Microsoft word - purim voor christenen.doc

PURIM VOOR CHRISTENEN? door Bert Otten
Veel Messiasbelijdende Joden en een aantal Sabbatvierende Christenen zijn tegenwoordig bezig metde Feesttijden des Heren uit Leviticus 23. De eerste groep vaak vanwege nationale identiteit en detweede groep omdat de Feesten eigenlijk ook sabbatten, rustdagen, speciale sabbatten des Herenzijn. Zo niet met Purim.
Purim is bij Christenen impopulair om te gedenken, en dat is vreemd. De huidige Joodse Purimviering is een carnavalesk kinderfeest. De Purim setting in de carnavaltijd heeft een assimilatieopgeleverd met het RK-carnaval, vele Joodse kinderen verkleden zich als Haman, Mordechai of Ester.
De zogenaamde Joodse traditie om zoveel wijn te drinken dat men niet meer het verschil weet tussenChaman (Haman) en Mordechai helpt ook niet ter bevordering van het Feest bij Protestants-Evangelische christenen.
Toch heeft Purim groot belang en men zou dit feest op gepaste wijze kunnen vieren. In de eerste plaats vierde de Here Jezus zèlf Purim en normaliter willen we zijn voorbeeld navolgen. DeSchrift vermeldt dat Jezus Chanoeka, Loofhuttenfeest, Sabbat en Ongezuurde Broden vierde, maargeen Purim. Het is dus een afgeleid bewijs. Het niet vieren van Purim zou Jezus tot zonde geweestzijn. Hij zou tegen het vijfde gebod gezondigd hebben, te weten, het niet eren van zijn ouders,grootouders en overgrootouders, etc. in het weigeren van het naleven van een Joodse inzetting, diehet Joodse volk uit dankbaarheid vrijwillig op zich genomen had, nadat God hun rouw in vreugdeveranderd had: 26 Daarom . 27 bepaalden de Joden en namen als inzetting aan voor zichzelf en hunnakomelingen [dus ook voor Jezus] en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat zij, zonderooit over te slaan, deze beide dagen jaarlijks zouden vieren, zoals te hunnen opzichte geschrevenwas, en op de voor hen aangegeven tijd, 28 en dat deze dagen zouden herdacht en gevierd worden inelk geslacht [dus ook in het geslacht van Jezus], in elke familie [dus ook in de familie van Jozef enMaria], in elk gewest [dus ook in Galilea], in elke stad [dus ook in Nazaret], zodat deze Purimdagen uithet midden der Joden niet zouden verdwijnen, noch hun gedachtenis zou ophouden bij hunnakomelingen (Ester 9:26-28). Wat vierde de Here Jezus dan? Zo maar een Joods bevrijdingsfeestje? Nee, voor Hem was Purim belangrijker dan voor wie dan ook. Purim herdenkt hoe God de dag van rouw veranderde in eendag van vreugde. Ten tijde van het Perzische Rijk (539 – 331 v.Chr.) deed Satan deed via Haman éénvan de grootste aanvallen op het Joodse volk, om het op één dag te vernietigen. God keerde het lot(Pur-Purim) via Ester en Mordechai en in plaats van vernietiging was er triomf over de tegenstandersvan de Joden.
De nakomelingen van David, de voorouders van Jezus, leefden allen in dit Perzische Rijk dat zich uitstrekte van India tot aan Ethiopiê (=Soedan), van Turkije tot Arabiê. Satan is niet echtgeinteresseerd in ‘Joden,’ zijn strijd is tegen God. Echter, omdat de Joden Gods volk(Tweestammenrijk Juda) zijn en uit hen de Messias geboren moest worden had het juist alle(negatieve) aandacht van Satan. Als Satan’s plan via Haman gelukt was, had Jezus niet uit de lijn vanDavid geboren kunnen worden en was er geen volk geweest om in geboren te worden. Dank zij Purimkon Jezus Christus geboren worden als onze Verlosser en Heiland. Daar Hij door de Joden nieterkend wordt als Messias – en zij nog steeds een Messias verwachten – zou het Purimfeest voor deChristen belangrijker moeten zijn, dan voor de Jood. Het was Satan’s aanval op de komende YeshuaHaMashiach! Ester 9:22 geeft aan hoe een Christen het beste dit Feest kan vieren. God veranderde droefheid in vreugde. Een aantal profetieën vermelden dit ook. Als God onze vreugde in rouwveranderd heeft, mogen we erop vertrouwen dat het tegengestelde ook weer zal gebeuren: rouw diein vreugde veranderd wordt, hier en nu, maar vooral in het hiernamaals. Er worden verders vier zakengenoemd in zake Purimviering: dagen van [1] feestmaal en [2] vreugde, waarop men elkander [3]geschenken zou zenden en [4] giften zou geven aan de armen.
beoefend worden en vermijden een carnavaleske, dionysische, biertjes-sfeer. Purim zal ons ook moed
moeten geven voor de toekomst. Er komen zware tijden aan voor de Tien (=Israël-volkeren) en de
Twee Stammen (=Juda/Joden), de zwaarste tijden ooit. Ook uit die grote verdrukking, uit die
benauwdheid van Jakob, zullen zij bevrijd / gered worden.

Source: http://documenten.messiaansplatform.nl/Purim%20voor%20Christenen.pdf

037050u767

Endothelial Function in Obstructive Sleep Apnea and Response to Treatment Mary S. M. Ip, Hung-Fat Tse, Bing Lam, Kenneth W. T. Tsang, and Wah-Kit Lam Department of Medicine, The University of Hong Kong, Queen Mary Hospital, Hong Kong, China Impaired endothelium-dependent vascular relaxation is a prognos- evaluate vascular reactivity, in particular endothelium-dependent tic marker of athe

Social phobia

SOCIAL PHOBIA Pavo Filakovi 1, Veljko or evi 2, Elvira Koi 3 and Lana Mu ini 4. 1Psychiatric Clinic, University Hospital Osijek; 3Psychiatric Department, General Hospital Virovitica; ABSTRACT Social anxiety disorder (Social phobia) is an irrational fear of being observed and judged by other people in various social settings. It is often a chronic, disabling condition that is character

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf