Apatfalva.hu

Apátfalva Község Ifjúsági Koncepciója
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés, így apátfalva adatai is rámutatnak, hogy az ifjúságot érintı folyamatok hasonlóak az Európai Unió e téren zajló társadalmi változásaihoz. Településünkre is jellemzı az öregedı társadalom az elhúzódó tanulóidı, a tanuló fiatalok meg növekedett aránya, ezzel együtt az aktív, dolgozó fiatalok arányának csökkenése, a munkaerı piac elvárásai, az ifjúság oktatás, munkaerıpiac és szabadidı tekintetében fennálló sebezhetısége, a határozott elfordulás az aktív alakító közéleti részvételtıl. Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok helyzete rosszabbodott, mert anyagilag és a lakáshelyzet tekintetében rosszabb helyzetben vannak, mint az elızı évtizedekben. Ezt tetézi még a növekvı munkanélküliség is. Fıleg a felsıfokú tanulmányok folytatásához sok esetben el kell költözni egy-egy nagyvárosba. A fiatalok nem rendelkeznek több szabadidıvel annak ellenére, hogy a tanuló fiatalok aránya növekedett. Olyan versenyhelyzet alakult ki az oktatásban, a munkaerıpiacon amely megköveteli, hogy a formalizált oktatási rendszeren kívül is képezzék magukat a fiatalok, ezt pedig a szabadidejükben teszik meg. Az ifjúsági koncepció készítése különös feladat egy önkormányzat számára. Kötelezı és nem kötelezı feladatai ellátása kapcsán ugyan számos metszetben van és lehet rálátása az ifjúság problémáira, igényeire, de nincs és nem is lehet ezekrıl kellı összképe, különösen a rendkívül fontos 14-19 éves korosztályokról. Ennek számos oka van, különösen kiemelendı, hogy ık egy másik generáció, amelyek az értékeiket falusi szinten nem képviselik és a megfelelı nyilvánosság híján az életük egy különös sajátos világ. Az elmúlt években általánosnak mondható politikai konszenzus született hazánkban arról, hogy az állam valamennyi szintjén szükség van ágazati jellegő ifjúság politikára, ezt
megvalósító intézményrendszeri elemekre és megfelelı forrásokra.
2006. évtıl az önkormányzati ifjúsági vállalt feladatok ellátása normatív, illetve
feladatfinanszírozási támogatásban részesül. A hozzájutás alapvetı két feltétele, hogy az
igénylı önkormányzat rendelkezzen ifjúsági koncepcióval, illetve konkrét cselekvési tervvel
illetve, hogy jogszerő formában is legyen legitim ifjúsági participációs (közéleti) partnere.
A vállalható és támogató önkormányzati feladatok köre a közéleti részvételi
intézményrendszer mőködtetésén túl, a közéleti ifjúsági ügyek koordinációja (ifjúsági referens
ill. segítık alkalmazása), megfelelı ifjúsági hely kialakítása és mőködtetése, az ifjúságnak
történı információ szolgáltatás rendszerének kialakítása és annak mőködtetése. A feladatok
ellátása kihelyezhetı és fontos szempont, hogy a feladatok ellátása a fiatalok részvételével
illetve általuk történjen.
Az új ifjúságpolitikának a középpontjába tehát mindinkább a korosztályi közéleti részvétel
kerül, annak a felismerése nyomán, hogy az ifjúság legitim képviselıi nélkül és az ifjúság
partneri részvétele nélkül nem lehet hatékony ifjúságpolitikát kidolgozni és megvalósítani.
Azonban igen kevés olyan település van, ahol ennek lehetısége egyáltalán ma
megteremtıdött. Fontos feladat, hogy Apátfalván is kialakításra kerüljön.
A koncepció megalapozott kidolgozásához nélkülözhetetlenek az ifjúsági “világ” jobb
(közéleti aspektusú) megismerését szolgáló kutatások, vizsgálatok. Másrészt nélkülözhetetlen
az, hogy a felnıtt Önkormányzat mérlegelje a fiatalok képviselıinek helyzetértékelését és
javaslatait is.


I. A koncepció értelmezési kerete:
Az ifjúsági feladatok jellegzetesen több ágazatot érintenek illetve ágazat-köziek. Ezen túl
részben kötelezı feladatok, amelyeket jogszabályok szabnak meg az önkormányzatok
számára, másrészt önként vállalt önkormányzati feladatok.
Apátfalva Község önkormányzata a tevékenysége fı területein a kötelezı és vállalt feladatai
tekintetében illetve azok pontosítására települési koncepciót még nem dolgozott ki és nem
fogadott el. E koncepció kidolgozása és elfogadása igen fontos, mert mindegyike tárgyalná a
témakörbe tartozó ifjúsági feladatokat.
Az állami ifjúságpolitikai stratégia középponti elemévé az ifjúsági közéleti részvétel vált. Az
értelmezési keret meghatározó elemeinek egyike azoknak az életkori határoknak a
meghatározása, amelyek között élı gyermekekre és fiatalokra a koncepció vonatkozik.
A tárgyi Tárcastratégia illetve az új Ifjúsági Törvény kidolgozásának folyamatában az-az
álláspont alakult ki, hogy ifjúnak a 0-30 évesek, gyermeknek a 0-18 évesek, fiatalnak pedig a
12-30 évesek korosztályai tekintendık.
0-3 éves korig nyilvánvalóan nem képesek még a települési közéletben való részvételre, de
óvodába lépéstıl általános iskola 8. osztály befejezéséig egy olyan szocializációs színtérbe
kerül a gyermek ahol, már a település közéletében aktívan részt tud venni. Azonban problémát
okoz azon általános iskolás gyermekek bevonása, akik nem a településen járnak iskolába.
Ezen adatok az évek folyamán sajnos növekvı tendenciát mutatnak.
A már nagykorú 19-30 éves korosztályok tagjai választó és választható polgárok, amelyek és
amelyek csoportjai politikai szervezetei a megfelelı közéleti, politikai formákban
artikulálhatják képviselhetik és érvényesíthetik a maguk igényeit és érdekeit.
A fentiek alapján Apátfalva Község Ifjúsági Koncepciója elsısorban a 14-19 éves
korosztályokkal
perspektivikus intézkedéseit.

II. A Koncepció alapelvei:

Az ifjúság új értékek hordozója, teremtıje, jelentıs erıforrás. Alapvetı fontosságú a fiatalság demokratikus közéleti szocializációja, participációs formáinak kialakulása és részvétele a koncepció megalkotásában és megvalósításában. diákönkormányzatainak együttmőködésére; a civil szervezetek, alapítványok illetve korosztályi szervezetek és csoportok Tárcastratégiára illetve költségvetési politikára. önkormányzatok, rendırség, egyesületek munkájára. Meghatározó elv az önrendelkezés alapelve, amelynek értelmében az Önkormányzat, csak az ifjúsági korosztályok intézményes képviselıinek egyetértésével hoz rájuk vonatkozó döntéseket. Apátfalva Községben 6-14 éves korosztályt a Diák Önkormányzat, 15 éves kortól a fiatalokat az Ifjúsági Önkormányzat képviseli. Mivel az Ifjúsági Önkormányzat mandátuma lejárt így új választások kiírása van folyamatban. A Koncepciót az Önkormányzat a fenti alapelvek betartásával kétévenként felülvizsgálja, egyrészt az önkormányzati választások után egy évvel, majd a következı választást megelızıen egy évvel. A fentieken túl az Önkormányzat tudatában van annak, hogy a magukra maradt fiatalok
csoportjai veszélyforrást is jelenthetnek.
III. Helyzetelemzés:
Lakosainak száma 3353 fı.
Demográfiai helyzet
Összesen

Alacsony a születések száma, gyakori a bevándorlás, és elvándorlás. A fiatalok elköltöznek a
faluból, olykor több száz kilométer távolságra a munkalehetıség miatt, míg a városok
elszegényedett, eladósodott, ellehetetlenült családok itt vásárolnak olcsó, leromlott állapotú
házakat.
A külterületeken élık száma csekély, 5-6 állandóan lakott tanya van. Az alacsony születési
szám miatt lecsökkent az óvodába és iskolába járó gyermekek száma, ebbıl kifolyólag
csökkentették a foglalkoztatott pedagógusok számát is.
A társadalmi egyenlıtlenség fıbb okai:
- lakóhely – az ország dél-keleti része a Román határ mellet
- foglalkoztatás – magas munkanélküliségi ráta
- jövedelem, vagyoni helyzet – nagyon apró mezıgazdasággal foglalkozó birtokrendszer
- családszerkezet – nagyon heterogén, túl sok az egyszemélyes háztartás, különösen az idısek
körében
- életkor – elöregedett lakosság, alacsony születések száma
- egészségi állapot – mezıgazdasággal foglalkozó település jellegébıl adódóan magas a
reumás betegségekben szenvedık száma
- iskolai végzettség – alacsony iskolázottsági szint az idısek és a roma lakosság körében.
A helyi gazdasági helyzet 1990-óta megváltozott. Megszőnt a termelıszövetkezet, amely
egyetlen komoly gazdasági tényezı volt a községben. Kialakultak az apró gazdaságok, 8-10
mezıgazdasági vállalkozás mőködik családi alapon, akik külsı munkaerıt nem
foglalkoztatnak, legfeljebb alkalmi munkásként. Egy mezıgazdasági Kft. , amely 10 fıt
foglalkoztat, 15-20 kereskedelmi és szolgáltató vállalkozó mőködik, szintén családi alapon,
legfeljebb 1-2 alkalmazott foglalkoztatásával. Legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal és intézményei.
Településen egy rehabilitációs üzem mőködik, 60 fı kizárólag csökkent munkaképességő
személyeket foglalkoztat részmunkaidıben. A községben nincs ipar, de a környezı
települések (Makó, Nagylak) ipari létesítményei sem tudnak számottevıen javítani az
apátfalvi munkanélküliek helyzetén.
A községben mőködik iskola, óvoda, könyvtár, mővelıdési ház, szociális alapszolgáltatási
központ, családsegítı szolgálat, Szigetház-Erdei iskola, eMagyarországpont.


Lakáshelyzet:
A község lakóépületeinek száma 1500, ebbıl lakott 1400.
Nagyon sok régi építéső, leromlott, rossz állapotú ház van, melynek lakói általában idıs, vagy
beteg emberek, romák, akiknek nincs anyagi lehetıségük arra, hogy általuk lakott ingatlanok
állagát megóvják. A rendszerváltás óta alig épült a településen új ház.

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat:
A rendszerváltás társadalmi következményeként a szociális problémák halmozódása érezteti
hatását. A gyermekek megközelítıleg negyede részesül gyermekvédelmi támogatásban. A
rászorultság szempontjából a három és több gyermekes, a csonka családok illetve a
többszörösen hátrányos helyzető családok alkotják a leginkább veszélyeztetett csoportot. A
problémákkal küzdı családokkal foglalkozik a családsegítı szolgálat, melynek keretein belül
mőködik a gyermekjóléti szolgálat.
Apátfalván 2005. augusztus 31.-ig a családsegítı szolgálat keretein belül pszichológus
alkalmazására is sor került, azonban e szolgáltatás anyagi okok miatt megszőnt.
Az ifjúság egészségügyi állapota, betegségei, szenvedélybetegségei illetve az egészségügyi
ellátás helyzete.
Az ifjúsági korosztály egészségi állapotára 8 fı betegségcsoport jellemzı.
0-6 éves korig jellemzı a fertızı, légúti és allergiás megbetegedések.
6- éves kortól megjelennek a pszichoszomatikus tünetek, kisiskoláskorban a stressz, a túlzott
elvárás, körömrágás és gyomortájéki fájdalom, még serdülıkorban már megjelenik a magas
vérnyomás, elhízás, mentális zavarok. A kiváltó okok meghatározóan a helytelen életmód és
táplálkozás, a mozgáshiány, a stressz és a levegı szennyezettsége illetve különbözı
idıszakban a magas allergén pollenkoncentráció.
Az apátfalvai fiatalok körében nem jellemzı a játékgép-függık száma, azonban egyre
nagyobb tendenciában jelentkezik a fiatalok otthoni bezárkózása és a magányos
számítógépezése, virtuális baráti kapcsolatok kialakítása, mely már-már függıvé teheti. Ez a
függıség egy-egy esetben, sajnos már kisiskolás korban jelentkezik, és súlyos
személyiségfejlıdési zavarokat okozhat, melynek oka az egyre brutálisabbá váló
számítógépes játékok használata. Nagy felelıssége van az elsıdleges szocializációs
színtérnek, a családnak, illetve a pedagógus társadalomnak. Már 14 éves korban megjelenik,
elsısorban a lányok körében a dohányzás. Az alkoholos italfogyasztás és különféle
kábítószereket fogyasztók száma. Azonban ez utóbbi kettı nem kimutatható, hiszen ebben a
korban már tudja, hogy mi a helyes és mi nem, így azzal is tisztában van, hogy mi az, amirıl
nyíltan beszélhet és mirıl nem.
Ezek a betegségek, kialakult szokások zömükben megelızhetıek, amennyiben a nevelés
egész folyamatát áthatja a prevenciós szemlélet. Azonban a már függıség kialakulása csak
megfelelı szakemberek bevonásával kezelhetı.
Ez a munka csak a kezdeti lépéseknél tart. Kibontakoztatásához szükséges egy megfelelı
települési egészségnevelési koncepció kidolgozása, elfogadása és érvényesítése.
Lehetıség lenne a megfelelı felvilágosító és prevenciós munka végzésére, hiszen a
Rendırség DADA programmal rendelkezik, azonban ez többszöri próbálkozás ellenére
településünkön nem mőködik. Természetesen az Apátfalván tevékenykedı rendırök
alkalmanként elsısorban drogprevenciós, fiatalkori bőnözés témakörben tartanak prevenciós
elıadásokat az általános iskolás korosztály számára. Ezen munka elızménye az, hogy 3-6
éves korosztályt a rendırök alkalmanként óvodalátogatás keretében megismertetik
munkájukkal.
Oktatás, képzés:
Iskola:
A ‘90-es évek közepétıl csökkenı gyermeklétszám, és a szabad iskolaválasztás
következtében szükségessé vált több szakmai és gazdasági racionalizálási intézkedés. Jelenleg
az általános iskolában 189 fı folytatja tanulmányit. Az iskola intézményi, tárgyi felszereltsége
jónak mondaható. Szeptembertıl 11 szakkör mőködik az iskolában, minden osztály számára
biztosított az iskolai hitoktatás. A tavaszi nyílt hét keretein belül minden érdeklıdı betekintést
nyerhet az iskola munkájába. Korábbi évekhez hasonlóan már novemberben megkezdik a
leendı elsısök fogadásának elıkészületeit (közös programok az óvodásokkal).
Jól mőködik az iskolában a gyermekvédelmi program illetve nagy hangsúlyt fektetnek az
egészséges testi nevelésre.
A diákönkormányzat és mőködése
A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre
kiterjed. A diákönkormányzat - a tanulóközösség által elfogadott, és a nevelıtestület által
jóváhagyott - szervezeti és mőködési rendje alapján végzi munkáját.
Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Intézményi
Diákbizottság (IDB) látja el.
Az intézmény tanévenként megadott idıben és helyen biztosítja a diákönkormányzat
zavartalan mőködésének feltételeit. Az intézményi költségvetés biztosítja a diákönkormányzat
mőködéséhez azokat a költségeket, amelyeket a diákönkormányzat minden tanév október 31-
ig saját költségvetéseként megfelelı indoklással elıterjeszt.
A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti. A
diákönkormányzatot képviselı felnıtt személy vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart
az intézmény igazgatójával.
Az Iskolai Diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetıségi, a
nevelıtestületi, valamint az iskolaszéki értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az
Osztály Diákbizottságának képviselıje járhat el az osztályközösség problémáinak
megoldásában.
Pályaválasztás:
A végzıs tanulók pályaválasztását segítik az Osztályfınöki órák, középiskolák rendszeres
tájékoztatói, nyílt napjai, Foglalkozási Információs Tanácsadó Központ szolgáltatásainak
igénybevétele.
Óvoda:
A Napközi Otthonos Óvoda 2004. októberében fejezte be a Comenius 2000. Közoktatási
Minıségfejlesztési Program I. Intézményi Modelljét. Ennek a programnak egyik fontos eleme
a gyermekek egészséges személyiségfejlıdésének kialakítása, egészséges életmódra nevelés,
ehhez kapcsolódóan a gyermekvédelem és prevenció. Kiemelt feladatkör a gyermekek testi
nevelése, mely délutánonként torna-ovi keretében is mőködik. Egyre nagyobb szerepet kap a
gyermekvédelem, mivel egyre több a hátrányos, veszélyeztetett gyermek. Az óvoda jó, és
folyamatos kapcsolatot alakított ki jelzırendszer minden tagjával, szülıkkel, szülık
közösségével.
Ehhez kapcsolódik az Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány, melynek célja a 3-6 éves
korú gyermekek óvodában eltöltött idejének változatosabbá tétele, valamint olyan lehetıségek
biztosítása melyet a fenntartó nem tud biztosítani.
Közmővelıdés:
Közmővelıdési szempontból a csoportok számát tekintve szerencsés helyzetben van a
település. Apátfalva elismert hagyományokkal, hagyományápolással bír. Innen származik a
Dél-alföldi táncrend, több mint fele, itt győjtötte Kodály Zoltán és Bartók Béla népdalait,
melyek az iskola tananyagaiban elıfordulnak, Kimagasló a kulturális élet, Gyermek és
Ifjúsági néptánccsoport, Citerazenekar és Páva kör, egy felnıtt és egy gyermek kamarakórus,
cigány folklór együttes. Ez a kis település ismert színésznek, táncmővésznek, orvosoknak,
sportolónak volt szülıföldje, akik napjainkig is gyakran hazalátogatnak, és jó példát mutatnak
gyermekeink számára. A KÖZKINCS pályázat sikeres elnyerésével, még színvonalasabb és
sokoldalúbb színteret tud biztosítani a mővelıdési ház a már meglévı és kialakuló
csoportjainak.
Nemzetközi kapcsolatok
Komoly nemzetközi kapcsolatok ápolás folyik több Romániai és Szerbiai településsel, az
apátfalvi emberek „ıshazájában” lévı jászsági településekkel.
Törekszünk gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, együttmőködések tárgyában is folynak
tárgyalások a két szomszédos ország határ menti régiójával.
Apátfalva Község több kistérségi társulásnak is tagja, feladatainak hatékonyabb ellátása
érdekében.
Könyvtár:
Azok a diákok és fiatalok akik itt élnek a településen szívesen igénybe veszik a könyvtár
szolgáltatásait. Azok a fiatalok akik nem a településen tanulnak, szintén fontos az, hogy a
könyvtár elérhetı legyen számukra. A könyvtár szívesen adott helyet amatır festık
kiállításainak, vagy író olvasó találkozóknak, eddig is. Mivel a könyvtár fontos az ifjúság
számára, át kell világítani funkcióját, hogy minél szélesebb körben ki tudja elégíteni az ifjúság
igényeit.
Sport
Apátfalva Község régi sporthagyományokkal rendelkezik. Hosszú ideig településünkön az
ASK futballcsapata fogta össze a ifjúságot és a felnıtt korosztályt. A rendszerváltozás
következtében kialakult pályázati rendszer nagy lehetıségeket biztosított a sportolási
lehetıségek terén. Kialakításra került a Mővelıdéséi Házban egy kondi-terem, felújításra
került az iskolai sportpálya, végleges helyére került a települési futballpálya. Megfelelı
szakemberek bevonásával jött létre a jóga, calan-torna, aerobik, kondicionáló torna, melyek az
egész település számára mozgási-sportolási lehetıséget biztosított. A kezdeti lelkesedések
után ezek a lehetıségek lakossági érdeklıdés hiányában megszőntek. Oktatási intézményi
kereteken belül 3-14 éves korig biztosított a sportolási lehetıség. Ezen kívül szélesebb
korosztály számára is elérhetı sportolási lehetıséget nyújt a Budo-klub, ASK, aerobik, Maros
KC- Apátfalvai kézilabda klub, ping-pong.

Kisebbségek:
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata:
A cigány lakosság száma 389 fı, a község lakosságának 12%-a cigány.
Felismerték, hogy az apátfalvi cigány közösségnek olyan szolgáltatást centrikus
ellátórendszerre van szüksége, ahova a rászorulók a hátrányos helyzetőek fordulhatnak tanács,
információkéréssel, tájékoztatás igénylésével, érdekvédelmi ellátásért.
A Cigány Közösség Ház programjaival arra törekszik, hogy a cigány gyermekek sikeresen
befejezhessék tanulmányaikat és középfokú, felsıfokú intézményekben tanuljanak tovább,
befolyásolni tudják a cigány családok gondolkodásmódját a tekintetben, hogy a
gyermekeknek tanulni kell, mert a tudás megszerzése mindennél hasznosabb számukra, és
segíteni tudják a pedagógus törekvéseit. A magántanulóvá válás a deviáns viselkedési normák
megakadályozása kiemelt jelentıséggel bír programjaik során.
Ma már település pedagógusival közösen elérték, hogy a cigány tanulók 80%-a ösztöndíjas,
elérték, hogy a középiskolás tanulók 2005/2006.-os tanévben 8 fı sikeres érettségi vizsgát tett.
Apátfalva Község Román Önkormányzata:
Apátfalva Községben mőködik román önkormányzat, akik az elmúlt 4 évben anyagilag
támogatták a településünkön élı gyermek és ifjúsági korosztály számára szervezetett
programokat. Játszótérépítés, gyermeknap, játszóház, kirándulások.
Apátfalva Község Ifjúsági Koncepciója és
Cselekvési Terve

1. A Koncepció stratégia céljai:
A felnövekvı apátfalvi generációknak a település társadalmába, közéletébe való beilleszkedésének hatékony támogatása, mindenek elıtt annak biztosításával, hogy folyamatos tapasztalatuk legyen az, hogy érdemi hatással vannak sorsuknak a településükben és ezen keresztül hazánkban való alakulására. Az ifjúság ügyeinek hatékony, autonóm koordinációja az Önkormányzat mőködésében. Települési ifjúsági közéleti részvétel az ifjúsági intézményrendszer érdemi mőködési feltételeinek folyamatos biztosítása. Az ifjúságnak a fentiekhez és az önszervezésükhöz szükséges ifjúsági pont iroda kialakítása, szolgáltatásokkal és információkkal való ellátása. A társadalom alatti lét felé sodródó fiatalok csoportjainak feltárása és problémáik kezelésére programok kidolgozása és megvalósítása, együttmőködve a fiatalok közéleti szervezeteivel.
2. Cselekvési terv megvalósítása:

A Dózsa György ÁMK, Mővelıdési Házban kialakításra kerül az IFI Ifjúsági Határidı: IFJ-BM-06 nem megvalósulás esetén 2007. december 31. Felelıs: Varga Péter polgármester Mátó Lajos ÁMK igazgató Felelıs intézmény: Polgármesteri Hivatal Apátfalva Dózsa György Általános Mővelıdési Központ Forrás: Apátfalva Község Önkormányzatának költségvetése A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázata a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladati ellátásának kiegészítı támogatása c. pályázat IFJ-BM-06 Közösségfelmérés az ifjúság körében legfıképpen a 14-30 éves korosztályt érintve, melybıl képet kapunk az ifjúság igényeire. Határidı: IFJ-BM-06 nem megvalósulás esetén 2007. június 30. Felelıs: Furák Szilvia könyvtáros Móricz Ágnes mővelıdésszervezı Kardosné Vári Gabriella családsegítı Felelıs intézmény: Dózsa György ÁMK Könyvtára, Mővelıdési Ház Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ - Családsegítı Szolgálata Együttmőködés kialakítása a SZITI Szegedi Ifjúsági Információs és tanácsadó Határidı: IFJ-BM-06 nem megvalósulás esetén 2006. október 31. Felelıs: Varga Péter polgármester Furák Szilvia Bednár Ágnes irodavezetı SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Felelıs intézmény: Polgármesteri Hivatal Apátfalva SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Szeged Együttmőködés kialakítása Apátfalva Község Önkormányzata Képviselı-testületével, Települési-, Mővelıdési-, Ifjúsági-, Sport- és Vallásügyi Bizottságával, Polgármesteri Hivatalával és intézményeivel, Kisebbségi Önkormányzataival, Egyesületeivel és civilszervezeteivel, Ifjúsági önkormányzattal. Határidı: 2006. december 31. Felelıs: Varga Péter polgármester Langó Imre a Települési-, Mővelıdési-, Ifjúsági-, Sport- és Vallásügyi Bizottság elnöke Intézményvezetık Kisebbségi önkormányzatok elnökei Egyesületek- civilszervezetek elnökei Ifjúsági Önkormányzat Felelıs intézmények: Polgármesteri Hivatal Apátfalva Község Önkormányzata Képviselı-testülete Kisebbségi önkormányzatok Egyesületek, civilszervezetek Ifjúsági Önkormányzat Kommunikációs csatornák kiépítése Határidı: IFJ-BM-06 nem megvalósulás esetén 2007. június 30. Felelıs: fiatalok, a helyi Internet szolgáltató, helyi újság, ifjúsági pont iroda Felelıs intézmény: IFI Ifjúsági Információs Pont Apátfalva Határidı: IFJ-BM-06 nem megvalósulás esetén 2007. december 31. Felelıs: Furák Szilvia Felelıs intézmény: IFI Ifjúsági Információs Pont Apátfalva 3. Az IFI Ifjúsági Információs Pont Apátfalva szolgáltatásai
Az IFI Ifjúsági Információs Pont Apátfalva szolgáltatásai ingyenesen hozzáférhetı az érintett
korosztályok számára.
Tanácsadások:
A tanácsadások megfelelı szakemberek bevonásával történnek.
- drog- prevenció - szexuális tanácsadás - jogi tanácsadás - pszichológiai tanácsadás, lelki segítségnyújtás - helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények - helyi sportolási lehetıségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények - helyi, regionális és országos közoktatási és felsıoktatási információk helyi egészségügyi és szociális ellátások - helyi hivatalok nyitva tartása - országos hatáskörő hivatalok, hatóságok - helyi és megyei önkormányzatok elérhetısége, helyi önkormányzati képviselık - helyi, regionális és országos olcsó szálláslehetıségek - országos utazási és szálláskedvezmények - helyi és regionális munkalehetıségek - munkanélküli ellátás - helyi, regionális és országos pályázatok - helyi, regionális segítı- és krízisellátó helyek - ifjúsági információs és szaktanácsadó szolgáltató helyek - személyes konzultációk, csoportfoglalkozások, települési internetes portál létrehozása, ahol a fiatalok akár a névtelenségbe burkolózva kérhetnek segítséget, tanácsot az érintett szakemberektıl. Az IFI Ifjúsági Információs Pont Apátfalva vállalja: - hogy összefogja az ifjúsági önkezdeményezéseket, illetve segíti azok elindulását. - Tanév végét követıen nyomon kíséri az iskolákból kimaradókat, és programot készít problémáik kezelésére, támogatva minden elképzelést, amelyek ezek megoldását célozzák. - Az ifjúság életmódjának, problémáinak, igényeinek és véleményének feltárására célzott, - Az Önkormányzat igény szerint lehetıséget biztosít a helyi újságban az ifjúsági közélet

Source: http://www.apatfalva.hu/files/ifjkoncepc.pdf

student.lr.edu

Lenoir-Rhyne University and H1N1 Lenoir-Rhyne University continues to monitor the H1N1 flu activity. As part of the Lenoir-Rhyne community, you too can be active in the prevention of H1N1. Outlined below are answers to frequently asked questions about H1N1. What is H1N1? Novel H1N1 (also referred to as swine flu) is a new influenza virus that is similar to the seasonal influenza virus. Th

Euroresidue vi (conference on residues of veterinary drugs in food)

LABEL-FREE WAVEGUIDE SIMULTANEOUS DETECTION OF SULFONAMIDE, FLUOROQUINOLONE AND B-LACTAM AND TETRACYCLINE ANTIBIOTICS IN MILK USING A WAVELENGTH INTERROGATED OPTICAL SYSTEM (WIOS) Javier Adrian, Héctor Font, Daniel G. Pinacho, Francisco Sánchez-Baeza and M.-Pilar Marco Applied Molecular Receptors Group (AMRg). CSIC. CIBER of Bioengenieering, Biomaterials and Nanomedicine. Jorge

Copyright ©2018 Sedative Dosing Pdf