Cmineraolesana.es

MODIFICACIÓ ESTATUTS COMUNITAT MINERA OLESANA
La Comunitat Minera Olesana (CMO) és una entitat, que en forma de societat privada civil, va ser fundada el 8 de desembre de 1.868 sota el nom de “Sociedad Minera Olesanesa” amb l’objectiu d’abastar d’aigua la Vila d’Olesa de Montserrat, aleshores de la Comarca del Vallés Occidental i avui de la comarca del Baix Llobregat, mitjançant l’explotació d’una mina d’aigua potable que passant pel torrent de “Les Valls” i de la “Creu de Beca”, algunes finques de propietat privada, i el torrent de “Can Llimona”, acaba en dit torrent des del qual l’aigua seria conduïda fins un primer dipòsit general que dita Comunitat va construir l’any 1.872, i el posterior dipòsit a una cota superior i més capacitat construït l’any 1.902 al lloc conegut com “Les Planes”, avui carrer Conflent. Aquella societat, que va ser coneguda amb el nom de COMUNITAT MINERA OLESANA, des d’un primer moment la Comunitat ha estat regida sempre per grups de persones integrants de les diferents Juntes Directives, que recollint la voluntat de tots dels socis- copropietaris i aportant-hi desinteressadament el seu treball personal, han anat augmentant i modernitzant els serveis de l’Entitat d’acord amb el creixement demogràfic, i les demandades de la població i el seu desenvolupament urbà i industrial. La personalitat d’aquesta Entitat, entre una “comunitat” de copropietaris i una societat privada civil, deslligada totalment d’altres institucions administratives o empresarials i amb autonomia pròpia, va representar un model força peculiar d’associació que s’ha es va mantenir mantingut al llarg de la seva trajectòria a pesar dels múltiples esdeveniments que el país ha viscut. L’Entitat es va regir pels acords continguts a l’Acta fundacional, i pel corresponent Reglament aprovat el 24 de març de 1.869, posteriorment modificat per la Junta General de Socis, celebrada el dia 24 de gener de 1.965 i elevat a escriptura pública sota la fe del notari Jose Maria de Porcioles y Colomer, el dia 5 de març de L’Entitat, des del seu inici va anar efectuant les inversions per encarar l’objecte social mitjançant les aportacions fetes pels socis i concretades en forma de “títols”, que emparaven la seva copropietat respecte del conjunt de l’haver social, alhora que garantien el subministrament d’un cabdal d’aigua potable d’un quart o un octau de ploma d’aigua en benefici d’alguna finca concreta (La mesura barcelonesa equivalent a un quart de ploma estava fixat 2.- CANVI DE CIRCUMSTÀNCIES I TRANSFORMACIÓ EN COOPERATIVA Els canvis de circumstàncies esdevinguts en la societat de finals del segle XX, com pot ser el canvi sobre la titularitat de l’aigua resultant de la Llei de Règim Local del 3 d’abril de 1.985, van recomanar haver d’adaptar l’estructura jurídica, societària i administrativa de l’Entitat, donant lloc a la constitució d’una societat CCOPERATIVA, denominada COMUNITAT MINERA OLESANA S.C.C.L., fet que va tenir lloc en l’Assemblea General Constituent celebrada el dia 8 de desembre de 1992 al “Nou Teatre de la Passió, atorgant- se escriptura pública el dia 18 de març de 1.993. La constitució de la Cooperativa es va promoure amb la plena voluntat societària de donar continuïtat a l’Entitat fundada l’any 1.868. La seva constitució formal va ser promoguda per 122 socis, i acte seguit es van integrar i incorporar a la Cooperativa la totalitat dels socis de la primitiva COMUNITAT MINERA OLESANA, quedant convalidats el títols que tots plegats tenien, i que eren Mitjançant Acta notarial autoritzada pel notari d’Olesa de Montserrat, Leopoldo García Oquendo, el dia 10 de novembre de 2.004, es va constatar la notorietat del fet que la COMUNITAT MINERA OLESANA SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA és la continuadora de la personalitat jurídica de la SOCIETAT CIVIL denominada “COMUNITAT La COMUNITAT MINERA OLESANA S.C.C.L. va ser inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya el dia 5 d’abril de 1.993, en el full BN 5610, i es regeix pels Estatuts socials degudament aprovats, que han estat objecte d’algunes modificacions i adaptacions, com és el cas de l’adaptació a la Llei de Cooperatives 18/2002 de la Arran de les disposicions del Reglament 1606/2002 de 19 de juliol de 2.002 del Parlament Europeu, relatiu a l’aplicació de les normes internacionals de comptabilitat, que van donar lloc al Reglament 1725/2003, de la Comissió, de 29 de setembre de 2.003, es va procedir a modificar el context normatiu de l’Estat Espanyol i es va promulgar la Llei estatal 16/2007 de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable, sent desenvolupada dita Llei pel Reglament contingut en el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprovà el Pla General de Comptabilitat de les petites i mitjanes empreses i els criteris per Tot plegat va donar lloc al Decret Llei 1/2011, de 5 de febrer, de modificació de la llei 18/2002, de 5 de juliol , de Cooperatives de La nova normativa ha comportat a la COMUNITAT MINERA OLESANA compliment a les normes de comptabilitat que imperen en la Comunitat Europea, i l’Assemblea General de Socis celebrada a Olesa de Montserrat el dia . . . .ha procedit a aprovar un TEXT REFOS dels seus Estatuts socials, als quals s’han ajustat a les noves normes comptables alhora que s’han actualitzat diversos apartats que ho 4.- PRINCIPIS DEMOCRÀTICS QUE INSPIREN LA COOPERATIVA La Comunitat ha de potenciar i protegir l’ús de la democràcia en el seu funcionament i en la relació entre els socis-copropietaris. Així mateix, ha de defensar el civisme i la corresponsabilitat. La Comunitat ha estat i vol ser una Entitat útil per a aprofundir en el manteniment de l’harmonia entre l’home i el seu entorn, CAPITOL I ----------------------------------------------------------
BASES DE LA SOCIETAT
Article 1. Denominació
Amb la denominació de “COMUNITAT MINERA OLESANA Societat Cooperativa Catalana Limitada” es constitueix una societat cooperativa de consumidors i usuaris, continuadora de la Comunitat Minera, subjecte als principis i disposicions del Text Refós de la Llei de Cooperatives de Catalunya, i amb responsabilitat limitada dels seus La Cooperativa reuneix els requisits de l’article 129 de la Llei de Cooperatives, i per tant te la mateixa condició que la resta Article 2. Objecte
L’objecte principal d’aquesta societat cooperativa de consumidors i usuaris serà és el proveïment d’aigua potable, obtinguda per si mateixa o adquirida a tercers. Generació d’energies renovable, la comercialització i distribució d’energia elèctrica comprada a tercers en el mercat lliure elèctrica per ser subministrada als seus socis i també a les persones físiques com jurídiques, publiques o privades que no siguin socis cooperatius, fins a un màxim del 50% del valor de les vendes i serveis prestats, al terme municipal d’Olesa de Montserrat, d’acord amb l’article 4 de la Llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya. La Comunitat Minera Olesana te com objectiu donar el servei de l’aigua a la població i territori d’Olesa de Montserrat, de forma integral i unitària, la seva captació, la potabilització i tractament, la impulsió, i la distribució. el També ho serà la l’Administració que en sigui competent li atorgui la corresponent El Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió extraordinària duta a terme el dia 5 de juny de 1.997 va adjudicar el contracte de gestió indirecta, en règim de concessió administrativa de l’explotació integral del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable, mitjançant un procediment negociat a la Comunitat Minera Olesana SCCL, per una Article 3. Durada
La societat cooperativa està constituïda per temps indefinit i les seves activitats com a tal van començar començaran des del moment de la seva constitució, si ve ja actuava com a comunitat de Article 4. Domicili Social
El domicili social de la cooperativa s’estableix al c/ Salvador Casas número 15 Alfons Sala 42 d’Olesa de Montserrat, Baix Llobregat, i es podrà traslladar a un altre lloc dins del mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi del domicili, fora d’aquest supòsit, exigirà l’acord de l’Assemblea General. Article 5. Fonts de proveïment
Els pous situats al Mas de Les Aigües, dins el terme municipal d’Olesa de Montserrat, són la font principal de proveïment. Dels pous s’extreu l’aigua subàlvia del riu Llobregat, segons a l’empara de la concessió de la Direcció General d’Obres Hidràuliques amb de dates del 30 de maig de 1.960 i 9 d’octubre de 1.980, ampliada el 24 d’abril de 1.984, i posterior ampliació per acord de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 15 de febrer de 2.010. Quan el règim de pluges ho permet, també són fonts d’abastament la mina del torrent de Creu de Beca, propietat de la Comunitat, i la mina que prové de Can Tobella, arrendada a la Comunitat en També és font d’abastament la mina del torrent de Creu de Beca propietat de la Cooperativa i la mina que prové de Can Tobella en CAPÍTOL II ---------------------------------------------------------
DELS SOCIS
Article 6. Persones que podran ser socis
Podran esser socis tant les persones físiques , com o les jurídiques, públiques o privades, que siguin propietàries o copropietàries, d’algun habitatge, local, o finca, industria, negoci o empresa radicats en el terme municipal d’Olesa de Montserrat, o siguin titulars d’algun dret que els confereixi la seva pacífica possessió, us , gaudi, o conreu, o n’estiguin degudament autoritzades per llurs propietaris. La qualitat de soci comporta posseir posseeixin un o més títols d’1/4 de ploma d’aigua anotats(s) amb el seu nom en els llibres de registre de la Comunitat. En aquests llibres també es fan constar, sota la firma del transferidor i el cessionari, tots els traspassos de títols entre vius. El traspàs de títol (s) per defunció es notifica amb la firma de l’ adquirent-hereu i amb una nota del document que justifiqui el dret del canvi de titularitat. El President i el Secretari del Consell Rector signen aquestes notes en Quan els posseïdor d’un títol siguin dues persones o mes, encara que, totes siguin responsables de les obligacions que comporta la possessió d’un títol respecte a la Comunitat, només una per elecció comuna, o la mes gran si no arribessin a cap acord, pot exercir els Article 7. Requisits per a l’admissió
Per a l’admissió d’una persona com a soci, cal complir els requisits a)Reunir alguna de les condicions L’assenyalat a de l’article 6 b)Tenir capacitat d’obrar d’acord amb allò que preceptua el Codi c)Subscriure l’aportació econòmica obligatòria equivalent al valor del títol fixat per acord de l’Assemblea a l’aprovar els comptes de l’exercici anterior i fer-la efectiva immediatament, o en els terminis que com assenyala l’article 25 d’aquests Estatuts. També podrà o adquirir el títol d’algun soci de la Comunitat Article 8. Admissió
L’admissió de socis és decidida pel Consell Rector, e qual solament podrà limitar-la per causa justa, fonamentada en : Les necessitats objectives pel funcionament de la cooperativa. Article 9. Avís de l’admissió
L’acord favorable o desfavorable a l’admissió del candidat es comunicarà per escrit a l’interessat, dins dels dos mesos següents a la recepció de la sol·licitud pel Consell Rector. La denegació de l’admissió serà motivada. Article 10. Impugnació
Tant l’aspirant a soci com els altres socis poden impugnar l’acord. L’acord denegatori del Consell podrà esser recorregut davant l’Assemblea General per l’aspirant a soci, en el termini de trenta dies a comptar des de la seva notificació de l’acord. El recurs serà resolt per votació secreta com a màxim en la següent Article 11. Obligacions dels socis
a) Fer el de desembossament de l’aportació compromesa, consistent en l’adquisició, al menys, d’un títol, llevat que adquireixi el títol que pertanyia a un altre soci. També haurà d’assumir així com els pagaments i les despeses de conservació i totes aquelles derrames que l’Assemblea acordi, que seran proporcionals al nombre de títols que cada soci posseeixi. El soci es farà càrrec també del cost del comptador, la portella i l’escomesa pròpia. b) Assistir a les reunions de les Assembles Generals i altres òrgans c) Acceptar els càrrecs socials llevat de justa causa justificada. d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern. e) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector. f) Participar en les activitats de formació i intercooperació. g) Guardar secret sobre aquells assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. h) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i i) De vetllar pel millor desenvolupament de l’entitat i per la persistència del seu esperit comunitari. Article 12. Drets dels socis
a) Cada títol inscrit dóna dret a disposar d’un subministrament d’aigua, prèvia acreditació de l’ús legítim de l’habitatge o finca, en el punt que correspongui o assenyali. La unió (escomesa) la conducció general es farà en el punt que s’indiqui per la Comunitat. El subministrament es donarà mitjançant una clau de as i un comptador. La clau de as serà sempre a l’exterior de l’immoble o de El comptador estarà situat en una bateria i si és individual, estarà protegit per portell. El manteniment del comptador serà a càrrec de El personal de la Comunitat tindrà permanent accés a aquestes b) Elegir i ésser elegits per formar part dels òrgans de la c)Participar, amb veu i vot, en la presa d’acords a l’Assemblea General i en la resta d’òrgans dels quals formin part. Tots tenen dret a vot Cada soci te dret a un vot, amb independència del nombre de títols que pugui posseir. El vot per representant podrà exercir- se a l’Assemblea General, per mitjà d’un altre soci, que no pot representar-ne més d’un. Aquesta representació ha d’esser escrita i expressa per una sessió i la seva admissió ha d’esser feta per acord del Consell Rector al començament de la sessió. d) Rebre informació d’acord amb el que s’estableix a l’article e) Participar en els excedent de fi d’any si n’hi ha, d’acord amb el actualitzada, equivalent al valor del títol segons vagi acordant l’Assemblea General, llevat que el Consell Rector faci ús de la seva facultat estatutària de refusar incondicionalment aquell g) En cas de dissolució de la Cooperativa, recuperar la seva aportació, en funció d’allò que resulti de les operacions de liquidació de l’entitat, i en proporció al nombre de títols. h) Cada soci podrà posseir un nombre indefinit de títols, per bé cada títol haurà de quedar afecta a un sol punt de subministrament. G)i) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries. Article 13. Dret d’informació
Els socis tenen el dret d’informació d’acord amb l’article 24 de la Llei 18/2002, de Cooperatives de Catalunya. El Consell Rector ha de lliurar a cada soci, en el moment de la seva admissió, una còpia dels estatuts socials i del reglament del règim interior en cas de tenir-ne. Igualment haurà de lliurar a cada soci les modificacions que es facin dels estatuts i els acords dels òrgans de govern que els afectin 1. Consultar l'estat de la seva situació econòmica com a soci de la cooperativa, la qual li ha d'ésser aclarida en el termini d'un mes. 2. Examinar el Llibre de Registre de Socis i el Llibre d'actes de l'Assemblea General. 3. Rebre una còpia certificada dels acords presos per l'Assemblea General i dels acords del Consell Rector que l'afectin particularment. 4. Rebre qualsevol informe o aclariment sobre la marxa de la cooperativa que sol·liciti per escrit al Consell Rector, el qual ha de respondre en el termini de quinze dies a comptar des de la presentació de l'escrit. Si el soci estima que la resposta que se li ha donat no és correcta, pot reiterar per escrit la sol·licitud, que en aquest cas serà contestada públicament pel Consell Rector en la primera Assemblea General que es tingui després d'haver transcorregut quinze dies des de la reiteració de la petició. 5. Els altres drets que es derivin de l'article 22 del text Refós de la Llei de Cooperatives de Catalunya del 1/1.992 de 10 de febrer (DOGC 2-3-1.992). Article 14. La responsabilitat patrimonial dels socis
La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limitarà a les aportacions al capital social subscrites, tant si són desemborsades com si no, i tindrà el caràcter de mancomunada simple. El soci que es doni de baixa continuarà essent responsable davant la cooperativa, durant cinc anys per les obligacions concretes per la cooperativa amb anterioritat a la data de la baixa. Article 15. Baixa del soci
Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament per bé que ha d’avisar per escrit al Consell Rector amb un temps mínim de 3 mesos d’antelació. La inobservança del preavís es considerarà com baixa no S’estableix un mínim de permanència a la cooperativa de 2 anys; en cas que no es compleixi, la baixa del soci no es considerarà justificada, sense perjudici de les responsabilitats que La baixa ha d’anar acompanyada per la cessió del títol o títols que posseeixi el soci , a favor d’altre persona que ja sigui soci, o que El soci que causi baixa el seu títol o títols en dipòsit a la pròpia Cooperativa conferint-li mandant per cedir-lo a tercers i Article 16. Baixa justificada i no justificada. Baixa forçosa
1.- La baixa es considerarà justificada: a) En el cas de disconformitat amb l’acord de l’Assemblea General que decideix la fusió de la cooperativa. S’haurà de sol·licitar la baixa per escrit al President del Consell Rector dintre dels quaranta dies següents a l’adopció de l’acord de la fusió. b) Si s’adopten acords que augmentin les aportacions obligatòries del soci. 2.- Les decisions del Consell Rector sobre qualificació i efectes de la baixa voluntària del soci podran ser recorregudes pel mateix soci davant l'Assemblea General dins dels trenta dies següents a la seva notificació. Les divergències sobre la decisió de l'Assemblea podran dirigir-se davant de la jurisdicció competent, prèvia conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació. Si un soci o un grup de socis no està conforme podran impugnar-la d'acord amb el que disposa l'article 19.5 de la Llei 18/2002 de 5 de juliol, de Cooperatives de Catalunya. 3.- Tots els altres casos de baixa que no figurin a l'apartat 1 d'aquest article es consideraran baixa no justificada. 4.- Podran ésser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per tal de formar part de la cooperativa. La tramitació de la baixa en aquest cas s'ha de sotmetre al procediment establert per a l'expulsió, definit per l'article 21 de la nova Llei de Cooperatives de Catalunya 18/2002, de 5 de juliol, en all que sigui aplicable. Article 17. Conseqüències econòmiques de la baixa
En tots els casos de pèrdua de la condició de soci, aquest o els seus drethavents hauran de procedir segons que s’ha establert en els paràgrafs 3 i 4 de l’article 15. estan facultats per exigir el reembossament de l’aportació del capital social, el valor del qual serà estimat sobre la base del balanç de l’exercici produeixi la baixa un cop que aquest sigui aprovat per l’Assemblea General; s’hauran de deduir les pèrdues imputades als socis corresponents a l’exercici econòmic en que s’hagi produït la baixa, i també les corresponents a exercicis anteriors que no hagin estat compensades. En cas de baix justificada no hi haurà cap altra deducció En cas de baixa per expulsió, es procedirà a amortitzar el títol o títols del soci expulsat, i li serà abonat el seu valor segons que hagi esta fixat per l’Assemblea General, per bé que, valorades les raons de la sanció, el Consell Rector podrà aplicar una deducció que No es poden aplicar deduccions sobre les aportacions voluntàries. El termini de reembossament no ot excedir de 5 anys a partir de la data de la baixa o de 3 anys en cas de defunció. Sobre les quantitats reintegrades s’aplicarà l’interès bàsic del banc d’Espanya Les quantitats pendents de reembossament no són susceptibles Sense perjudici de les facultats dels socis de cedir a tercers llurs títols, o de conferir mandat a la Cooperativa per procedir a la seva transmissió, en el cas de baixa forçosa justificada en la qual el Consell Rector no acordi el seu reembossament immediat dels títols, l’Entitat , en interès dels socis i sòcies que romanguin a la cooperativa haurà d’adquirir aquells títols en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de baixa. En qualsevol cas, el reembossament dels títols del socis que causin baixa s’haurà de fer en el termini que es fixi de mutu acord, o , si no és així, en el termini que assenyali en Consell Rector que no pot esser mai superior a cinc anys d’ençà de la data de baixa. Article 18. Faltes dels socis
Les faltes dels socis, atesa a la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Article 19. Faltes molt greus
1. El manipular les instal·lacions de l'aigua amb l'objectiu de tenir més aigua de l'assignada, abaratir-ne el cost a o altres abusos improcedents. 2. L'ús per part del soci dels capitals comuns a béns de la societat en benefici propi. Així com la falsificació de documents, signatures o segells de la Societat. 3. Substracció de documents interns, per a benefici propi. 4. Haver causat danys per actes contraris a la llei o als estatuts, o realitzats sense la deguda diligència i haver estat condemnat per una sentència en ferm a indemnitzar la Cooperativa per aquestes accions. 5. Menystenir o ofendre verbalment o físicament, els socis, consellers, delegats, interventors, directius o treballadors de La Cooperativa. 6.- Incompliment d’una sanció de falta greu o reincidència.
Article 20. Faltes greus
1. La morositat del soci en el desembossament del capital social, sempre que el soci hagi estat requerit de pagament pel Consell Rector i hagin transcorregut 30 dies. 2. El no pagament de las quotes necessàries i/o derrames. 3. Realitzar denuncies falses, o declaracions en mitjans públics sobre la Cooperativa, o sobre els Òrgans socials, que puguin perjudicar el prestigi de la Cooperativa i l’honor dels seus 4. L’obstrucció reiterada de les activitats de la Cooperativa o dels seus treballadors, per mitjà de l’exercici abusiu dels drets Article 21. Faltes lleus

No complir les seves obligacions socials en els termes no previstos en els dos apartats anteriors. Article 22. Sancions
Les faltes lleus seran sancionades amb amonestació privada i una multa que pot anar de 0 € a 30 €. Segons tingui establert el Reglament de Règim intern de l’Entitat Les faltes greus seran sancionades amb una amonestació privada i una multa que pot anar de 31 € a 300 €. Segons tingui establert el Reglament de Règim intern de l’Entitat Les faltes mot greus seran sancionades amb el pagament del doble del valor defraudat (que serà estipulat segons la quantitat màxima que pugui haver obtingut), la suspensió temporal del subministrament d’aigua fins haver fet efectiva la sanció, el canvi obligat si la instal·lació és d’aforament per un comptador i la privació fins a 4 anys dels seus drets de veu i vot en l’Assemblea i tots els llocs de responsabilitat dins de la Societat així com la seva expulsió. Article 23. Prescripció de les infraccions
Les infraccions lleus prescriuen al cap d'un mes. Les infraccions greus prescriuen al cap de dos mesos. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres mesos. El termini de prescripció comença a comptar el dia en que el Consell Rector té coneixement de la comissió de la infracció i, en tot cas, sis mesos després d'haver estat comesa. Article 24. Procediment sancionador
Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador amb audiència de l’interessat. El acords del Consell Rector i les sancions per la comissió de faltes lleus, greus o molt greus es podran recórrer davant el Comitè de Recursos, en el termini d’un mes a comptar de la notificació de la sanció. En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si s'escau, la ratificació pel Comitè de Recursos poden ser impugnats en termini d'un mes, a comptar de la notificació, d'acord amb l’establer pels articles 21 d) i 158 de la Llei de Cooperatives de Catalunya. En els supòsits d'expulsió s'aplicarà el que preveu l'art. 21 de la CAPITOL III --------------------------------------------------------
RÈGIM ECONÒMIC
Article 25. Capital social
En el moment de la seva constitució el dia 18 de març de 1.993, el capital social de la Cooperativa es va fixar en 19.210’73 €, equivalent al valor dels títols pertanyents als 122 socis que van A l’actualitat es fixa el capital social de la COOPERATIVA en 3.647.000 €, i està representat per un total de 10.131 títols en vigor, el valor nominal de cada un dels quals és de 360’00 €. El capital social està representat per títols equivalents a les aportacions obligatòries dels socis, més les voluntàries que s’incorporin a ell, per acord adoptat a l’Assemblea General que seran nominatius i transferibles d’acord amb els presents Estatuts. La propietat del títol s’acreditarà mitjançant títols nominatius transferibles d’acord amb els presents Estatuts. Els títols tindran un valor mínim de 248’00 360’00 € cadascun i Cada soci haurà de posseir almenys un títol. El desembossament per l’adquisició del títol podrà fer-se d’una manera immediata o un 50% en el moment d’entrar a formar part com a soci, i la resta amb un termini de 6 mesos fer efectiu la resta, o el que en el futur acordi l’Assemblea. L’Assemblea actualitzarà cada any el valor del títol que haurà de correspondre a la relació entre els fons propis de l’Entitat i el El import total de les aportacions obligatòries i voluntàries de cada soci a la cooperativa no pot excedir del 25% del capital El soci que ingressi amb posterioritat a la Cooperativa farà efectiva l’aportació en les condicions i quantitat fixades en aquest article, si s’escau actualitzades d’acord amb el que disposa El capital social mínim es fixa en 2.000.000’00 €, i el nombre de El reembossament dels títols, en tant que representatius de les aportacions obligatòries dels socis i sòcies, i en definitiva del capital social de la Cooperativa, podrà ser refusat Article 26. Noves aportacions obligatòries al capital social, i
aportacions voluntàries al capital social
L’Assemblea General, amb una majoria dels dos terços dels vots presents i representats, podrà acordar l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social, fixant la quantia, el El soci que incorri en morositat en el pagament de la seva aportació serà suspès de drets polítics i econòmics. Si desprès de que el soci hagi estat requerit perquè faci el pagament de l’aportació deguda mes el interès legal, passen encara 30 dies sense que el soci compleixi, el Consell Rector podrà aprovar l’expulsió d’aquest soci mitjançant el procediment establert a l’article 22 d’aquests L’Assemblea General, El Consell Rector, per majoria simple de vots presents i representats, podrà acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al capital social, les quals se subscriuran en el termini de tres mesos a partir de la data de l’acord i es desembossaran en el moment de la subscripció. d’acord amb allò que estigui establert en el Reglament de Règim Interior, o segons que Article 27. Transmissions de les aportacions
Les aportacions o títols dels socis solament es podran transferir: a)Entre socis, per actes “inter-vivos”, prèvia oferta de transmissió publicada al tauler d’anuncis del domicili social i donant compte al Consell Rector dins els vint dies següents a la transmissió. El soci transmetent haurà de conservar, com a mínim, l’aportació obligatòria b)Per successió “mortis causa”. En aquest cas els drets-havents que ho sol·licitin podran adquirir la condició de soci, si son admesos, repartint entre ells l’aportació del causant i en cas contrari, els drets-havent podran exigir la liquidació de la part social transmesa c)Sense perjudici de la facultat del Consell Rector de poder refusar incondicionalment el reembossament de títols, es La Cooperativa procedirà a facilitar la transmissió de títols entre socis o a favor persones que es vulguin incorporar a l’Entitat, i tal efecte, el Consell Rector farà bestretes a favor dels socis que vulguin transmetre títols, a l’espera de poder ser transmesos. En el seu conjunt, el import de les bestretes efectuades per aquest concepte no podran superar l’equivalència a un màxim de 200 títols. el 0’5 % dels fons propis de la Cooperativa. La formalització de la bestreta requerirà que el soci constitueixi el seu títol en dipòsit a favor de la Cooperativa i que confereixi mandant exprés per tal de formalitzar la transmissió a favor de Les bestretes es faran efectives en un termini no superior a sis mesos, des del moment que el soci confereixi mandant sobre la disposició del títol o títols que vulgui transmetre. La Cooperativa tindrà dret a percebre una compensació econòmica per la gestió, la quantia de la qual serà fixada cada any per l’Assemblea General a proposta del Consell Rector i que no podrà Article 28. Fons socials obligatoris
La Cooperativa s'obliga a constituir el Fons de Reserva i el Fons d'Educació i Promoció Cooperativa. 1. D’acord amb l’article 68 de la llei, el Fons de Reserva Obligatori, destinat a la consolidació econòmica de la cooperativa, es constituirà per: a) L’aplicació dels excedents cooperatius i dels beneficis extra cooperatius, d’acord amb el que disposa l’article 66 de la Llei. b) Les deduccions sobre aportacions obligatòries en el cas de baixa injustificada o expulsió dels socis c) Les quotes d’ingrés o periòdiques. 2. A la dotació del Fons d'Educació i Promoció Cooperativa s’hi destinarà com a mínim un 10% dels excedents nets de cada exercici. Aquest Fons d’Educació i Promoció es destinarà a : a) La formació dels socis i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmic i professionals. b) La promoció de les relacions intercooperatives i a la difusió del cooperativisme. c) L’atenció a objectius d’incidència social i de la lluita contra l’exclusió social. d) El pagament de les quotes de la Federació a la qual pertanyi, si s’escau, la Cooperativa. amb finalitats de formaci6 pels socis en tècniques cooperatives, econòmiques i professionals, es destinarà corn a mínim un 10% dels excedents nets de cada exercici. Article 29. Destinació dels Fons Socials
Els Fons Socials obligatoris s'afectaran al compliment dels fins assenyalats a l'article anterior i no es podran repartir entre els socis en cas de liquidació de la societat. El Fons d'Educació i Promoció Cooperativa no es embargable. Les dotacions del Fons han de figurar al passiu del balanç, amb separació d'altres partides. Article 30. Destinació dels excedents disponibles
La resta dels excedents nets, desprès d'atendre els destins assenyalats a l'article anterior, s'aplicarà a retorns cooperatius, o a el increment de reserves voluntàries, segons el que decideixi l'Assemblea General Ordinària. Els retorns cooperatius es distribuiran entre els socis de la cooperativa, en proporció a les seves aportacions socials. Article 31. Imputació de Pèrdues

Per a la imputació de pèrdues s'aplicaran els criteris següents: Al Fons de Reserva Obligatori i als fons de reserva voluntaris el 50% de les pèrdues com a màxim. L'altre 50% restant s'imputarà a cada soci amb proporció a les operacions o serveis que hagi rebut. Article 32. Tancament de l’exercici
L'exercici econòmic de la cooperativa quedarà tancat el 31 de desembre de cada any. Article 33. Informes, memòria, balanç, compte de pèrdues i guanys
Dintre dels tres mesos següents al tancament de l'exercici, el Consell Rector presentarà als interventors de comptes de cara a fer-ne l'informe i consideració posterior per l'Assemblea, la memòria explicativa de la gestió de l'empresa la Cooperativa, el balanç i el compte de pèrdues i guanys. CAPITOL IV --------------------------------------------------------
ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA
Article 34. Organització funcional interna
L'avaluació dels llocs de treball que hauran d'ésser contractats els ponderarà el Consell Rector segons les necessitats de la Cooperativa i la resta de condicions internes de treball. seran objecte d'un reglament d'ordre intern proposat pel Consell Rector i aprovat en Assemblea General, si s'escau.' No serà necessari protocol·lar notarialment el reglament d'ordre intern que no s'haurà d'inscriure al Registre General de Cooperatives de Catalunya. CAPÍTOL V ----------------------------------------------------------
GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA
Article 35. Òrgans Socials

Els òrgans socials de la Cooperativa són: Article 36. L'Assemblea General

L'Assemblea General, constituïda pels socis degudament reunits, es l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat social. Els acords presos per l'Assemblea General obliguen la totalitat dels socis, inclosos els dissidents i els que no han participat a la reunió. Això no impedeix la seva impugnació, d'acord amb el que preceptua l'art. 44 d'aquests estatuts (38 de la Llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya). Article 37. Competències de l’Assemblea General
Tots els assumptes de la Cooperativa es poden debatre a l'Assemblea Els seus acords son necessaris en els següents casos: 1) Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector, dels interventors de comptes i liquidadors i la creació o institució d’una gerència. 2) Censura de la gestió social, aprovació dels comptes anuals i 3) Acord de noves aportacions obligatòries al capital social, admissió voluntàries i actualització de les aportacions. 7) Fusió, escissió i dissolució de la societat. 8) Venda o cessió de l'empresa sota qualsevol títol, o d'algun de les seves fonts de subministraments, béns, drets o activitats la desaparició dels quals impedeixi la realització de l'objecte social. 9) Creació de cooperatives de segon o ulterior grau o de crèdit, o 10) Exigència de responsabilitat als membres del Consell Rector, als interventors i als liquidadors. 11) A proposta del Consell Rector podrà nomenar PRESIDENT HONORARI de l’Entitat, a favor de persona que s’hagi significat per la seva dedicació, executòria i especial rellevància durant el seu mandant, podent-li atribuir funcions de representació honorífica o protocol·lària i d’assistència a actes que li puguin ser encarregats 11/ 12) Els altres casos establerts a la Llei o be per aquests Estatuts. Les competències que corresponguin a l'Assemblea General i sobre les quals s'hagi de pronunciar preceptivament son indelegables. Article 38. Classes d’Assemblees: ordinària, extraordinària i
universal
El Consell Rector convocarà Assemblea General ordinària una vegada a l'any, dintre dels 5 mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic. Les funcions principals seran: examinar la gestió efectuada pel Consell Rector; aprovar, si procedeix, els comptes anuals; acordar la distribució d'excedents i de possibles pèrdues i decidir els plans de gestió per exercicis successius. Totes les Assemblees Generals que no s'enquadrin dins del paràgraf anterior tindran la consideració d'extraordinàries. Convocatòria de les Assemblees ordinària i
extraordinària
L'Assemblea General, ordinària o extraordinària, serà convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a mes mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s'haurà de realitzar amb una antelació mínima de quinze dies i un màxim de trenta respecte a la data de celebració. La convocatòria, tant la que anunci la celebració de l'Assemblea com la notificada a cadascun dels socis, expressarà amb claredat els següents punts: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera corn en segona convocatòria. El lloc de reunió, sempre coincidirà dintre del terme municipal i en un lloc apropiat. El Consell Rector podrà convocar Assemblea General extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la Cooperativa. Igualment l'haurà de convocar quan ho sol·licitin algun dels interventors de comptes o un 10 % de tots els vots socials. Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, ordinària o extraordinària, en els casos en que estigues obligat a fer-ho, els socis podran instar la convocatòria judicial en els termes establerts a l'art. 31 de la Llei 18/002 de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya. Article 40. Celebració de l'Assemblea
L'Assemblea es reunirà en el lloc que designi el Consell Rector, sempre dintre del terme municipal d’Olesa de Montserrat, i serà presidida pel President del Consell Rector o per aquell que exerceixi les seves funcions. La funció del President serà la de mantenir l'ordre en el desenvolupament dels debats, i exigirà que es compleixin les formalitats exigides per la Llei. Actuarà com a Secretari de l'Assemblea General qui ho sigui del Consell Rector. En primera convocatòria quedarà vàlidament constituïda quan siguin presents o representats més de la meitat del nombre de vots socials. En segona convocatòria, serà valida l'Assemblea per qualsevol que sigui el nombre de vots socials assistents. Article 41. Del vot a l' Assemblea General
Cada soci te dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret es podrà exercir a l'Assemblea General per mitja d'un altre soci. La representació haurà de ser escrita i expressa per una sessió concreta, l'admissió es farà pel Consell Rector al començament de la sessió. Cada soci nomes podrà ostentar la representació d'un altre, amb la qual cosa un soci podrà emetre com a màxim dos vots. Article 42. Adopció d'acords
L’Assemblea general adoptarà els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats, llevat del casos que la Llei o els Estatuts estableixin majoria reforçada. L’Assemblea General adoptarà els acords amb el vot favorable de les dues terceres parts dels vots socials presents i representats en els següents casos: a)Fusió o dissolució de la societat Cooperativa. c)Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social. d)Qualsevol acord que impliqui una modificació dels Estatuts Socials. L'Assemblea General adoptarà l'acord amb el vot favorable de la majoria absoluta dels vots socials de la Cooperativa en el cas que es produeixi una escissió o una revocació dels membres del Consell Rector. Els assumptes a tractar en l'Assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia; s'exceptuen les qüestions següents: 1. Convocatòria d'una nova Assemblea General. 2. Realització de la censura de comptes. 3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector. Article 43. Acta de la sessió
Acabada l'Assemblea General, es redactarà una acta de la sessió, la qual serà signada pel President i el Secretari de l'Assemblea. L'acta haurà de recollir els següents punts: - Si s'ha celebrat en primera o0 en segona convocatòria. - Resum dels assumptes discutits, amb els acords presos i el resultat de les votacions. - Les intervencions dels socis que aquests demanin que constin en acta. L'aprovació de l'acta de l'Assemblea General pot realitzar-se de les a) Immediatament després de produir-se l'Assemblea. b) Dins del quinze dies següents a la celebració de l'Assemblea, per la qual cosa hauran de signar-la el President i dos socis interventors designats per això. En el cas que hi hagi socis en desacord en nombre superior al 10% dels vots per al nomenament de Is interventors d'acta, podran escollir a un d'ells. Qualsevol soci podrà sol·licitar certificació dels acords adoptats i el Consell Rector tindrà l'obligació de lliurar-la. Article 44. Impugnació dels acords socials
Els acords de l'Assemblea General que siguin contraris a la Llei, s'oposin als estatuts o lesionin, en benefici d'un o de diversos socis, o tercers, els interessos de la cooperativa poden esser impugnats segons les normes i dins els terminis que estableix l'art. 38 de la nova Llei de Cooperatives de Catalunya de 5 de juliol de 2.003 2.002 Article 45. El Consell Rector
El Consell Rector es l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea El President de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans. Article 46. Composició del Consell Rector
El Consell Rector es composarà de President, Sots-President, Tresorer, Comptador, Secretari i un mínim de tres vocals i un màxim de sis. Eleccions al Consell Rector: Podran ser membres del Consell Rector, tots els socis amb plens drets, que no els afecti l'article 22 d'aquests Estatuts. a) L'elecció dels membres del Consell Rector, es fa mitjançant l'Assemblea General ordinària, o extraordinària. Els membres del Consell Rector, tenen un mandat de 5 anys, amb el ben entès que el Consell es renova parcialment cada dos anys i mig en el seu 50%. El període electoral, tindrà una durada mínima d'un mes i màxima de Tots els socis podran presentar la seva candidatura a la seu social, per ser membres del Consell Rector, abans de 7 dies de la celebració de l'Assemblea, on entre altres punts possibles de l'ordre del dia, es produeixin les eleccions. Les llistes seran obertes. b) L'elecció es farà amb l’assenyalament amb una creu dels candidats que es vulguin votar. El nombre màxim a escollir per cada votant serà igual al nombre de llocs que es renovin. Els càrrecs dins del Consell Rector, s'elegiran en la primera reunió que tingui aquest òrgan, entre els membres elegits que formen el Consell. c) En cas d'empat de vots entre dos o mes socis, s'haurà de donar preferència a aquell que tingui mes antiguitat dintre de la societat. Solament es cobriran les vacants que es produeixin dins dels divuit mesos següents a la constitució del Consell Rector. Les vacants, en el seu cas, es cobriran pel soci que segueixi en nombre de vots obtinguts en les corresponents eleccions. Article 47. Durada, renovació, obligatorietat, revocació i gratuïtat
del càrrec de conseller

El càrrec de membre del Consell Rector tindrà una durada de 5 anys. excepte en cas de reelecció si es renova el Consell Rector de forma parcial, per meitat de temps i de consellers. L'exercici del càrrec de conseller es obligatori llevat de reelecció o altra causa justa. L'Assemblea General podrà acordar, per majoria absoluta de tots els vots socials, la revocació dels membres del Consell Rector. En el cas que l'acord no es pogués prendre per manca d'assistència, s'haurà de convocar una segona Assemblea en el termini de 30 dies, en la qual bastarà la majoria simple. L'exercici del càrrec de conseller no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i perjudicis que ocasioni l'exercici de l'esmentat càrrec es compensarà per la cooperativa en els termes que estableixi l'Assemblea General. Article 48. Funcionament del Consell Rector
El Consell Rector es reunirà amb caràcter ordinari un cop cada mes, i en sessió extraordinària que quan la convoqui el President, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol conseller. Si aquesta sol·licitud no fos atesa en el termini de 10 dies, podrà esser convocat l’adhesió d’un terç del Consell com a mínim. El Consell Rector quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la seva reunió, com a mínim, la meitat més un dels seus components. La representació d'un membre per un altre serà admesa, però no mes de dues vegades consecutives. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers presents o representats. El vot del President tindrà vot de qualitat. Article 49. Gerència
La Gerència o Direcció de la Cooperativa gaudirà de les facultats i atribucions que li confereixi el Consell Rector, el qual s’haurà de reservar en tot cas, i necessàriament, les facultats que detalla l’article 44.2 de la Llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya. Article 50. Disposicions comunes al Consell Rector i a la Direcció
No poden esser membres del Consell Rector ni Directors o Gerents: a)Les persones al servei de l’Administració pública que tenen encarregades funcions que es relacionen directament amb les activitats pròpies de la Cooperativa de que es tracta. b)Les persones que exerceixin activitats que impliquin una competència a les activitats pròpies de la Cooperativa, llevat que l’Assemblea els ho autoritzi expressament. c)Les persones sotmeses a interdicció, les fallides o concursades no rehabilitades, les condemnades a penes que comportin la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics, les que han estat condemnades per incompliment greu de lleis o disposicions socials, mentre duri l’execució de la pena, i les que , per raó del càrrec que ocupen, no es poden dedicar al comerç. Article 51. Conflicte d’interessos
1.- En el cas que la cooperativa s’hagi d’obligar amb qualsevol membre del Consell Rector o la Direcció, o amb parents d’aquests fins el quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, cal l’autorització de l’Assemblea General. Aquesta autorització no és necessària si es tracta de les relacions pròpies de la condició de soci o sòcia. 2.- Els membres de la Cooperativa, en els quals concorren la situació de conflicte d’interessos, no poden prendre part en la votació dels assumptes que els afecten. 3.- El contracte estipulat sense l’autorització de l’Assemblea General a que fa referència l’apartat 1 és anul·lable, llevat que aquesta el ratifiqui. Tanmateix queden exceptuats d’aquesta disposició els drets adquirits de bona fe per terceres persones. Article 52. Els interventors de comptes
L'Assemblea General nomenarà, entre els seus socis dos interventors de comptes, els quals exerciran el seu càrrec durant cinc anys. Tots els socis que vulguin ser interventors de comptes, presentaran les seves candidatures en la seu de la societat, amb un mínim de set dies abans de la celebració de l'Assemblea General. La llista serà oberta, i l'elecció es farà posant una creu al costat del candidat, amb un màxim de dos. Article 53. Funcions dels interventors
Els interventors presentaran a l'Assemblea General un informe sobre la memòria explicativa de la gestió de l'empresa, el balanç i el compte de resultats i la resta de documents comptables que s'hagin de sotmetre preceptivament a l'Assemblea General perquè els aprovi. Els interventors disposaran d'un termini màxim de 30 dies, a comptar de la data en que el Consell Rector els hagi lliurat la documentació pertinent, per a l'elaboració de l’esmenta’t informe. Els interventors de comptes tenen dret a comprovar en qualsevol moment la documentació de la Cooperativa. L' exercici del càrrec d'interventor es gratuït, no obstant això, les despeses i perjudicis que ocasioni l'exercici de l’esmenta’t càrrec es compensarà per la Cooperativa en els termes que estableixi l'Assemblea General. Si ho acorda l'Assemblea General o el Consell Rector o bé ho sol·licita el l5 % dels socis de la Cooperativa, els comptes de l'exercici econòmic hauran d'esser verificats per auditors de comptes. Article 54. Comitè de Recursos
El Comitè de Recursos tramitarà i resoldrà els recursos contra les sancions que el Consell Rector imposi als socis, i els altres recursos regulats per la llei o pels Estatuts Socials. Els acords del Comitè de Recurs seran immediatament executius i definitius, com expressió de la voluntat social. El Comitè l'integraran un mínim de tres i un màxim de cinc membres que seran elegits per l'Assemblea General entre els socis en plens drets. Tots els socis que vulguin integrar el Comitè de Recursos presentaran les seves candidatures en la seu de la societat, com a mínim 7 dies abans de la celebració de l'Assemblea General. La llista serà oberta, l'elecció es farà posant una creu al costat del candidat, amb un màxim de 5. Seran elegits per un període de 2 anys i podran esser reelegits consecutivament una sola vegada. Quan el Consell Rector ho cregui convenient, convocarà al Comitè de Recursos, almenys dues vegades l’any per demanar-los consell i assessorament sobre qualsevol aspecte d’interès de la societat. Article 55. Processos electorals
En tots els processos electorals, seran triades, mitjançant el sistema de sorteig, cinc persones entre la massa social, així com cinc persones mes amb la condició de reserves, que hauran de vetllar i controlar les eleccions. CAPITOL VI ------------------------------------------------------
LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS,
FUSIO, ESCISSIO,
DISSOLUCIO I LIQUIDACIÓ
Article 56. Modificació dels estatuts socials
L'Assemblea General adoptarà l'acord de modificació dels estatuts socials amb una majoria com a mínim de les dues terceres parts dels vots socials presents i representats. dels estatuts socials i l’acompanyarà d’una certificació de l'acta de l'Assemblea General. Art. 57 Fusió__i escissió de la cooperativa
1. La fusió amb una o mes cooperatives nomes serà possible si els objectius socials de cadascuna no son incompatibles entre si. L'acord de fusió haurà d'adoptar-lo amb la majoria de vots favorables que estableix l'art. 40 d'aquests estatuts. Serà d'aplicació el procediment establert a l'article 74 i següents de la llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya. 2. L'Assemblea General podrà acordar l'escissió de la cooperativa en dues parts amb la majoria de vots favorables que estableix l'art. 42 d'aquests estatuts. Serà d'aplicació a l'escissió el que disposa l'article 83 i següents de la Llei 18/2002 de 5 de juliol Art. 58 Dissolució i liquidació
Seran causes de dissolució de la cooperativa: a) L'acompliment del termini fixat en els estatuts socials, llevat que hi hagi un acord de pròrroga adoptat per l'Assemblea General i degudament inscrit. b) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo. d) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es mante durant mes de sis mesos. e) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert als estatuts, si es mante durant mes de sis mesos. f) La fusió o escissió a que fa referència l'article 57 d'aquests estatuts. h) Qualsevol altra causa establerta a la Llei. La societat conservarà la seva personalitat jurídica mentre es fa la liquidació. Durant aquest període s'haurà d'afegir a la denominació social la frase "en liquidació". Article 59 Nomenament dels liquidadors
L'Assemblea General, en votació secreta nomenarà tres socis liquidadors. Si un mes desprès de la dissolució de la cooperativa no s'ha fet el nomenament, el Consell Rector haurà de sol·licitar al jutge competent per raó del domicili social que, desprès d'haver escoltat el Consell Superior de la Cooperació, nomeni els liquidadors. El Consell Rector cessarà en les seves funcions en esser nomenats Els liquidadors faran totes les operacions que calguin per tal de liquidar la Cooperativa. Durant el període de liquidació hauran d’esser observades les disposicions legals estatutàries aplicables al règim de les Assembles Generals, a les quals els liquidadors hauran de donar compte. Finalitzades les darreres operacions, els liquidadors faran el balanç final, que serà sotmès l'aprovació de l'Assemblea. Article 60 Adjudicació de l'haver social
L'Assemblea General fixarà les normes de divisió de l'haver social, i procedirà, en tot cas, pe següent ordre: a) Respectar integrament el Fons d'Educació i Promoció Cooperativa. c) Reintegrar als socis llurs aportacions al capital social actualitzades quan s'escaigui. d) El sobrant, si n'hi ha, s'aplicarà al Fons d'Educació i Promoció Cooperativa, perquè sigui transferit a l'entitat federativa a la qual la cooperativa estigui associada. En cas de no estar federada, l’Assemblea podrà decidir a quina federació de Catalunya s'haurà, de destinar aquest fons, que s'utilitzarà sempre d'acord amb Is finalitats establertes a la Llei de Cooperatives de Catalunya; si no és així, el Consell Superior de la Cooperació li donarà un destí d'acord amb els criteris aquí exposats. S'aplicarà a les operacions finals el que disposa l' art 90 de la Llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya. D'acord amb els criteris de la Llei de Cooperatives de Catalunya, aquesta intercooperativa i de foment de la formació. Aquesta Cooperativa s'obliga a materialitzar el Fons d'Educació i Promoció Cooperativa en benefici dels socis i dels seus familiars així com de l'entorn social en el qual es troba inscrita. En tots aquells aspectes no regulats en aquests Estatuts s'aplicarà el que disposa la Llei 18/2002 de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Les primeres eleccions que se celebrin just aprovats els presents estatuts per cobrir els càrrecs dels membres del Consell Rector, tindran per objecte elegir la meitat dels seus membres, és a dir, aquells que ja fa sis anys que exerceixen el càrrec. S’estableix que en el termini dels dos anys i mig següents a l’aprovació dels presents estatuts per part de l’Assemblea General, es procedirà a noves eleccions per tal de renovar els restants membres del Consell Rector, malgrat que van ser elegits en el seu moment pel temps de sis anys i el seu mandat es veurà reduït a cinc anys i mig. Donat que els presents Estatuts constitueixen un Text Refós a partir dels Estatuts aprovats per l’Assemblea General Constituent de l’Entitat, es mantenen vigents tots els càrrec i òrgans de govern i representació de la Cooperativa que s’aniran renovant d’acord amb les pautes i calendari ja establerts i en vigor. dels membres del Comitè Recursos, i s’haurà de procedir a l’elecció total dels membres que l’hagin de composar en el curs de l’Assemblea General ordinària a celebrar durant l’any vinent de 2.005.

Source: http://www.cmineraolesana.es/ca/downloads2/modif-est-minera-viii-25-novembre-2-013.pdf

ims-sites.dei.unipd.it

squall2sparql: a Translator from ControlledCampus de Beaulieu, 35042 Rennes cedex, FranceAbstract. This paper reports on the participation of the systemsquall2sparql in the QALD-3 question answering challenge for DBpe-dia. squall2sparql is a translator from SQUALL, a controlled naturallanguage for English, to SPARQL 1.1, a standard expressive query andupdate language for linked open data. It co

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf