraktets fysiska
sedan har kontraktets fysiska omfattning minskats proportionellt med kontrakts- slutliga fysiska
omfattning.
beloppet i det redan slutförda kontraktet. omfattning
(Not nr 2)
(Denna korrigering tillämpas även i fall då det minskade beloppet används för att
utföra kompletterande tillfälliga arbeten).
Dålig tillämpning av
Kontraktet har tilldelats i enlighet med direktiven om offentlig upphandling men 2 %, 5 % eller 10 % av
vissa hjälpelement
vissa icke grundläggande hjälpelement har inte följts, till exempel kontraktsbeloppet bero-
offentliggörande av meddelandet om tilldelning av anbudet.
ende på allvaret eller om
det rör sig om upprepad

Obs! Om denna typ av oegentlighet inte är av formell karaktär och utan större förseelse.
finansiell effekt, tillämpas ingen korrigering.
KONTRAKT SOM INTE ELLER ENDAST DELVIS OMFATTAS AV GEMENSKAPS-
DIREKTIVEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING (OFFENTLIG UPPHANDLING DÄR

BELOPPET ÄR LÄGRE ÄN GRÄNSVÄRDENA SOM TILLÄMPAS I GEMENSKAPS-
DIREKTIVEN OCH VID OFFENTLIG UPPHANDLING AV DE TJÄNSTER SOM AVSES I
BILAGA I B I DIREKTIV 92/50/EEG, BILAGA XVI B I DIREKTIV 93/38/EEG, BILAGA
II B I DIREKTIV 2004/18/EG OCH BILAGA XVII B I DIREKTIV 2004/17/EG).

Europeiska gemenskapernas domstol har i sin rättspraxis bekräftat att fördragets regler
och principer också gäller för offentlig upphandling som inte faller under tillämpnings-
området för direktiven om offentlig upphandling. Vid offentlig upphandling som faller
inom EG-fördragets tillämpningsområde, måste upphandlande enheter i medlemsstaterna
följa de bestämmelser och principer som anges i fördraget, framför allt vad gäller fri
rörlighet för varor (artikel 28 i EG-fördraget), rätten till fri etablering (artikel 43), fritt
tillhandahållande av tjänster (artikel 49), principerna om icke-diskriminering och
likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. (Kommissionens
tolkningsmeddelande nr 2006/C 179/02, om gemenskapsrättens tillämplighet på
upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig
upphandling
)

Enligt Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis medför principerna om icke-
diskriminering och lika behandling på grund av nationalitet en skyldighet till öppenhet
som ”syftar till att garantera varje potentiell anbudsgivare att upphandlingen kringgärdas
av sådan offentlighet att tjänstemarknaden är öppen för konkurrens och att det går att
kontrollera om upphandlingsförfarandena är opartiska”. (Kommissionens tolk-
ningsmeddelande nr 2006/C 179/02, om gemenskapsrättens tillämplighet på
upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig
upphandling
)
Om dessa bestämmelser och principer inte följs utgör det risker för gemenskapens
fonder. Finansiella korrigeringar ska alltså tillämpas på oegentligheter som upptäcks i
kontrakt som inte eller endast delvis omfattas av gemenskapsdirektiven. De nivåer som
ska tillämpas beroende på typen av oegentlighet är följande:
En adekvat grad av
Kontrakt har ingåtts utan vederbörlig anbudsinfodran, vilket innebär att 25 % av kontraktets belopp
offentlighet och
principen om öppenhet inte har följts. öppenhet har inte
följts

(Not nr 3)
Kontrakt har tilldelats Huvudkontraktet har ingåtts efter vederbörlig anbudsinfodran, men följts av 25 % av beloppet för
utan vederbörlig

ett eller flera ytterligare kontrakt (skriftligt formaliserade eller icke kontraktet eller kontrakten
upphandling och utan
formaliserade) utan vederbörlig anbudsinfodran och utan synnerlig brådska som tilldelats utan
synnerlig brådska på
på grund av omständigheter som inte kunnat förutses eller (för vederbörlig anbudsinfodran.
grund av omständig-
kompletterande byggarbeten eller tjänster) omständigheter som inte kunnat heter som inte kunnat
förutses, vilket kunde motiverat detta. förutses eller (för
kompletterande bygg-

arbeten eller tjänster)
omständigheter som
inte kunnat förutses.

(Not nr 2)
23 Tillämpning
Otillåtna kriterier har tillämpats som verkar avskräckande för vissa 10 % av beloppet för
otillåtna urvals- eller
anbudsgivare på grund av att otillåtna begränsningar har fastställts i kontraktet Detta belopp kan
tilldelningskriterier
upphandlingsförfarandet (till exempel: skyldighet att ha ett företag eller en minskas 5 % beroende på
representant i landet eller i regionen, liksom att tekniska standarder har fallets allvar.
fastställts som är alltför specifika och som gynnar en enda operatör).
Brott mot principen
Kontrakt har tilldelats enligt reglerna om offentlighet men vid 10 % av beloppet för
om likabehandling.
upphandlingsförfarandet har principen om likabehandling av operatörer inte kontraktet Detta belopp kan
följts (till exempel om den upphandlande myndigheten godtyckligt har valt ut minskas 5 % beroende på
de kandidater som den förhandlar med eller om den behandlar en av de fallets allvar.
inbjudna kandidaterna på ett mer gynnsamt sätt).
Not nr 1. Storleken på den finansiella korrigeringen ska beräknas efter det belopp som har meddelats till kommissionen för det kontrakt som berörs av oegentligheten. Procentsatsen gäller på det utgiftsbelopp som har meddelats till kommissionen för kontraktet i fråga. Exempel: Utgifterna som har meddelats till kommissionen för ett kontrakt som har tilldelats med tillämpning av otillåtna tilldelningskriterier uppgår till 10 000 000 €. Den tillämpliga korrigeringssatsen är 25 % enligt nivå nr 6. Summan som ska dras av från utgiftsdeklarationen till kommissionen är 2 500 000 €. Därmed minskas samfinansieringen från gemenskapen i enlighet med nivån på samfinansieringen av den insats som kontraktet i fråga har finansierats med. Not nr 2. Vid tillämpningen av dessa riktlinjer för fastställande av finansiella korrigeringar för överträdelser mot reglerna om offentlig upphandling, kan en begränsad grad av flexibilitet tillämpas mot ändringar i kontrakt efter det att det har tilldelats på villkor att (1) den upphandlande myndigheten inte ändrar den allmänna ekonomin i en anbudsinfodran eller kravspecifikation genom att ändra en viktig del i det tilldelade kontraktet, (2) ändringarna, om de hade införts i en anbudsinfodran eller kravspecifikation, inte skulle haft någon större effekt på de mottagna anbuden. Viktiga delar vid tilldelningen av kontrakt gäller framför allt kontraktets värde, typen av byggentreprenad, tidsramen för utförandet, betalningsvillkor och använda material. Det måste alltid göras en analys från fall till fall. Not nr 3. Begreppet "vederbörlig grad av offentlighet" ska tolkas i ljuset av Kommissionens tolkningsmeddelande nr 2006/C 179/02, om gemenskapsrätt som är tillämplig på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling, nämligen: a) Principerna om lika behandling och icke-diskriminering innebär att det finns en skyldighet till öppenhet som innebär att varje potentiell anbudsgivare skall garanteras en grad av
offentlighet som är tillräcklig för att marknaden skall kunna öppnas för konkurrens
. Kravet på öppenhet betyder att ett företag som är beläget i en annan medlemsstat skall ha
tillgång till relevanta uppgifter om upphandlingen innan kontraktet har tilldelats
, så att detta företag, om det så önskar, har möjlighet att uttrycka sitt intresse för att få
kontraktet.
b) I enskilda fall, på grund av särskilda omständigheter, såsom att koncessionen är av mycket ringa betydelse i ekonomiskt avseende, skulle tilldelningen av ett kontrakt inte vara av intresse för ekonomiska operatörer i andra medlemsstater. I ett sådant fall kan verkningarna på de berörda grundläggande friheterna anses vara alltför slumpmässiga och indirekta för att motivera att principer som härleds från den primära gemenskapsrätten obligatoriskt skall tillämpas och därmed finns det ingen anledning att tillämpa finansiella korrigeringar. Det är de enskilda upphandlande enheternas ansvar att avgöra om en planerad upphandling skulle kunna vara av intresse för ekonomiska aktörer i andra medlemsstater. Enligt kommissionens åsikt måste ett sådant beslut grundas på en bedömning av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. föremålet för kontraktet, dess uppskattade värde, se särskilda förhållandena inom den berörda sektorn (marknadens storlek och struktur, handelspraxis osv.) och den geografiska lokaliseringen för utförandet.

Source: http://esr.fi/rakennerahastot/tiedostot/ohjeet_taydentavia_normeja/riktlinjer_finansiella_korrigeringar_sv.pdf

auserweb.com

Eccezionale soggiorno a Cipro Nord, la nuova stella del Mediterraneo, dall’ 11 al 19 giugno A solo € 570,00 (min. 40 partecipanti) Questo incredibile prezzo è possibile grazie ad un sostanzioso contributo del governo Cipriota, atto a incentivare il turismo nell’Isola Le spiagge ancora libere ed incontaminate, deserte con un mare stupendo, l’acqua limpida e calda, la sabbia bia

virginia radiology associates

Virginia Radiology Associates 8401 Dorsey Circle Suite 101 Manassas, VA 20110_____________ Ph: (703) 396-7669 Fax: (703) 361-2687 PRIOR TO YOUR EXAM ---------------------- IF YOU HAVE EVER HAD HISTORY OF CARDIAC BYPASS OR STENT INSERTION ANY OF THE FOLLOWING WITHIN THE PAST YEAR: STRESS TEST CHOLESTEROL BLOOD WORK CARDIAC CATHETERIZATION

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf