Omnifit fd20 msds_nl.pdf

Veiligheidsinformatieblad:
Datum van herziening:
Uitgiftedatum:
IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF
Productbenaming: omniFIT FD20
Artikel/IDH nummer: 124068
Producttype: Anaeroob
Adres van het bedrijf:
Henkel Belgium N.V. / Henkel Nederland B.V.
Division Adhesives
Havenlaan 16Brussel: +32 2 421 25 55 / +31 30 607 38 50élécopieur: +32 2 421
25 99 / +31 30 607 38 51éro de téléphone d'appel d'urgence: +353-1-
4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444
2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Aard: Product gebaseerd op polyethyleenglycol dimethacrylaat.
Bestanddelen
EINECS-No.
Indeling
Verdere informatie:
Voor de verwoording van de R-zinnen in de lijst, zie rubriek 16.
3. RISICO'S
Belangrijkste blootstellingswegen:
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Herhaald of langdurig huidcontact kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken en ook overgevoeligheid bij gevoelige personen.
Artikel/IDH
Productbenaming: omniFIT FD20
4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Inademing:
Aangezien het product niet erg vluchtig is zou dit geen probleem mogen vormen, maar als de patiënt zich niet lekker voelt moet u hem in de frisse lucht brengen. Contact met de ogen:
De ogen onmiddellijk en gedurende minstens 15 minuten met water spoelen. Haal er medische hulp bij als de irritatie blijft duren. Inslikken:
De mond met water spoelen, dan overvloedig water drinken. Geen braken opwekken. Een arts raadplegen.
Contact met de huid:
Langdurig met zeep en veel water afwassen. Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen:
Indien dit product bij een brand is betrokken moet u blussen met droog poeder, schuim of koolstofdioxyde . Speciale brandbestrijdingsprocedures:
Gevaarlijke verbrandingsproducten:
Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Oxiden van koolstof. Oxiden van waterstof.
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
De ruimte ventileren. Zorg ervoor dat het product niet in afvoerbuizen terechtkomt.
Reinigingsmethoden:
Het gemorste materiaal bij elkaar schrapen en in een gesloten container werpen voor verwijdering. 7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering:
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Om het risico van sensibilisatie zoveel mogelijk te beperken moet u langdurig of herhaald contact met de huid vermijden. Bewaren in de originele verpakking bij 8°C - 21°C (46.4-69.8°F) en overschotjes niet teruggieten in de verpakking want verontreiniging kan de houdbaarheid van het bulkproduct negatief beïnvloeden. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Bestanddelen
Duitsland
Nederland
Administratieve
Portugal
normen noorwegen:
2-hydroxy ethyl
methacrylaat
868-77-9
Technische maatregelen:
Houd u aan de regels van de goede bedrijfshygiëne. Bescherming van de ademhalingswegen:Gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
Huidbescherming:
Vermijd contact met de huid. Het gebruik van chemisch bestendige handschoenen uit Nitril is aangeraden. Opmerking : in praktijk kan de levensduur van chemisch bestendige handschoenen merkelijk verminderen onder invloed van vele factoren (bvb temperatuur). Aangepaste riscico analyse moet uitgevoerd worden door de eindgebruiker. Indien zich tekenen van slijtage of beschadiging voordoen, moeten de handschoenen worden vervangen . Bescherming voor de ogen/het gezicht: Draag een veiligheidsbril.
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Artikel/IDH
Productbenaming: omniFIT FD20
Toestand:
Dampdruk:
Kookpunt/traject:
Relatieve dichtheid:
Vlampunt:
Oplosbaarheid in water:
Oplosbaarheid in aceton:
Concentratie van VOS:
< 3% (Zoals gedefinieerd in de Richtlijn van de Raad 1999/13/EC) 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit:
Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. Polymerisatie:
Gevaarlijke polymerisatie kan voorkomen in de aanwezigheid van overvloed peroxiden en metalen vervuiling Gevaarlijke ontledingsproducten:
Oxiden van koolstof. Oxiden van waterstof. Irriterende organische dampen.
Te vermijden substanties:
peroxiden. Overige initiators voor polymerisatie. Te vermijden omstandigheden:
Temperaturen hoge Zie 'Behandeling en Opslag' (deel 7) en 'Incompatibiliteit' (deel 10).
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Inademing:
Inslikken:
Kan irriterend zijn voor het spijsverteringstelsel. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Mobiliteit:
Uitgeharde lijm is niet meer beweeglijk.
Bioaccumulatie:
Ecotoxiciteitseffecten:
Verwijderd houden van afvoer en open water Persistentie en afbreekbaarheid:
Gevaarklasse v. water (Deutschland):
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Substance
Vernietigingsmethoden

Voer af in overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke en nationale reglementeringen. De afvalbijdrage van dit product is zeer klein in vergelijking met het artikel waarin het wordt gebruikt. Europese afvalcatalogus
08 04 09 afvalplakmiddelen en afdichtingsmiddelen die organische oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen bevatten. Artikel/IDH
Productbenaming: omniFIT FD20
Verpakking
Vernietigingsmethoden

Na gebruik moeten tubes, kartons en flessen die resten van producten bevatten worden behandeld als chemisch afval en worden aangeboden bij een officiele vuilstort of verbrandingsoven 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
ICAO/IATA (Lucht):
transportnaam:
Verpakkingsgroep:
IMO/IMDG (Zee)
transportnaam:
Verpakkingsgroep:
ADR/RID (Weg/Spoor)
transportnaam:
Verpakkingsgroep:
Classificatie
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
HydroxyethylmethacrylaatN,N-Dimethyltoluidine-N-oxide Etikettering
Kan een allergische reactie veroorzaken. Gevaaraanduiding:
Risicocombinatieteksten:
R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Veiligheidsteksten:
S23 - Damp niet inademenS26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S24/25 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bijkomende etikettering:
16. OVERIGE INFORMATIE
Opgesteld door:
Vanessa Doherty PSRA Specialist, Product Safety & Regulatory Affairs - Europe De veiligheidsinformatie werd verkregen van betrouwbare bronnen en is naar ons beste weten accuraat en courant op de aangegeven
datum. Noch Henkel, noch haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor enig gebruik van de informatie die hier is geleverd of voor
het gebruikt, de toepassing of de verwerking van de producten die hierin staan beschreven. De gebruikers worden opmerkzaam gemaakt
op de mogelijke gevaren als gevolg van het oneigenlijke gebruik van de producten. Dit veiligheidsblad werd opgesteld in
overeenstemming met de Richlijn 67/548/EEC van de Raad en zijn ammendementen, en Richtlijn 1999/45/EC van de Commissie.

Artikel/IDH
Productbenaming: omniFIT FD20
Verklaring van de R-zinnen uit paragraaf
2.
R 7 - Kan brand veroorzaken.
R11 - Licht ontvlambaar.
R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R23 - Vergiftig bij inademing.
R34 - Veroorzaakt brandwonden.
R38 - Irriterend voor de huid.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R44 - Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
R21/22 - Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R23/24 - Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R48/20/22 - Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten voroorzaken.
R68/21 - Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Artikel/IDH
Productbenaming: omniFIT FD20

Source: http://www.btshop.nl/uploads/pdf/Safety_Sheet_07020951_30615.Pdf

vidsarbusiness.com

Animal Health Care Products Animal groups | Products for Livestock Animals | Endoparasiticides| Item Name Pack Size Closantel [as HCL] 50mg/ml + Levamisole [as HCL] 100mg/ml Oxibendazole 350mg + Niclosamide 3650 mg 30 boluses Albendazole 10% Suspension 200ml,1 litre can Albendazole 1000 mg Bolus Albendazole 2.5% Suspension Albendazole 3000 mg bolus 50 boluses

Curriculum vitae

Western Reserve University, Cleveland, OH Major: Chemistry Minor: Mathematics Honors: Phi Society (Honorary Scholastic) University of Minnesota, Minneapolis, MN Major: Organic Chemistry Minor: Analytical Inorganic and Physical Chemistry Honors: Phi Lambda Upsilon (Chemistry Scholastic) Department of Biochemistry, University of Minnesota, Minneapolis, MN Honors: Sigma Xi (Scientific Research) M

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf