Untitled

WHO 6-stappenplan voor therapie/farmacotherapie Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie Beknopt overzicht van de referentiewaarden van het centraal klinisch-chemisch laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam Beknopt overzicht van de referentiewaarden van concentratiesvan geneesmiddelen in bloed bij toepassing van gebruikelijketherapeutische doseringen Geneesmiddeleninteracties via cytochroom P450 (CYP) Na zijn opleiding tot apotheker in Utrecht promoveerde Ad Sitsen (1944) in1972 op een farmacochemisch onderwerp. Na zijn diensttijd bij de KoninklijkeMarine begon hij in 1974 met de studie geneeskunde en behaalde in 1980 zijnartsdiploma. Inmiddels had hij een apotheek geopend. Hij werd farmacoloogop het Rudolf Magnus Instituut en was enkele jaren arts-assistent internegeneeskunde in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Utrecht. Van 1985tot 2004 was hij werkzaam bij Organon als hoofd van de afdeling die verant-woordelijk was voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stof-fen en bijdroeg aan de registratie van mirtazapine (Remeron1). Hij was van1989 tot 2005 hoogleraar klinische farmacologie aan de Universiteit Utrecht.
Hij publiceerde een aantal wetenschappelijke artikelen, boeken, rapporten enformularia, en was de eindredacteur van vier edities van het leerboek Farma-cologie. Hij was lid van de Gezondheidsraad en enkele wetenschappelijkeverenigingen. Hij is thans interim-hoofdredacteur van het Farmacotherapeu-tisch Kompas en adviseur van enkele farmaceutische bedrijven.
Erwin Vasbinder (1979) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht enbehaalde zijn apothekersdiploma in 2003. Hij startte zijn loopbaan bij deApotheek Haagse Ziekenhuizen als projectapotheker voor het project medica-tieveiligheid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers(NVZA). Hierin droeg hij o.a. bij aan de totstandkoming van de landelijkeCentrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR). Aansluitend doorliep hijde opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuiste Amsterdam. Vanaf begin 2010 is hij als ziekenhuisapotheker verbonden aanhet Groene Hart Ziekenhuis te Gouda en als promovendus aan het ErasmusMC te Rotterdam. Zijn promotieonderzoek richt zich op therapietrouw aaninhalatiecorticosteroı¨den bij kinderen met astma. Binnen de NVZA partici-peert hij in de Special Interest Group longziekten.
Geneesmiddelen waarvan het gebruik wordt ontraden bij ouderen (alleen de middelen met sterke contra-indicatie).
Bron: Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2099-103 (‘Beerslijst’) Geneesmiddelen waarvan het gebruik wordt ontraden met een G6PD-deficie de geneesmiddelen met een absolute contra-indicatie bij alle vormen van G6PD-defi-cie ¨ntie zijn opgenomen. Er zijn andere geneesmiddelen die bij bepaalde vormen van G6PD- ¨ntie symptomen kunnen veroorzaken.
Bron: Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:1029-33Zie ook www.g6pddeficiency.org; www.g6pd.org Geneesmiddelen waarvan het gebruik wordt ontraden bij glutenallergie omdat zij gluten kunnen bevatten.
Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; Geneesmiddelen voor oraal gebruik waarintarwezetmeel is verwerkt, laatste revisie 12-8-2010 (www.cbg-meb.nl).
NB De samenstelling van deze preparaten kan wisselen; raadpleeg daarom altijd de bij-sluiter voor de samenstelling van het betreffende preparaat! Van dit geneesmiddel zijn preparaten in de handel die aspartaam bevatten. Gebruik wordt ontraden bij een intolerantie voor aspartaam.
Bron: Medicijnen met aspartaam en/of acesulfaam-k; geraadpleegd mei 2011 (www.aspartaam.nl) Geneesmiddelen die het reactievermogen/de rijvaardigheid beı¨nvloeden. Categorie 1, 2 en 3: Dit geneesmiddel heeft geen tot weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid, vergelijkbaarmet een alcoholconcentratie van < 0,5 promille. Advies: vertel de patie dagen bijwerkingen zoals slaperigheid, duizeligheid en wazig zien kunnen optreden; ont-raad autorijden zolang deze bijwerkingen optreden.
Dit geneesmiddel heeft een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid, vergelijkbaarmet een alcoholconcentratie van 0,5-0,8 promille. Advies: ontraad de patie¨nt de eerste weekte gaan autorijden; informeer de patie¨nt over de mogelijke bijwerkingen met een negatieveinvloed op de rijvaardigheid, zoals duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid.
Dit geneesmiddel heeft een ernstig negatieve invloed op de rijvaardigheid, vergelijkbaar met eenalcoholconcentratie van > 0,8 promille. Advies: ontraad de patie¨nt de eerste twee weken tegaan autorijden; informeer de patie¨nt over de mogelijke bijwerkingen met een negatieve invloedop de rijvaardigheid, zoals sufheid, verwardheid en duizeligheid; als na twee weken de bijwer-kingen aanhouden, ontraad autorijden zolang de bijwerkingen aanhouden.
Bron: www.knmp.nl, www.cbr.nl; geraadpleegd mei 2011 Geneesmiddelen waarvoor een Opiumwetrecept is vereist.
Bron: Opiumwet, Opiumwetbesluit (www.overheid.nl, geraadpleegd mei 2011) Geneesmiddelen die het QTc-interval kunnen verlengen en waarvan algemeen is aanvaard dat zij de kans op torsades de pointes vergroten.
Bron: Arizona lijst ‘Drugs to be avoided by congenital long QT patients’, www.torsades.org,geraadpleegd maart 2011 Van dit geneesmiddel bevatten de vloeibare toedienvormen voor systemisch gebruik (met name injectievloeistoffen) mogelijk propyleenglycol. Raadpleeg de productinformatievoor gedetailleerde informatie over de productsamenstelling. De maximale dagdosis pro-pyleenglycol bij kinderen bedraagt 200 mg/kg. Bij propyleenglycolintoxicaties zijn de vol-gende symptomen beschreven: hyperosmolaliteit, agitatie, hemolyse, metabole acidose,cardiale aritmiee Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; Lijst met propyleenglycolbevattende ge-neesmiddelen, versie december 2005 (www.cbg-meb.nl); Lagas-de Graaf W, Hekster Y. Hulp-stoffen in geneesmiddelen voor kinderen: functies en toxiciteit. PW Wetenschappelijk Platform2011;5:a1105.
Van dit geneesmiddel bevatten de vloeibare toedienvormen voor systemisch gebruik (met name injectievloeistoffen) mogelijk benzylalcohol. Raadpleeg de productinformatievoor gedetailleerde informatie over de productsamenstelling. Benzylalcohol bevattendeproducten zijn bij neonaten gecontra-indiceerd. De maximale dagdosis benzylalcohol bijkinderen van 4 weken-3 jaar bedraagt 90 mg/kg. Bij benzylalcoholintoxicaties zijn devolgende symptomen beschreven: metabole acidose, vasodilatatie, paralyse, epileptischeaanvallen, ademhalingsdepressie en dood.
Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; Lijst met benzylalcoholbevattende produc-ten, versie juni 2008 (www.cbg-meb.nl). Lagas-de Graaf W, Hekster Y. Hulpstoffen in genees-middelen voor kinderen: functies en toxiciteit. PW Wetenschappelijk Platform 2011;5:a1105.
Voor de plasmaconcentratie van dit geneesmiddel bestaan onderbouwde referentie- waarden. Bepaling van de plasmaconcentratie is mogelijk zinvol in het kader van ‘thera-peutic drug monitoring’ of toxicologisch onderzoek.
Bron: Farmacotherapeutisch Kompas, geraadpleegd mei 2011 (www.fk.cvz.nl/) De onderstaande lijst met nieuw opgenomen geneesmiddelen is tot stand ge-komen door screening van www.cbg-meb.nl, ‘Geneesmiddelen informatie-bank voor mensen’, selectie op ‘Nieuw ingeschreven geneesmiddelen’ tijdvak01-06-2010 t/m 01-06-2011. De nieuw ingeschreven geneesmiddelen die nogniet in het Geneeskundig Jaarboek 2011 voorkwamen, zijn in het Geneeskun-dig Jaarboek 2012 toegevoegd.
Dydrogesteron/oestradiol (Femoston continu1) Icaridine (Care Plus Anti-insect for Kids1) Influenzavaccin prepandemisch (H5N1) (Aflunov1) Irbesartan/hydrochloorthiazide (CoAprovel1, Ifirmacombi1, Karvezide1) Jopamidol (Iopamiro1, Gastromiro1, Scanlux1, Iopamigita1) Methyleendifosfonzuur (Amerscan Medronate II Agent 6,25 milligram kit1) 300 Roflumilast (Daliresp1, Libertek1, Daxas1) Tramazoline (Bisolnasol met eucalyptus1, Rhinospray meteucalyptus1)

Source: http://www.educatheek.nl/preview/cb-inkijk/9789031390250.pdf

Retail

NEOBLANC Gentil Dosagem Fácil Ficha de dados de segurança SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa Identificador do produto : NEOBLANC Gentil Dosagem Fácil – Lixívia para a roupa Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas Utilizações identificadas relevantes Usos desaconselhado

gpcog.com.au

CLINICAL REVIEW What Is the Best Dementia Screening Instrument for General Practitioners to Use? Henry Brodaty, M.B.B.S., M.D., F.R.A.C.P., F.R.A.N.Z.C.P., Lee-Fay Low, B.Sc.(Psych.)Hons., Louisa Gibson, B.Sc.(Arch.), Grad. Dip. Psych., B.Sc.(Psych.)Hons., Kim Burns, R.N., B.Psych.(Hons.) Objective: The objective of this study was to review existing dementia scree

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf